Click here to Skip to main content
11,569,164 members (61,629 online)
Click here to Skip to main content
Add your own
alternative version

VS2008 Panel

, 19 Jun 2012 CPOL 14.2K 1.7K 19
How to make a custom panel control like in Visual Studio 2008 for a Windows Forms Application using the .NET Framework.

Views

Downloads

License

This article, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)

Share

About the Author

Burak Ozdiken
Software Developer (Senior) Analitik Yazılım
Turkey Turkey
Since 1998...

MCPD - Enterprise Application Developer

“Hesaplı hareket ettiğini zanneden ve onunla iftihar eyliyen dar kafalar; kurtulmağa, yükselmeğe elverişli hiç bir eser vücüda getirmezler. Kurtuluş ve yükselişi, ancak varlığına dayanan ve mülkü milletin gizli kapalı hazinelerini verimli hale getirmesini bilen, şahsi menfaatini millet menfaati uğruna feda eden, ruhu idealist, dimağı realist şahsiyetlerde aramalıdır.”

Nuri Demirağ, 1947

You may also be interested in...

| Advertise | Privacy | Terms of Use | Mobile
Web04 | 2.8.150624.2 | Last Updated 19 Jun 2012
Article Copyright 2012 by Burak Ozdiken
Everything else Copyright © CodeProject, 1999-2015
Layout: fixed | fluid