Click here to Skip to main content
11,408,708 members (62,858 online)
Click here to Skip to main content
Add your own
alternative version

NeoTabControl Library

, 28 Sep 2012 CPOL
A custom .NET tab control for WinForms applications with add-in renderer support.

Statistics


License

This article, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)

Share

About the Author

Burak Ozdiken
Software Developer (Senior) Analitik Yazılım
Turkey Turkey
Since 1998...

MCPD - Enterprise Application Developer

“Hesaplı hareket ettiğini zanneden ve onunla iftihar eyliyen dar kafalar; kurtulmağa, yükselmeğe elverişli hiç bir eser vücüda getirmezler. Kurtuluş ve yükselişi, ancak varlığına dayanan ve mülkü milletin gizli kapalı hazinelerini verimli hale getirmesini bilen, şahsi menfaatini millet menfaati uğruna feda eden, ruhu idealist, dimağı realist şahsiyetlerde aramalıdır.”

Nuri Demirağ, 1947

| Advertise | Privacy | Terms of Use | Mobile
Web01 | 2.8.150414.5 | Last Updated 28 Sep 2012
Article Copyright 2012 by Burak Ozdiken
Everything else Copyright © CodeProject, 1999-2015
Layout: fixed | fluid