Click here to Skip to main content
11,434,520 members (51,386 online)
Click here to Skip to main content
Add your own
alternative version

KRBTabControl

, 2 Aug 2011 CPOL
This article explains how to make a custom Windows Tab Control in C#.

Revisions


  

Compare Revision Minor Date Status Editor
4 - publicly available No 2-Aug-11 15:03 Available Sean Ewington
3 No 11-Jul-09 7:59 Available Sean Ewington
2 No 17-Jul-09 12:49 Composing Deeksha Shenoy
1 No 11-Jul-09 14:08 Composing Burak Ozdiken

License

This article, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)

Share

About the Author

Burak Ozdiken
Software Developer (Senior) Analitik Yazılım
Turkey Turkey
Since 1998...

MCPD - Enterprise Application Developer

“Hesaplı hareket ettiğini zanneden ve onunla iftihar eyliyen dar kafalar; kurtulmağa, yükselmeğe elverişli hiç bir eser vücüda getirmezler. Kurtuluş ve yükselişi, ancak varlığına dayanan ve mülkü milletin gizli kapalı hazinelerini verimli hale getirmesini bilen, şahsi menfaatini millet menfaati uğruna feda eden, ruhu idealist, dimağı realist şahsiyetlerde aramalıdır.”

Nuri Demirağ, 1947

| Advertise | Privacy | Terms of Use | Mobile
Web04 | 2.8.150428.2 | Last Updated 2 Aug 2011
Article Copyright 2009 by Burak Ozdiken
Everything else Copyright © CodeProject, 1999-2015
Layout: fixed | fluid