a :: حرف اول الفباى انگلیسی ,حرف اضافه مثبت 
a(2) :: رقمى در سيستم عدد نويسى مبناى شانزده که متناظر با عدد 0 در سيستم دهدهى است[کامپيوتر[ --> ampere]شيمى]حرف اول الفباى انگليسى ، حرف اضافه مثبت
a(scan) :: ارائه[A الکترونيک]
a.c. - d.c. receiver :: راديو برق و باترى[الکترونيک]
a.c. receiver :: راديوى جريان متناوب[الکترونيک]
a.c. resistance :: مقدار مقاومت موثر[الکترونيک]
a.f. :: بسامد صوتى[الکترونيک]
a.m. :: a.m. :: تحميل دامنه اى[الکترونيک]
a.v.c. :: ناظم خودکار صدا[الکترونيک]
a/ux :: اى - يو - اکس[کامپيوتر]
a battery (u.s.a) :: باترى[A الکترونيک]
a la carte :: (در مورد كاغذ) جداجدا سفارش داده شده 
a program language :: [ --> APLکامپيوتر]
aaai :: Inteligence American Association for Artificial، انجمن امريکايى هوش مصنوعى انجمنى که در ارتباط با هوش مصنوعى پيشرفته فعاليت مى کند[کامپيوتر]
aardwolf :: (ج .ش .) كفتار(Proteles cristata) بومی جنوب و مشرق آفریقا
aaron :: هارون برادر موسی 
aaronic :: هارونی ، از نسل هارون ، جزو گروه كشیشان پایین درجه مورمن (mormon)
aarons beard :: (گ .ش .) گیاهی از خانواده هوفاریقون بنام hypericum calycinum
ab :: پیشوند لاتین بمعنی <دوراز> و <از> و <جدایی > و <غیر> مانند ABuse و ABaxial
ab power pack :: جعبه تغذيه ا.ب[الکترونيک]
aba :: عبا، پارچه عبایی ، مقیاس اندازهگیرى عرض جغرافیایی 
abaciscus :: قطعه مربع كاشی معرق 
aback :: قهقرایی ، بهعقب ، غافلگیر، ناگهان ، [اسكاتلند] منزوى، پرت 
abaction :: [حق .] گاودزدى، گلهدزدى
abaculus :: قطعه مربع كاشی معرق 
abacus :: چرتكه ، تخته روى سرستون [معمارى]، گنجه ظرف ، لوحه مربع موزائیك سازى
abalienate :: [حق .] واگذارى، منتقل كردن ، پس گرفتن 
abandon :: ترك گقتن ، واگذاركردن ، تسلیمشدن ، رهاكردن ، تبعیدكردن ، واگذارى، رهاسازى، بیخیالی 
abandon(2) :: رها کردن[کامپيوتر]ترک کردن ، رها کردن[علوم نظامى]ترک گفتن ، واگذارکردن ، تسليم شدن ، رهاکردن ، تبعيدکردن ، واگذارى ، رهاسازى ، بى خيالى
abandonment :: ترك ، رهاسازى، واگذارى، دلكندن 
abaptiston :: اره جراحی مغز
abaptistum :: اره جراحی مغز
abase :: پست كردن ، تحقیرنمودن ، كمارزش كردن 
abash :: شرمندهكردن ، خجالت دادن ، دست پاچه نمودن 
abasia :: [طب ] عدم همكارى عضلات محركه 
abassid :: خلفاى عباسی 
abat jour :: پرتوافكن چراغ ، سایبان ، پنجره هوا
abatement :: كاهش ، تخفیف ، فروكش ، جلوگیرى، غصب 
abat-jour :: نورتاب
abator :: رفع مزاحمت كننده ، غاصب حق وارث قانونی 
abattoir :: كشتارگاه 
abaxial :: (=abaxile) (گ .ش .) دورازمحور
abaxile :: (=abaxial) (گ .ش .) دورازمحور
abba :: پدر، آبا
abbacy :: قلمرو راهب ، مقام رهبانیت ، مقر راهبان دیر
abbasid :: خلفاى عباسی 
abbatial :: خانقاهی ، دیرى، راهبی ، كشیشی 
abbe :: كشیش ، راهب ، آبه ، پدر روحانی 
abbess :: رئیسه صومعه زنان تارك دنیا
abbey :: دیر، صومعه ، خانقاه ، كلیسا، نامكلیساى وست مینستر(Westminster)
abbot :: راهب بزرگ ، رئیس راهبان 
abbreviate :: كوتاه كردن ، مختصركردن ، خلاصهكردن 
abbreviation :: كوتهسازى، مخفف ، تلخیص ، اختصار
abc :: سه حرف اول الفباى انگلیسی كه نماینده حروف الفبا است ، الفبا، كتاب الفبا، پایه كار، مبدا كار
abdicate :: واگذار كردن ، تفویض كردن ، ترك گفتن ، محرومكردن (ازارث )، كناره گیرى كردن ، استعفا دادن 
abdication :: استعفا، كنارهگیرى
abdominal :: شكمی ، بطنی ، وریدهاى شكمی ، ماهیان بطنی 
abdomino :: این كلمه بصورت پیشوند بكار رفته و بمعنی (شكم ) میباشد
abdominoscopy :: معاینه شكم 
abdominous :: داراى شكم بزرگ ، شكم گنده 
abduct :: ربودن ، دزدیدن (شخص )، دور كردن ، آدم دزدیدن ، از مركز بدن دور كردن (طب )
abduction :: عمل ربودن (زن و بچه و غیره )، ربایش ، دورشدگی ، (طب ) دورى از مركز بدن ، قیاسی ، قیاس 
abductor :: آدمدزد، آدمربا، دور كننده ، (طب ) عضله دور كننده 
abecedarian :: ابجداموز، ابجدخوان ، مبتدى، ابتدایی 
abecedarium :: كتاب الفباء
abed :: در بستر، در رختخواب 
abel :: (هابیل ) فرزند آدم ابوالبشر كه برادرش (قابیل یا قائن ) او را بقتل رسانید
abel tree :: (گ .ش ) درخت سپیدار كه نام لاتین ان populus alba است 
abelmoschus :: (=abelmosk) (گ .ش ) حبالمشك 
abelmosk :: (=abelmoschus)، (=abelmusk)، (گ .ش ) حبالمشك ، خطمی معطر، مشك دانه ، خطمی مخملی 
abelmusk :: (=abelmoschus)، (=abelmosk)، (گ .ش ) حبالمشك ، خطمی معطر، مشك دانه ، خطمی مخملی 
abend :: خاتمه غير عادى ، پايان غير عادى[کامپيوتر]خاتمه غير عادى
abend(2) :: خاتمه غیر عادى
abended :: ختمه یافته بطور غیر عادى
aberdeen angus :: گاو بیشاخ پروارى اسكاتلندى
aberdevine :: (ج .ش .) سهره اروپایی (Carduelis spinus)
aberrance :: انحراف ، گمراهی ، ضلالت ، كجراهی 
aberrant :: گمراه ، منحرف ، بیراه ، نابجا، كجراه 
aberration :: كجراهی ، انحراف ، (طب ) عدم انطباق كانونی خبط، گمراهی ، انحراف 
aberrometer :: انحراف سنج باصره 
abet :: برانگیختن ، جرات دادن ، تربیت كردن ، تشویق (به عمل بد) كردن ، (حق .) معاونت كردن (درجرم )، تشویق ، تقویت ، ترغیب (به كار بد)
abextra :: ازخارج ، خارجی 
abhor :: تنفر داشتن از، بیم داشتن از، ترس داشتن از، ترساندن ، ترسیدن 
abhorrence :: تنفر، بیزارى، انزجار، وحشت 
abhorrent :: متنفر، منزجر، بیمناك ، ناسازگار، مكروه ، زشت ، شنیع ، مغایر
abidance :: سكنی ، ایستادگی ، دوام ، ثبات قدم ، رفتار برطبق توافق 
abide :: ایستادگیكردن ، پایدارماندن ، ماندن ، ساكن شدن ، منزل كردن ، ایستادن ، منتظر شدن ، وفا كردن ، تاب اوردن 
abiding :: پایدار، پایا، ساكن ، وفا كننده ، تاب اور، تحمل كننده 
abigail :: (اسم خاص مونث ) ندیمه ، مستخدمه 
ability :: توانایی ، استطاعت 
ability(2) :: شایستگی ، توانایی ، لیاقت ، صلاحیت ، قابلیت ، استطاعت 
abinitio :: از آغاز
abintra :: از درون 
abio :: كلمهایست كه بصورت پیشوند بكار رفته و بمعنی (بدون زندگی ) و (عارى از حیات ) است 
abiogenesis :: ایجاد موجود زنده از مواد بیجان ، تولید خود بخود
abiotrophy :: (طب ) تحلیل و فساد عضو بدون علت مشهود
abirritate :: (طب ) بی حس كردن ، از حساسیت كاستن 
abiston :: پنبه نسوز، پنبه كوهی ، سنگ معدنی داراى رشتههاى بلند (مانند امفیبل )
abject :: پست ، فرومایه ، سرافكنده ، مطرود، روى برتافتن ، خوار، پست كردن ، كوچك كردن ، تحقیركردن 
abjuration :: پیمان شكنی ، عهد شكنی ، سوگند شكنی ، نقض عهد، ترك عقیده ، ارتداد، انكار
abjure :: سوگند شكستن ، نقض عهد كردن ، براى همیشه ترك گفتن ، مرتد شدن ، رافضی شدن 
ablactate :: از شیر گرفتن 
ablactation :: از شیر گیرى، شیرواگیران 
ablate :: از بیخ كندن ، قطع كردن ، (جراحی ) بریدن و خارج كردن 
ablation :: ریشه كنی ، ساییدگی ، قطع ، (طب ) قطع عضوى از بدن ، (جغ .) فرساب 
ablative :: ازى، كاهنده ، (د.) مفعول به ، مفعول عنه ، مفعول منه ، صیغه الت ، رافع ، مربوط به مفعول به یا مفعول عنه 
ablator :: (طب ) وسیله رافع ، الت بریدن در جراحی 
ablaut :: تصریف كلمه ، قلب حروف هجایی (با صدا) براى صرف فعل (مانند sung و sangوsing)
ablaze :: سوزان ، فروزان ، درخشان ، مشتعل ، برافروخته 
able bodied :: داراى جسم توانا
abloom :: شكوفا، پر شكوفه 
abluent :: شستشو دهنده ، پاك كننده 
ablution :: شستشو، آبدست ، غسل 
ably :: با توانایی ، از روى لیاقت 
abnegate :: ترك كردن ، انكار كردن ، بخود حرام كردن ، كف نفس كردن 
abnegation :: چشم پوشی ، كف نفس ، انكار، رد، فداكارى
abnerval :: ناشی از عصب ، عصبی 
abneural :: (تش .) واقع در مقابل دستگاه مركزى عصب 
abnormal :: غیر عادى، ناهنجار
abnormal end :: خاتمه غیر عادى
abnormal end of task :: [ --> abendکامپيوتر]
abnormal glow discharge :: تخليه تابناک نامتعارف[الکترونيک]
abnormalcy :: حالت غیر طبیعی ، ناهنجارى، غیر عادى بودن 
abnormality :: نابههنجارى، بی قاعدگی ، وضع غیر عادى، خاصیت غیرطبیعی 
abnormous :: غیر عادى، ناهنجار
aboard :: روى، توى، از روى، روى یا داخل (كشتی یا هواپیما)
abode :: منزل ، مسكن ، رحل اقامت افكندن ، اشاره كردن ، پیشگویی كردن ، بودگاه ، بودباش 
abolish :: برانداختن ، ازمیان بردن ، منسوخ كردن 
abolition :: برانداختگی ، لغو، فسخ ، الغا مجازات 
abolitionism :: مخالفت با بردگی 
abominable :: مكروه ، زشت ، ناپسند، منفور
abominate :: ناپسند شمردن ، مكروه دانستن ، تنفر داشتن ، نفرت كردن 
abomination :: زشتی ، پلیدى، نفرت ، كراهت ، نجاست ، عمل شنیع 
abondance :: وفور، فراوانی 
abonne :: حقاشتراك ، وجهاشتراك ، آبونه (مجله یا روزنامه )
abonné :: مشترك
abonnement :: حق اشتراك
aboriginal :: بومی ، اصلی ، سكنه اولیه ، اهل یك آب و خاك 
aborigine :: بومی ، ساكن اولیه ، اهلی ، قدیم ، گیاه بومی 
aborning :: در حال زایش ، در بدو تولد، در حال تولد
abort :: بچه انداختن ، سقط كردن ، نارس ماندن ، ریشه نكردن ، عقیم ماندن ، بی نتیجه ماندن 
abort(2) :: ساقط کردن 
abort (3) :: صرف نظر کردن ، خاتمه غير عادى[کامپيوتر]متوقف کردن يک سلسله عمليات در حال اجراء[هواپيمايى]سقوط کردن موشک يا هواپيما ، ناموفق ، سقوط کردن ، عدم موفقيت درانجام ماموريت ، انصراف از ماموريت[علوم نظامى]بچه انداختن ، سقط کردن ، نارس ماندن ، ريشه نکردن ، عقيم ماندن ، بى نتيجه ماندن
abortifacient :: بچهانداز، سقط جنین كننده ، سقط جنینی 
abortion :: سقط جنین ، بچهاندازى، سقط نوزاد نارس یا رشد نكرده ، عدم تكامل 
abound :: فراوان بودن ، زیاد بودن ، وفور داشتن ، تعیین حدود كردن ، محدود كردن 
above :: در بالا، بالاى، بالاى سر، نام برده ، بالاتر، برتر، مافوق ، واقع دربالا، سابق الذكر، مذكوردرفوق 
aboveboard :: اشكارا، پوست كنده ، علنی 
aboveground :: در بالاى سطح زمین ، (مج .) در قید حیات 
abovestairs :: (=upstairs) طبقه بالا
abraam :: ابراهیم ، ابراهیم پیامبر
abracadabra :: طلسم ، ورد، سخن نامفهوم 
abradant :: ساینده ، سوزش اور
abrade :: ساییدن ، خراشیدن زدودن ، پاك كردن ، حك كردن ، (مج .) سر غیرت اوردن ، بر انگیختن ، تحریك كردن 
abraham :: ابراهیم ، ابراهیم پیامبر
abranchiate :: (ج .ش .) فاقد برانشی یا دستگاه تنفس (ماهی )
abrasion :: خراش ، سایش ، ساییدگی 
abrasive :: ساینده ، تراشنده ، سوزش اور، سایا
abrazitic :: (مع .) مادهاى كه در موقع ذوب نمیجوشد
abreact :: (روانكاوى) تغییر دادن عقیده شخص با تلقین 
abreast :: برابر، پهلو به پهلو
abridge :: كوتاه كردن ، مختصر كردن 
abridgement :: كوتاهی ، اختصار، خلاصه ، مجمل 
abriviated addressing :: ادرس مختصر شده[کامپيوتر]
abroach :: سوراخ ، فرورفته ، بهم زده 
abroad :: پهن ، گسترش یافته ، وسیع ، خارج ، بیرون ، خارج از كشور، بیگانه ، ممالك بیگانه 
abrogate :: منسوخ ، از میان برده ، ملغی ، ازمیان بردن ، باطل كردن ، منسوخ كردن ، لغو كردن 
abrupt :: تند، پرتگاه دار، سراشیبی ، ناگهان ، ناگهانی ، بیخبر، درشت ، جداكردن 
abruption :: قطع ناگهانی ، انتزاع 
abs :: پیشوندیست لاتینی كه همان پیشوند ab-میباشد و بمعنی (دور از) و (غیر از) و (از)میباشد و قبل از حروف c و pو tباینصورت درمیاید
abs key :: کليد[Abs کامپيوتر]
abscess :: ورم چركی ، ماده ، دمل ، آبسه ، دنبل 
abscise :: (ر.) جدا كردن طول روى محور مختصات 
abscissa :: طول ، محور طولها[شيمى]طول[تربيت بدنى]محور طولها[هواپيمايى]طول نقطه ، خفت ، پيرا[معمارى]طول [ مختصات نقطه[] عمران]محور افقى ، محور طولى[روانشناسى]طول نقطه[الکترونيک]طول ، بعد افقى
abscissa(2) :: طول ، بعد افقی 
abscission :: ریزش ، برش ، قطع ، جدایی ، دریدگی ، قطع پوست و گوشت 
abscond :: گریختن ، فرار كردن ، دررفتن ، رونشان ندادن ، روپنهان كردن ، پنهان شدن 
absence :: نبودن ، غیبت ، غیاب ، حالت غیاب ، فقدان 
absent :: غایب ، مفقود، غیرموجود، پریشان خیال 
absentee :: مالك غایب ، غایب ، مفقودالاثر، شخص غایب 
absentee ballot :: ارسال ورقه راى بطور غیابی 
absenteeism :: حالت غایب بودن ، غیبت 
absentminded :: پریشان خیال ، حواس پرت 
absinthium :: (گ .ش .) افسنتین ، افسنتین كبیر
absinthol :: (ش .) ماده كافورى افسنتین بفرمول (C0H6O)
absis :: (=apis) مدار، پیرامون 
absit omen :: (سوگند ملایم ) خدا نكند، چشم بد دور، مبادا
absolute :: مطلق 
absolute address :: نشانى مطلق ، ادرس مطلق[کامپيوتر]نشانى مطلق
absolute address(2) :: نشانی مطلق 
absolute cell reference :: رجوع مطلق سل[کامپيوتر]
absolute code :: برنامه نويسى مطلق[کامپيوتر]
absolute coding :: برنامه نويسى مطلق[کامپيوتر]برنامه نويسى مطلق
absolute coding(2) :: برنامه نویسی مطلق 
absolute coulomb :: کولن مطلق[الکترونيک]
absolute electrical units :: واحدهاى الکتريکى مطلق[الکترونيک]
absolute error :: خطاى مطلق 
absolute joystick :: سکان هدايت مطلق[کامپيوتر]
absolute loader :: بارکننده مطلق[کامپيوتر]
absolute movement :: حرکت مطلق[کامپيوتر]
absolute permeability :: نفوذپذيرى مطلق[الکترونيک]
absolute system of electrical units :: دستگاه مطلق يکانهاى الکتريکى[الکترونيک]
absolute unit :: واحد مطلق[الکترونيک]
absolute value :: قدر مطلق[کامپيوتر]مقدار مطلق[تربيت بدنى]قدر مطلق[روانشناسى]ارزش مطلق ، قدر مطلق[اقتصاد]قدر مطلق
absolution :: امرزش گناه ، بخشایش ، عفو، بخشودگی ، تبرئه ، برائت ، انصراف از مجازات ، منع تعقیب كیفرى
absolutism :: مطلق گرایی ، حكومت مطلقه ، اعتقاد به قادر علی الاطلاق (خدا)، طریقه مطلقه ، (حق .) سیستم سلطنت استبدادى
absorb :: دركشیدن ، دراشامیدن ، جذب كردن ، فروبردن ، فراگرفتن ، جذب شدن (غدد)، كاملا فروبردن ، تحلیل بردن ، مستغرق بودن ، مجذوب شدن در
absorbant :: جاذب ، داراى خاصیت جذب ، دركش ، دراشام 
absorbency :: خاصیت دركشی یا دراشامی ، جذب ، فروبرى، تحلیل ، قابلیت جذب ، قدرت جذب 
absorbent :: جاذب ، داراى خاصیت جذب ، دركش ، دراشام 
absorbing :: جاذب ، جالب ، دلربا، جذاب ، دركش ، دراشام 
absorption :: جذب 
absorption(2) :: جذب ، دركشی ، دراشامی ، فریفتگی ، انجذاب 
absorption dynamometer :: توان سنج جذبى[الکترونيک]
absorption marker :: عقربه جذب[الکترونيک]
absorption of charged particles :: جذب ذرات باردار[الکترونيک]
absorption of condenser charge :: جذب بار[الکترونيک]
absorptive :: جاذب ، جذب كننده 
abstain :: خوددارى كردن (از)، پرهیز كردن (از)، امتناع كردن (از)
abstemious :: مرتاض ، ممسك در خورد و نوش و لذات ، مخالف استعمال مشروبات الكلی .پرهیزكار، پارسامنش 
abstention :: خوددارى، پرهیز، خوددارى از دادن راى
absterge :: پاك كردن ، تمیز كردن ، شستشو دادن (زخم )
abstergent :: پاك كننده ، شستشو دهنده ، ماده پاك كننده 
abstinence :: پرهیز، خوددارى، ریاضت ، پرهیز از استعمال مشروبات الكلی 
abstract :: چکيده[کامپيوتر]چکيده ، مجرد ، انتزاعى ، تجريدى ، مجزا کردن[شيمى]انتزاعى[فقهى]فهرست خلاصه براورد[عمران]انتزاعى[روانشناسى]مجرد ، انتزاعى ، مطلق [ عدد[] اقتصاد:)vt.(]ربودن ، بردن ، کش رفتن ، خلاصه کردن ، چکيده ، چکيده کردن ، جداکردن ، تجزيه کردن ، جوهرگرفتن از، عارى ازکيفيات واقعى(در مورد هنرهاى ظريف)نمودن ،:)adj.( خلاصه ، مجمل ، خلاصه ءکتاب ، مجرد، مطلق ، خيالى ، غيرعملى ، بى مسمى ، خشک ، معنوى ، صريح ، زبده ، انتزاعى ،( اسم)معنى
abstract(2) :: مجرد، انتزاعی ، چكیده ، چكیده كردن 
abstract noun :: (د.)اسم معنی (مانندwisdom)
abstracted :: مجزا، پریشان خیال ، مختصر
abstraction :: تجرید، انتزاع ، چكیدگی 
abstraction(2) :: تجرد، پریشان حواسی ، اختلاس ، دزدى، ربایش ، بیخبرى از كیفیات واقعی و ظاهرى، براهنگ 
abstractionism :: مكتبی كه از كیفیات واقعی هنر دوراست ، خیال بافی 
abstractive :: تجردى، موجد تجرد، رباینده ، اغفال كننده 
abstruse :: پنهان ، پیچیده ، غامض 
absurd :: پوچ ، ناپسند، یاوه ، مزخرف ، بی معنی ، نامعقول ، عبث ، مضحك 
abuleia :: (ر.ش .) فقدان نیروى اراده ، ضعف اراده 
abulia :: (ر.ش .) فقدان نیروى اراده ، ضعف اراده 
abulomania :: (طب ) دیوانگی در نتیجه ضعف اراده 
abundance :: فراوانی ، وفور
abundance(2) :: وفور، فراوانی 
abundant :: بسیار، فراوان ، وافر
abut :: نزدیك بودن ، مماس بودن ، مجاور بودن ، متصل بودن یا شدن ، خوردن 
abutment :: كنار، طرف ، مرز، حد، (در پل سازى)نیم پایه ، پایه جناحی ، پشت بند دیوار، بست دیوار، نزدیكی ، مجاورت ، اتصال 
abuttals :: (=abutment) مرز، زمین سر حدى، زمین همسایه ، زمین مجاور
abutting :: مجاور، هم مرز، همسایه 
aby :: خریدن ، پرداختن ، كفاره دادن ، ایستادگی كردن ، ایستادن 
abye :: خریدن ، پرداختن ، كفاره دادن ، ایستادگی كردن ، ایستادن 
abysm :: (=abyss) بسیار عمیق ، بی پایان ، غوطه ورساختن ، مغاك 
abysmal :: ژرف ، گردابی ، ناپیمودنی 
abyss :: (=abysm) بسیار عمیق ، بی پایان ، غوطه ورساختن ، مغاك 
abyssinian :: مربوط به كشورAbyssinia ، اهل حبشه 
ac :: Alternating Current، برق متناوب[کامپيوتر]اکتينيم[شيمى account current]، حساب جارى[تجارت خارجى]پيشوندى است برابر ad- لاتين که قبل از cو q به اينصورت در مى ايد مثل )ACcept( که از )ADceptare( گرفته شده است ، و نيز پسوندى است لاتينى يا يونانى معادل -ie مانند)maniac( ، مخفف اصطلاح شيميايى alicyclic مى باشد
acacia :: (گ .ش .) اقاقیا، اكاسیا، اكاكیا، درخت صمغ عربی 
acacine :: (گ .ش .) اقاقیا، اكاسیا، اكاكیا، درخت صمغ عربی 
academian :: عضو فرهنگستان ، عضوانجمن علمی ، عضو دانشكده یا دانشگاه ، عضو اكادمی 
academic :: مربوط به فرهنگستان ادبی یا انجمن علمی ، عضو فرهنگستان ، طرفدار حكمت و فلسفه افلاطون 
academic costume :: (در جمع ) لباس رسمی استادى دانشگاه ، لباس دانشگاهی 
academic freedom :: ازادى عمل و بیان (معلم یا استاد)
academic year :: سال دانشگاهی ، سال تحصیلی 
academicals :: (در جمع ) لباس رسمی استادى دانشگاه ، لباس دانشگاهی 
academician :: عضو فرهنگستان ، عضو انجمن دانش ، عضو اكادمی 
academicism :: بطریق یا بروش اكادمی 
académie :: فرهنگستان
académique :: علمی، عالمانه
académique(2) :: دانشگاهی
academism :: بطریق یا بروش اكادمی 
academist :: عضو فرهنگستان ، فارغالتحصیل یا دانشجوى اكادمی 
acanaceous :: (گ .ش .) خاردار، تیغدار
acantho :: كلمهء پیشوندى بمعنی خار و خادار میباشد
acanthocephala :: انواع كرمهاى قلاب دار رودهء انسان ، خارسران 
acanthoid :: خارمانند، خارشكل 
acanthoma :: (طب ) اماس سلولهاى خاردار بافت پوششی مالپیقی (مالپیگی )
acanthosisnigricans :: (طب ) بیمارى نادر پوستی كه پوست میانی هیپرتروپی و پیگمانتاسیون پیدا مینماید
acanthous :: خاردار
acanthus :: (گ .ش .) جنسی از فامیل اكانتاسه ، كنگر
acapella :: (مو.)اواز دسته جمعی بسبك كلیسایی 
acapsular :: (گ .ش .) بی تخمدان ، بی حقه ، بدون كپسول 
acaricide :: مواد كنه كش 
acaro :: كلمهء پیشوندى است مشتق از acarus به معنی (كنه ) و (كرم پنیر)
acarology :: علم كنه شناسی 
acatalectic :: (بدیع ) داراى اوتاد كامل ، اسلم (aslam)، قاضی یا شخصی كه نمیتواند به صحت امریاطمینان حاصل كند، ادم دودل ، مردد، شكاك 
acatalepsy :: دودلی ، تردید، موضوع غیرقابل درك ، مكتب (شكاكیون )، فلسفهء احتمالی 
acatamathesia :: (طب ) ازبین رفتن قدرت ادراكات ، قادر بدرك سخن نبودن 
acataposis :: (طب ) سختی بلع ، اشكال عمل بلع ، عسرالبلع 
acaulescent :: (گ .ش .) بی شاخه ، بیساقه 
acc :: Accumulator، انباشتگر[کامپيوتر]
accadian :: زبان اكد(accad) كه قبل از زبان اشورى رایج بوده و در كتیبههاى میخی دیده شده است ، اهل اكد یا اكاد
accede :: دست یافتن ، رسیدن ، راه یافتن ، نائل شدن ، نزدیك شدن ، موافقت كردن ، رضایت دادن ، تن دردادن 
accelerando :: (مو.)اهسته اهسته اهنگ را تندتر كنید، كمكم تند كنید، بطورتدریجی تندتر
accelerate :: تسریع كردن ، سرعت دادن ، سرعت گرفتن 
accelerate(2) :: شتاباندن ، تسریع كردن ، تند كردن ، شتاب دادن ، بر سرعت (چیزى) افزودن ، تند شدن ، تندتر شدن 
accelerating electrode :: الکترود شتابده[شيمى]الکترود شتاب ده[الکترونيک]
acceleration :: شتاب ، تندى، سرعت ، تسریع ، تعجیل 
acceleration(2) :: شتاب دهی، افزایش سرعت
acceleration lane :: خط سرعت افزایی
acceleration space :: فضاى شتاب[الکترونيک]
acceleration time :: زمان شتاب[کامپيوتر]
accelerator :: شتاب دهنده ، شتاباننده ، تندكن ، شتابنده 
accelerator(2) :: شتابدهنده ، شتابده[زيست شناسى]شتابگر ، شتاب دهنده[شيمى]شتاب دهنده ، تند کننده[علوم مهندسى]شتاب ، شتابنده ، سريع[بازرگانى]شتاب دهنده[هواپيمايى]تسريع کننده [ در تيربار ] ، پدال گاز سرعت دهنده[علوم نظامى]ماده معينى که به بتن اضافه ميشود تا مقاوم شدن بتن را در مراحل اوليه تسريع نمايد . کلرور کلسيم تا دو درصد يکى از معمولترين اين مواد است[عمران]شتاب دهنده[روانشناسى]الکترد شتاب ده[الکترونيک]شتاب دهنده ، شتاباننده ، تندکن ، شتابنده
accelerator board :: تخته تسريع ، برد تسريع ، تخته شتابنده ، تخته شتاب دهنده[کامپيوتر]
accelerometer :: شتاب سنج 
accent :: تکيه ، تاکيد ، اکسان[کامپيوتر :)n.(]تکيه ء صدا، علامت تکيه ء صدا(بدين شکل)\، لهجه ، طرز قرائت ، تلفظ، قوت ، تاکيد، تشديد،( در شعر )مد)madd(، صدا يا اهنگ اکسان(فرانسه)، :)vt.( با تکيه تلفظ کردن ، تکيه دادن ، تاکيد کردن ، اهميت دادن
accent mark :: (مو.) یكی از علائم تكیه در موسیقی ، علامتی كه پس از یك نت قرار میگیرد و نشان میدهدكه نت در چه گامی قرار دارد
accentual :: تكیه دار، لهجهاى، مربوط به تكیهء صدا، داراى تاكید، موكد، مشدد
accentuate :: با تكیه تلفظ كردن ، تكیه دادن ، تاكید كردن ، اهمیت دادن ، برجسته نمودن 
accept :: پذیرفتن 
acceptability :: پسندیدگی ، شایستگی ، قبول شدگی ، مقبولیت ، قابلیت قبول 
acceptability(2) :: پذیرفتگی ، قابلیت پذیرش 
acceptable :: پذیرا، پذیرفتنی ، پسندیده ، قابل قبول ، مقبول 
acceptable(2) :: پذیرفتنی ، قابل پذیرش 
acceptance :: پذیرش ، قبولی حواله ، حوالهء قبول شده 
acceptance test :: ، آزمونی كه با آن درستی كاركرد یك سیستم رایانهای با دادههای واقعی، برابر مشخصات مندرج در قرارداد، و زمان مورد نظر كاربر وارسی میشود آزمون پذیرش
acceptance test(2) :: ازمون پذيرش[کامپيوتر]ازمايش کوچک شدگى ، ازمايش برداشت[علوم مهندسى]ازمون پذيرش
acceptance test(3) :: ازمون پذیرش 
acceptance tests :: ازمايشهاى تحويل[الکترونيک]
acceptor level :: تراز گيرنده[الکترونيک]
access :: دستيابى ، دسترسى[کامپيوتر]اضافى ، دسترسى[علوم مهندسى]دسترسى ، دسترس ، دستيابى ، کومکى[معمارى]دسترسى ، در دسترس بودن ، راه رسيدن به راه وصول[علوم نظامى]دسترس[عمران]دست يابى ، دسترس ، دسترسى ، راه ، تقريب ، اجازه دخول ، راه دسترس ، مدخل ، وسيله حصول ، افزايش ، الحاق ، اضافه ،( طب )بروز مرض ، حمله ، اصابت ،( حق ).دسترسى يا مجال مقاربت ،( در مسيحيت )تقرب به خدا
access(2) :: دستیابی 
access arm :: بازوى دستيابى ، بازوى دسترسى[کامپيوتر]بازوى دستيابى
access arm(2) :: بازوى دستیابی 
access code :: رمز دستيابى ، کد دستيابى ، کد دسترسى ، رمز دسترسى[کامپيوتر]
access control :: كنترل دستیابی 
access hole :: شکاف دستيابى[کامپيوتر]
access mechanism :: دستگاه مکانيکى در واحد ذخيره ديسک که نوکهاى مخصوص خواندن و نوشتن را روى شيارهاى صحيح ديسک قرار مى دهد مکانيزم دستيابى[کامپيوتر]
access method :: روش دستيابى[کامپيوتر]روش دستيابى
access method(2) :: روشِ دست یابی 
access method(3) :: روش دستیابی 
access mode :: باب دستیابی 
access road :: دسترسی (مخفف راه دسترسی)
access system menu :: منوى سيستم دستيابى[کامپيوتر]
access time :: زمان دستيابى[کامپيوتر]زمان لازم براى پاسخگويى کامپيوتر[علوم نظامى]زمان دستيابى
access time(2) :: زمان دستیابی 
accessariness :: معاونت در جرم 
accessary :: (=accessory) (حق .) معاون جرم ، همدست 
accessibility :: دستیابی پذیرى
accessibility(2) :: دسترسی ، امكان نزدیكی ، وسیله وصول ، امادگی براى پذیرایی ، قابلیت وصول 
accessible :: در دسترس ، قابل وصول ، نزدیك (شدنی )، امادهء پذیرایی ، خوش برخورد، دست یافتنی 
accessible(2) :: دستیابی پذیر
accessit :: (مخفف proxime  accessit )امتیازى كه به شاگردان ممتاز داده میشود
accessorial :: معاون ، شریك ، معین ، فرعی ، (حق .) مربوط بمعاون جرم 
accessories :: لوازم 
accessory :: جانبی 
accessory(2) :: فرعى ، پيرامونى ، جانبى[کامپيوتر]معاون جرم[فقهى]لوازم کمکى ، لوازم يدکى ، لوازم اضافى[معمارى]متعلقات ، وسيله يدکى[علوم نظامى]فرعى ، معين ، همدست(حق).، معاون ، شريک(جرم)، نمائات و نتايج( در جمع)، لوازم يدکى ،( حق).تابع ، لاحق ، فروع و ضمائم ، منضمات ، لوازم فرعى ، دعواى فرعى
acciaccatura :: (مو.) نت سریعی كه نیم پرده كوتاهتر ازنت اصلی است و قبلاز نت اصلی نواخته میشود
accidence :: (=accident :n.) پیش امد، تصادف ، اتفاق ، حادثه ، (د.)اصول صرف و نحو
accidental :: تصادفی ، اتفاقی ، غیر مترقبه ، عرضی (arazy) ضمنی ، عارضی ، غیر اساسی ، پیشامدى
accipenser :: (=acipenser) (ج .ش .) ماهی خاویار
acclaim :: تحسین ، ادعا كردن ، افرین گفتن ، اعلام كردن ، جاركشیدن ، ندا دادن ، هلهله یا فریاد كردنكف زدن 
acclamation :: افرین ، تحسین ، احسنت ، تحسین و شادى، اخذ راى زبانی 
acclimatation :: (=acclimatization) توافق با آب و هواى یك محیط
acclimate :: (=acclimatize :vt.) به آب و هواى جدید خو گرفتن ، مانوس شدن 
acclimatization :: خو گرفتگی ، سازش ، (با آب هواى تازه )
acclimatization(2) :: (=acclimatation) توافق با آب و هواى یك محیط
acclimatize :: خو دادن یا خو گرفتن (انسان )، خو گرفتن (جانور و گیاه به آب و هواى جدید)
accolade :: سر بالایی ، فراز، سختی ، مراسم اعطاى منصب شوالیه یا سلحشورى و یا شهسوارى، (مو.) خطاتصال ، اكولاد، خط آبرو(به این شكل {})
accommodate :: همساز، همساز كردن ، جا دادن ، منزل دادن ، وفق دادن با، تطبیق نمودن ، تصفیه كردن ، اصلاح كردن ، اماده كردن (براى)، پول وام دادن (بكسی )
accommodating :: تطبیق ، موافقت ، جا، منزل ، مناسب ، خوش محضر
accommodation :: اقامتگاه
accommodation(2) :: خدمات اقامتی
accommodation (3) :: همسازى، تطابق ، جا، منزل ، وسایل راحتی ، تطبیق ، موافقت ، سازش با مقتضیات محیط، وام ، كمك ، مساعده 
accommodator :: كارگر كمكی 
accompaniment :: همراهی ، مشایعت ، ضمیمه ، (مو.) ساز یا اواز همراهی كننده 
accompanist :: همراهی كننده ، (مو.) همراهی كننده با اواز یا سازى چون پیانو
accompanying sound :: صداى همراه[الکترونيک]
accomplice :: همدست ، (حق .) شریك یا معاون جرم 
accomplish :: انجام دادن ، بانجام رساندن ، وفا كردن (به )، صورت گرفتن 
accomplished :: انجام شده ، كامل شده ، تربیت شده ، فاضل 
accomplishment :: انجام ، اجرا، اتمام ، كمال ، هنر، فضیلت 
accordance :: جور بودن ، مطابقت ، وفق ، توافق ، تطابق ، موافقت 
accordant :: جور، مطابق ، موافق 
according :: موافق ، مطابق ، بروفق 
according to :: بر طبق ، مطابق ، بقول ، بعقیدهء
accordingly :: بنابراین ، از اینرو، از همان قرار، بر طبق ان ، نتیجتا، بالنتیجه 
accordion :: (مو.) اكوردئون 
accouchement :: زایمان 
accoucheur :: پزشك متخصص قابلگی و بیماریهاى زنان (مذكر)
accoucheuse :: ماما(زن )، قابله 
account :: حساب 
account(2) :: حساب ، شرح ، مسئول بودن 
account card :: كارت حساب 
account executive :: متصدى رسیدگی به حساب مشتریها
account number :: شماره حساب 
accountability :: جوابگویی 
accountable :: مسئول ، مسئول حساب ، قابل توضیح ، جوابگو
accountancy :: حسابدارى
accountant :: ذى حساب ، حسابدار
accounting :: حسابدارى، اصول حسابدارى، برسی اصل و فرع 
accounting machine :: ماشین حسابدارى
accounting package :: بسته پيش نوشته حسابدارى[کامپيوتر]
accounting system :: سیستم حسابدارى
accouter :: امادهء جنگ كردن ، مجهز كردن ، ملبس كردن 
accouterment :: وسایل ، اسباب ، (نظ.) تجهیزات ، لباس ، ساز و برگ 
accreted :: (طب ) داراى زائدهء گوشتی 
accretion :: افزایش ، رشد پیوسته ، بهم پیوستگی ، اتحاد، یك پارچگی ، (حق .) افزایش بهاى اموال ، افزایش میزان ارث 
accrue :: افزوده شدن ، منتج گردیدن ، تعلق گرفتن 
acculturate :: نقل و انتقال دادن فرهنگ یك جامعه به جامعهء دیگر، فرهنگ پذیرفتن 
accumulate :: انباشتن 
accumulate(2) :: انباشتن ، جمع شده ، جمع شونده ، اندوختن ، رویهم انباشتن 
accumulated :: انباشته 
accumulated error :: خطاى انباشته 
accumulation :: جمع اورى، توده ، ذخیره ، انباشتگی 
accumulation(2) :: انباشتگی 
accumulator :: (acc) انباشتگر
accumulator(2) :: انباره ، انباشتگر ، اکومولاتور[کامپيوتر]انباره[شيمى]اکومولاتور ، انباره ، اندوزگر ، اندوزنده انباشتگر[علوم مهندسى]انباره[هواپيمايى]انباره [ اکومولاتور ] ، حافظه کامپيوتر[علوم نظامى]انباره[روانشناسى]انباره[الکترونيک )acc(]انباشتگر
accumulator register :: ثبات انباشتگر[کامپيوتر]
accuracy :: دقت و صحت ، درجه دقت ، درستى[کامپيوتر]درستى[زيست شناسى]صحت[شيمى]درستى ، صحت ، دقت[علوم مهندسى]دقت ، درستى ، صحت[بازرگانى]درستى ، دقت[علوم نظامى]صحت[عمران]صحت ، دقت[روانشناسى]درستى ، صحت ، دقت
accuracy control character :: دخشه يا کاراکتر کنترل دقت[کامپيوتر]
accusal :: تهمت ، افترا
accusation :: (حق ) تهمت ، اتهام 
accusative :: (د.) حالت مفعولی ، مفعول ، اتهامی ، رایی 
accusatory :: مفعولی ، (حق .) اتهامی 
accustom :: عادت دادن ، اشنا كردن ، اشنا شدن ، معتاد ساختن ، معتاد شدن ، عادت ، خو گرفتن ، انس گرفتن 
accustomed :: خوگرفته ، معتاد
ace high :: سيستم مخابراتى قمر مصنوعى[علوم نظامى]
acedia :: گیجی ، سستی ، رخوت ، حالت خ لسه 
acellular :: بی یاخته ، غیر سلولی 
acentric :: بی مركز، خارج از مركز
acentrous :: (ج .ش .) فاقد ستون پشتی ، فاقد ستون فقرات 
aceology :: (طب ) درمان شناسی 
acephala :: (ج .ش .) راستهء بی سران از شاخهء نرمتنان 
acephalo :: پیشوندیست یونانی بمعنی (بی سر) و(فاقد سر) كه با كلمات دیگر تركیب میشود
acephalon :: بی سر، حیوان راستهء بی سران 
acephalous :: بی سر، حیوان راستهء بی سران 
aceptive :: قابل قبول ، پذیرفتنی 
acequia :: نهر آبیارى، جویبار
aceraceae :: (گ .ش .) افراییان ، تیرهء افرا، افرایان 
aceratosis :: (طب ) نارسی و نابالغی بافت شاخی 
acerous :: بی شاخك ، نوك تیز
acervate :: انبوه شده ، انباشته 
acetabular :: داراى حفرهء حقهاى توگرد(too goud)، حقهاى
acetanion :: (ش .) انیون CHO ، جوهر سركه 
acetarious :: مربوط به سالاد، سبزیهاى مخصوص سالاد
acetate :: نمك جوهر سركه ، استات 
acetiam :: (حق .) علت (فرضی ) براى عملی تا قاضی بتواند راى خود را بدهد
acetic :: جوهر سركهاى، سركه مانند، ترش 
acetification :: جوهر سركه سازى، ترش شدگی 
aceto :: (ش .) پیشوندى است مشتق از كلمهء لاتین acetum كه به معنی (مشتق از یا مربوط به جوهرسركه ) میباشد
acetolysis :: (ش .) تجزیهء جسمی در اثر اضافه شدن جوهر سركه ، حالت استیله و هیدرولیز پیدا كردندر ان واحد
acetomorphine :: (داروسازى) هرویین 
acetone :: (ش .) استون بفرمول CHCOCH
acetose :: ترش ، سركهاى
acetum :: سركه ، استخراج عصاره از گیاهان دارویی (با اسیداستیك رقیق )، حل مواد معطر در محلولیمركب از اسید استیك و الكل و آب 
acetylate :: استیل شدن ، داراى ریشهء (-CH) كردن 
acetylcholine :: (ش .) مادهاى بفرمول C7H7NO از جود و سر
acetylene :: هیدروكربور اشباع نشدهاى بفرمول CH
acetylize :: استیل شدن ، داراى ریشهء (-CH) كردن 
achaean :: مربوط به اخائیه ، اهل شهر اخائیه در یونان باستان 
achaemenian :: هخامنشی ، هخامنشیان 
achaian :: مربوط به اخائیه ، اهل شهر اخائیه در یونان باستان 
achalasia :: (طب ) عدم انبساط عضلات مجارى بدن و باقی ماندن انها در حال انقباض دائم (مثل مرى)
achate :: مهرهء بازى، تیله ، عقیق ، خرید، بیع ، (در جمع )اشیاء خریدارى شده ، یار با وفا، خریدن 
acheake :: درد گرفتن ، درد كردن ، بدرد اوردن ، درد
acheilia :: فقدان لب بطور مادرزادى، نوزاد بی لب 
acheiria :: (طب .) بیدست ، فاقد قوهء لامسه 
achenocarp :: (گ .ش .) میوهء خشك ناشكوفا
acheron :: رودخانهء افسانهاى در عالم اسفل (جهنم )، (مج .) دوزخ ، عالم اسفل 
acheval :: سوار بر اسب ، (نظ) ارتشی كه جناحش در اثرمانعی مانند باتلاق یا رودخانه از اندور و مجزا باشد
acheweed :: (گ .ش .) پابزى
achievable :: دست یافتنی ، قابل وصول ، قابل تفریق ، موفقیت پذیر
achieve :: دست یافتن ، انجام دادن ، بانجام رسانیدن ، رسیدن ، نائل شدن به ، تحصیل كردن ، كسب موفقیت كردن (حق .) اطاعت كردن (در برابر دریافت تیول )
achievement :: دست یابی ، انجام ، پیروزى، كار بزرگ ، موفقیت 
achilles :: (افسانهء یونان ) اشیل یا اخلیوس قهرمان داستان ایلیاد هومر
achilles heel :: نقطهء جراحت پذیر، نقطهء زخم پذیر، نقطهء ضعف 
achlamydeous :: (گ .ش .) بدون جام یا پوشش گل ، بدون پوشش 
achlorhydria :: (طب ) فقدان اسید كلریدریك در شیرهء معده 
achloropsia :: (ر.ش .) نوعی نابینایی در مورد رنگها مخصوصا رنگ سبز
acholia :: (طب ) فقدات یا كمبود صفرا
acholic :: فاقد صفرا، داراى نقص صفرا
acholous :: فاقد صفرا، داراى نقص صفرا
achondrite :: سنگ الماس بدون ذرات گرد
achor :: (طب ) بثورات فلسی پوست سر
achordata :: (ج .ش .) جانوان فاقد ستون فقرات 
achroma :: (طب ) بی رنگی ، رنگ پریدگی ، (طب ) فقدان رنگ دانه (در مو)، بی رنگی مو
achromat :: كلمات پیشوندى است یونانی مشتق از كلمهء achromatos بمعنی (بیرنگ )
achromate :: عدسی اكروماتیك ، ادم كور رنگ 
achromatic :: اکروماتيک ، رنگ پذير ، بيرنگ[شيمى]بى فام[روانشناسى]سياه و سفيد[الکترونيک]بى رنگ ، رنگ ناپذير،( مو ).بدون ترخيم ، بدون نيم پرده ء ميان اهنگ
achromatic(2) :: بی رنگ ، رنگ ناپذیر، (مو.) بدون ترخیم ، بدون نیم پردهء میان اهنگ 
achromatin :: مادهء رنگ ناپذیر هستهء یاخته 
achromatisation :: بی رنگی ، رنگ ناپذیرى
achromatism :: بی رنگی ، رنگ ناپذیرى
achromatization :: بی رنگی ، رنگ ناپذیرى
achromatize :: رنگ ناپذیر كردن ، بی رنگ كردن 
achromato :: كلمات پیشوندى است یونانی مشتق از كلمهء achromatos بمعنی (بیرنگ )
achromatope :: ادم رنگ كور
achromia :: (طب ) فقدان رنگ دانه (در مو)، بی رنگی مو
achromic :: بی رنگ ، رنگ ناپذیر، (مو.) بدون ترخیم ، بدون نیم پردهء میان اهنگ 
achy :: دردناك ، درداور
acicula :: (گ .ش -.ج .ش .) سوزنچه ، خار، تیغ 
aciculum :: تیغ (گیاه )، خار ریز و راست و شكننده 
acid :: ترش ، حامض ، سركه مانند، داراى خاصیت اسید، جوهر اسید، (مج .) ترشرو، بداخلاق ، بدجنسی ، جوهر، محك 
acid fast :: مقاوم در برابر رنگ برى اسید، داراى لكه هایی كه با اسید زائل نمیشود
acid proof paint :: رنگ ضد اسيد[الکترونيک]
acid proof wire :: سيم ضد اسيد[الکترونيک]
acid radical :: (ش .) ریشه با بنیان اسیدى، رادیكال اسیدى
acid test :: محك ، وسیلهء ازمایش ، امتحان با اسید
acidic :: تشكیل دهندهء اسید، اسید دار، اسیدى
acidification :: اسید سازى، ترشی ، اسید شدگی ، تحمیض 
acidifier :: ترش كننده ، تبدیل به اسید كننده ، مایهء حموضت 
acidify :: اسید كردن ، ترش كردن ، حامض كردن 
acidimeter :: ترشی سنج ، اسید سنج 
acidity :: حموضت ، اسیدیته ، ترشی 
acidophile :: ترشی دوست ، اسیدگراى
acidosis :: (طب ) فساد خون در اشخاص مبتلا به بیمارى قند (دیابت )
acidulent :: میخوش ، ملس ، (مج .) ترشرو، كج خلق ، تند مزاج 
acinaces :: شمشیر كوتاه ایرانیان قدیم و سكاها
acinarious :: (گ .ش .) پوشیده شده از حفره هاى كروى (مانند دانه هاى وسط انگور)
acinaseous :: (گ .ش .) داراى تخم و بذر، داراى تخمدان 
acinceous :: (گ .ش .) داراى برگهاى شمشیرى
acinetic :: (طب ) مانع حركت (شونده )
aciniform :: (گ .ش .) انگورى، انگور مانند، خوشهاى، هسته دار، پر دانه 
acinose :: دان دان ، انگورى
acinous :: دان دان ، انگورى
acinus :: (گ .ش .) دانهء ریز (در توت و تمشك و غیره )، انگورك ، دانه ، حبه 
acipenser :: (=accipenser) (ج .ش .) ماهی خاویار
aciurgy :: (طب ) عمل جراحی 
ack :: Ackowledge Character، کاراکتر مورد قبول[کامپيوتر]علامتى در ارتباطات و بى سيم و تلفن که بجاى حرف A بکار ميرود
ack(2) :: علامتی در ارتباطات و بی سیم و تلفن كه بجاى حرف A بكار میرود
ackermanaxle :: محور جلوى اتومبیل 
acknowledge :: قدردانی كردن ، اعتراف كردن ، تصدیق كردن ، وصول نامهاى را اشعار داشتن 
acknowledgement :: تصديق[کامپيوتر]اقرار[فقهى]اعلام ، اعلاميه[تجارت خارجى]تاييد ، تصديق ، اعلام وصول ، رسيد ، اعلاميه ، اگهى[بازرگانى]اقرار ، خبر وصول نامه ، سپاسگزارى
acknowledgment :: سپاسگزارى، تشكر، اقرار، تصدیق ، قبول ، خبر وصول (نامه )، شهادت نامه 
acleictous :: نصفه ، نیم شكل (در مورد بلورها)
aclinic line :: خط استوایی مغناطیسی ، منحنی موهوم و نامنظمی كه در نزدیكی خط استوا گرداگردزمین مفروض است 
acloud :: ابرى، پوشیده از ابر
acm :: Asssociation for Computing Machineryانجمن ماشين الات کامپيوترى[کامپيوتر]
acme :: اوج ، ذروه ، قله ، منتها(درجهء)، سر، مرتفعترین نقطه ، (طب ) بحران ، نقطهء كمال 
acne :: جوش صورت و پوست ، غرور جوانی 
acne(2) :: رخ جوش
acnemia :: (طب ) ضعف ماهیچهء ساق پا
acnerosacea :: (طب ) ورم و سرخی صورت و بینی در اثر افراط در صرف مشروبات الكلی 
acoelous :: (ج .ش .) بدون معدهء حقیقی یا دستگاه هاضمه ، بدون حفرهء بدن 
acold :: سرد، خنك ، بدون احساسات 
acology :: (طب ) مفردات پزشكی ، علم علاج 
acolous :: فاقد اعضاء، بی دست و پا
acolyte :: دستیار كشیش ، معاون یا كمك ، (نج .) ستارهء تابع ستارهء دیگرى، ماه 
acomia :: طاسی سر، صلع 
acondylose :: (گ .ش .) ناپیوسته ، منفصل ، بی اتصال ، بدون بند یا مفصل 
acondylous :: (گ .ش .) ناپیوسته ، منفصل ، بی اتصال ، بدون بند یا مفصل 
aconite :: (گ .ش .)اقونیطون ، تاجالملوك ، ریشهء تاجالملوك (acnitum napellus)
aconitum :: (گ .ش .) تاجالملوك 
aconuresis :: (طب ) ادرار غیرارادى
acopic :: (طب ) دافع خستگی و كوفتگی 
acopon :: (طب ) داروى نیرو بخش 
acor :: (طب ) ترشی (معده و غیره )، اسیدیته ، اسیدمعدى
acoria :: (طب ) مرض گرسنگی ، دائالجوع 
acorn :: میوهء تیرهء درختان بلوط (مازو)
acotyledon :: (گ .ش .) گیاه بیلپه 
acouisition :: اكتساب 
acoumeter :: شنوایی سنج ، سامعه سنج 
acoumetry :: شنوایی سنجی ، اندازه گیرى قدرت حس شنوایی 
acousia :: پسوندیست در زبان لاتین بمعنی (شنیدن ) و (مربوط به حس سامعه )
acousis :: پسوندیست در زبان لاتین بمعنی (شنیدن ) و (مربوط به حس سامعه )
acoustic :: آوا شنودى، وابسته به شنوایی ، مربوط به صدا، مربوط به سامعه 
acoustic coupler :: تزويج کننده صوتى ، تطبيق دهنده صوتى ، جفت ساز صوتى ، کوپلر اکوستيک ، وصل کننده صوتى[کامپيوتر]
acoustic delay line :: خط تاخیر دهنده صوتی 
acoustic feedback :: واخوراند صوت[الکترونيک]
acoustic memory :: حافظه صوتی 
acoustic resonance device :: دستگاه همنوايى صوتى[الکترونيک]
acoustic synchronizer :: همزمان ساز صوتى[الکترونيک]
acoustical :: آوا شنودى، وابسته به شنوایی ، مربوط به صدا، مربوط به سامعه 
acoustical sound enclosure :: روپوش صوتى ، محفظه عايق صوتى[کامپيوتر]
acoustician :: صدا شناس ، متخصص علم شنوایی ، كارشناس علم اصوات ، ویژهگر اواشنود
acoustico :: پیشوندى است به معنی (صوتی )
acousticon :: گوشیار، سمعك 
acoustics :: صوت شناسی 
acoustics(2) :: علم آوا شنود، علم عوارض شنوایی ، علم اصوات ، خواص صوتی ساختمان (ازنظرانعكاس صدا)
acp :: Associate Computer Professionalانجمن کامپيوترکاران[کامپيوتر]
acpa :: [ --> Association for Women in Computingکامپيوتر]
acquaint :: آشنا كردن ، اگاه كردن ، مسبوق كردن ، مطلع كردن 
acquaintance :: آشنایی ، سابقه ، آگاهی ، آشنا، آشنایان 
acquiesce :: تسلیم شدن ، تن در دادن ، راضی شدن ، رضایت دادن ، موافقت كردن ، آرام كردن 
acquiescence :: رضایت ، تن در دادن ، موافقت 
acquiescent :: خشنود، راضی ، ساكت ، راضی شونده 
acquirable :: بدست اوردنی ، یافتنی ، قابل حصول 
acquire :: بدست آوردن ، حاصل كردن ، اندوختن ، پیداكردن 
acquirement :: فراگیرى، تحصیل (هنر و فن )، فضیلت 
acquisition :: فراگیرى، اكتساب ، استفاده ، (حق .) مالكیت 
acquisitive :: فراگیرنده ، جوینده ، اكتسابی ، اكتساب كننده 
acquittal :: (حق .) تبرئه واریز، برائت ذمه ، رو سفیدى
acquittance :: مفاصا، برائت ، رهایی ، بخشودگی ، ترك دعوى، سند ترك دعوى
acrade game :: نوعى بازى تصويرى کامپيوترى که توسط ماشين هايى با سکه پول کار مى کنند[کامپيوتر]
acranial :: (ج .ش .) بدون كاسهء سر، بی جمجمه 
acrasy :: (طب ) بی اعتدالی در مصرف مشروبات الكلی و غیره ، شدت ، تندى
acraturesis :: (طب ) ناتوانی در دفع ادرار
acre :: جریب فرنگی (برابر با 4560 پاى مربع و یا در حدود 4047 متر مربع ) براى سنجش زمین ، (م .م .) زمین 
acre foot :: یك جریب آب (5576;رابر با 4560 پاى مربع و یا در حدود 4047 متر مربع ) براى سنجش زمین ، (م .م .) زمین متر مكعب آب )
acre inch :: 60;ك جریب آب (5576;رابر با 4560 پاى مربع و یا در حدود 4047 متر مربع ) براى سنجش زمین ، (م .م .) زمین متر مكعب آب ) یك جریب آب 
acre shop :: حقالارض 
acrid :: دبش ، گس ، تند، سوزاننده ، (مج .) زننده ، تند خو
acrimonious :: تند، زننده ، سوزان 
acritical :: (طب ) غیر بحرانی 
acrobacy :: بند بازى
acrobat :: بند باز یا اكروبات ، (مج .) سیاست باز
acrobatic aircraft :: هواگرد نمایشی
acrobatics :: بند بازى
acrobystitis :: (طب ) ورم پوست ذكر (zakar)
acrocephalic :: (طب ) داراى جمجمهء هرمی شكل (بطور غیر طبیعی )
acrochordon :: زگیل دار، داراى زگیل اویزان ، (طب ) زگیل پهن كوچك 
acroesthesia :: (طب ) افزایش حساسیت اعضاى انتهایی 
acrogamy :: (گ .ش .) جایگیرى تخم در انتهاى كیسهء جنینی 
acrogenous :: از انتها رسته ، از طرف سر رشد كننده 
acrography :: گچ كارى برجسته ، گچ برى
acrolith :: مجسمهاى كه سر و دست و پاى ان سنگی و بقیهاش چوب باشد
acrology :: مبحث شناسایی ریشه و اشتقاق حروف الفباء
acromastitis :: (طب .) اماس نوك پستان 
acromegaly :: (طب ) رشد بیش ازاندازهء سر و دست و پا در اثر ترشح زیاد غدهء (هیپوفیز)
acrometer :: (=oleometer) دستگاه سنجش وزن مخصوص روغن 
acromion :: (تش .) زائدهء اخرمی استخوان كتف ، قلهالكتف 
acromphalus :: (طب ) برجستگی و زائدهء غیر طبیعی ناف 
acron :: (ج .ش .) قسمت قدامی حیوانات بنددار(مثل حشرات )
acronarcotic :: (طب ) سوزاننده و خواباور، محرق و منوم 
acronical :: (نج .) ظاهر شونده در غروب ، افولی ، شامگاهی 
acronichal :: (نج .) ظاهر شونده در غروب ، افولی ، شامگاهی 
acronym :: سرنام 
acronym(2) :: مخفف ، سرنام[کامپيوتر]سر نام ، کلمه ايکه از حرف اول کلمات ديگرى ترکيب شده باشد(مانند radar که از کلمات radio detecting and rangingساخته شده)
acrophobia :: (طب ) ترس از بلندى
acrophony :: صداى حرف اول كلماتی كه معرف خود ان كلمه باشد مانند صداى a در الف (aleph)
acropodium :: (ج .ش .) سطح فوقانی پاى پرندگان ، پایهء مجسمه 
acropolis :: دژ، قلعه (در شهرهاى قدیمی یونان )، نام دژ معرف اتن (در یونان )
acroscopic :: (گ .ش .) متوجه به بالا، صعودى
acrosome :: زبر تن ، (ج .ش .) برجستگی قدامی سلول جنسی نر
acrospire :: (گ .ش .) گیاهك دانه ، نخستین جوانهء دانه ، جوانه زدن 
acrospore :: (گ .ش .) هاگ انتهایی 
across :: سرتاسر، ازاین سو بان سو، درمیان ، ازعرض ، ازمیان ، ازوسط، ازاین طرف بان طرف 
across the board :: شامل تمام طبقات ، یكسره ، سرجمع 
acroter :: انتهاى پایهء مجسمه ، كنگرههاى زینتی عمارات 
acroterium :: یكی از زوایاى رئوس مثلثی شكل سردر عمارت 
acrotic :: (طب ) سطحی ، رویی ، بیرونی ، خارجی 
acrotism :: (طب ) فقدان ضربان یا تپش 
acrylic acid :: (ش .) اسیداكریلیك 
act of god :: حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی طبیعی (زلزله ، سیل و غیره )
actaeon :: (افسانه شناسی ) اكتئون نام شكارگرى كه بدن لخت دیانا الههء شكار و جنگل را دید وبشكل گوزن درامد
actimorph :: (ز.ش .) تابدیس 
actinautographic :: داراى حساسیت در مقابل نور
actine :: (ج .ش .) قسمت خارجی (ستارهاى شكل ) اسفنجیان 
acting :: ایفاى نمایش ، جدى، فعال ، كارى، كفالت كننده ، كفیل ، متصدى، عامل ، بازیگرى، جدیت ، فعالیت ، كنشی 
actinic :: داراى خواص پرتوافكنی ، مربوط به تاثیر شیمیایی 
actiniferous :: (ش .) داراى اكتینیوم یا مادهء رادیواكتیو
actinism :: خاصیت نیروى تشعشعی مخصوصا در نواحی مرئی و غیرمرئی ماوراء بنفش كه خاصیت شیمیاییپیدا میكند
actino :: پیشوندى بمعنی (داراى پرتو) و (داراى شعاع )
actinochemistry :: مبحث دانش شیمی راجع به نیروى خورشید
actinoelectric :: اجسامی كه داراى خاصیت تولید الكتریسته در اثر تابش طول موجی متناسب با نور باشند
actinogram :: ثبت تغییرات نیروى اشعهء خورشید
actinograph :: دستگاهی كه تغییرات نیروى اشعهء خورشید را ثبت میكند
actinoid :: (ج .ش .) شعاعی ، داراى شعاع ، مانند شعاع 
actinology :: دانشی كه دران از خواص نور گفتگو میكند
actinometer :: پرتوسنج خورشید، حرارت سنج 
actinometre :: پرتوسنج خورشید، حرارت سنج 
actinomorphic :: بشكل شعاعی ، داراى تقارن شعاعی 
actinomorphous :: بشكل شعاعی ، داراى تقارن شعاعی 
actinouranium :: ایزوتوپ اورانیوم بوزن اتمی 5
actinozoa :: (ج .ش .) خانوادهء مرجانها، جانورمرجانی 
actinozoan :: (ج .ش .) خانوادهء مرجانها، جانورمرجانی 
action :: کنش ، اقدام ، عمل[کامپيوتر]اثر ، کنش ، عمل[شيمى]کنش ، عمل[تربيت بدنى]اقدام[تجارت خارجى]نبرد ، جنگ[علوم دريايى]کنش ، جنبش ، عمل ، اژيرش ، کردار ، کار[معمارى]فرمان حاضر به تير ، کار ، اقدام ، جنگ عمليات ، عمليات جنگى[علوم نظامى]عمل ، عامل[عمران]کنش ، عمل[روانشناسى]کنش ، عمل[اقتصاد]کنش ، کردار، کار، عمل ، فعل ، اقدام ، رفتار، جديت ، جنبش ، حرکت ، جريان ، اشاره ، تاثير، اثر جنگ ، نبرد، پيکار، اشغال نيروهاى جنگى ، گزارش ، وضع ، طرز عمل ،( حق ).اقامه ء دعوا، جريان حقوقى ، تعقيب ، بازى ، تمرين ، سهم ، سهام شرکت
action(2) :: كنش ، اقدام 
action noun :: اسم مصدر
action oriented management report :: گزارشى که شرايط غيرعادى را با توجه ويژه اى که نياز دارد به مديريت هشدار مى دهد[کامپيوتر]
action statement :: دستورالعمل اقدام[کامپيوتر]
actionable :: قابل تعقیب قانونی 
actionary :: دارندهء سهام شركت سهامی ، سهامدار
activate :: فعال كردن 
activate(2) :: كنشور كردن ، بفعالیت پرداختن ، بكارانداختن ، (مع .) تخلیص كردن (سنگ معدن )
activation :: كنشورى، كنشور سازى، ایجاد فعالیت ، بكار وادارى، (مع .) تخلیص 
activation(2) :: فعال سازى، فعال شدن 
activation of a cathode :: تحريک کاتد[الکترونيک]
activator :: فعال ساز[شيمى]فعال ساز[روانشناسى]حساس گر ، اکتيواتور[الکترونيک]
active :: فعال ، دایر، كنشی 
active(2) :: كارى، ساعی ، فعال ، حاضر بخدمت ، دایر، تنزل بردار، با ربح ، (د.) معلوم ، متعدى، مولد، كنشور، كنشگر
active area :: ناحيه فعال[کامپيوتر]
active cell :: سلول فعال ، سل فعال ، خانه کارى[کامپيوتر]
active component :: مولفه موثر[الکترونيک]
active conductor :: سيم برق دار[الکترونيک]
active current :: شدت موثر[الکترونيک]
active database :: پايگاه داده هاى فعال[کامپيوتر]
active device :: دستگاه فعال ، دستگاه كنشی 
active element :: عنصر فعال [ به طور عملى ] ، عنصر عامل ، عنصر عمل کننده[علوم نظامى]مولفه موثر[الکترونيک]عنصر فعال ، عنصر کنشى
active element(2) :: عنصر فعال ، عنصر كنشی 
active emf :: نيروى برق رانى موثر[الکترونيک]
active file :: پرونده فعال ، فايل فعال[کامپيوتر]
active index :: ايندکس فعال ، شاخص فعال[کامپيوتر]
active lines :: خطهاى فعال[الکترونيک]
active material :: مواد عامل ، موادى که خاصيت تجزيه دارند[علوم نظامى]ماده موثر[الکترونيک]
active plate :: صفحه موثر[الکترونيک]
active power :: توان موثر[الکترونيک]
active program :: برنامه فعال ، برنامه دائر[کامپيوتر]
active window :: پنجره فعال[کامپيوتر]
actively :: فعالانه ، بطوركارى
activism :: اعتقاد بلزوم عملیات حاد و شدید، فرضیهء فلسفهء(عملی )
activist :: طرفدار عمل 
activity :: كنشورى، فعالیت ، كار، چابكی ، زنده دلی ، اكتیوایی 
activity(2) :: فعاليت[کامپيوتر]فعاليت[شيمى]فعاليت[تربيت بدنى]فعاليت[معمارى]سازمان ، فعاليت ، ماموريت ، عمل ، کار ، وظيفه ، قسمت ، يکان ، بخش[علوم نظامى]فعاليت[عمران]فعاليت[روانشناسى]فعاليت[اقتصاد]کنش ورى ، فعاليت ، کار، چابکى ، زنده دلى ، اکتيوايى
activity light :: چراغ فعاليت[کامپيوتر]
activity ratio :: نسبت فعاليت[کامپيوتر]
actor :: بازیگر، هنرپیشه ، (حق .) خواهان ، مدعی ، شاكی ، حامی 
actor(2) :: کنشگر 
actress :: هنرپیشهء زن ، بازیگرزن 
actual :: واقعی 
actual(2) :: واقعی ، حقیقی 
actual address :: نشانی واقعی 
actual argument :: نشانوند واقعی 
actual decimal point :: نقطه يا مميز اعشارى واقعى[کامپيوتر]
actual instruction :: دستور العمل واقعی 
actual key :: كلید واقعی 
actual parameter :: پارامتر واقعی 
actuality :: واقعیت ، فعالیت ، امرمسلم 
actualization :: واقعیت دادن ، بصورت مسلم دراوردن 
actualize :: واقعیت دادن ، واقعی كردن ، عملی كردن 
actually :: واقعا، بالفعل ، عملا، در حقیقت 
actuarial :: احصائی ، امارى
actuary :: امارگیر، ماموراحصائیه ، (م .م .) دبیر، منشی 
actuate :: بكار انداختن 
actuate(2) :: بكارانداختن ، تحریك كردن ، برانگیختن ، سوق دادن ، نشان دادن 
actuation :: تحریك ، بكارگمارى
actuation(2) :: بكار اندازى
actuator :: بکار اندازنده ، محرک[کامپيوتر]سيلندر پيستون عمل کننده[هواپيمايى]دستگاه مسلح کننده ، محرک ، بازوى عامل مکانيسم عامل[علوم نظامى]فعال کننده ، محرک ، بکار اندازنده
actuator(2) :: فعال كننده ، محرك 
actuator(3) :: کارانداز 
acu :: Automatic Calling Unit، واحد فراخوانى خودکار[کامپيوتر]
acumen :: تیز هوشی ، تیز فهمی ، فراست 
acuminate :: نوك تیز، نوك دار، با ذكاوت 
acupunctuate :: با سوزن سوراخ كردن ، سوزن فروكردن 
acupuncture :: طب سوزنی ، روش چینی بی حس سازى بوسیلهء فروكردن سوزن در بدن 
acuteness :: تیزى، زیركی ، ذكاوت ، (طب ) حدت یا شدت (مرض )
acyclic :: ناچرخهاى
acyclic(2) :: غیر مدور، غیر قابل چرخش ، مارپیچی 
acyclic graph :: نگاره سازى ناچرخه يى[کامپيوتر]
acyclic machine :: ماشين تک قطب[الکترونيک]
acyrology :: انشاء و گفتار غلط
ad :: پیشوندى است لاتین به معنی (به )، حرف اضافه لاتینی بمعنی (به ) مانند ad-hoc كهبمعنی (براى این منظور خاص ) میباشد
ad hoc :: تك كاره ، فاقد عمومیت 
ada :: ادا ، زبان برنامه نويسى سطح بالاکه بعد از 970 در وزارت دفاع امريکا ساخته شد[کامپيوتر]
adage :: مثل ، امثال و حكم 
adagio :: (مو.رقص ) آهسته و ملایم ، اجراى اهنگ باهستگی ، (در بالت ) رقص دو نفرى كه زن روى پنجهئپا میرقصد و بكمك مرد آهسته بهوا میپرد
adam :: آدم ، آدم ابولبشر
adamant :: جسم جامد و سخت ، مقاوم ، یكدنده ، تزلزل ناپذیر
adamantine :: محكم ، سخت ، سخت و درخشان (مانند الماس )
adapt :: وفق دادن ، اقتباس كردن 
adapt(2) :: سازوار كردن ، وفق دادن ، موافق بودن ، جور كردن ، درست كردن ، تعدیل كردن 
adapt(3) :: وفق دادن[کامپيوتر]وفق دادن[علوم مهندسى]سازوار کردن ، وفق دادن ، موافق بودن ، جور کردن ، درست کردن ، تعديل کردن ، اقتباس کردن
adaptability :: سازگارى، قابلیت توافق و سازش ، سازوارى
adaptable :: قابل توافق ، قابل جرح و تعدیل ، مناسب ، سازوار
adaptation :: سازوارى، انطباق ، توافق ، سازش ، مناسب ، تطبیق ، اقتباس 
adapter :: تطبيق دهنده ، وفق دهنده ، اداپتور[کامپيوتر]رابط[شيمى]مبدل[هواپيمايى]مبدل ، اداپتر ، تطبيق کننده[علوم نظامى]تبديل[الکترونيک]سازوارگر، وفق دهنده ، جرح و تعديل کننده
adapter(2) :: سازوارگر، وفق دهنده ، جرح و تعدیل كننده 
adapter boards :: برد تطبيق دهنده[کامپيوتر]
adaption :: سازوارى، انطباق ، توافق ، سازش ، مناسب ، تطبیق ، اقتباس 
adaptive :: سازوار پذیر، انطباقی ، داراى قوهء تطابق ، قابل تطبیق ، توافقی 
adaptive system :: سيستم سازگار[کامپيوتر]
adaptor :: سازوارگر، وفق دهنده ، جرح و تعدیل كننده 
adaxial :: محورى، متمایل بطرف محور
adb :: [ --> Apple Desktop Busکامپيوتر]
adc :: Analog-to-Digita Coverter، مبدل قياسى به رقمى[کامپيوتر]
adccp :: Protocol Advanced Data Communication Control، پروتکل پيشرفته کنترل ارتباطات داده[کامپيوتر]
add :: افزودن ، اضافه كردن 
add(2) :: افزودن ، اضافه كردن ، زیاد كردن ، جمع كردن ، جمع زدن ، باهم پیوستن ، باخود تركیب كردن (مواد شیمیایی )
add(3) :: جمع کردن 
add in :: افزودنى[کامپيوتر]
add in program :: برنامه افزودنى[کامپيوتر]
add on :: افزوده شده ، مدارات ، سيستمها يا دستگاههاى سخت افزارى که مى توانند به يک کامپيوتر متصل شوند تا حافظه و کارايى ان را افزايش دهند[کامپيوتر]
add time :: زمان جمع کردن ، زمان افزايش ، زمان جمع[کامپيوتر]
addax :: (ج .ش .) یكنوع بز كوهی كه رنگ روشن دارد و در افریقا و سیبرى دیده میشود
addend :: افزوده ، مضاف 
addend(2) :: عدد مضاعف ، عددافزوده شده 
addendum :: ضمیمه ، ذیل ، افزایش ، الحاق 
adder :: افزایشگر
adder(2) :: افزايشگر ، جمع کننده[کامپيوتر]جمعگر[الکترونيک]افزايشگر، ماشين جمع ،( ج.ش ).افعى ، مار جعفرى
adder subtractor :: افزایشگر و كاهشگر
adders tongue :: (= dogtooth violet) (گ .ش .) سرخس مارزبان (Ophioglossum)
adder-subtracter :: افزايشگر - کاهشگر[کامپيوتر]
addict :: (vt.& n.) :خو دادن ، اعتیاد دادن ، عادى كردن ، معتاد، (n.) :خو گرفتگی ، عادت ، اعتیاد، (adj.) :خو گرفته ، معتاد
addiction :: اعتیاد
addictive :: معتاد كننده 
adding machine :: ماشین افزایشگر
addition :: افزایش ، اضافه ، لقب ، متمماسم ، اسم اضافی ، ضمیمه ، (ر.) جمع (زدن )، (ش .) تركیب چندماده با هم 
addition record :: رکورد اضافى[کامپيوتر]
addition table :: جدول افزایشی 
additional :: اضافی 
additive :: افزایشی 
additive(2) :: (adj.) :افزودنی ، افزاینده ، (n.) :(ش .) مادهاى كه براى افزایش خواص مادهء دیگرى به آن اضافه شود
additive(3) :: ماده افزودنى ، افزودنى[زيست شناسى]افزودنى ، جمع پذير[شيمى]جمعى ، جمع پذير ، افزايشى[علوم مهندسى]افزودنى[هواپيمايى]افزايشى ، افزودنى ، افزاينده ، افزوده[معمارى]پيوند کد مخابراتى [ مخابرات[] علوم نظامى]جمع پذير[روانشناسى :)adj.(]افزودنى ، افزاينده ،( :)n.( ش ).ماده اى که براى افزايش خواص ماده ء ديگرى به ان اضافه شود، افزايشى
additive inverse :: وارون افزایشی 
address :: نشانى ، نشانى دادن ، ادرس[کامپيوتر]اماده شدن براى ضربه يا هدفگيرى[ورزشى]ادرس ، نشانى گيرنده پيام[علوم نظامى]ل
address(2) :: نشانی
address(3) :: نشانی ، نشانی دادن 
address adjustment :: تعدیل نشانی 
address apace :: فضاى ادرس دهى[کامپيوتر]
address book :: کتاب نشانی 
address bus :: گذر نشانى ، گذر ادرس ، گذرگاه نشانى ، مسير ادرس[کامپيوتر]
address call sign :: معرف ادرس [ مخابرات ] ، رمز ادرس[علوم نظامى]
address counter :: نشانی شمار
address decoder :: رمزکننده ادرس[کامپيوتر]
address format :: قالب نشانى[کامپيوتر]قالب نشانى
address format(2) :: قالب نشانی 
address modification :: اصلاح نشانى ، اصلاح ادرس[کامپيوتر]پيرايش نشانى
address modification(2) :: پیرایش نشانی 
address part :: جز نشانی 
address part(2) :: جزء ادرس ، جزء نشانى[کامپيوتر]جز نشانى
address register :: ثبات ادرس[کامپيوتر]ثبات نشانى
address register(2) :: ثبات نشانی 
address translation :: ترجمه ادرس[کامپيوتر]
address variable :: متغیر نشانی 
addressability :: نشانى پذيرى[کامپيوتر]نشانى پذيرى
addressability(2) :: نشانی پذیرى
addressable :: نشانى پذير ، ادرس پذير[کامپيوتر]نشانى پذير
addressable(2) :: نشانی پذیر
addressee :: مخاطب ، گیرندهء نامه 
addressing :: ادرس دهى[کامپيوتر]نشانى دهى ، نشانى يابى
addressing(2) :: نشانی دهی ، نشانی یابی 
addressing(3) :: نشانی دهی 
addressing mode :: وضعيت ادرس دهى ، باب نشان دهى[کامپيوتر]
adducent :: نزدیك كننده ، بداخل كشنده ، مقرب 
adduct :: (vt.) :(ش .) بمركز نزدیك كردن ، بدرون كشیدن ، (n.) :(ش .) تركیب اضافی 
adduction :: نزدیكی ، قرب ، اقامه ، اظهار
adductive :: استدلالی ، مستدل ، استشهادى، بسوى محور كشنده 
adductor :: اقامه ، اظهار، ایراد، ارائه ، (تش ) تمایل عضو بطرف محور، نزدیك كننده 
adduse :: ذكر كردن ، گفتن ، اوردن ، ایرادكردن ، احضار كردن ، بگواهی خواستن ، استشهاد كردن 
aden :: كلمهء پیشوندى است كه به معنی (غده ) می باشد
adeni :: كلمهء پیشوندى است كه به معنی (غده ) می باشد
adenine :: (ش .) نوعی بازپورین بفرمول C5H5N5
adeno :: كلمهء پیشوندى است كه به معنی (غده ) می باشد
adenoid :: (adj.) :(طب ) شبیه غده ، منسوب به بافت غدهاى و لنفاوى، غده مانند، (n.) :(طب ) عظم لوزهء حلقی ، گرفتگی بینی 
adenoidal :: (طب ) شبیه غده ، منسوب به بافت غدهاى و لنفاوى، غده مانند
adenoma :: (طب ) ورم غدهاى، ورم خوش خیم بافت غدهاى
adenomatous :: غدهاى
adept :: زبر دست ، ماهر، استاد، مرد زبردست 
adeptly :: ماهرانه ، زبر دستی 
adequacy :: بسی ، بسندگی ، كفایت ، تكافو، مناسبت ، شایستگی 
adequate :: (adj.) :كافی ، تكافو كننده ، مناسب ، لایق ، صلاحیت دار، بسنده ، مساوى، رسا، (n.) :متساوى بودن ، مساوى ساختن ، موثر بودن ، شایسته بودن 
adequate(2) :: كافی 
adherence :: چسبندگی ، الصاق ، هواخواهی ، تبعیت ، دوسیدگی ، چسبندگی 
adherent :: (گ .ش .) بهم چسبیده ، تابع ، پیرو، هواخواه ، طرفدار
adhesive :: چسبنده ، چسبیده ، چسبدار
adhoc :: (حق .) متخصص ، ویژه امر مخصوصی ، ویژه 
adhominem :: حمله یا اعتراض به اشخاص 
adiabatic :: (فیزیك ) عایق گرما
adieu :: خدا حافظ، خدانگهدار، بخدا سپردیم 
adinfinitum :: بی انتها، براى همیشه 
adinterim :: ضمنا، در این ضمن ، در فاصله ، موقتی 
adipic :: وابسته به چربی ، ناشی از چربی 
adipose :: چرب ، پیهدار، پیه مانند، روغنی شده 
adipose tissue :: بافت چربی ، چربی حیوانی ، پیه 
a-display :: ارائه[A الکترونيک]
adjacence :: (=adjacency) نزدیكی ، مجاورت ، قرب جوار
adjacency :: (=adjacence) نزدیكی ، مجاورت ، قرب جوار
adjacent :: (نظ.) نزدیك ، مجاور، همسایه ، همجوار، دیوار بدیوار
adjacent video :: ويدئو مجاور[الکترونيک]
adjacent-channel interfernce :: تداخل کانال مجاور[الکترونيک]
adject :: افزودن به ، ضمیمه كردن 
adjective :: (د.) صفت ، وصفی ، (ك .) وابسته ، تابع 
adjoin :: پیوستن ، متصل كردن ، وصلت دادن ، مجاور بودن (به )، پیوسته بودن (به )، افزودن ، متصل شدن 
adjoining :: (=adjacent) (نظ.) نزدیك ، مجاور، همسایه ، همجوار، دیوار بدیوار
adjoining rooms :: اتاقهای هم جوار
adjoint :: الحاقی 
adjoint(2) :: همدست ، كمك ، مشوق ، ضمیمه ، معاون ، یار، دستیار، معاون استاد
adjourn :: بوقت دیگر موكول كردن ، خاتمه یافتن (جلسه )، موكول بروز دیگر شدن 
adjournment :: تعطیل موقتی ، برخاست ، تعویض ، احاله بوقت دیگر
adjudge :: با حكم قضایی فیصل دادن ، فتوى دادن (در)، داورى كردن ، محكوم كردن ، مقرر داشتن ، دانستن ، فرض كردن 
adjudicate :: فتوى دادن ، حكم كردن ، مقرر داشتن ، فیصل دادن ، داورى كردن ، احقاق كردن 
adjudication :: قضاوت ، داورى، احقاق حق ، حكم ورشكستگی 
adjunct :: الحاقی ، افزوده ، فرعی ، ملازم ، ضمیمه ، معاون ، یار، كمك (د -.من .)فرع ، قسمتالحاقی ، صفت فرعی 
adjunction :: الحاق ، افزایش ، ضمیمه ، مشاع سازى
adjuration :: تحلیف ، سوگند، قسم ، لابه ، التماس 
adjure :: سوگند دادن ، قسم دادن ، لابه كردن ، تقاضا كردن ، به اصرار تقاضا كردن (از)
adjust :: میزان کردن 
adjust(2) :: میزان كردن ، تعدیل كردن ، تنظیم كردن ، تسویه نمودن ، مطابق كردن ، وفق دادن ، سازگار كردن 
adjustable ceiling fixture :: اويز سقفى متحرک[الکترونيک]
adjustable condenser :: خازن متغير[الکترونيک]
adjustable conduit attachment fixture :: اويز متحرک[الکترونيک]
adjustable coupling :: جفتگيرى متغير[الکترونيک]
adjustable resistance :: مقاومت متغير[الکترونيک]
adjustable speed motor :: موتور با دور متغير[الکترونيک]
adjustable thermostat :: دماپاى تنظيم پذير[الکترونيک]
adjustment :: تنظیم 
adjustment(2) :: سازگارى، تعدیل ، تنظیم ، تطبیق ، (حق .) تسویه ، اصلاح ، (مك .) میزان ، الت تعدیل ، اسباب تنظیم 
adjutancy :: (نظ.) اجودانی ، معینی ، معاونت ، یارى، مساعدت 
adjutant :: یار، كمك ، مساعد، یاور، (نظ.) اجودان ، معین 
adjutant stork :: (ج .ش .) لك لك بزرگ هندى و آفریقایی 
adjuvant :: یاور، یارى كننده ، ممد، (طب ) دواى ممد
adma :: پايانه[ADMA کامپيوتر]
adman :: متصدى اعلانات ، آگهی گر
admeasure :: تعیین حصه كردن ، سهم دادن ، تقسیم كردن ، (م .ل .)اندازه گرفتن 
admeasurement :: (=admensuration) تعیین اندازه ، تقسیم ، تخصیص 
admedium lampholder :: سرپيچ بزرگتر از معمولى[الکترونيک]
admensuration :: (=admeasurement) تعیین اندازه ، تقسیم ، تخصیص 
admetus :: (افسانهء یونان ) شوهر السس تیس (alcestis)
administrant :: اداره كننده ، اجرایی 
administrate :: (=administer)
administration :: ادارهء كل ، حكومت ، اجرا، الغاء، سوگند دادن ، (حق .) تصفیه ، وصایت ، تقسیمات جزء وزارتخانه ها در شهرها، فرمدارى
administration(2) :: سرپرستی 
administrative :: ادارى، اجرایی ، مجرى
administrative data processing :: پردازش داده هاى ادارى[کامپيوتر]
administrative net :: شبکه ادارى [ مخابرات[] علوم نظامى]
administrator :: سرپرست 
administrator(2) :: فرمدار، مدیر، رئیس ، (حق .) مدیر تصفیه ، وصی و مجرى
admirable :: پسندیده ، قابل پسند، قابل تحسین ، ستودنی 
admiral :: (ن .د.) دریاسالار، امیرالبحر، فرمانده ، عالی ترین افسرنیروى دریایی 
admiral of the fleet :: (ن .د .انگلیس ) امیرالبحر، فرماندهء ناوگان 
admiralty :: ادارهء نیروى دریایی ، دریاسالارى
admire :: پسند كردن ، تحسین كردن ، حظ كردن ، (م .م .) مورد شگفت قراردادن ، درشگفت شدن ، تعجب كردن ، متحیر كردن ، متعجب ساختن 
admirer :: تحسین كننده ، ستاینده 
admissibility :: روابودن ، پذیرفتگی ، مقبولیت ، قابلت قبول ، اختیاردارى
admissible :: قابل قبول ، قابل تصدیق ، پذیرفتنی ، روا، مجاز
admissibll :: مجاز، روا
admission :: پذیرش ، قبول ، تصدیق ، اعتراف ، دخول ، درامد، اجازهء ورود، ورودیه ، پذیرانه ، بارداد
admitance :: دخول ، ورود، بار، اجازهء دخول ، (م .م .) تصدیق ، روا، مجاز، گذرایی 
admitedly :: مسلما
admittance :: ادميتانس ، پذيرش ، ورود ، دخول[علوم مهندسى]گذرايى[الکترونيک]هدايت ظاهرى
admittance(2) :: هدایت ظاهرى
admix :: آمیختن ، مخلوط كردن ، بهم پیوستن ، مخلوط شدن ، آمیزش كردن ، دخالت كردن 
admixtion :: مخلوط، تركیب ، هم امیزه 
admixture :: مخلوط، تركیب ، هم امیزه 
admonish :: نصیحت كردن ، پند دادن ، آگاه كردن ، متنبه كردن ، وعظ كردن 
admonition :: سرزنش دوستانه ، تذكر، راهنمایی 
admonitory :: (=admonitive) نصیحت امیز، توبیخ امیز
adnate :: حاصل ، اندوخته ، فراگرفته ، (گ .ش -.ج .ش .) بهم چسبیده ، توام ، مربوط باعضاء تناسلی توام 
adnexa :: (تش .) قسمتهاى متصل بهم ، زائده 
ado :: (=atdo)مصدرحال فعل to do مثل to have ado بمعنی (كارداشتن ) پرمشغله بودن ، گرفتارى
adobe :: خشت ، خشت خام ، خاك مخصوص خشت سازى
adobe lustrator :: تصويرساز ادوبى[کامپيوتر]
adobe type manager :: مدير انواع فونت ادوبى[کامپيوتر]
adolescence :: نو جوانی ، دوره جوانی ، دورهء شباب ، بلوغ ، رشد
adolescent :: نوجوان ، بالغ ، جوان ، رشید
adonis :: (افسانهء یونان ) جوان زیبایی كه مورد علاقه افرودیت بود، (گ .ش .) ادونیس (شقایق )
adopt :: قبول كردن ، اتخاذ كردن ، اقتباس كردن ، تعمید دادن ، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن ، به فرزندى پذیرفتن 
adopted screenplay :: فیلمنامه اقتباسی
adoptionist :: معتقد به فرزند خواندگی عیسی 
adoptive :: انتخابی ، اقتباسی 
adorability :: (=adorableness) شایستگی ستایش ، قابلیت پرستش ، ستودنی 
adorable :: شایان ستایش ، قابل پرستش 
adorableness :: (=adorability) شایستگی ستایش ، قابلیت پرستش ، ستودنی .(=adorability)
adoration :: ستایش ، پرستش ، عشق ورزى، نیایش 
adore :: پرستش ، ستودن ، عشق ورزیدن (به )، عاشق شدن (به )
adorn :: زیبا كردن ، قشنگ كردن ، آرایش دادن ، زینت دادن ، با زر و زیور آراستن 
adornment :: تزئین ، آراستگی ، پیراستگی ، زیور و پیرایه ، زینت 
adp :: Automatic Data Processing، پردازش داده اتوماتيک ، پردازش داده خودکار[کامپيوتر]
adren :: (=aderno) كلمهء پیشوندى است به معنی (مربوط به غده فوق كلیه )
adrenal :: مشتق از غده یا ترشح غدد فوق كلیه ، مربوط بغده فوق كلیوى
adrenaline :: (=Epinephrine) هورمن قسمت مركز غده فوق كلیه كه بالا برندهء خون و فشارخون است 
adrenergic :: فعال شونده (بوسیلهء آدرنالین یا مادهاى نظیر آن )، شبیه آدرنالین 
adreno :: (=adern) كلمهء پیشوندى است به معنی (مربوط به غده فوق كلیه )
adrenocortical :: وابسته به قشر غدهء فوق كلیه 
adrift :: دستخوش طوفان ، غوطهور(روى آب )، (مج .) آواره ، بدون هدف ، سرگردان ، شناور
adroit :: زرنگ ، زبر دست ، زیرك ، ماهر، چابك ، چالاك ، تردست ، چیرهدست 
adscititious :: مشتق از عامل خارجی ، داراى منبع خارجی 
adscript :: یادداشت اضافی 
adside from :: بعلاوه ، صرفنظر از اینكه ، گذشته از این 
adsorbate :: مادهء جذب شده 
adsorbent :: گیرا، جاذب 
adsorption :: براشام ، براشامش ، جذب سطحی ، رو نشینی ، انقباض گازها و مایعات روى سطوح سخت و جامد
aduacent sound :: صداى مجاور[الکترونيک]
adulate :: چاپلوسانه ستودن ، مداحی كردن ، مدح گفتن 
adulation :: پرستش ، ستایش ، چاپلوسی 
adulator :: ستایشگر
adult :: بالغ ، بزرگ ، كبیر، به حد رشد رسیده 
adulterant :: چیز تقلبی ، مایه تقلب و فساد، متقلب ، پست تر كننده ، استحاله دهنده 
adulterate :: جازن ، قلابی ، زنازاده ، حرامزاده ، چیز تقلبی ساختن (مثل ریختن آب در شیر)
adulteration :: قلب زنی ، جعل و تزویر، استحاله 
adulterer :: آدم زانی ، مرد زناكار
adulteress :: زانیه ، زن زناكار
adulterine :: زنازاده ، حرامزاده ، قاچاقی ، تقلبی 
adulterous :: زناكار، مربوط به زنا، زنایی 
adultery :: زنا، زناى محصن یا محصنه ، بیوفایی ، بی عفتی ، بی دینی ، ازدواج غیرشرعی 
adumbrate :: مبهم كردن ، سایه افكندن بر، طرح (چیزى را) نشان دادن 
adumbration :: سایه افكنی ، نشان دادن ، خلاصه 
adust :: سوخته ، خشكیده ، با حرارت 
advalorem :: از روى قیمت ، به نسبت قیمت 
advance :: جلو رفتن ، جلو بردن ، پیشرفت ، مساعده 
advance resistance wire :: سيم ادونس[الکترونيک]
advanced :: (adj.) :پیشرفته ، ترقی كرده ، پیش افتاده ، جلوافتاده 
advanced(2) :: Data Communication Control Protocolپروتکل پيشرفته کنترل ارتباطات[کامپيوتر]پيشرفته ، عالى ، جلويى ، مقدم[علوم نظامى]پيشرفته[روانشناسى :)adj.(]پيشرفته ، ترقى کرده ، پيش افتاده ، جلوافتاده
advanced basic :: بيسيک پيشرفته[کامپيوتر]
advancement :: پیشرفت ، ترقی ، ترفیع ، (حق .) سهمالارثی كه در زمان حیات پدر به فرزندان میدهند، پیش قسط
advantage :: (n.) :فایده ، صرفه ، سود، برترى، بهترى، مزیت ، تفوق ، (vt.& vi.) :مزیت دادن ، سودمند بودن ، مفید بودن 
advantageous :: سودمند، نافع ، باصرفه 
advection :: (جغ .) پهن رفت ، حركت افقی تودهاى ازهوا دراثر تغییردرجهء حرارت 
advent :: ظهور و ورود (چهار یكشنبه قبل از میلاد مسیح )
adventitious :: نابجا، عارضی ، خارجی ، الحاقی ، اكتسابی ، غیر موروثی 
adventive :: اتفاقی ، عارضی ، (گ .ش .) خودرو، نابومی 
adventurer :: حادثه جو، ماجرا جو، جسور، بی پروا
adventuresome :: ماجراجویانه ، با بی پروایی ، جسورانه 
adventuress :: زن حادثه جو، زن مخاطره طلب ، زن جسور
adventurism :: حادثه جویی ، (از روى بی تجربگی ) اقدام به كارى كردن 
adventurous :: پر سرگذشت ، پرماجرا، پرحادثه ، دلیر، مخاطره طلب ، حادثه جو
adverb :: قید، ظرف ، معین فعل ، قیدى، عبارت قیدى
adverbum :: (=verbatim) كلمهبكلمه 
adversary :: دشمن ، مخالف ، رقیب ، مدعی ، متخاصم ، ضد، حریف ، مبارز، هم اورد
adversative :: ناقض ، نقضامیز، حرف نقض ، كلمهء نقض (مثل اما)
adverse :: مخالف ، مغایر، ناسازگار، مضر، روبرو
adversity :: بدبختی ، فلاكت ، ادبار و مصیبت ، روزبد
advert :: عطف كردن ، توجه كردن ، مخفف تجارتی كلمهءadvertisement
advertise :: آگهی دادن ، اعلان كردن ، انتشار دادن 
advertisement :: آگهی ، اعلان ، خبر، اگاهی 
advertising :: اعلان ، آگهی 
advice :: اندرز، رایزنی ، صوابدید، مشورت ، مصلحت ، نظر، عقیده ، پند، نصیحت ، آگاهی ، خبر، اطلاع 
advice of charge, aoc :: اعلام هزینه
advisable :: مقتضی ، مصلحتی ، مقرون بصلاح ، قابل توصیه 
advise :: نصیحت كردن ، آگاهانیدن ، توصیه دادن ، قضاوت كردن ، پند دادن ، رایزنی كردن 
advised :: مصلحتامیز، خردمندانه 
advisement :: مشورت ، تامل 
adviser :: رایزن ، مشاور، راهنما، رهنمون 
advisor :: رایزن ، مشاور، راهنما، رهنمون 
advocacy :: مدافعه ، دفاع ، وكالت 
advocate :: دفاع كردن ، طرفدارى كردن ، حامی ، طرفدار، وكیل مدافع 
advocation :: دفاع ، حمایت 
adytum :: محراب ، حریم ، حرم ، خلوتگاه 
adz :: تیشهء نجارى، تیشه زدن ، با تیشه صاف كردن 
adze :: تیشهء نجارى، تیشه زدن ، با تیشه صاف كردن 
aegean :: مربوط بدریاى اژه ، اژه 
aegisthus :: فرزند Thyestes قاتل Atreus و عاشق كلیتمنسترا(Clytemnestra)
aeneas :: (افسانهء یونانی ) فرزند افرودیت و انكسیس (Anchises) كه تروا (Tory) را ترك كرد
aeolian :: منسوب به ائولوس (Aeolus) خداى بادها
aeolian harp :: (مو.) آلت موسیقی بادى شبیه بجعبه 
aeolotropic :: (فیزیك ) داراى خواص متعدد(مانند سرعت سیر نور، قابلیت هدایت گرما و برق و فشار درجهات مختلف )، چند شكلی ، داراى خواص چند جانبه 
aeolus :: ربالنوع باد، پادشاه تسالی یونان 
aeon :: اعصار متمادى، قرن بیانتها، قرنازلی ، (م .م .) ابدیت 
aeonian :: جاودانی 
aeonic :: جاودانی 
aerate :: هوا دادن ، در تحت تاثیر(شیمیایی ) هوا دراوردن 
aerator :: هوا دهنده ، دستگاه بخور
aerial :: انتن هوايى[علوم مهندسى]پاس به جلو[ورزشى]هوايى[هواپيمايى]انتن ، هوايى[معمارى]انتن هوايى راديو ، هوايى[علوم نظامى]انتن[الکترونيک]انتن هوايى راديو، هوايى
aerial(2) :: انتن هوایی رادیو، هوایی 
aerial circuit :: انتن هوايى[الکترونيک]
aerial mast :: دکل انتن[الکترونيک]
aerial switch :: کليد انتن[الکترونيک]
aerial switching :: کليدزنى انتن[الکترونيک]
aerialist :: بندباز
aerie :: لانهء پرنده بر روى صخرهء مرتفع ، اشیانهء مرتفع ، خانهء مرتفع 
aeriferous :: هوادار، هوابر
aerification :: تهویه ، هوا دادن ، هوا خوردن 
aeriform :: هوا مانند، پوچ 
aerify :: تبدیل به هوا كردن ، به بخار یا گاز تبدبل كردن 
aerily :: بطور هوایی ، هواسان 
aero :: مربوط به پرواز یا هواپیما
aeroballistics :: فن پرتاب گلوله یا موشك در فضا
aerobatics :: عملیات اكروباتی با هواپیما یا هواپیماى بدون موتور
aerobe :: میكروب هوازى
aerobic :: هوایی ، هوازى
aerobiosis :: هوازى، هوازیستی 
aerodrome :: فرودگاه هواپیما، پروازگاه 
aerodynamic :: مربوط به مبحث حركت گازها و هوا
aerodynamicist :: متخصص در علم حركت گاز و هوا
aerodynamics :: مبحث حركت گازها و هوا، علم مربوط به حركت اجسام در گازها و هوا
aerodyne :: هواپیماى موتورى
aerogram :: نامهء هوایی ، نامهء مخصوص پست هوایی ، هوانامه 
aerogramme :: نامهء هوایی ، نامهء مخصوص پست هوایی ، هوانامه 
aerographer :: (ن .د.) شخصی كه وضع هوا و امواج را به كشتی گزارش میدهد، هواشناسی كشتی 
aerolite :: شهاب سماوى، شهاب ثاقب ، شخانه 
aerological :: وابسته بهواشناسی 
aerologist :: هواشناس 
aerology :: هواشناسی ، جوشناسی 
aeromechanic :: مكانیك هواپیما، مربوط به مكانیك هواپیمایی 
aeromechanics :: فن مكانیك هواپیمایی 
aeromedicine :: (طب ) قسمتی از طب كه دربارهء بیماریها و اختلالات ناشی از پرواز گفتگو میكند
aerometer :: چگالی سنج ، دستگاه اندازهگیرى چگالی و جرم هوا
aerometer(2) :: هواسنج[علوم مهندسى]غلظت سنج ، هواسنج[معمارى]هواسنج[الکترونيک]چگالى سنج ، دستگاه اندازه گيرى چگالى و جرم هوا
aeronaut :: هوانورد، خلبان 
aeronautic :: مربوط به دانش هوانوردى
aeronautical :: مربوط به دانش هوانوردى
aeronautics :: دانش هوانوردى
aeroneurosis :: (طب ) اختلالات عصبی فضانوردان در اثر تحریك و هیجان (مانند التهاب و دلدرد واسهال و غیره )
aeroplane :: (=airplane) هواپیما، طیاره 
aerosol :: تعلیق مایع یا جسم بصورت گرد و گاز در هوا
aerospace :: جو زمین ، فضاى ماوراء جو
aerosphere :: جو، اتمسفر، كرهء هوا
aerostatics :: مبحث مطالعهء اجسام ساكن و مایعات و گازها در هوا
aery :: (=aerie) هوایی 
aesthete :: (=esthete) طرفدار صنایع زیبا، جمال پرست 
aesthetic :: زيبايى شناختى[کامپيوتر]زيباشناسى ساختمان[عمران]زيبايى شناختى[روانشناسى]وابسته به زيبايى ، مربوط به علم( محسنات)، ظريف طبع
aesthetic(2) :: وابسته به زیبایی ، مربوط به علم (محسنات )، ظریف طبع 
aestheticism :: زیبایی گرایی ، زیبایی پرستی ، علاقمندى به هنرهاى زیبا
aesthetics :: زیبایی شناسی ، زیبایی گرایی ، مبحث (هنرهاى زیبا)
aestival :: (=estival) تابستانی ، ناخوشی تابستانی 
aestivate :: تابستان را گذراندن ، (ج .ش .) رخوت تابستانی داشتن ، تابستان را بحال رخوت گذراندن 
aestivation :: نهاد، (ج .ش .) تابستان گذرانی ، رخوت تابستانی 
aetna material :: ماده اتنا[الکترونيک]
afar :: از دور، دورا دور، (غالبا قبل از ان from و بعد ازان off میاید)
afcet :: Cybernetique Economiqe et Technique Association Francaise Pour laسازمان حرفه اى فرانسوى که هدف ان گرد هم اوردن دانشمندان فرانسوى در زمينه هاى مختلف کامپيوترى است[کامپيوتر]
affability :: دلجویی ، مهربانی ، خوشرویی ، مدارا
affable :: مهربان ، دلجو، خوش برخورد، خوشخو
affair :: كار، امر، كاروبار، عشقبازى(با جمع هم میاید)
affaire dhonneur :: موضوع شرافتی 
affect :: اثر، نتیجه ، احساسات ، برخورد، اثر كردن بر، تغییر دادن ، متاثر كردن ، وانمود كردن ، دوست داشتن ، تمایل داشتن (به )، تظاهر كردن به 
affectation :: وانمود، تظاهر، ظاهرسازى، ناز، تكبر
affected :: ساختگی ، امیخته با ناز و تكبر، تحت تاثیر واقع شده 
affection :: مهربانی ، تاثیر، عاطفه ، مهر، ابتلاء، خاصیت ، علاقه 
affectionate :: مهربان ، خونگرم 
affective :: موثر، محرك ، نفسانی 
afferent :: (در مورد عصب ) توبر، توبرنده ، نقل كننده (بدرون )، اوران 
affiance :: اطمینان ، اعتماد، پیمان ازدواج ، نامزدى
affiant :: (حق .) گواهی نویس ، استشهاد نویس ، شاهد
affiche :: آگهی نامه
affidavit :: (=affidavy) سوگندنامه ، گواهینامه ، شهادت نامه ، استشهاد
affidavy :: (=affidavit) سوگندنامه ، گواهینامه ، شهادت نامه ، استشهاد
affiliate :: مربوط ساختن ، پیوستن ، اشناكردن ، درمیان خود پذیرفتن ، به فرزندى پذیرفتن ، مربوط، وابسته 
affiliation :: وابستگی ، پیوستگی ، خویشی 
affine :: نسبت سلبی ، نسبت ازدواجی 
affinity :: وابستگی ، پیوستگی ، قوم و خویش سببی ، نزدیكی 
affirm :: اظهاركردن ، بطور قطع گفتن ، تصدیق كردن ، اثبات كردن ، تصریح كردن ، شهادت دادن 
affirmation :: اظهار قطعی ، تصریح ، تصدیق ، اثبات ، تاكید
affirmative :: مثبت ، تصدیقامیز، اظهار مثبت ، عبارت مثبت 
affix :: پیوستن ، ضمیمه كردن ، اضافه نمودن ، چسبانیدن 
afflatus :: الهام ، وزش ، وحی الهی 
afflict :: رنجوركردن ، ازردن ، پریشان كردن ، مبتلا كردن 
affliction :: رنج ، رنجورى، پریشانی ، غمزدگی ، مصیبت ، شكنجه ، درد
afflictive :: رنجوساز، مصیبتامیز
affluence :: فراوانی ، وفور
affluent :: فراوان ، دولتمند
afflux :: ریزش ، جریان ، انبوهی 
afford :: دادن ، حاصل كردن ، تهیه كردن ، موجب شدن ، از عهدهبرامدن ، استطاعت داشتن 
afforest :: تبدیل به جنگل كردن ، جنگلكارى كردن 
affray :: غوغا، نزاع ، سلب ارامش مردم ، مزاحمت فراهم اوردن ، ترساندن ، هراسانیدن 
affricate :: (n.) :ادغام ، ادغام صوتی .(vt.) :سرقت كردن ، لخت كردن 
affrication :: ادغام ، سرقت 
affront :: اشكارا توهین كردن ، روبرو دشنام دادن ، بی حرمتی ، هتاكی ، مواجهه ، رودررویی 
affuse :: ریختن ، پاشیدن (باupon)
affusion :: ریزش ، عمل پاشیدن 
aficionado :: هواخواه 
afield :: در دشت ، در صحرا
afips :: Processing Societies American Federation of Information، اتحاديه امريکايى انجمنهاى پردازش اطلاعات[کامپيوتر]
afire :: شعلهور، در حال سوختن 
afloat :: شناور، در حركت 
aflutter :: در اهتزاز، در حال لرزش 
afoot :: پیاده ، در جریان ، برپا
aforementioned :: مذبور، فوقالذكر
aforesaid :: مذبور، فوقالذكر
aforethought :: پیش اندیشیده ، عمدى
afortiori :: با دلیل قویتر، با منطق محكمتر، موكدا، محققا
afoul :: مصادم ، گرفتار، دچار
afr :: (=afro) پیشوند بمعنی (افریقایی ) میباشد
afraid :: هراسان ، ترسان ، ترسنده ، ترسیده ، از روى بیمیلی (غالبا با of میاید)، متاسف 
afresh :: از نو، دوباره 
africa :: آفریقا
african :: آفریقایی 
afro :: (=afr) پیشوند بمعنی (آفریقایی ) میباشد
after :: پس از، بعداز، در عقب ، پشت سر، درپی ، در جستجوى، در صدد، مطابق ، بتقلید، بیادبود
aftercare :: (طب ) توجه و مواظبت در مرحلهء نقاهت 
afterclap :: عاقبت ، نتیجه 
afterdate :: تاریخ چیزیرا موخر گذاردن 
aftereffect :: اثر بعدى، (طب ) اثر بعدى داور، اثر ثانوى
afterglow :: پس فروزش ، پس تاب 
afterglow(2) :: پستاب[الکترونيک]پس فروزش ، پس تاب
afterimage :: پس دید، تصویر بعدى چیزى (روى سلولهاى چشم )
afterlife :: زندگی پس از مرگ 
aftermarket :: بازارگرمى[کامپيوتر]
aftermath :: عواقب بعدى، پسایند
aftermost :: نزدیكترین دگل عقب كشتی ، پست ترین ، عقب ترین ، واپسین 
afternoon :: بعدازظهر، عصر
aftertaste :: اثر و طعم غذا در دهان ، لذت بعدى، لذت ثانوى
aftertime :: روزگار واپسین ، اینده ، دوران پیرى
afterward :: پسازان ، بعدازان ، سپس ، بعدا
afterwards :: پسازان ، بعدازان ، سپس ، بعدا
afterworld :: عالماخرت ، عالمفانی 
again :: دگربار، پس ، دوباره ، باز، یكباردیگر، دیگر، از طرف دیگر، نیز، بعلاوه ، ازنو
against :: دربرابر، درمقابل ، پیوسته ، مجاور، بسوى، مقارن ، برضد، مخالف ، علیه ، به ، بر، با
agamemnon :: اگاممنون پادشاه مایسنا كه منازعهء او با اشیل مقدمهء داستان حماسی ایلیاد است 
agamic :: بینیازى از جفتگیرى، بینیازى از تلقیح ، بینیاز از تخمنر
agamogenesis :: (گ .ش .) زاد و ولد بدون جفتگیرى، تكثیر غیرجنسی 
agape :: در حال دهندره ، مبهوت ، متعجب با دهان باز، درشگفت ، عشقالهی 
agate :: اگيت ، حرف 5/5 پونتى[کامپيوتر]سنگ قيمتى ، عقيق
agaze :: (=gazing) خیره ، نگران 
age :: (n.):عمر، سن ، پیرى، سن بلوغ ، رشد(باof )، دوره ، عصر.(vt.& vi.) :پیرشدن ، پیرنماكردن ، كهنهشدن (شراب )
age old :: قدیمی ، كهنه ، باستانی 
aged :: پیر، سالخورده 
ageing effect(s) :: كهنه نمایی
ageing of magnet :: پير شدن مغناطيس[الکترونيک]
ageing of transformer :: پير شدن مبدل[الکترونيک]
ageless :: بدون عمر معینی ، نامحدود
agelong :: بیانتها، طولانی 
agency :: نمایندگی ، وكالت ، گماشتگی ، ماموریت ، وساطت ، پیشكارى، دفترنمایندگی 
agendum :: برنامهٔ كار، دستوركار، برنامهء عملیات (pl.agenda)
agent :: پیشكار، نماینده ، گماشته ، وكیل ، مامور، عامل 
agent provocateur :: مامور آگاهی كه با لباس مبدل در باندى كار میكند (pl.agents provocateurs)
agglomerate :: گرد كردن ، جمع كردن ، انباشتن ، گرد آمدن ، متراكم شدن ، جوش اتشفشانی 
agglomeration :: انباشتگی ، تراكم ، توده ، انبار
agglutinate :: (adj.) :چسباننده ، التیام آور، چسب ، دواى التیام آور.(vt.& vi.) :چسباندن ، تركیب كردن ، تبدیل به چسب كردن 
agglutination :: هم چسبی ، عمل چسباندن ، (طب ) التیام زخم ، (د.) تركیب لغات ساده و اصلی بصورت مركب 
aggrade :: افزودن (به )، ضخیم كردن ، هموار كردن ، خاكریزى كردن 
aggrandize :: بزرگ كردن ، افزودن 
aggravate :: بدتر كردن ، اضافه كردن ، خشمگین كردن 
aggregate :: جمع شده ، متراكم ، متراكم ساختن 
aggregate(2) :: انبوهه 
aggregate(3) :: جمع امده ، متراكم ، (ج .ش -.گ .ش .) بهم پیوسته ، انبوه ، توده ، تراكم ، جمع ، مجموع ، جمع كردن ، جمع شدن ، توده كردن 
aggregate function :: عمل جمعى[کامپيوتر]
aggregate operator :: عملگر جمعى[کامپيوتر]
aggregation :: گرد آمدگی ، اجتماع ، توده ، انبوه ، تراكم 
aggregation(2) :: انبوهش 
aggregation(3) :: تجمع ، تراکم[کامپيوتر]انبوهش ، انبوهى[زيست شناسى]خاکدانه شدن[معمارى]توده ، گردامدگى[روانشناسى]تجمع ، گرد امدگى ، اجتماع ، توده ، انبوه ، تراکم
aggress :: نزدیك شدن ، نزدیك كردن ، حمله كردن (به )، مبادرت كردن (به )
aggressive :: پرخاشگر، متجاوز، مهاجم ، پرپشتكار، پرتكاپو، سلطهجو
aggressor :: متجاوز، مهاجم ، حمله كننده ، پرخاشگر
aggrieve :: ازردن ، جور و جفا كردن ، غمگین كردن 
aghast :: مبهوت (از شدت ترس )، وحشت زده ، مات 
agile :: چابك ، زرنگ ، فرز، زیرك ، سریعالانتقال 
agility :: چالاكی ، چابكی ، تردستی ، زیركی 
aging :: سالخورده ، كهن 
agiotage :: صرافی ، دلالی برات ، معاملات احتكارى بروات ، سفته بازى
agitate :: بكارانداختن ، تحریك كردن ، تكاندادن ، اشفتن ، پریشان كردن ، سراسیمه كردن 
agitation :: سراسیمگی ، اشفتگی ، هیجان ، تلاطم ، تحریك 
agitator :: آشوبگر، اسباب بهم زدن مایعات 
agl :: رادار هواپيما[الکترونيک]
agleam :: تابان 
aglet :: (=aiglet) نوك فلزى بند كفش ، پولك ، زالزالك ، كویچ 
agley :: غلط، نازیبا، زشت 
aglitter :: درتابش ، متلالا، تابنده 
aglow :: درحال اشتعال ، در حالت هیجان ، تابان ، مشتعل و فروزان 
agnail :: (طب ) میخچهء پا یا انگشت پا
agnate :: خویشاوندى پدرى، پدرى
agnize :: شناختن ، برسمیت شناختن ، اقرار كردن 
agnomen :: كنیه ، لقب (-s،pl.agnomina )
agnostic :: عرفاى منكر وجود خدا
ago :: (=agone) (adj.& adv.) :پیش ، قبل (در حالت صفت همیشه دنبال اسم میاید).(adj.) :صادر شدن ، پیش رفتن 
agog :: نگران ، مشتاق ، بیقرار، در جنبش ، در حركت 
agonal :: التهابی ، دردى
agone :: (=ago) (adj.& adv.) :پیش ، قبل ، گذشته 
agonic :: (م .ل .) بی گوشه ، بیانحراف 
agonic line :: خط موسوم روى يک نقشه که نقاطى را که داراى خطا يا انحراف مغناطيسى صفر ميباشند به يکديگر متصل ميکند[هواپيمايى]خط فرضى روى نقشه ، خطوط رسم شده روى نقشه ، خط فرضى[علوم نظامى]خط بيزاويه[الکترونيک]
agonist :: دچار كشمكش ، دچار اضطراب 
agonistic :: وابسته به مسابقات باستانی یونان ، ورزشی ، پهلوانی ، كوشش امیز، مجادلهاى، مشاجرهاى، جنگجو، مستعد جنگ 
agonize :: عذاب دادن ، تحریف كردن ، به خود پیچیدن ، تقلا كردن 
agonizing :: دردناك ، رنجاور
agony :: درد، رنج ، تقلا، سكرات مرگ ، جانكندن 
agora :: انجمن ، محفل ، بازار
agoraphobia :: (طب ) مرض انزوا طلبی ، ترس از مكانهاى شلوغ 
agrafe :: قزن قفلی ، قلاب 
agraffe :: قزن قفلی ، قلاب 
agranulocyte :: (گویچه سفید) تك هسته ای
agrapha :: روایاتی (از گفتههاى مسیح ) كه مورد قبول مسیحیان نیست 
agrarianism :: تساوى در پخش زمین ، طرفدارى از تقسیم اراضی بتساوى بین مردم 
agreeable :: سازگار، دلپذیر، مطبوع ، بشاش ، ملایم ، حاضر، مایل 
agreement :: سازش ، موافقت ، پیمان ، قرار، قبول ، (د.) مطابقهء نحوى، (حق .) معاهده و مقاطعهء، توافق 
agreement of arguments :: توافق نشانوندها
agression :: پرخاشگرى، تعرض ، تجاوز، تهاجم 
agrestic :: روستایی ، ناهنجار، خشن 
agricultural :: فلاحتی ، زراعتی ، كشاورزى
agriculturalist :: كشاورز، دانشجوى دانشكدهء كشاورزى
agriculture :: فلاحت ، زراعت ، كشاورزى، برزگرى
agriculturist :: كشاورز، دانشجوى دانشكدهء كشاورزى
agriology :: مطاله و تطبیق اداب و رسوم قبایل وحشی 
agro :: (pref.) :پیشوند بمعنی (خاك ) و (صحرا) یا (كشاورزى)
agrobiology :: مطالعهء مواد غذایی خاك ، زیست شناسی خاك 
agrologic :: مربوط بخاكشناسی 
agrologist :: خاكشناس 
agrology :: (كشا.) خاك شناسی 
agronomic :: كشاورزى، فلاحتی 
agronomist :: كشاورز، برزشناس 
agronomy :: برزشناسی ، كشاورزى، علم برداشت محصول و بهرهبردارى از خاك 
ague :: تب و لرز، تب نوبه ، تب مالاریا
agument :: بحث ، مباحثه ، مناظره ، دلیل ، حجت ، اثبات 
ah :: آه ، افسوس ، اویخ 
ahab :: نام یكی از سلاطین اسرائیل 
ahead :: پیش ، جلو، درامتداد حركت كسی ، روبجلو، سربجلو
ahoy :: ندا و خبر براى مواقع سلام ، لفظ(سلام )
ai :: Artificial Inteligence، هوش مصنوعى[کامپيوتر]
aid :: كمك ، كمك كردن ، مدد كار
aid(2) :: كمك كردن ، یارى كردن ، مساعدت كردن ، پشتیبانی كردن ، حمایت كردن ، كمك ، یارى، حمایت ، همدست ، بردست ، یاور
aide de camp :: اجودان مخصوص 
aided matching :: سيستم انتقال عناصر تير به کامپيوتر ، سيستم تبديل عناصر تير توپ[علوم نظامى]
aided tracking :: سيستم رديابى خودکار ، سيستم تعقيب خودکار هدفها[علوم نظامى]ردگيرى پيشرفته[الکترونيک]
aiglet :: (=aglet) جوجهء عقاب یا شاهین 
aigrette :: (ج .ش .) مرغماهیخوار، كلاهپر، شاخهء جواهر، دستهء كرك ، كرك یا ابریشم 
ail :: آزردن ، پریشان كردن ، درد یا كسالتی داشتن ، مانع شدن ، عقبانداختن 
ailanthus :: (گ .ش .) عرعر، سماق چینی 
aileron :: قسمت متحرك بال هواپیما
ailment :: (طب ) بیمارى مزمن ، درد، ناراحتی 
aimless :: بی مقصد، بی مرام ، بی اراده 
aint :: صورت ادغام شدهء are not وis not
aiopsy :: نمونه بافت 
air base :: پایگاه هوایی 
air bladder :: بادكنك ، مثانهء هوا
air blast transformer :: مبدل بادى[الکترونيک]
air brake :: ترمز بادى
air capacitor (condenser) :: خازن هوايى[الکترونيک]
air command :: (امر.) فرماندهی نیروى هوایی 
air condition :: داراى دستگاه تهویه كردن ، تهویه كردن 
air controlman :: كسیكه حركت هواپیما را كنترل می كند
air cool :: بوسیلهء هوا سرد كردن 
air cooled transformer :: مبدل هوايى[الکترونيک]
air core :: بى هسته[الکترونيک]
air dielectric :: دى الکتريکى هوا[الکترونيک]
air division :: (نظ.) لشكر هوایی 
air dry :: كاملا خشك ، بدون رطوبت 
air express :: پست هوایی 
air force :: نیروى هوایی 
air gap :: چاک[الکترونيک]شکاف هوايى
air gap(2) :: شكاف هوایی 
air gun :: تفنگ بادى
air hole :: منفذ، بادگیر، چاه هوایی 
air insulation :: نارساناگرى با هوا[الکترونيک]
air lane :: خط هوایی 
air letter :: نامهء هوایی ، نامهء مخصوص پست هوایی 
air line :: خط مستقیم هوایی ، سرویس هوایی 
air magnetic circuit :: مدار هوايى مغناطيس[الکترونيک]
air mass :: جریان تودهء عظیمی از هوا كه مسافت زیادى را در سطح زمین طی میكند
air mile :: میل (mile) هوانوردى معادل 0، 6076 فوت 
air minded :: علاقمند به فضانوردى و هوانوردى
air pocket :: (=air hole) منفذ، بادگیر، چاه هوایی 
air police :: دژبان نیروى هوایی 
air pump :: تلمبهء بادى
air resistance :: مقاومت هوا[زيست شناسى]مقدار مقاومت هوا[الکترونيک]
air space :: قشر هواى ديوار خالى[معمارى]چاک[الکترونيک]
air switch :: کليد ضد فرگير [ فرستنده - گيرنده[] الکترونيک]
air tight :: هوابندى شده 
air to air :: هوا به هوا، از یك هواپیما به هواپیماى دیگر
air traffic control :: مراقبت پرواز
air traffic controller :: مراقب پرواز
air tube :: لوله هوا[علوم مهندسى]کليد ضد فرگير [ فرستنده - گيرنده[] الکترونيک]
airborne :: هوا برد، بوسیله هوا نقل و انتقال یافته 
air-box :: کليد ضد فرگير [ فرستنده - گيرنده[] الکترونيک]
airbrush :: رنگ پاش 
air-cell a battery :: باترى راديو[الکترونيک]
aircraft :: هواپیما، طیاره 
aircraft(2) :: هواگرد
aircraft carrier :: ناو هواپیمابر
aircraft gun laying :: رادار هواپيما[الکترونيک]
aircrew :: كارمندان و خلبانان هواپیما
airdrome :: فرودگاه 
airedale :: نوعی سگ خرمایی 
airfield :: فرودگاه 
airflow :: جریان هوا، نسیم ، وزش 
airframe :: بدنهء هواپیما
airfreight :: باربرى هوایی 
airglow :: روشنایی كه در هنگام غروب به علت تابش افتاب به جو زمین پدید می اید
airily :: شبیه هوا، ظریفانه 
airiness :: ظرافت ، شادى
airlift :: بوسیلهء هواپیما حمل و نقل كردن ، خط حمل و نقل هوایی 
airliner :: هواپیماى مسافربرى
airmail :: پست هوایی 
airman basic :: سرباز ساده و بدون درجه نیروى هوایی 
airmanship :: متخصص در خلبانی و هدایت هواپیما
airplane :: هواپیما
airplane(2) :: هواپیما
airplane spark plug :: شمع موتور هواپيما[الکترونيک]
airport :: فرودگاه 
airpost :: پست هوایی 
airscrew :: ملخ هواپیما، پیچ ملخ هواپیما
airship :: سفینهء هوایی ، بالون 
airsick :: مبتلا بكسالت و بهم خوردگی مزاج در اثر پرواز
airspace :: فضاى هوایی 
airspeed :: سرعت سیر هوایی 
airstream :: جریان هوا
airstrip :: باند فرودگاه 
airt :: یك چهارم وسعت ، ربعدایره ، اداره ، جهت ، مسیر، راهنمایی كردن 
airtight :: محفوظ از هوا، غیرقابل نفوذ بوسیلهء هوا
airwave :: امواج رادیو و تلویزیون 
airway :: راههوایی ، مسیر جریان هوا
airworthy :: مناسب براى پرواز
airy :: هوایی ، هوا مانند، با روح ، پوچ ، واهی ، خودنما
aisle :: راهرو، جناح 
aisp :: Professonals Association of Information Systems، انجمن متخصصين سيستمهاى اطلاعاتى[کامپيوتر]
aivatrix :: (=aviatress) خلبان زن ، زن هوانورد
aix :: نسخه سيستم عامل UNIX براى[IBM کامپيوتر]
ajar :: نیم باز
ajax :: قهرمان یونانی جنگ تروا
akin :: وابسته ، یكسان 
akkadian :: نژاد اكد یا اكاد
aknowledge character :: کاراکتر مورد قبول[کامپيوتر]
alabaster :: مرمرسفید، رخام گچی 
alack :: حیف ، افسوس 
alacritous :: زنده ، باروح ، بانشاط
alacrity :: چابكی ، نشاط
aladdin :: علائالدین 
alameda :: گردشگاه عمومی ، باغ ملی 
alamode :: مرسوم ، مد، باب 
alarm :: اعلان خطر، هراس 
alarm(2) :: هشدار 
alarm(3) :: هشدار[کامپيوتر]الارم ، زنگ خطر ، اژير[علوم مهندسى]اژير خطر ، اعلام خطر ، شماطه ساعت شيپور اشوب[علوم نظامى]اژير ، هشدار[روانشناسى :)n.( )= alarum(]هشدار، اگاهى از خطر، اعلان خطر، اخطار، شيپور حاضرباش ، اشوب ، هراس ، بيم و وحشت ، ساعت زنگى ، :)vt.( از خطر اگاهانيدن ، هراسان کردن ، مضطرب کردن
alarm clock :: ساعت شماطهاى
alarmism :: هراس افرینی ، اشوب طلبی 
alas :: افسوس ، اه ، دریغا
alb :: جامهء سفید و بلند، پیراهن سفید و بلند كشیشان 
albanian :: زبان یا مردم البانی 
albatross :: (pl.albatross & albatrosses) (ج .ش .) یكجور مرغابی بزرگ دریاییاز خانواده diomedeidae
albeit :: اگرچه ، ولواینكه 
albinism :: (طب ) سفیدى پوست ، عدم وجود رنگ دانه در بدن ، زالی 
albino :: زال ، ادم سفید مو و چشم سرخ ، شخص فاقد مواد رنگ دانه 
albion :: انگلیس 
album :: جاى عكس ، البوم 
album(2) :: جُنگ
albumen :: سفیدهء تخم مرغ ، (گ .ش .) مواد ذخیرهء اطراف بافت گیاهی ، البومین 
albumin :: البومین ، نوعی پروتئین ساده 
alcestis :: (افسانهء یونان ) زن اورپیدس 
alchemic :: كیمیایی 
alchemical :: كیمیایی 
alchemist :: كیمیاگر، كیمیاشناس 
alchemistic :: كیمیاگرانه 
alchemize :: كیمیاگرى كردن 
alchemy :: علم كیمیا، كیمیاگرى، تركیب فلزى با فلز پست تر
alcmene :: نام مادر هركول 
alcohol :: الكل ، هرنوع مشروبات الكلی 
alcoholic :: الكلی ، داراى الكل ، معتاد بنوشیدن الكل 
alcoholism :: م ی بارگ ی
alcoholism(2) :: میخوارگی ، اعتیاد به نوشیدن الكل ، تاثیر الكل در مزاج 
alcoholize :: بصورت الكل دراوردن ، تحت تاثیر الكل دراوردن 
alcoholometer :: الكل سنج 
alcove :: شاهنشین ، الاچیق 
alder :: (گ .ش .) توسه ، راز دار، توسكا
alderman :: كدیور، عضو انجمن شهر، كدخدا، (انگلیس ) نام قضات ، نام مستخدمین شهردارى، عضوهیئت قانون گذارى یك شهر
aldus pagemaker :: [ --> pagemakerکامپيوتر]
ale :: آبجو انگلیسی ، آبجو
aleatory :: الله بختی ، بسته بهبخت 
alee :: پناهگاه كشتی 
alehouse :: آبجوفروشی ، میخانه 
alemannic :: لهجهء مخصوص المانی 
alembic :: انبیق ، تقطیركردن ، عرق كشی كردن 
alert :: گوش بزنگ ، هوشیار، مواظب ، زیرك ، اعلام خطر، اژیرهوایی ، بحالت اماده باش درامدنیا دراوردن 
alert box :: پنجره يا جعبه هشدار[کامپيوتر]
alethiology :: قسمتی از منطق كه باحقیقت سروكار دارد
alewife :: زن آبجو فروش 
alexander :: اسكندر
alfresco :: درهواى ازاد، خارج از منزل 
alga :: (pl.algae & algas) (گ .ش .) جلبك ، خزهء دریایی 
algal :: جلبكی ، خزهاى
algebra :: جبر، جبر و مقابله 
algebraic hierarchy parenthese :: پرانتزهاى سلسله مراتبى جبرى[کامپيوتر]
algebraic language :: زبان جبرى
algol :: Algorithmic Language، الگول ، زبان برنامه نويسى الگول ، يک زبان برنامه نويسى سطح بالا که براى کدگذارى مسائل رياضى و عددى بکار مى رود[کامپيوتر]غول ، راس الغول ، بتا - برساووش[نجوم]راس الغول[علوم دريايى]زبان الگول
algol(2) :: زبان الگول 
algol w :: زبان الگول دبلیو
algolagnia :: (ر.ش .) لذت بردن از درد و رنج (مازوشیسم )
algolagnic :: (طب ) دردناك درداور
algology :: مبحث جلبك شناسی 
algophobia :: ترس از درد
algorithm :: الگوريتم ، راه و روش[کامپيوتر]الگوريتم ، ازفارسى( الخوارزمى)، محاسبه عددى ، حساب رقومى
algorithm(2) :: الگوریتم 
algorithm translation :: ترجمه الگوریتم 
algorithmic :: الگوریتمی 
algorithmic language :: --> AL، يک زبان که براى بيان الگوريتم ها طراحى شده است[کامپيوتر]زبان الگوريتمى
algorithmic language(2) :: زبان الگوریتمی 
alias :: نام جانشين ، نام مستعار ، نام عاريتى[کامپيوتر]نام مستعار
alias(2) :: نام مستعار
alias(3) :: نام گردان 
aliasing :: اثرات بصرى نامطلوب تصاوير توليد شده کامپيوترى در نتيجه استفاده از روش هاى نادرست نمونه بردارى ، --> staircasing ، شکستگى ، بدنمايى[کامپيوتر]
alibi :: (حق .) غیبت هنگام وقوع جرم ، جاى دیگر، بهانه ، عذر، بهانه اوردن ، عذر خواستن 
alien :: بیگانه ، خارجی ، (مج .) مخالف ، مغایر، ناسازگار، غریبه بودن ، ناسازگار بودن 
alienability :: قابلیت نقل وانتقال مالكیت ، بیگانه سازى
alienable :: قابل انتقال ، قابل فروش ، انتقالی 
alienage :: بیگانگی 
alienate :: انتقال دادن ، بیگانه كردن ، منحرف كردن 
alienation :: انتقال مالكیت ، بیگانگی ، بیزارى
alienee :: خریدار، گیرنده مال مورد انتقال 
alienism :: بیگانگی ، غرابت 
alienor :: واگذار كننده ، انتقال دهنده 
aliform :: بشكل بال ، شبیه بال 
alight :: روشن ، شعلهور، سوزان ، سبك كردن ، راحت كردن ، تخفیف دادن ، روشنكردن ، اتش زدن ، برق زدن ، پیاده شدن ، فرود امدن 
align :: هم تراز كردن 
align(2) :: دریك ردیف قرار گرفتن ، بصف كردن ، درصف امدن ، ردیف كردن 
align(3) :: هم ترازکردن 
aligned-grid tube :: لامپ با شبکه رديفى[الکترونيک]
aligned-grid valve :: لامپ با شبکه رديفى[الکترونيک]
aligner :: همتراز كننده 
aligning edge :: لبه هم تراز[کامپيوتر]
aligning tool :: اچار [ تنظيم ] راديو[الکترونيک]
alignment :: (=alinement) صف بندى، تنظیم 
alignment(2) :: تراز کردن 
alignment(3) :: هم ترازى ، تنظيم[کامپيوتر]مسير ، امتداد[علوم مهندسى]مسير در سطح ، مسير[معمارى]تطبيق دادن ، هم محور کردن ، تنظيم انطباق[علوم نظامى]مسير جاده ، صف بندى[عمران )=alinement(]صف بندى ، تنظيم ، هم ترازى
alignment notches :: شکاف هاى هم ترازى[کامپيوتر]
alike :: همانند، مانندهم ، شبیه ، یكسان ، یكجور، بتساوى
aliment :: غذا، رزق ، قوت لایموت ، قوت دادن ، غذا دادن 
alimental :: غذایی ، غذا دهنده 
alimentary :: غذایی ، رزقی 
alimentary canal :: جهاز هاضمه 
alimentation :: تغذیه ، تقویت ، غذا
aliphatic :: (ش .) چربی دار
aliquot :: (ر.) عادكننده ، بدوقسمت مساوى تقسیم كردن ، كسرى (fractional)
aliunde :: ازیك جاى دیگر، از منبع دیگر
alive :: برقدار[الکترونيک]زنده ، در قيد حيات ، روشن ، سرزنده ، سرشار، حساس
alive(2) :: زنده ، در قید حیات ، روشن ، سرزنده ، سرشار، حساس 
alkahest :: نوش دارو، آب حیات 
alkali :: (pl.alkalies-alkalis) قلیا، مادهاى باخاصیت قلیایی مثل سودمحرق ، فلزقلیایی 
alkalify :: قلیایی كردن ، قلیایی شدن 
alkalimeter :: قلیاسنج 
alkaline :: داراى خاصیت قلیایی 
alkaline battery :: باترى قليايى[الکترونيک]
alkalinize :: (ش .) قلیایی كردن 
alkaloid :: شبیه قلیا
alkalosis :: افزایش قلیاى بدن 
all :: (adj.& adv.& n.) :همه ، تمام ، كلیه ، جمیع ، هرگونه ، همگی ، همه چیز، داروندار، یكسره ، تماما، بسیار، (pref.) :بمعنی (غیر) و (دیگر)
all around :: كاملا، جامع ، سرتاسرى
all but :: تقریبا، قریبا، بنزدیكی 
all clear :: علامت رفع خطر، سوت رفع خطر هوایی 
all folls day :: روز اول اوریل ، روز دروغ و شوخی مثل روز سیزدهم نوروز
all fours :: چهارپا، چهار دست و پا
all hail :: سلام ، یاالله 
all out :: بامنتهاى كوشش ، بمقدار زیاد، فراوان ، باشدت تمام 
all over :: درهرقسمت ، بطور سراسرى، تمام شده 
all points addressable graphics :: نگاره سازى نشان دهى به همه نقاط[کامپيوتر]
all right :: (د.گ .) صحیح ، بسیار خوب ، بی عیب ، حتمی 
all round :: دورتا دور، سرتاسر، كاملا، شامل هر چیز یا هركس 
all saints day :: روز كلیهء مقدسین مسیحی ، روز اول نوامبر
all souls day :: روزاستغاثه براى ارواح ، روز دوم نوامبر
allay :: ارام كردن ، از شدت چیزى كاستن 
allegation :: اظهار، ادعا، بهانه ، تایید
allege :: اقامه كردن ، دلیل اوردن ، ارائه دادن 
alleged :: بقول معروف ، بنابگفتهء بعضی ، منتسب به 
allegiance :: تابعیت ، تبعیت ، وفادارى، بیعت 
allegiant :: وفادار، صادق ، هم پیمان 
allegorical :: مجازى، رمزى، كنایهاى، تمثیلی 
allegorize :: بمثل دراوردن ، مثل گفتن ، مثل زدن ، تمثیل نوشتن 
allegory :: تمثیل ، حكایت ، كنایه ، نشانه ، علامت 
allegro :: باروح ، نشاط انگیز، تند و باروح 
alleluia :: حمد خدا را، سبحان الله 
allergen :: آلرژ ی زا
allergen(2) :: مادهاى كه باعث حساسیت میشود
allergist :: آلرژ ی شناس
allergy :: آلرژ ی	
allergy(2) :: حساسیت نسبت بچیزى
alleviate :: سبك كردن ، ارام كردن ، كم كردن 
alley :: كوچه ، خیابان كوچك 
alley way :: كوچه تاریك 
allheal :: داروى هر درد، دواى عام ، سنبل الطیب 
alliaceous :: (گ .ش .) سیرى، پیازى، بشكل سیر یا پیاز
alliance :: پیوستگی ، اتحاد، وصلت ، پیمان بین دول 
alligator :: نهنگ ، تمساح ، ساخته شده از پوست تمساح 
alligator clip :: انبر سوسمارى[الکترونيک]
alliterate :: چند كلمهء نزدیك بهم را با یك حرف اغاز كردن ، اوردن كلمات با صداى مترادف مثل in summer season when soft was the sun:
alliteration :: اغاز چند كلمه پیاپی با یك حرف متشابه الصورت 
all-metal type tube :: لامپ فلزى[الکترونيک]
allo :: مترادف ، مشابه 
allocate :: تخصیص دادن 
allocate(2) :: اختصاص دادن ، معین كردن 
allocate(3) :: تخصيص دادن[کامپيوتر]منظور کردن ، تقسيم کردن ، اختصاص دادن[بازرگانى]تخصيص دادن ، اختصاص دادن ، معين کردن
allocation :: تخصيص[کامپيوتر]اختصاصى[علوم مهندسى]تخصيص ، مقررى[بازرگانى]واگذار کردن ، سهميه ، سهميه دادن ، تخصيص[علوم نظامى]تخصيص[روانشناسى]تخصيص[اقتصاد]تخحيص
allocation(2) :: تخصیص 
allocution :: خطابه ، موعظه 
allogamous :: مختلف الجنس و مختلف النوع 
allometry :: اندازهگیرى رشد موجودات 
allomorph :: واژگونه ، واج گونه ، صور مختلف زمان فعل ، تصاریف مختلف كلمه یا فعل 
allonym :: نام مستعار، اسم جعلی 
allopathy :: معالجهء بیمارى با اضداد ان 
allopatric :: ناهم بوم ، جداگانه اتفاق افتاده ، بتنهایی وقوع یافته 
allophone :: صداى دورگه ، چند صدا
allot :: سهم دادن 
allot(2) :: تخصیص دادن ، معین كردن 
allotrope :: چند شكل ، جسمی كه مستعد تبدیل بچند صورت یا ماده باشد
allotropy :: (ش .) استعداد تغییر و تبدیل (چون استعداد كربن كه به الماس و گرافیت تبدیل میشود)، (حق .) دگروارگی ، چند شكلی 
allottee :: كسیكه چیزى باو اختصاص داده شده ، سهم برده ، سهیم 
allow :: رخصت دادن ، اجازه دادن ، ستودن ، پسندیدن ، تصویب كردن ، روا دانستن ، پذیرفتن ، اعطاء كردن 
allowable :: جایز، مجاز
allowable(2) :: روا، مجاز، قابل قبول 
allowance :: فوقالعاده و هزینهء سفر، مدد معاش ، جیره دادن ، فوقالعاده دادن 
alloy :: الياژ[شيمى]همبسته کردن ، الياژ همبسته[علوم مهندسى]الياژ ، همبسته[هواپيمايى]همبسته ، الياژ ، اختلاط[معمارى]الياژ[عمران]الياژ[الکترونيک]بار(در فلزات)، عيار، درجه ، ماخذ، الياژ فلز مرکب ، ترکيب فلز بافلز گرانبها،( مج ).الودگى ، شائبه ، عيار زدن ، معتدل کردن
alloy(2) :: بار(در فلزات )، عیار، درجه ، ماخذ، الیاژ فلز مركب ، تركیب فلز بافلز گرانبها، (مج .) الودگی ، شائبه ، عیار زدن ، معتدل كردن 
all-red interval :: زمان تمام قرمز
allude :: اشاره كردن ، اظهار كردن ، مربوط بودن به (باto )، گریز زدن به 
allure :: بطمع انداختن ، تطمیع كردن ، شیفتن 
allurement :: تطمیع ، اغوا، فریب 
allusion :: گریز، اشاره ، كنایه ، اغفال 
alluvial :: آبرفتی ، رسوبی ، ته نشینی ، مربوط به رسوب و تهنشین 
alluvium :: (pl.alluviums-alluvia) تهنشین ، رسوب ، آبرفت 
all-wave antenna :: انتن تمام موج[الکترونيک]
all-wave receiver :: راديوى تمام موج[الکترونيک]
allways :: نرم افزار الويز[کامپيوتر]
ally :: پیوستن ، متحد كردن ، هم پیمان ، دوست ، معین 
almamater :: اموزشگاه ، پرورشگاه 
almanac :: سالنامه ، تقویم سالیانه ، تقویم نجومی ، نشریهء اطلاعات عمومی 
almggiver :: صدقه پخش كن ، مامور خیرات 
almighty :: قادرمطلق ، توانا برهمه چیز، قدیر، خدا(باthe)
almond :: بادام ، درخت بادام ، مغز بادام 
almond green :: رنگ مغز پستهاى
almoner :: صدقه پخش كن ، مامور خیرات 
almost :: تقریبا، بطور نزدیك 
alms :: صدقه ، خیرات 
almsgiving :: صدقه دادن 
almshouse :: گداخانه ، نوانخانه 
aloft :: بالا، در بالاى زمین ، در نوك ، در هوا، در بالاترین نقطهء كشتی ، در فوق 
aloha :: (هاوایی ) خدا حافظ
alone :: تنها، یكتا، فقط، صرفا، محضا
along :: همراه ، جلو، پیش ، در امتداد خط، موازى با طول 
along side :: در پهلو، در كنار (كشتی )، پهلو به پهلوى، تا كنار
aloof :: دور، كناره گیر
aloud :: بلند، باصداى بلند
alow :: روبه پایین ، زیر
alpaca :: الپاكا(یكنوع شتر بی كوهان پشم بلند امریكایی )، موى الپاكا، پارچهء ساخته شده ازپشم الپاكا
alpha :: حرف اول الفباى یونانی ، اغاز، شروع ، ستارهء اول 
alpha and omega :: اغاز و فرجام ، (مج .) تماما، سرتاسر
alpha channel :: مجرای آلفا 
alpha particle :: ذره الفا[شيمى]ذره الفا[هواپيمايى]ذره الفا[الکترونيک]
alpha rays :: اشعه الفا[الکترونيک]
alpha test :: آزمون الف 
alpha test(2) :: ازمون الفا[کامپيوتر]
alpha testing :: ازمايش الفا[کامپيوتر]
alphabet :: الفبا 
alphabet(2) :: الفبا، (مج .) مبادى
alphabetic :: الفبائى[کامپيوتر]الفبايى
alphabetic(2) :: الفبایی 
alphabetic code :: رمز الفبایی 
alphabetic string :: رشته الفبائى[کامپيوتر]
alphabetic string(2) :: رشته الفبایی 
alphabetic word :: كلمه الفبایی 
alphabetical :: الفبایی 
alphabetize :: به ترتیب الفبا نوشتن ، باحروف الفبا بیان كردن 
alphaduct :: الفاداکت[الکترونيک]
alphameric :: الفمارى، الفبا عددى
alphameric code :: رمز الفمارى
alphanumeric :: الفبا عددى[کامپيوتر]
alphanumeric(2) :: الفبا-عددی 
alphanumeric character :: دخشه هاى الفبا عددى[کامپيوتر]
alphanumeric code :: رمز الفمارى
alphanumeric display terminal :: ترمينال نمايش الفبا عددى[کامپيوتر]
alphanumeric keyboard :: صفحه كلید الفمارى
alphanumeric sort :: مرتب نمودن الفبا عددى[کامپيوتر]
alpheus :: (افسانهء یونان ) رب النوع رودخانه 
alpine :: وابسته بكوه الپ ، الپی ، واقع در ارتفاع زیاد
already :: پیش از این ، قبلا
alright :: (all right) بسیار خوب ، صحیح است 
also :: نیز، همچنین ، همینطور، بعلاوه ، گذشته از این 
also ran :: اسب یا سگ بازنده در مسابقه 
alt :: (كلید) دگرساز 
alt (key) :: (كلید) دگرساز 
alt key :: کليد[Alt کامپيوتر]
altar :: قربانگاه ، مذبح ، محراب ، مجمره 
alter :: تغییردادن ، عوض كردن ، اصلاح كردن ، تغییر یافتن ، جرح و تعدیل كردن ، دگرگون كردن 
alter ego :: یار، رفیق شفیق ، خود، دیگر خود
alterability :: قابلیت تغییر
alterable :: قابل تغییر، دگرش پذیر
alterable memory :: حافظه تغييرپذير ، حافظه اصلاح پذير[کامپيوتر]
alterant :: تغییر دادنی ، تبدیلی ، تغییر دهنده 
alteration :: تغییر 
altercate :: ستیزه كردن ، مشاجره كردن 
altercation :: ستیزه ، مجادله 
altern :: یك درمیان ، متناوب ، متبادل 
alternate :: متناوب بودن ، متناوب كردن 
alternate(2) :: متناوب كردن ، بنوبت انجام دادن ، یك درمیان امدن ، متناوب 
alternate(3) :: یك درمیان ، متناوب ، (هن .) متبادل ، عوض و بدل 
alternate routing :: گزينش مسير ديگر ، مسيريابى تغييرپذير ، مسيريابى اصلاح پذير[کامپيوتر]گزينش مسير ديگر
alternate track :: شيار متناوب ، شيار جايگزين ، شيار تغييرپذير ، شيار اصلاح پذير[کامپيوتر]
alternating :: متناوب ، تناوبی 
alternating arc :: قوس متناوب[الکترونيک]
alternating current :: جريان متناوب[کامپيوتر]جريان متناوب[شيمى]جريان متناوب[علوم مهندسى]جريان متناوب[الکترونيک]
alternating current(2) :: جريان متناوب[کامپيوتر]جريان متناوب[شيمى]جريان متناوب[علوم مهندسى]جريان متناوب[الکترونيک]
alternating current circuit :: مدار جريان متناوب[الکترونيک]
alternating current generator :: مولد جريان متناوب[الکترونيک]
alternating current instrument :: سنجه جريان متناوب[الکترونيک]
alternating current magnet :: مغناطيس جريان متناوب[الکترونيک]
alternating current motor :: موتور جريان متناوب[الکترونيک]
alternating current rectifier :: يکسوکننده[الکترونيک]
alternating current resistance :: مقدار مقاومت موثر[الکترونيک]
alternating field :: ميدان متناوب[الکترونيک]
alternating quantity :: کميت متناوب[الکترونيک]
alternation :: تناوب ، نوبت ، یك درمیانی 
alternation(2) :: تعويض قطب ، نيم سيکل ، نيم پريود[علوم مهندسى]تغيير ، اصلاح[هواپيمايى]نيم موج[الکترونيک]تناوب ، نوبت ، يک درميانى
alternation(3) :: تناوب ، یك درمیانی 
alternative :: متناوب ، تناوبی ، دیگر
alternative(2) :: شق ، شق دیگر، پیشنهاد متناوب ، چاره 
alternative current :: جریان متناوب 
alternative route :: گزينش مسير ديگر[کامپيوتر]
alternatively :: متناوبا، بنوبت 
alternator :: تناوبگر، (برق ) دستگاه تولید برق متناوب ، الترناتور
alternator(2) :: الترناتور ، ماشين جريان متناوب ژنراتور جريان متناوب ، مولد جريان متناوب ، دينام جريان متناوب[علوم مهندسى]تناوبگر[روانشناسى]تناوب گر[الکترونيک]متناوب ساز، تناوبگر،( برق )دستگاه توليد برق متناوب ، الترناتور
alternator(3) :: متناوب ساز
although :: اگرچه ، گرچه ، هرچند، بااینكه 
altimeter :: ارتفاع سنج ، فرازیاب ، اوج نما، افرازیاب 
altitude :: فرازا، بلندى، ارتفاع ، فراز، منتها درجه ، مقام رفیع ، منزلت 
altitude sickness :: كسالت در اثر ارتفاع زیاد (مثل خون دماغ و تهوع )
altitudinal :: وابسته به اوج ، ارتفاعی 
alto :: (در اواز) صداى التو، صداى اوج 
altogether :: روى هم رفته ، از همهجهت ، یكسره ، تماما، همگی ، مجموع ، كاملا، منصفا
altricial :: (ج .ش .) نوزاد زودرس ، نواد ناقص 
altruistic :: نوعدوستانه 
alu :: Arithmetic Logic Unit، بخشى از CPU که عمليات محاسباتى را انجام مى دهد ، واحد محاسبه و منطق ، واحد حسابى - منطقى[کامپيوتر]
alum :: زاج ، زاج سفید، زاغ 
aluminiferous :: الومینیوم دار، زاج دار
aluminium :: (=aluminum) فلز الومینیوم ، الومینیوم بنام اختصارى (Al)
aluminium(2) :: symb: Al، الومينيوم[شيمى]الومينيوم[علوم مهندسى]الومينيوم[هواپيمايى]الومينيم[الکترونيک )=aluminum(]فلز الومينيوم ، الومينيوم بنام اختصارى)Al( 
aluminium cell lightning arrester :: برق گير الومينيمى[الکترونيک]
aluminium cell rectifier :: يکسوکننده با پيل الومينيمى[الکترونيک]
aluminium foil :: پوشْ برگ
aluminize :: زاجی كردن ، روكش بااب الومینیوم دادن 
aluminized screen :: صفحه تصوير الومينيمى[الکترونيک]
aluminous :: داراى زاج ، مربوط به الومینیوم 
aluminum :: (=aluminium) فلز الومینیوم ، الومینیوم بنام اختصارى (Al)
alumnus :: (pl.alummni) فارغ التحصیل ، دانش اموخته 
alveolar :: سوراخ سوراخ ، حفره دار، حبابك دار
alveolate :: خانه خانه ، حفرهدار (مثل كندوى عسل )
alveolus :: (pl.alveoli) شش خانه ، حبابچه ، حفرهء كوچك ، حفرهء دندانی 
always :: همواره ، همیشه ، پیوسته ، همه وقت 
alyssum :: (گ .ش .) الیسون ، سنبل ، قدومه 
am :: Amplitude Modulation، مدولاسيون دامنه ، تلفيق دامنه اى[کامپيوتر]هستم ، اول شخص
am(2) :: هستم ، اول شخص 
amain :: باسرعت كامل ، باتمام فشار، شدیدا، باعجله ، وحشیانه 
amalgam :: الیاژ جیوه باچند فلز دیگركه براى پركردن دندان و ایینه سازى بكار میرود، تركیبمخلوط، ملقمه 
amalgam(2) :: ملغمه[شيمى]ملغمه[الکترونيک]الياژ جيوه باچند فلز ديگرکه براى پرکردن دندان و ايينه سازى بکار ميرود، ترکيب مخلوط، ملقمه
amalgamate :: امیختن ، توام كردن (ملقمه فلزات با جیوه )
amalgamate(2) :: ملقمه[هواپيمايى]ملغمه کارى[الکترونيک]اميختن ، توام کردن( ملقمه فلزات با جيوه)
amalgamation :: امیختگی ، امیزش ، امتزاج ، ملقمه 
amaranth :: همیشه بهار، جاوید، گل تاج خروس 
amaranthine :: تاج خروسی ، منسوب به تاج خروس ، برنگ تاج خروسی 
amaryllis :: (گ .ش .) گل نرگس ، انواع تیرهء نرگسیان 
amass :: گرداوردن ، تودهكردن ، متراكمكردن 
amassment :: گرداورى
amateur :: دوستدار هنر، اماتور، غیرحرفهاى، دوستار
amateur(2) :: غیرحرفه ای
amateur bands :: باندهاى فرستنده تفننى[الکترونيک]
amateur operator :: تفنن گر[الکترونيک]
amateur station :: فرستنده تفننى[الکترونيک]
amateur station call letters :: علامت فرستنده تفننى[الکترونيک]
amateurish :: اماتوروار، ناشی 
amateurism :: دوستارى، اشتغال هنر بخاطر ذوق نه براى امرار معاش 
amative :: عاشق پیشه ، علاقمند بامور جنسی ، عشقی 
amaze :: متحیرساختن ، مبهوت كردن ، مات كردن ، سردرگم كردن ، سردرگم ، متحیر
amazing :: متحیر كننده ، شگفت انگیز
amazon :: زنانی كه در اسیاى صغیر زندگی میكردند و با یونانیان میجنگیدند، زن سلحشور و بلندقامت ، رود امازون در امریكاى جنوبی 
amazonian :: مربوط به امازونها، شیر زن 
ambage :: ابهام گویی ، دوپهلوگویی ، پیچ و خم 
ambassador :: سفیر، ایلچی ، پیك ، مامور رسمی یك دولت 
ambassadorial :: وابسته به سفارت 
ambassadorship :: سفارت 
amber :: کهربا[الکترونيک]کهربا، عنبر، رنگ کهربايى ، کهربايى
amber(2) :: كهربا، عنبر، رنگ كهربایی ، كهربایی 
ambergris :: (گ .ش .) عنبرسائل ، شاهبوى
ambiance :: نقوش و تزئینات اطراف یك تابلو نقاشی ، محیط
ambidextrous :: ذوالیمینین 
ambience :: نقوش و تزئینات اطراف یك تابلو نقاشی ، محیط
ambient :: محدود، محاصره شده 
ambient conditions :: شرايط محيطى[کامپيوتر]
ambient temperature :: درجه حرارت محيطى[کامپيوتر]دماى محيط[هواپيمايى]دماى محيط[معمارى]دماى محيط
ambient temperature(2) :: دماى محیط
ambiguity :: ابهام ، نامعلومی ، سخن مشكوك ، گنگی معنی 
ambiguous :: باابهام ، تاریك (از لحاظ مفهوم )، دوپهلو، مبهم 
ambiguous(2) :: مبهم 
ambiguous grammar :: دستور زبان مبهم 
ambiguous language :: زبان مبهم 
ambit :: پیرامون ، حدود، حوزه ، وسعت ، محوطه 
ambition :: بلند همتی ، جاه طلبی ، ارزو، جاه طلب بودن 
ambitious :: جاه طلب ، بلند همت ، ارزومند، نامجو
ambivalence :: توجه ناگهانی و دلسردى ناگهانی نسبت بشخص یا چیزى، دمدمی مزاجی ، داراى دو جنبه 
ambivalent :: دوجنبهاى، دمدمی 
ambiversion :: شخصی كه هم بامور خارجی و هم بامور داخلی توجه دارد
ambivert :: شخصی كه نه زیاد بعالم باطنی توجه دارد نه بعالم خارجی ، ادم معتدل و میانه رو
amble :: یورغه رفتن (اسب )، راهوار بودن ، یورغه 
ambroin :: امبروئين[الکترونيک]
ambrosia :: (افسانه ) خوراك خدایان كه زندگی جاوید بانها میداده ، مائدهء بهشتی ، شهد، عطر
ambrosial :: بسیار مطبوع 
ambry :: گنجه ، دولابچه ، اشكاف ، كمد مخصوص اغذیه 
ambsace :: (درتخته نرد) دوكور، (مج .) بدنقشی ، بدشانسی 
ambulance :: بیمارستان سیار، بوسیله امبولانس حمل كردن ، امبولانس 
ambulant :: گردنده ، سیار، متحرك 
ambulate :: راه رفتن ، حركت كردن ، درحركت بودن 
ambulatory :: گردشی ، گردنده ، سیار
ambuscade :: (نظ) كمین ، كمینگاه ، یكدسته نظامی كمین كرده 
ambush :: كمین ، كینگاه ، دام ، سربازانی كه دركمین نشسته اند، پناه گاه ، مخفی گاه سربازانبراى حمله ، كمین كردن ، در كمین نشستن 
ameba :: امیب ، مربوط به امیب ، امیبی ، رنگ یاختهاى
ameban :: امیب ، مربوط به امیب ، امیبی ، رنگ یاختهاى
amebiasis :: (طب ) سرایت مرض در اثر امیب 
amebic :: امیب ، مربوط به امیب ، امیبی ، رنگ یاختهاى
ameboid :: امیب ، مربوط به امیب ، امیبی ، رنگ یاختهاى
ameliorate :: بهتر كردن ، اصلاح كردن ، چارهكردن ، بهتر شدن ، بهبودى یافتن 
ameliorative :: بهبود یابنده ، بهتر شونده 
amen :: امین ، چنین باد، خداكند، انشائالله 
amenability :: احساس مسئولیت ، تبعیت ، جوابگویی 
amenable :: تابع ، رام شدنی ، قابل جوابگویی ، متمایل 
amend :: اصلاح كردن ، بهتر كردن ، بهبودى یافتن ، ماده یا قانونی را اصلاح و تجدید كردن 
amendable :: قابل اصلاح ، پذیرا
amendatory :: اصلاحی 
amender :: اصلاح كننده 
amendment :: اصلاح ، تصحیح ، (حق .) پیشنهاد اصلاحی نمایندهء مجلس نسبت به لایحه یا طرح قانونی 
amends :: جبران ، تلافی 
amenia :: جبس طمث ، حبس عادت 
amenity :: سازگارى، مطبوعیت ، نرمی ، ملایمت 
amentia :: حالت هذیان ، سفاهت 
amerce :: (حق .) جریمهء (نقدى) كردن ، تنبیه كردن ، تادیب كردن (با in یا with یاof )
america :: امریكا، كشور امریكا
american :: امریكایی ، ینگه دنیایی ، مربوط بامریكا
american english :: زبان انگلیسی كه در امریكا بان تكملم میشود
american indian :: سرخ پوست امریكایی 
american national standards institute :: موسسه ملى استانداردهاى امريکا[کامپيوتر]
american plan :: مسافرخانهاى كه مسافرین پول غذا و اطاق را یكجا پرداخت میكنند
american standard :: Code for Information Interchange، کد استاندارد امريکايى براى مبادله اطلاعات[کامپيوتر]
american wire gauge :: اندازه امريکايى سيم[الکترونيک]
americana :: اطلاعات و حقایق مربوط بامریكا
americanism :: اصطلاح امریكایی ، رسم امریكایی 
americanist :: متخصص زبان یا فرهنگ امریكایی 
americanization :: امریكایی شدن ، پذیرش اخلاق و اداب امریكایی 
americanize :: امریكایی ماب كردن ، بصورت امریكایی دراوردن 
amerind :: نژاد مختلط امریكایی و سرخ پوست یا اسكیمو
ametabolic :: بدون دگردیسی ، فاقد دگردیسی 
ametabolous :: بدون دگردیسی ، فاقد دگردیسی 
amethyst :: (مع .) یاقوت ارغوانی ، لعل بنفش ، رنگ ارغوانی ، رنگ یاقوتی ، دركوهی بنفش 
amethystine :: ارغوانی ، یاقوتی 
amiability :: دلپذیرى، شیرینی ، مهربانی ، خوش مشربی 
amiable :: شیرین ، دلپذیر، مهربان ، دوست داشتنی 
amicability :: محبوبیت ، دوستدار صلح 
amicable :: موافق ، دوست ، دوستانه 
amid :: درمیان ، وسط
amid ships :: درمیان كشتی 
amidst :: درمیان ، وسط
amiga :: اميگا[کامپيوتر]
amino :: (ش .) حاوى ریشهء امین ، وابسته به عامل امین 
amino acid :: (ش .) اسید امینه 
amiss :: نادرست ، غلط، بیمورد، بد، كثیف ، گمراه ، منحرف ، منحط
amitosis :: یك نوع تقسیم سلولی ، تقسیم مستقیم یاخته 
amity :: رفاقت ، مودت ، روابط حسنه ، حسن تفاهم 
ammeter :: امپرسنج 
ammeter(2) :: امپرمتر[علوم مهندسى]دستگاه اندازه گيرى شدت جريان الکترونها[هواپيمايى]امپرمتر[علوم نظامى]امپرسنج[الکترونيک]امپرسنج
ammeter shunt :: شنت امپرسنج[الکترونيک]
ammino :: منسوب به امونیاك ، مربوط به امونیاك 
ammo :: (=ammunition) مهمات 
ammonia :: امونياک[شيمى]محلول يا بخار امونياک[علوم مهندسى]محلول امونياک[هواپيمايى]امونياک[الکترونيک]محلول يا بخار امونياک
ammonia(2) :: محلول یا بخار امونیاك 
ammoniac :: امونیاك ، امونیاكی 
ammoniate :: (ش .) با امونیاك تركیب كردن ، تحت تاثیر امونیاك قرار دادن ، تبدیل بامونیاك كردن 
ammoniation :: تركیب با امونیاك 
ammonite :: (ج .ش .) صدف ، فسیل جانور نرمتنی كه منقرض شده است (امونیت ها)
ammonium :: (ش .) ریشه NH4+ ، امونیاك 
ammonium chloride :: (ش .) كلرور امونیاك ، نشادر بفرمول NH4CL
ammunition :: مهمات 
amnesia :: (طب ) ضعف حافظه بعلت ضعف یا بیمارى مغزى، فراموشی ، نسیان 
amnesiac :: مبتلا به فراموشی 
amnesic :: مبتلا به فراموشی 
amnion :: (amnia،pl.amnions ) (تش -.ج .ش .) مشیمه ، پردهء دور جنین 
amoeba :: (amoebae،pl.amoebas ) جانور تك سلولی ، امیب 
amoebic :: امیبی ، وابسته به جانور تك سلولی 
amoeboid :: امیبی شكل ، مانند امیب 
amok :: ادمكشی كردن ، لذت بردن از ادمكشی ، مجنون ، شخص عصبانی و دیوانه ، درحال جنون 
among :: (=amongst) میان ، درمیان ، درزمرهء، ازجمله 
amontillado :: نوعی شراب تلخ و سفید اسپانیایی 
amoral :: غیراخلاقی ، بدون احساس مسئولیت اخلاقی 
amorce :: خرج باروت ، چاشنی 
amorist :: عاشق ، زن باز، عاشق پیشه 
amorous :: عاشق ، شیفته ، عاشقانه 
amorphous :: بى شکل ، بى ريخت[زيست شناسى]بى ريخت[شيمى]بيشکل ، غير بلورى ، پوک ، بينظم ، شيشه اى[معمارى]بى شکل[روانشناسى]بيشکل[الکترونيک]بى شکل ، بى نظم ، بدون تقسيم بندى ، غير متبلور، غير شفاف ،( زيست شناسى )داراى ساختمان غير مشخص
amorphous(2) :: بی شكل ، بی نظم ، بدون تقسیم بندى، غیر متبلور، غیر شفاف ، (زیست شناسی ) دارایساختمان غیر مشخص 
amort :: درحال مرگ ، راكد
amortization :: استهلاك (سرمایه و غیره )
amortize :: كشتن ، بیحس كردن ، خراب كردن ، (حق .) بدیگرى واگذار كردن ، وقف كردن ، مستهلك كردن 
amount :: مقدار
amount(2) :: (vi) :سرزدن ، بالغ شدن ، رسیدن ، (n) :مبلغ ، مقدار میزان 
amperage :: (برق ) شدت جریان برق ، میزان نیروى برق برحسب امپر
amperage(2) :: امپراژ[الکترونيک(]برق )شدت جريان برق ، ميزان نيروى برق برحسب امپر
ampere :: symb: A، امپر[شيمى]امپر[هواپيمايى]امپر[الکترونيک]امپر( واحد شدت جريان برق)
ampere(2) :: امپر (واحد شدت جریان برق )
ampere balance :: امپرسنج متوازن[الکترونيک]
ampere-foot :: امپر - پا[الکترونيک]
ampere-hour :: امپر ساعت[هواپيمايى]امپر - ساعت[الکترونيک]
ampere-hour efficiency of storage batter :: بازده باترى انباره اى[الکترونيک]
ampere-hour meter :: امپر - ساعت سنج[الکترونيک]
ampere-hour meter regulation :: تنظيم امپر - ساعت سنج[الکترونيک]
ampere-minute :: امپر - دقيقه[الکترونيک]
ampere-second :: امپر - ثانيه[الکترونيک]
ampere-turn :: امپردور[هواپيمايى]امپر - دور[الکترونيک]
ampersand :: امپرسند ، کاراکتر & است که بجاى and بکار مى رود[کامپيوتر]
amph :: پیشوندیست بمعنی (از دو طرف ) و (از دو نظر)
amphetamine :: مادهاى بفرمول C9HN كه بصورت بخور یا محلول بعنوان مسكن استعمال میشود
amphi :: پیشوندیست بمعنی (از دو طرف ) و (از دو نظر)
amphibia :: (ج .ش .) ذوحیاتین ، دوزیستیان 
amphibian :: دوزیستان ، ذوحیات 
amphibiotic :: وابسته به جانور دوزیستی 
amphibious :: خاكی و آبی ، دوجنسه ، ذوحیاتین 
amphibole :: نامفهوم ، دوپهلو
amphibology :: ابهام ، سخن دوپهلو، ایهام 
amphibrach :: (بدیع ) شعر و نثرى مركب از یك هجاى بلند بین دو هجاى كوچك (مثل amata ) و یا یك هجایموكد بین دو هجاى غیر موكد باشد
amphimictic :: مناسب براى تولید و تناسل و اختلاط نژاد
amphimixis :: تركیب نطفهء مرد و زن ، جفت گیرى، مواقعه 
amphiploid :: داراى حداقل كرموسوم ارثی 
amphistylar :: داراى دو ردیف ستون در طرفین یا در جلو و عقب ساختمان 
amphitheater :: امفی تئاتر، سالن ، تالار
amphoteric :: بی تفاوت ، داراى خواص متضاد، (ش .) داراى خاصیت اسید و قلیا، داراى برق مثبت و منفی 
ample :: فراخ ، پهناور، وسیع ، فراوان ، مفصل ، پر، بیش از اندازه 
ampleness :: فراخی ، فراوانی 
amplification :: بسط، توسعه ، افزایش ، تقویت 
amplification(2) :: تقويت[کامپيوتر]تقويت[شيمى]تقويت[علوم مهندسى]فزونسازى ، بسط ، توسعه ، تقويت[معمارى]روش گسترشى [ يونگ[] روانشناسى]فزون سازى[الکترونيک]بسط، توسعه ، افزايش ، تقويت
amplification factor :: ضريب تقويت[هواپيمايى]ضريب تشديدکننده[عمران]ضريب فرون سازى[الکترونيک]
amplifier :: تقويت کننده[شيمى]تقويت کننده[هواپيمايى]فزون ساز ، تقويت کننده[معمارى]فزون ساز[الکترونيک]تقويت کننده ، نيروافزا، تقويت کننده ء برق ، بلند گو، فزونساز
amplifier(2) :: نیروافزا، تقویت كنندهء برق ، بلند گو، فزونساز
amplifier tube :: لامپ فزون ساز[الکترونيک]
amplify :: وسعت دادن ، بزرگ كردن ، مفصل كردن ، مفصل گفتن یا نوشتن ، (برق ) افزودن ، بالابردن ، بزرگ شدن ، تقویت كردن (صدا)
amplitude :: فزونی ، دامنه ، فراخی ، فراوانی ، استعداد، میدان نوسان ، فاصلهء زیاد، دامنه ، بزرگی ، درشتی ، انباشتگی ، سیرى، كمال 
amplitude(2) :: دامنه 
amplitude(3) :: دامنه[کامپيوتر]دامنه ، شناسه[شيمى]دامنه[نجوم]دامنه[ نوسان[] علوم مهندسى]ميدان نوسان ، دامنه[هواپيمايى]دامنه[روانشناسى]دامنه[الکترونيک]فزونى ، دامنه ، فراخى ، فراوانى ، استعداد، ميدان نوسان ، فاصله ء زياد، دامنه ، بزرگى ، درشتى ، انباشتگى ، سيرى ، کمال
amplitude modulation :: (am) تلفیق دامنهاى
amplitude modulation(2) :: مدولاسيون دامنه ، تلفيق دامنه اى[کامپيوتر]تحميل دامنه اى[الکترونيک )am(]تلفيق دامنه اى
amplitude modulation (am) :: مدولاسيون دامنه[هواپيمايى]سيستم مدولاسيون دامنه ، سيستم مخابراتى ا ام[علوم نظامى]
amply :: بطور فراوان ، بطور بیش از حد
ampoule :: امپول 
ampul :: امپول 
ampule :: آمپول
amputate :: بریدن ، جدا كردن ، زدن ، قطع اندام كردن 
amputation :: قطع عضوى از بدن 
amputator :: قطع كننده (پا یادست )
amputee :: ادمی كه دست یا پا و یا عضو دیگرش قطع شده باشد
amuck :: (=amok) یك نوع جنون دراثر مرض مالاریا كه منجر به خودكشی میشود، دیوانگی 
amulet :: طلسم ، دوا یا چیزى كه براى شكستن جادو و طلسم بكار میرود
amuse :: سرگرم كردن ، مشغول كردن ، تفریح دادن ، جذب كردن ، مات و متحیر كردن 
amusement :: سرگرمی ، تفریح ، گیجی ، گمراهی ، فریب خوردگی ، پذیرایی ، نمایش 
amyloid :: نشاستهاى (غذا)، هیدرات سلولز ژلاتینی 
amyloplast :: نشادیسه
amylose :: (ش .) مادهء قندى كه داخل ذرات نشاستهاى را تشكیل میدهد، موادى كه از تجزیهء نشاستهبدست میایند بفرمول X (C6H0O5)، دكسترین 
amylum :: نشاسته 
an :: یك ، حرف a در جلو حروف صدادار و جلو حرف H بصورت an استعمال میشود
an system :: سيستم الکترونيکى نيروى زمينى و دريايى[علوم نظامى]
anabaptist :: فرقهاى از پروتستان ها
anabiosis :: زنده سازى، تجدید
anabolic :: فراگشتی
anabolism :: فراگشت
anabolite :: فراگشته
anachronic :: (=anachronistic & anachronous) نابهنگام ، بیمورد(از نظر تاریخ وقوع )
anachronism :: بیموردى، (درتاریخ نویسی ) اشتباه در ترتیب حقیقی وقایع و ظهور اشخاص ، نابهنگامی 
anachronistic :: (=anachronic & anachronous) نابهنگام ، بیمورد(از نظر تاریخ وقوع )
anachronous :: (=anachronistic & anachronic) نابهنگام ، بیمورد(از نظر تاریخ وقوع )
anaconda :: (ج .ش .) یكنوع مار بزرگ سیلانی ، نوعی مار یاافعی امریكاى جنوبی 
anacreontic :: وابسته به اناكریان شاعر یونانی ، شعر بزمی 
anadem :: تاج گل ، گردن بند، طوق ، حلقه گل ، سربند، گیس بند
anaerobe :: موجود غیر هوازى
anaerobic :: زنده و فعال بدون هوا و اكسیژن ، ناهوازى
anaesthesia :: حسگیر، بیهوشی ، بی حسی ، داروى بیهوشی 
anaesthetic :: حسگیر، بیهوشی ، بی حسی ، داروى بیهوشی 
anaglyph :: حجارى برجسته ، تزئینات برجسته 
anagoge :: تعالی روحی ، بزرگی معنوى، ارتقاء فكر بعالم علوى، تفسیر روحانی و صوفیانهء مطالبمذهبی 
anagogic :: وابسته بتعالی روحی 
anagogical :: وابسته بتعالی روحی 
anagogy :: تعالی روحی ، بزرگی معنوى، ارتقاء فكر بعالم علوى، تفسیر روحانی و صوفیانهء مطالبمذهبی 
anagram :: قلب ، تحریف ، (بدیع ) مقلوب ، تشكیل لغت یا جملهاى از درهم ریختن كلمات یا لغاتجملهء دیگر
anagrammatic :: وابسته به قلب و تحریف 
anagrammatical :: وابسته به قلب و تحریف 
anagrammatize :: تحریف كردن ، جابجا كردن ، قلب كردن 
anal :: مربوط به مقعد، مجاور مقعد
analects :: گلچین ادبی ، قطعات ادبی ، منتخبات ، جنگ 
analeptic :: محرك روحی ، نیروبخش روانی 
analog :: انالوگ ، قياسى[کامپيوتر]مانند، نظير، شباهت ، شى قابل قياس ، قياسى ،( فلسفه )لغت متشابه
analog(2) :: قیاسی 
analog(3) :: مانند، نظیر، شباهت ، شی قابل قیاس ، (فلسفه ) لغت متشابه 
analog(ue) computer :: حسابگر قياسى [ کامپيوتر انالوگ[] روانشناسى]
analog adder :: افزایشگر قیاسی 
analog channel :: مجراى قیاسی
analog computer :: کامپيوتر انالوگ ، کامپيوتر قياسى ، کامپيوتر سنجشى[کامپيوتر]کامپيوتر تحليلى ، کامپيوترى که با استفاده از اطلاعات تحليلى کار مى کند[علوم نظامى]
analog data :: داده قياسى[کامپيوتر]
analog data(2) :: داده قیاسی 
analog device :: دستگاه قياسى ، دستگاه انالوگ[کامپيوتر]دستگاه قياسى
analog device(2) :: دستگاه قیاسی 
analog digital :: قیاسی به رقمی 
analog digital converter :: مبدل انالوگ ديجيتال ، مبدل قياسى - رقمى[کامپيوتر]
analog monitor :: مونيتور انالوگ ، مونيتور قياسى[کامپيوتر]
analog signal :: علامت قیاسی 
analog to digital :: انالوگ به ديجيتال[کامپيوتر]
analog to digital converter :: مبدل قياسى به رقمى[کامپيوتر]تجزيه و تحليل اطلاعات براى کامپيوتر با دستگاه حافظه ان[علوم نظامى]
analog transmission :: انتقال يا مخابره قياسى ، مخابره انالوگ[کامپيوتر]مخابره قياسى
analog transmission(2) :: مخابره قیاسی 
analogical :: قیاسی ، قابل قیاس ، داراى وجه تشابه 
analogical reasoning :: نتيجه گيرى قياسى ، استدلال قياسى ، استدلال سنجشى[کامپيوتر]
analogist :: قیاس و استدلال كننده 
analogize :: قیاس كردن ، تشبیه كردن 
analogous :: قابل قیاس ، مشابه 
analogous(2) :: مانند، قابل مقایسه ، متشابه 
analogous pole :: شبه قطب[الکترونيک]
analogue :: مانند، نظیر، شباهت ، شی قابل قیاس ، (فلسفه ) لغت متشابه 
analogue computer :: کامپيوتر انالوگ[علوم مهندسى]
analogy :: (من .) قیاس ، مقایسه ، شباهت ، همانندى، (ر.) تناسب ، توافق 
analogy(2) :: قیاس 
analphabet :: بیسواد، حاكی از بیسوادى، بیسوادى
analphabetic :: بیسواد، وابسته به بیسوادى
analyser :: اناليزاتور[الکترونيک]
analysis :: تحليل ، کاوش[کامپيوتر]اناليز ، اناليز رياضى ، تجزيه ، تحليل[شيمى]تجزيه ، تحليل[تربيت بدنى]اناليز ، تجزيه ، تحليل[علوم مهندسى]تحليل ، تشريح ، تجزيه[بازرگانى]اناليز ، تجزيه[هواپيمايى]فراکافت ، تجزيه ، تحليل ، جداگرى ، بازکافت ، موشکافى ، تفکيک ، محاسبه[معمارى]تجزيه و تحليل[علوم نظامى]تحليل[روانشناسى]تحليل[اقتصاد )pl.analyses(]جداگرى ، فرگشايى ، تجزيه ، تحليل ، کاوش ، استقراء، شى تجزيه شده ، کتاب يا موضوع تجزيه و تحليل شده ،( ر ).مشتق و تابع اوليه ، اناليز
analysis(2) :: تحلیل 
analysis(3) :: تحلیل ، كاوش 
analysis graphics :: نمودارهاى تحليلى[کامپيوتر]
analyst :: استاد تجزیه ، روانكاو، فرگشا
analyst(2) :: تحليل گر[کامپيوتر]تحليل گر[بازرگانى]روانکاو ، تحليل گر[روانشناسى]تحليل گر ، کارشناس[اقتصاد]تحليل گر، استاد تجزيه ، روانکاو، فرگشا
analytic :: تجزیهاى، تحلیلی ، (من .) مربوط به مكتب یا فلسفهء تحلیلی ، روانكاوى، قابل حلبطریق جبرى
analytical :: تجزیهاى، تحلیلی ، (من .) مربوط به مكتب یا فلسفهء تحلیلی ، روانكاوى، قابل حلبطریق جبرى
analytical engine :: ماشین تحلیلی 
analytical graphics :: گرافيک تحليلى ، نگاره سازى تحليلى[کامپيوتر]
analytics :: فرگشاشناسی ، علم تجزیه و تحلیل ، (ر.) هندسهء تحلیلی 
analyzable :: قابل تجزیه و تحلیل ، فرگشاپذیر
analyzation :: (=analysis)
analyze :: تحلیل كردن ، كاویدن 
analyzer :: تحلیل کننده 
anamnesis :: یاداورى، خاطره 
anapest :: واحد شعرى كه مركب از دو هجاى كوتاه و یك هجاى بلند باشد
anaphora :: (بدیع ) تكرار یك یا چند عبارت متوالی 
anaphrodisia :: كاهش شهوت ، نقصان قوهء باء، عنن ، داروهاى فلج كنندهء اعضاء تناسلی 
anaphrodisiac :: كاهنده شهوت 
anarch :: شورشی ، اشوب طلب 
anarchic :: هرج و مرج ، مربوط به اشفتگی اوضاع 
anarchical :: هرج و مرج ، مربوط به اشفتگی اوضاع 
anarchist :: هرج و مرج طلب ، اشوب طلب 
anarchistic :: وابسته به هرج و مرج طلبی 
anarchy :: بی قانونی ، هرج و مرج ، بی ترتیبی سیاسی ، بی نظمی ، اغتشاش ، خودسرى مردم 
anasarca :: (طب ) استسقاء عمومی یا لحمی بدن ، ورم تقریبا شدید، پشام 
anastigmat :: عدسی غیر استیگمات (كروى)
anastomose :: بهم پیوستن ، جوش خوردن (درمورد اعضاء بدن )
anastomosis :: (pl.anastomoses) هم دهانی ، همدهانگرى، بهم پیوستن ، تلاقی (رگها و اعصاب )
anastrophe :: سخن وارونه ، قلب عبارت ، كلمات مقلوب ، تعویض كلمات یك عبارت 
anathema :: هرچیزى كه مورد لعن واقع شود، لعنت و تكفیر، مرتد شناخته شده از طرف روحانیون 
anatomic :: تشریحی ، وابسته به كالبد شناسی 
anatomical :: تشریحی ، وابسته به كالبد شناسی 
anatomist :: كالبدشناس
anatomist(2) :: متخصص علم تشریح ، تشریح كننده ، كالبد شناس 
anatomize :: كالبد شناسی كردن ، تشریح كردن ، قطعه قطعه كردن ، تجزیه كردن 
anatomy :: تشر یح
anatomy(2) :: تشریح ، ساختمان ، استخوانبندى، تجزیه ، مبحث تشریح ، كالبدشناسی 
anatomy(3) :: كالبدشناس ی، تشر ی
ancestor :: نیا 
ancestor(2) :: نیا(جمع نیاكان )، جد، اجداد
ancestral :: نیایی ، اجدادى
ancestry :: دودمان ، تبار
anchor :: (n.) :لنگر، لنگر كشتی .(vt.& vi.) :لنگر انداختن ، (مج .) محكم شدن ، بالنگر بستن یانگاه داشتن 
anchor(2) :: لنگر انداختن ، لنگر ، انکر ، سپر[علوم مهندسى]هرکدام از 8 مربع کوچک روى ميز بيليارد کارامبول ، لنگر ، بلوک [ کوهنوردى ] کشيدن زه کمان تاصورت[ورزشى]لنگر ، لنگر انداختن ، ايستادن در دريا مهارى[علوم نظامى]مهار[عمران]تکيه گاه ، مرجع[روانشناسى]مهار[الکترونيک :)n.(]لنگر، لنگر کشتى :)vt.& vi.(.لنگر انداختن ،( مج ).محکم شدن ، بالنگر بستن يانگاه داشتن
anchor cell :: سل تثبيت ، سل قفل[کامپيوتر]
anchor pole :: ديرک مهار[الکترونيک]
anchor rod :: ميل مهار[الکترونيک]
anchorage :: لنگرگاه ، لنگراندازى، باج لنگرگاه 
anchored filament :: افروزه مهار شده[الکترونيک]
anchoress :: زن گوشهنشین ، زن عزلت گزین ، راهبه 
anchorite :: (=anchret) گوشهنشین ، زاهد، خلوت نشین ، راهب 
anchovy :: (anchovy،pl.anchovies ) (ج .ش .) ماهی كولی 
ancient :: باستانی ، دیرینه ، قدیمی ، كهن ، كهنه ، پیر
ancilla :: (pl.ancillae) پیشخدمت زن ، كلفت ، خادمه 
ancillary :: فرعی ، معین ، كمك ، دستیار، تابع ، مستخدم بومی ، مربوط به كلفت 
ancillary equipment :: --> peripheral equipment، وسيله جانبى ، تجهيزات جانبى ، تجهيزات پيرامونى[کامپيوتر]تجهيزات اضافى[علوم مهندسى]
ancress :: زن گوشهنشین ، زن عزلت گزین ، راهبه 
and :: و 
and(2) :: و ، جمع منطقى ، ضرب منطقى[کامپيوتر]و( حرف ربط)، ضرب منطقى
and gate :: مدار AND ، دريچه و ، دريچه ضرب منطقى[کامپيوتر]دريچه و
andante :: (مو.) نسبتا ملایم (نواخته شود)، نسبتا اهسته ، بارامی ، بملایمت 
andiron :: سه پایه ، پیش بخارى، سه پایهاى كه كنار بخارى می گذاشتند
androgen :: هورمون هاى جنسی كه باعث ایجاد صفات ثانویه جنسی در مرد (مثل ریش و صدا) می شوند
androgyny :: وجود دو حالت زنانگی و مردانگی توام ، دوجنسی ، خنثی 
android :: نام يک ادم مکانيکى که شبيه انسان مذکر است[کامپيوتر]
andromache :: (افسانهء یونان ) زن هكتور (Hector)
andromeda :: شاهزاده خانم حبشهاى كه بوسیله پرسوس (perseus) از دست غولی نجات یافت و زن او شد، (نج .) منظومه فلكی مراهالمسلسله 
anecdotage :: داستان ، مجموع حكایات ، پیر مرد پرگو
anecdotal :: حكایتی ، حدیثی 
anecdote :: حكایت ، قصهء كوتاه ، امثال ، ضرب المثل 
anechoic :: بدون انعكاس ، ناپژواك 
anele :: تدهین یا روغن مالی كردن 
anemia :: (طب ) كم خونی ، فقرالدم 
anemograph :: بادنگار
anemometer :: بادسنج 
anemometry :: باسنجی 
anemone :: شقایق نعمان ، لالهء نعمان ، رنگ قرمز مایل به آبی 
anemophilous :: (گ .ش .) لقاح شونده در اثر باد
anent :: همراهی (با)، در مشاركت با، مربوط به ، دراطراف 
anesthesiologist :: (=anesthetist) ویژهگر هوش برى
anesthesiology :: هوش برشناسی ، علم بی هوشی ، مبحث بی هوشی (در طب )
anesthetic :: بیهوشانه ، داروى بی هوشی ، بی هوش كننده ، كم كنندهء حس 
anew :: از نو، دوباره ، بطرز نوین ، از سر
anfractuosity :: پیچیدگی ، پیچ و خم ، ابهام 
anfractuous :: مارپیچی ، پرپیچ و خم 
angary :: حق كشور متحارب براى استفاده از اموال كشور بیطرف 
angel :: فرشته ، مالك 
angelfish :: (ج .ش .) نوعی كوسه ماهی 
angelic :: فرشتهاى، وابسته به فرشته 
angelical :: فرشتهاى، وابسته به فرشته 
anger :: براشفتگی ، خشم ، غضب ، خشمگین كردن ، غضبناك كردن 
angestrom :: انگستروم[کامپيوتر]
angina :: (طب ) گلودرد، ورم گلو، انژین 
angina(2) :: درد س ینه
angina(3) :: گلودرد
anginal :: وابسته به گلودرد
angiogram, angiograph :: رگ نگاره
angiographist :: رگ نگار
angiography :: رگ نگار ی
angiology :: رگ شناسی ، مطالعه عروق خونی و لنفی 
angioplasty :: رگ بازساز ی، رگ ساز ی
angle :: گوشه ، زاویه ، كنج ، قلاب ماهی گیرى، باقلاب ماهی گرفتن ، (مج .) دام گستردن ، دسیسه كردن ، تیزى یا گوشه هر چیزى
angle of dip :: زاويه ميل[الکترونيک]
angle of lag :: زاويه تاخير[الکترونيک]
angle of lead :: زاويه پيش افتادگى[الکترونيک]
angle socket :: سرپيچ عمودى[الکترونيک]
angler :: ماهی گیر
angleworm :: (=earthworm) (ج .ش .) كرم خاكی 
anglian :: مربوط بهنژاد (انگل هاى) انگلستان ، زبان قوم انگل ها
anglican :: وابسته بكلیساى انگلیس 
anglicanism :: اصول و انتقادات كلیساى انگلیس 
anglicism :: اصطلاح زبان انگلیسی ، انگلیسی مابی 
anglicist :: متخصص اصطلاحات و قواعد زبان انگلیسی 
anglicization :: انگلیسی مابی ، انگلیسی منشی ، اتصاف بصفات و خصوصیات انگلیسی ، تلفظ یا نوشتن بطرزانگلیسی 
anglicize :: باداب و رسوم انگلیسی درامدن ، انگلیسی ماب شدن ، انگلیسی ماب كردن ، بطرز انگلیسیتلفظ كردن 
angling :: ماهیگیرى (باقلاب )
anglo :: پیشوند به معنی (انگلیسی ) و (مربوط به انگلیس )
anglo saxon :: انگلوساكسن ، نژاد انگلیسی و ساكنسونی 
anglophile :: انگلیسی دوست ، طرفدار انگلیسها
anglophobe :: كسی كه از انگلستان بیم و تنفر دارد، بیمناك از انگلستان 
anglophobia :: بیزارى و ترس از انگلیسها
angora :: موى خرگوش یا مرغوز
angora cat :: (ج .ش .) گربهء براق 
angrily :: از روى خشم 
angriness :: غضبناكی 
angry :: اوقات تلخ ، رنجیده ، خشمناك ، دردناك ، قرمز شده ، ورمكرده ، دژم ، براشفته 
angst :: احساس وحشت و نگرانی ، احساس بیم 
angstrom :: انگستروم 
angstrom(2) :: واحد اندازهگیرى طول امواج (نور و رادیو)
angstrom unit :: واحد انگستروم[الکترونيک]
anguish :: دلتنگی ، اضطراب ، غم و اندوه ، دلتنگ كردن ، غمگین شدن ، نگران شدن ، نگران كردن 
anguished :: مضطرب ، نگران 
angular :: زاویهاى، گوشه دار
angular(2) :: گوشهدار، گوشهاى، (مج .) لاغر، زاویهاى
angular displacement :: جابجايى زاويه اى[شيمى]اختلاف زاويه اى[الکترونيک]
angular frequency :: فرکانس زاويه اى[علوم مهندسى]بسامد زاويه اى[الکترونيک]
angularity :: گوشهدارى، زاویه دارى، لاغرى، تندى
angulate :: گوشهدار، گوشهاى
angulation :: زاویهدارى
anhydrous :: (ش .) بی آب 
ani :: (ج .ش .) پرندگان سیاهی از خانوادهء فاخته 
anile :: پیرزنانه ، عجوزه ، ضعیف 
aniline dye :: رنگ انیلین 
animadversion :: قوهء ادراك ، ملاحظه ، مراقبت ، مشاهده ، اعتراض ، تذكر و اعلام خطر، انتقاد
animadvert :: خرده گرفتن ، اعتراض كردن ، متوجه شدن ، تعیین تقصیر و مجازات (بوسیلهء دادگاه )نمودن 
animal :: جانور، حیوان ، حیوانی ، جانورى، مربوط به روح و جان یا اراده ، حس و حركت 
animal electricity :: الکتريسيته بدن[الکترونيک]
animal husbandry :: دام پرورى
animalcular :: وابسته به جانوران ذرهبینی 
animalcule :: (pl.animalcules & animalcula) جانور كوچك ، حیوانك 
animalculum :: (pl.animalcules & animalcula) جانور كوچك ، حیوانك 
animalism :: عالم حیوانی ، نفس پرستی ، اعتقاد باین كه انسان جانورى بیش نیست 
animalist :: پیكرنماى جانوران ، نقاش جانور، مصور حیوانات ، معتقد به حیوان صفتی انسان 
animality :: طبیعت حیوانی ، زندگی جانوران ، حیوانیت 
animalization :: تبدیل به حیوان ، واجد صفات حیوانی ، وجود مواد حیوانی 
animalize :: جانور (خوى) نمودن ، حیوانی كردن ، شهوانی كردن 
animate :: سرزنده ، باروح ، جاندار، روح دادن ، زندگی بخشیدن ، تحریك و تشجیع كردن ، جان دادن به 
animated :: باروح ، سرزنده 
animated cartoon :: فیلم هاى نقاشی شده ، فیلم هاى میكی موس 
animation :: پویانمایی
animation(2) :: جان بخشی ، انگیزش ، تحریك ، سرزندگی 
animation(3) :: حرکت ، انيميشن ، نقاشى متحرک[کامپيوتر]جان بخشى ، انگيزش ، تحريک ، سرزندگى
animator :: پویانما
animator(2) :: روح بخش ، جان دهنده ، رونق دهنده ، تهیه كنندهء فیلمهاى كارتون 
animistic :: وابسته به جانگرایی یا همزادگرایی 
animosity :: دشمنی ، عداوت ، شهامت ، جسارت ، كینه 
animus :: اراده ، قصد، نیت ، روح دشمنی و غرض ، عناد
anion :: انيون[شيمى]انيون[الکترونيک]
anise :: (گ .ش .) بادیان رومی ، انیسون 
aniseed :: تخم بادیان رومی كه بصورت ادویه بكار میرود
anisette :: عرق بادیان 
anisometric :: داراى قسمت هاى غیر متقارن 
ankle :: قوزك ، قوزك پا
anklebone :: استخوان قوزك ، كعب 
anklet :: خلخال ، پابند، غل و زنجیر براى بستن پا
anlage :: (pl.anlagen & anlages) اساس و پایهء رشد بعدى، قسمت كوچكی كه بعدا رشد نموده وبزرگ میشود، زائده 
annalist :: وقایع نگار، تاریخچه نویس 
annals :: تاریخچه ، وقایع سالیانه ، سالنامه ، اخبار سال ، برنامه سالیانهء عشاء ربانی 
anneal :: گرم كردن ، پختن (اجر)، حرارت زیاد دادن و بعد سرد كردن (فلزات )، (مج .) سخت وسفت كردن ، بادوام نمودن 
anneal(2) :: نرم کردن فلز به وسيله حرارت دادن و سرد کردن اهسته در کوره ، پخت ، تابش ، تابانيدن[علوم مهندسى]بازپخت[هواپيمايى]تابکارى[الکترونيک]گرم کردن ، پختن( اجر)، حرارت زياد دادن و بعد سرد کردن( فلزات)،( مج ).سخت وسفت کردن ، بادوام نمودن
annealed steel :: فولاد تابديده[الکترونيک]
annex :: پیوستن ، ضمیمه كردن ، ضمیمه ، پیوست ، پیوستن ، ضمیمه سازى
annexation :: پیوست ، ضمیمه سازى، انضمام 
annihilate :: نابود كردن ، از بین بردن ، خنثی نمودن 
annihilation :: نابودى
annihilator :: نابود كننده ، از بین برنده 
anniversary :: سوگوارى سالیانه ، جشن سالیانه عروسی ، مجلس یادبود یا جشن سالیانه ، جشن یادگارى
anno domini :: بعد از میلاد مسیح ، میلادى
anno hegirae :: برطبق سال هجرى، مطابق تقویم هجرى
annotate :: حاشیه نوشتن 
annotate(2) :: حاشیه نوشتن ، یادداشت نوشتن ، تفسیر نوشتن ، (با onیاup) تفسیر كردن 
annotation :: حاشيه نويسى ، تحشيه ، ملاحظه ، ياداورى[کامپيوتر]ظهر نويسى ، نوشتن تذکرات ، تقريظ کردن[علوم نظامى]يادداشت( درحاشيه)، حاشيه نويسى ، تفسير
annotation(2) :: یادداشت (درحاشیه )، حاشیه نویسی ، تفسیر
annotation symbol :: علامت حاشيه نويسى[کامپيوتر]
announce :: اگهی دادن ، اعلان كردن ، اخطار كردن ، خبر دادن ، انتشاردادن ، اشكاركردن ، مدرك دادن 
announcement :: اگهی ، اعلان ، خبر
announcer :: اعلان كننده ، گوینده 
annoy :: دلخوركردن ، ازردن ، رنجاندن ، اذیت كردن ، بستوه اوردن ، خشمگین كردن ، تحریك كردن ، مزاحم شدن 
annoyance :: دلخورى، ازار، اذیت ، ممانعت ، ازردگی ، رنجش 
annoyer :: ازار دهنده 
annoying :: رنجش اور
annual :: سالیانه ، یك ساله 
annuity :: حقوق یا مقررى سالیانه ، گذراند
annul :: لغو كردن ، باطل كردن ، خنثی كردن 
annular :: حلقه مانند، حلقوى، (فیزیك ) وسایل و ابزار حلقهدار، داراى علائم و اشكال حلقوى
annular eclipse :: خسوف ناقص 
annulate :: حلقوى، حلقه دار
annulated :: حلقوى، حلقه دار
annulation :: تشكیل حلقه ، (حق .) فسخ ، الغاء
annulment :: الغاء، فسخ ، ابطال 
annunciation :: اگهی ، اعلام ، بشارت ، (باحرف بزرگ ) عید تبشیر (عید 5 مارس مسیحیان )
annunciator :: اعلام کننده فرامين ، اعلام گر[علوم نظامى]زنگ احضار[الکترونيک]مبشر، اعلام کننده
annunciator(2) :: مبشر، اعلام كننده 
annunciator wire :: سيم زنگ احضار[الکترونيک]
annunciatory :: بشارتی 
anode :: (برق ) قطب مثبت (در پیل الكتریكی )، الكترود مثبت یا اند
anode(2) :: اند[شيمى]اند ، قطب مثبت[علوم مهندسى]اند[هواپيمايى]قطب مثبت باطرى ، اند[علوم نظامى]اند [ قطب مثبت[] روانشناسى]اند[الکترونيک(]برق )قطب مثبت( در پيل الکتريکى)، الکترود مثبت ، اند
anode (differential) resistance :: مقدار مقاومت اند[الکترونيک]
anode (potential) fall :: افت فشار اند[الکترونيک]
anode breakdown voltage :: ولتاژ جرقه زنى اند[الکترونيک]
anode current :: جريان صفحه اند[الکترونيک]
anode dark space :: فضاى تاريک اند[الکترونيک]
anode glow :: شعله اندى ، شعله‡ مثبت ، فضاى روشن اند[الکترونيک]
anode region :: پهنه اند[الکترونيک]
anode saturation :: اشباع اند[الکترونيک]
anode sputtering :: اند پرانى[الکترونيک]
anode supply :: تغذيه صفحه[الکترونيک]
anode voltage :: ولتاژ اندى[الکترونيک]
anodize :: بصورت قطب مثبت در اوردن 
anodyne :: ارام كننده ، تسكین دهنده ، مسكن ، دواى مسكن 
anoint :: روغن مالی كردن ، تدهین كردن 
anointment :: پماد مالی ، روغن مالی ، تدهین ، تقدیس با روغن مقدس 
anomalous :: غیر عادى، خارج از رسم ، بیمورد، مغایر، متناقض ، بی شباهت ، غیر متشابه 
anomalous magnet :: اهنرباى غير عادى[الکترونيک]
anomaly :: خلاف قاعده ، غیر متعارف ، بی ترتیب 
anomie :: بی هنجارى، بی توجهی به اصول دین ، اعتقاد به بی نظمی 
anomy :: بی هنجارى، بی توجهی به اصول دین ، اعتقاد به بی نظمی 
anon :: بزودى، فورا، چند لحظه بعد
anonym :: شخص بی نام ، نویسندهء گمنام ، نام عاریه 
anonyme :: شخص بی نام ، نویسندهء گمنام ، نام عاریه 
anonymity :: گمنامی ، بینامی 
anonymous :: بی نام ، داراى نام مستعار، تخلصی ، لاادرى
anonymous(2) :: بی نام 
anopheles :: (ج .ش .) نوعی پشه از جنس انوفل (anopheles) كه ناقل میكرب مالاریا میباشد
anorak :: نوعی ژاكت باشلق دار مخصوص نواحی قطبی 
anorexia :: (=anorexy) بی اشتهایی ، كم اشتهایی 
anosmia :: فقدان حس شامه ، نابویایی 
another :: دیگر، دیگرى، جدا، علیحده ، یكی دیگر، شخص دیگر
anoxia :: (طب ) كمبود اكسیژن 
anserine :: غازى شكل ، مثل غاز، (مج .) كودن 
ansi :: American National Standards Instituteموسسه استانداردهاى ملى امريکا[کامپيوتر]
ansi.sys :: فايل سيستمى مربوط به صفحه نمايش[DOS کامپيوتر]
ansi screen control :: کنترل صفحه نمايش[ANSI کامپيوتر]
answer :: پاسخ 
answer(2) :: پاسخ ، پاسخ دادن 
answer/originate :: دريافت / ارسال[کامپيوتر]
answer mode :: حالت پاسخ 
answer mode(2) :: حالت جواب ، حالت پاسخ[کامپيوتر]
answerable :: مسئول ، ملتزم ، ضامن ، جوابگو، پاسخ دار، جواب دار
answerback :: پاسخ برگشتى ، در پاسخ[کامپيوتر]پاسخ برگشتى ، در پاسخ
answerback(2) :: پاسخ برگشتی ، در پاسخ 
answering machine :: پیام گیر
ant :: (n.) :مورچه ، مور.(ant- pref.) :پیشوندیست بمعنی <ضد> و <مخالف > و <درعوض > و <بجاى > و غیره 
antacid :: دواى ضد ترشی معده ، ضد اسید معده 
antaeus :: (افسانهء یونان ) پهلوان غول اساى لیبی كه پسر زمین بود
antagonism :: مخالفت ، خصومت ، هم اورى، اصل مخالف 
antagonist :: هم اورد، مخالف ، ضد، رقیب ، دشمن 
antagonistic :: مخالفت امیز، خصومتامیز، رقابت امیز
antagonize :: مخالف كردن ، دشمن كردن 
antarctic circle :: مدار قطب جنوب 
ante :: (vt.& vi.) :بالا بردن ، نشان دادن ، توپ زدن .(ante- pref.) :پیشوندى است بمعنی - پیش - و - قبل از -و - درجلو-
anteater :: (ج .ش .) جانور پستاندار مورچه خوار، اردوارك ، پرندهء مورچه خوار
antebellum :: قبل از جنگ ، قبل از جنگ داخلی امریكا
antecede :: سابق یا اسبق بودن ، (از لحاظ مكان و زمان و مقام ) برترى جستن ، پیش رفتن ، جلوترامدن 
antecedent :: پیشین ، پیشی ، سابق ، مقدم ، مقدمه ، سابقه ، (د.) مرجع ضمیر، دودمان ، تبار
antechamber :: اطاق كفش كن ، پیش اطاقی 
antechoir :: جایگاه مخصوص روحانیون و سرایندگان در كلیسا
antedate :: پیش از تاریخ حقیقی تاریخ گذاشتن ، پیش بودن (از)، منتظربودن ، پیش بینی كردن ، جلوانداختن ، سبقت 
antediluvian :: وابسته به پیش از طوفان ، پیش از طوفان نوح ، ادم كهن سال ، ادم كهنه پرست 
antelope :: (antelopes،pl.antelope ) بزكوهی 
antemeridiem :: (= A.M.) قبل از ظهر (مخفف ان A.M.است )
antemortem :: قبل از مرگ ، مرگ زود رسیده 
antenatal :: مربوط به قبل از تولد، قبل از ولادتی 
antenna :: (antennas،pl.antennae ) شاخك ، (در بیسیم ) موج گیر، انتن 
antenna(2) :: انتن[علوم مهندسى]انتن[هواپيمايى]انتن ، شاخک[علوم نظامى]شاخک[روانشناسى]انتن[الکترونيکantennas(]، )pl.antennae شاخک ،( در بى سيم )موج گير، انتن
antenna capacity :: ظرفيت انتن[الکترونيک]
antenna coil :: پيچک انتن[الکترونيک]
antenna gain :: بهره انتن[الکترونيک]
antenna ground :: انتن زمينى[الکترونيک]
antenna impedance :: ناگذرايى انتن[الکترونيک]
antenna inductance :: القاءگرى انتن[الکترونيک]
antenna switch :: کليد انتن[الکترونيک]
antenna wavelength :: طول موج انتن[الکترونيک]
anter :: دخمه ، غار، سردابه 
anterior :: جلو(ى)، قدامی 
anteroom :: اطاق انتظار، كفش كن 
anth :: (anth- pref.،ant- ،anti- ) :پیشوندهاییست بمعنی <ضد> و <مخالف > و <درعوض > و<بجاى > و غیره مثل ANTIchrist :
anthelmintic :: كرم كش ، دافع كرم روده ، مربوط بداروى ضد كرم 
anthem :: سرود، سرودى كه دسته جمعی در كلیسا میخوانند
anther :: (گ .ش .) بساك 
antheridium :: (pl.antheridia) عضو تناسلی نر در نهانزادان ، بساك 
anthesis :: (گ .ش .) شكوفان ، غرق شكوفه ، عمل شكفتن غنچه 
anthill :: مورتپه ، خاكریزى كه مور هنگام لانهسازى در اطراف لانه خود ایجاد میكند
anthologist :: جنگ نگار، متخصص و متبحر در گلچین قطعات ادبی 
anthologize :: گلچین ادبی جمع كردن 
anthology :: گلچین ادبی ، منتخبات نظم و نثر، جنگ 
anthophagous :: تغذیه شده با گل ، تغذیه كننده از شهد گل 
anthracite :: ذغال سنگ خشك و خالص ، انتراسیت 
anthrax :: (طب ) سیاه زخم ، نوعی سنگ یاقوت 
anthrop :: (= anthropo) پیشوند بمعانی < انسان > و < جنس انسان >
anthropic :: (زیست شناسی ) مربوط به دوران پیدایش انسان 
anthropo :: (= anthrop) پیشوند بمعانی < انسان > و < جنس انسان >
anthropocentric :: معتقد باینكه انسان اشرف مخلوقات و مركز ثقل موجودات است 
anthropogenesis :: مبحث پیدایش و تكامل بشر
anthropogenic :: مربوط به پیدایش و تكامل انسان ، مربوط به برخورد و تماس بشر با طبیعت 
anthropography :: علم ساختمان بدن انسان ، رشتهاى از علم انسان شناسی كه درباره تاثیر اوضاعجغرافیایی بر روى نژادها صحبت میكند، نژاد شناسی 
anthropoid :: میمون ادم نما، شبه انسان 
anthropological :: وابسته بانسان شناسی ، مربوط بطبیعت انسانی 
anthropologist :: انسان شناس 
anthropology :: علم انسان شناسی ، مبحث روابط انسان با خدا
anthropometric :: وابسته به مبحث اندازه گیرى بدن انسان 
anthropometry :: مبحث سنجش و اندازهگیرى بدن انسان 
anthropomorphic :: شبیه انسان ، داراى شكل انسان 
anthropomorphism :: قائل شدن جنبه انسانی براى خدا، تصور شخصیت انسانی براى چیزى
anthropomorphize :: جنبه انسانی براى خدا قائل شدن 
anthropopathism :: اعتقاد به وجود روح انسانی در اشیاء و موجودات 
anthropophagous :: مربوط به ادم خوارى، تغذیه كننده از گوشت انسان 
anthropophagus :: (pl.anthropophagi) ادم خوار، وحشی 
anthropophagy :: ادم خوارى
anthroposophy :: علم شناسایی طبیعت و ماهیت انسانی 
anti federalist :: اشخاصی كه درسال 88-787 مخالف اساس حكومت امریكا بودند (مخفف ان A&E است )
anti semite :: ضد یهود، مخالف اقوام سامی 
anti semitism :: مخالف با یهودیان 
anti sepsis :: (طب ) جلوگیرى از رشد و ازدیاد میكربها در اثر مواد ضدعفونی 
antiaircraft :: ضد هوابرد، ضد حملات هوایی ، اسلحه ضد هوایی 
antialiasing :: تکنيک افزايش دقت نمايش گرافيک کامپيوترى يک روش بکارگيرى صافى که باعث ظهور خطها و لبه هاى صاف در محل تصوير صفحه نمايش مى شود ، ضد شکستگى ، برطرف کردن بدنمايى ، خوشنماسازى[کامپيوتر]
anti-aliasing :: حذفِ لبه ی ناصاف 
antibiotic :: آنت ی ب یوت یك، پادز یست
antibody :: پادتن
antibody(2) :: پادتن 
antic :: غریب و عجیب ، بی تناسب ، مسخره ، وضع غریب و مضحك 
anticatalyst :: مادهاى كه موجب وقفهء واكنشهاى حیاتی موجود میشود، پاد فروگشا
anticathode :: (ش .) انود، قطب مثبت برق ، صفحهء پلاتین یا تنگستن دو لولهء اشعهء مجهول 
anticathode(2) :: انتى کاتد[شيمى]انتى کاتد[الکترونيک(]ش ).انود، قطب مثبت برق ، صفحه ء پلاتين يا تنگستن دو لوله ء اشعه ء مجهول
antichrist :: ضد مسیح ، دجال 
anticipant :: منتظر، امیدوار، آبستن ، باردار، پیش بینی كننده 
anticipate :: پیش بینی كردن ، انتظار داشتن ، پیشدستی كردن ، جلوانداختن ، پیش گرفتن بر، سبقت جستن بر
anticipation :: پیش بینی ، انتظار، سبقت ، وقوع قبل از موعد مقرر، پیشدستی 
anticipative :: داراى قدرت پیشگویی ، درحالت انتظار
anticlimactic :: پاداوجی ، مربوط به بیان قهقرایی ، خلاف انتظارى
anticline :: چین طاقی ، تاقدیس 
anticoagulant :: پادبند، (طب ) مانع انعقاد خون ، داروى ضد انعقاد خون 
anticyclone :: واچرخه ، گردباد هوایی 
antidiuretic hormone :: هورمون پادپیشابی
antidotal :: پادزهرى، داراى خاصیت پادزهرى
antidote :: تریاق ، پادزهر، ضد سم ، پازهر
antifreeze :: مادهء ضد یخ ، ضد یخ 
antigen :: پادزا، مادهاى كه در بدن ایجاد عكسالعمل علیه خودش میكند، مواد تولید كنندهء پادتن ، پادگن 
antigen(2) :: پادگن
antigone :: (افسانهء یونان )دخترى كه همراه پدر نابیناى خود به اتیكا رفت و تا زمان مرگ پدرش اورا خدمت كرد، (مج .) نونهء زن فداكار و با تقوا
antihelix :: (تش .) برامدگی قسمت غضروفی خارج گوش 
antihistamine :: (طب ) موادى كه براى درمان حساسیت بكار رفته و باعث خنثی كردن اثر هیستامین دربافت ها می شوند
antihistamine(2) :: ضد ه یستام ین
anti-induction cable :: کابل ضد القا[الکترونيک]
antilogarithm :: (ر.) متمم لگاریتم ، جیب وظل ، متمم جیب 
antimagnetic :: ضد مغناطیسی 
antimalarial :: داروى مربوط بدرمان مالاریا، داروى ضد مالاریا
antimatter :: پادماده ، جسمی كه حاوى مادهء ضد خود نیز باشد مثل ضدالكترون بجاى الكترون 
antimissile missile :: موشك ضد موشك ، پاد پرتابه 
antimony :: symb: Sb، انتيموان[شيمى]انتيموان[الکترونيک]سنگ سرمه ، توتياى معدنى ، انتيمون
antimony(2) :: سنگ سرمه ، توتیاى معدنی ، انتیمون 
antineuritic :: (طب ) برضد اماس عصب ، مخاف اماس عصبی 
antinod :: شکم[الکترونيک]
antinomy :: تناقض دو قانون یا دو اصل ، اظهار مخالف 
anti-parallel feeding :: تغذيه مخالف[الکترونيک]
antiparalytic :: (طب ) ضد فلج ، داروى ضد فلج ، فلج بر
antipasto :: غذاى اشتهااور، مشتهی 
antipathetic :: فاقد تمایل 
antipathy :: احساس مخالف ، ناسازگارى، انزجار
antiperiodic :: (طب ) جلوگیرى كننده از نوبت و دورهء امراض 
antiphon :: سرودى كه بوسیله سرایندگان كلیسا در جواب دستهء دیگر خوانده میشود، سرود برگردان 
antiphony :: انعكاس یا جواب سرود و موسیقی ، تهلیل خوانی ، سرود تهلیلی ، جواب 
antipodal :: مربوط به ساكنین ینگی دنیا، واقع در طرف مقابل زمین ، مستقیما، مخالف ، متقاطر
antipode :: (pl.antipodes) نقطهء مقابل یا متقاطر
antiquarian :: باستانی ، وابسته بقدیم ، عتیقه شناس 
antique :: عتیقه
antique(2) :: كهنه ، عتیقه ، باستانی 
antiquity :: عهد عتیق ، روزگار باستان ، قدمت 
antiseptic :: دواى ضد عفونی ، گندزدا، ضدعفونی ، تمیز و پاكیزه ، مشخص ، پلشت بر، جداگانه ، پادگند
antiserum :: سرم حاوى پادتن 
antislavery :: مخالف بردگی 
antisocial :: مخالف اصول اجتماعی ، مخالف اجتماع ، مخل اجتماع ، دشمن جامعه 
antispasmodic :: (طب ) ضد انقباض و تشنج ، ضد اختلاج 
antistatic mat :: پوششى در قسمت جلوى يک دستگاه مانند يک واحد ديسک که به حالت سکون حساس است لايى ناايستا[کامپيوتر]
antistrophe :: (در تراژدیهاى یونانی ) حركت از چپ براست نمایشگران هنگام اواز دسته جمعی ، صنعتتجنیس 
antisubmarine :: ضد زیردریایی ، مخرب زیردریایی 
antitank :: ضد تانك 
antithesis :: (pl.antitheses) پادگذاره ، ضد و نقیض ، تضاد، تناقض 
antithetic :: پادگذارهاى، داراى ضد و نقیض ، متضاد
antithetical :: پادگذارهاى، داراى ضد و نقیض ، متضاد
antithyroid :: ماده متعادل كنندهء غدد درقی ، ضد غدهء درقی 
antitoxin :: مادهء ضدسم ، ضد زهرابه ، دفع سم 
anti-tr switch :: کليد ضد فرگير [ فرستنده - گيرنده[] الکترونيک]
antitrust :: مخالف تشكیل (تراست ) یا اتحادیههاى بزرگ صنایع 
antitussive :: ضد سرفه ، ارام كنندهء سرفه 
antitype :: پادگونه ، نمونه یا مصداق چیزى، نوع متقابل 
antivenin :: مادهء ضدسم 
antivirus program :: برنامه ضد ويروس[کامپيوتر]
antivitamin :: مادهء ضدویتامین ، مادهاى كه ویتامینها را خنثی میكند
antler :: شاخ گوزن ، شاخ فرعی ، انشعاب شاخ 
antonym :: كلمهء متضاد، ضد و نقیض ، متضاد
antonymous :: وابسته بكلمه متضاد
antrorse :: خمیده بجلو یا متمایل ببالا
antrum :: غار بزرگ ، مغاره ، (طب ) حفره هاى بدن 
anuresis :: (طب ) فقدان قدرت دفع ادرار، شاش بند
anuria :: نقص در ترشح ادرار، قطع ادرار، قطع ترشح 
anurous :: بی دم ، فاقد دم 
anus :: مقعد، بن ، نشین ، سوراخ كون 
anvil :: سندان ، روى سندان كوبیدن ، استخوان سندانی 
anxiety :: ارنگ ، تشویش ، دل واپسی ، اضطراب ، اندیشه ، اشتیاق ، نگرانی 
anxious :: دلواپس ، ارزومند، مشتاق ، اندیشناك ، بیم ناك 
anxiously :: بطورنگران ، مشتاقانه 
any :: چه ، كدام ، چقدر، (درجمع ) (در پرسش ) چه نوع ، چقدر، هیچ ، (در جملهء مثبت ) هر، ازنوع ، هیچ نوع ، هیچگونه ، هیچ 
anybody :: (در جملهء منفی و پرسش ) هیچ كس ، كسی (در جملهء مثبت ) هركجا، كسی 
anyhow :: بهرحال ، در هر صورت ، بهرجهت ، بنوعی 
anymore :: بیش از این ها، دیگر
anyplace :: هرجا، هركس 
anything :: هرچیز، هركار، همه كار(در جملهء مثبت ) چیزى، (در پرسش و نفی ) هیچ چیز، هیچكار، بهراندازه ، بهرمقدار
anyway :: در هرصورت ، بهرحال 
anywhere :: هركجا، هر جا
anywhy :: بهربهانه ، بهرجهت 
anywise :: بهیچ وجه ، هیچ ، ابدا
aorta :: (aortae،pl.aortas ) (تش .) ائورت ، شریان بزرگ ، شاهرگ 
aorta(2) :: بزرگ سرخرگ، آئورت
aortal :: وابسته بشاهرگ 
aortic :: بزرگ سرخرگی، آئورتی
aortic(2) :: وابسته بشاهرگ 
ap :: Attached Processor، پردازنده الصاق شده ، پردازنده متصل شده[کامپيوتر]به جلو [ تکواندو[] ورزشى]
apa graphics :: نگاره سازى[APA کامپيوتر]
apace :: سریعا، باتندى، باشتاب ، بیدرنگ ، باسرعت زیاد
apache :: (apaches،pl.apache ) دزد ، یكی از قبایل سرخ پوست امریكا
apanage :: امتیازات و اموالی كه بفرزند ارشد (شاهزاده ) اختصاص داشت ، ایالت ، حوزه ، درامداتفاقی ، تابع ، متعلفات ، بخشش ، وقف ، (احق .) مستمرى
aparejo :: نوعی پالان چرمی یا پارچهاى
apart :: جدا، كنار، سوا، مجزا، غیرهمفكر
apartfrom :: مجزا از، سوا از
apartheid :: نفاق و جدایی بین سیاه پوستان و سفید پوستان افریقاى جنوبی 
apartment :: اپارتمان 
apartment building :: ساختمان اپارتمانی (كه apartment house نیز گفته میشود)
apartment hotel :: منزلگاه، هتل آپارتمان
apartmental :: اپارتمانی 
apathetic :: بی احساس ، بی تفاوت ، بی روح 
apathy :: بی حسی ، بی عاطفگی ، خون سردى، بی علاقگی 
apeak :: (د.ن .) راست ، (بطور) عمودى، قائم ، بحالت عمودى
apelike :: میمون مانند
apercu :: (pl.apercus) خلاصه ، مختصر، موجز
aperient :: (طب ) ملین ، مسهل ، داروى ملین 
aperiodic :: نادورهاى
aperiodic(2) :: نامنظم ، غیرمداوم ، غیر نوسانی 
aperiodic antenna :: انتن با باند گسترده[الکترونيک]
aperiodic circuit :: مدار بى تناوب[الکترونيک]
aperiodic current :: جريان نامتناوب[الکترونيک]
aperiodic phenomenon :: پديده بى نوسان[الکترونيک]
aperitif :: نوشابهء الكلی كه بعنوان محرك اشتها قبل از غذا مینوشند
aperture :: دهانه یا سوراخ ، روزنه ، گشادگی 
aperture mask :: صفحه مشبک[الکترونيک]
apex :: اوج ، نوك 
apex(2) :: (pl.apexes & apices) نوك ، سر، راس زاویه ، تارك 
aphasia :: (طب ) عدم قدرت تكلم (در نتیجه ضایعات دماغی )، افازى
aphis :: شپشك گیاهی ، یك نوع شته (plant lice)
aphonia :: فقدان صدا یا خفگی ان بعلت فلج تارهاى صوتی 
aphorism :: سخن كوتاه ، كلام موجز، پند، كلمات قصار، پند و موعظه 
aphoristic :: وابسته به موجز نویسی یا پند نویسی 
aphorize :: كلمات قصار گفتن ، پند گفتن ، كوتاه و موجز نوشتن 
aphotic :: تاریك ، بی فروغ 
aphrodisiac :: مقوى باء، داروى مقوى غرایز جنسی 
aphrodite :: الههء عشق و زیبایی ، ونوس یونانی 
aphyllous :: (گ .ش .) بی شاخ و برگ ، برهنه ، بی برگ 
api :: Application Program Interface، رابط يا ميانجى برنامه کاربردى[کامپيوتر]
apian :: وابسته به زنبور عسل یا مگس 
apical :: مربوط به نوك یا راس زاویه 
apiculate :: نوك دار، تیز
apicultural :: مربوط به پرورش و نگهدارى زنبور عسل 
apiece :: براى هرشخص ، هرچیز، هریك ، هركدام 
apis :: گاو مقدس مصریان قدیم 
apish :: بوزینه صفت ، نادان ، حیله گر
apivorous :: (ج .ش .) زنبورخوار، تغذیهكننده از زنبور عسل 
apl :: A Programming Language، اى پى ال ، يک زبان برنامه نويسى سطح بالا ، زبان برنامه نويسى رويه گراى سطح بالا براى محاسبات علمى و رياضى[کامپيوتر]
apl language :: زبان اى پی ال 
aplacental :: فاقد جفت جنین 
aplomb :: حالت عمودى، (مج .) اطمینان بخود، اعتماد بنفس 
apocalypse :: كتاب مكاشفات یوحنا، مكاشفه ، الهام 
apocalyptic :: وابسته به كتاب مكاشفات یوحنا
apocalyptical :: وابسته به كتاب مكاشفات یوحنا
apocalyptist :: كاشف مجهولات ، متخصص در تفسیر مكاشفات یوحنا
apocrypha :: كتاب مشكوكی كه راجع بزندگی عیسی ودین مسیح نوشته شده ، كتب كاذبه 
apocryphal :: داراى اعتبار مشكوك ، ساختگی ، جعلی 
apodeictic :: (من .) شامل یا مستلزم بیان حقیقت ، قابل توضیح 
apodictic :: (من .) شامل یا مستلزم بیان حقیقت ، قابل توضیح 
apogamy :: (گ .ش .) رشد و نمو گیاه هاگدار بدون عمل لقاح از سلول جنسی 
apogean :: از زمین بالا امده ، برامده ، اوجی ، ذروهاى
apogee :: (هن .) اوج ، نقطهء اوج ، ذروه ، اعلی درجه ، نقطهء كمال 
apolitical :: داراى شخصیت غیر سیاسی ، بی علاقه بامور سیاسی ، غیر سیاسی 
apollo :: (یونان قدیم ) خداى افتاب و زیبایی و شعر و موسیقی 
apollyon :: شیطان ، مالك دوزخ 
apologetic :: پوزش امیز، اعتذارى، دفاعی 
apologetics :: مدافعهء استدلالی از مسیحیت 
apologia :: دفاع ، پوزش ادبی 
apologist :: مدافع ، پوزش خواه ، نویسندهء رسالهء دفاعی 
apologize :: پوزش خواستن ، معذرت خواستن ، عذر خواهی كردن 
apologizer :: پوزشگر، معذرت خواه 
apologue :: حكایت اخلاقی ، داستان 
apology :: پوزش ، عذرخواهی (رسمی )، اعتذار، مدافعه 
apomict :: كسی یا چیزى كه بوسیلهء تكثیر بدون لقاح بوجود امده باشد
apomixis :: تكثیر بوسیلهء بافتهاى تناسلی ولی بدون لقاح 
apophyseal :: زائدهاى
apophysis :: (pl.apophyses) (تش .) زائده ، برجستگی ، غند
apoplectic :: (طب ) سكتهاى، دچار سكته ، سكته اور
apoplexy :: سكته ، سكتهء ناقص 
aposematic :: قابل گوشزد، حاوى نكتهء مهم و قابل گوشزد
aposematically :: بطور قابل گوشزد
aposiopesis :: قطع ناگهانی سخن ، وقفهء كلام (بواسطهء ضربهء ناگهانی )
apostasy :: ارتداد، ترك ایین ، ترك عقیده ، برگشتگی از دین 
apostate :: از دین برگشته ، مرتد
apostatize :: از دین برگشتن ، مرتد شدن 
aposteriori :: (من .) از معلول بعلت رسیده ، از مخلوق بخالق پی برده ، استنتاجی ، استقرایی ، با استدلال قیاسی 
apostle :: فرستاده ، رسول ، پیغ Äامبر، حوارى، (دركلیسا) عالیترین مرجع روحانی 
apostolate :: مقام یا شغل پاپ ، رسالت ، رهبرى
apostolic :: رسالتی ، وابسته به پاپ 
apostolic delegate :: نمایندگی سیاسی پاپ ، سفیركبیر پاپ 
apostrophe :: اپوستروف 
apostrophize :: گریز زدن ، علامت () گذاشتن 
apothecary :: داروگر، داروساز، داروفروش 
apothegm :: كلمات قصار، كلام موجز، امثال و حكم 
apotheosis :: ستایش اغراق امیز، رهایی از زندگی خاكی وعروج باسمانها
apotheosize :: تكریم اغراق امیز نمودن ، بدرجهء خدایی پرستیدن 
appal :: ترساندن ، وحشت زده شدن 
appall :: ترساندن ، وحشت زده شدن 
appalling :: ترسناك ، مخوف 
appanage :: (=apanage)
apparatus :: (pl.apparatus & apparatuses) اسباب ، الت ، دستگاه ، لوازم ، ماشین ، جهاز
apparel :: رخت ، اسباب ، اراستن ، پوشاندن ، جامه 
apparent :: پیدا، اشكار، ظاهر، معلوم ، وارث مسلم 
apparent electromotive force :: نيروى برقرانى اشکار[الکترونيک]
apparent power :: توان ظاهرى[علوم مهندسى]توان ظاهرى[هواپيمايى]توان ظاهرى[الکترونيک]
apparently :: ظاهرا
apparition :: ظهور، خیال ، روح ، تجسم ، شبح ، منظر
apparitor :: فراش ، شاطر، چاووش ، مامور اجراء
appartement :: كاشانه
appeal :: درخواست ، التماس ، جذبه ، (حق .) استیناف 
appealability :: قابلیت استیناف 
appealable :: قابل استیناف ، قابل پژوهش خواهی 
appealer :: استیناف دهنده 
appealing :: جذاب ، خوش ایند
appear :: ظاهرشدن ، پدیدار شدن 
appearance :: ظاهر 
appearance(2) :: ظهور، پیدایش ، ظاهر، نمایش ، نمود، سیما، منظر
appease :: ارام كردن ، ساكت كردن ، تسكین دادن ، فرونشاندن ، خواباندن ، خشنود ساختن 
appeasement :: تسكین ، فروكش ، دلجویی ، فرونشانی 
appellant :: استیناف دهنده ، استینافی ، مفترى، تهمت زننده (بكسی )
appellate :: استینافی 
appellation :: نام ، اسم ، لقب ، (گ .) نامگذارى، وجه تسمیه 
appellative :: (د.) اسم عام ، نام ، اسم ، لقب ، كنیه ، عنوان 
appellee :: مستانف علیه 
append :: افزودن ، الحاق كردن ، اویختن ، پیوست كردن 
append(2) :: پیوستن 
append(3) :: فرمان[APPEND کامپيوتر]افزودن ، الحاق کردن ، اويختن ، پيوست کردن
appendage :: ضمیمه ، پیوست ، دستگاه فرعی 
appendant :: ضمیمه ، الحاقی 
appendectomy :: (جراحی ) برداشتن زائده اپاندیس یا اویزه 
appendectomy(2) :: آپاند یس بردار ی، آو یزه بردار ی
appendicitis :: (طب ) اماس ضمیمه روده ، اماس اپاندیس 
appendicitis(2) :: آپاند یس یت، آو یزآماس
appendicular :: اویزهاى، مربوط بزائده اپاندیس ، زائدهاى
appendix :: (pl.-xes & -ices) ضمیمه ، ذیل ، دنباله ، اویزه ، (طب ) زائده كوچك ، قولون ، زائدهء اپاندیس 
appendix, appendicis, appendix vermiformis :: آپاند یس، آو یزه 
apperceive :: مشاهده كردن ، دریافتن ، درك كردن ، بمعلومات خود افزودن 
apperception :: درك ، احساس 
apperceptive :: وابسته به درك و احساس 
appertain :: وابسته بودن ، مربوط بودن ، متعلق بودن ، اختصاص داشتن (باto )
appetence :: ارزو، اشتیاق ، تمایل 
appetency :: ارزو، اشتیاق ، تمایل 
appetent :: ارزومند، مشتاق 
appetite :: میل و رغبت ذاتی ، اشتها، ارزو، اشتیاق 
appetizer :: غذا یا اشامیدنی اشتهااور قبل از غذا، پیش غذا
appetizing :: محرك ، اشتهااور
applaud :: افرین گفتن ، تحسین كردن ، كف زدن ، ستودن 
applaudable :: قابل تحسین 
apple :: سیب ، مردمك چشم ، چیز عزیز و پربها، سیب دادن ، میوهء سیب دادن 
apple(2) :: نوعى ريزکامپيوتر که توسط شرکت کامپيوترى APPLE ساخته شده است ، يکى از بزرگترين سازندگان ريزکامپيوتر در جهان[کامپيوتر]سيب ، مردمک چشم ، چيز عزيز و پربها، سيب دادن ، ميوه ء سيب دادن
apple computer :: کامپيوتر اپل[کامپيوتر]
apple desktop bus :: گذر روميزى اپل[کامپيوتر]
apple desktop interface :: رابط روميزى اپل[کامپيوتر]
apple ii :: اپل دو[کامپيوتر]
apple macintosh :: [ --> Macintoshکامپيوتر]
apple pascal :: يک زبان برنامه نويسى سطح بالا مخصوص استفاده در خانواده[کامپيوتر]
apple share :: اپل شر[کامپيوتر]
apple talk :: اپل تاک[کامپيوتر]
apple works :: اپل ورکس[کامپيوتر]
applebus :: يک دستگاه بيرونى که به ريزکامپيوتر MACINTOSH امکان مى دهد که به ساير کامپيوترها وصل شده و يک شبکه ايجاد کند تا اطلاعات يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر انتقال يابد[کامپيوتر]
applejack :: كنیاك سیب 
appleline :: يک دستگاه سخت افزارى که ريزکامپيوتر MACINTOSH را قادر مى سازد تا با کامپيوترهاى بزرگ شرکت IBM تبادل اطلاعات کند[کامپيوتر]
applesoft basic :: نوع توسعه يافته زبان برنامه نويسى BASIC که با ريزکامپيوتر قابليت پردازش اعداد اعشارى را هم دارد[کامپيوتر]
applet :: برنامک 
appliance :: اسباب ، الت ، وسیله ، تمهید، اختراع ، تعبیه 
appliance(2) :: دستگاه ، وسيله ، تجهيزات[علوم مهندسى]هر نوع وسيله براى بکارندازى يا کنترل هواپيما[هواپيمايى]دستگاه ، اسباب کار ، وسيله کاربندى[معمارى]وسيله برقى[الکترونيک]اسباب ، الت ، وسيله ، تمهيد، اختراع ، تعبيه
applicability :: كاربست پذیرى
applicability(2) :: قابلیت اجراء
applicable :: قابل اجراء، قابل اطلاق ، اجرا شدنی 
applicable(2) :: كاربست پذیر
applicant :: درخواست دهنده ، تقاضا كننده ، طالب ، داوطلب ، متقاضی ، درخواستگر
application :: درخواست ، درخواست نامه ، پشت كار، استعمال 
application(2) :: کاربرد ، برنامه کاربردى ، استفاده[کامپيوتر]عرضحال[فقهى]کاربرد[علوم مهندسى]درخواست ، فرم تقاضا[بازرگانى]کاربرد[معمارى]درخواست ، تقاضاى کار ، به کار گماردن استخدام کردن ، به کار بردن ، اجرا[علوم نظامى]موارد استعمال[عمران]کاربرد ، درخواست[روانشناسى]کاربرد ، اعمال ، درخواست[اقتصاد]درخواست ، درخواست نامه ، پشت کار، استعمال ، کاربرد، استفاده
application form :: درخواست نامه
application heap :: پشته کاربردى ، حافظه پايه[کامپيوتر]
application launcher :: راه انداز کاربرد 
application oriented :: كاربرد گرا
application oriented language :: زبان کاربردى[کامپيوتر]
application package :: بسته كاربردى
application program :: برنامه كاربردى
application program(2) :: برنامه کاربردى[کامپيوتر]برنامه کاربردى
application program interface :: ميانجى يا رابط برنامه کاربردى[کامپيوتر]
application programmer :: برنامه نويس کاربردى[کامپيوتر]برنامه نويس کاربردى
application programmer(2) :: برنامه نویس كاربردى
application programming :: برنامه نويسى کاربردى[کامپيوتر]
application programs :: برنامه هاى کاربردى[کامپيوتر]
application software :: --> application programs، نرم افزار کاربردى[کامپيوتر]
applications programmer :: برنامه نويس کاربردى[کامپيوتر]برنامه نويس کاربردى
applications programmer(2) :: برنامه نویس كاربردى
applicative :: عملی ، متناسب ، اعمال كردنی ، (د.) صفت مقدارى مانند some یاevery
applicator :: درخواست كننده ، اعمال كننده 
applicatory :: قابل اجراء، قابل اطلاق ، مناسب ، عملی ، اعمال شدنی 
applied :: كابردى، كاربسته 
applied(2) :: عملی ، بكار بردنی ، (م .ل .) بكاربرده (شده )، براى هدف معین بكار رفته ، وضع معموله 
applied(3) :: کاربردی 
applied mathematics :: رياضيات کاربردى[کامپيوتر]
applier :: تقاضا كننده ، اعمال كننده 
applique :: مورد استفاده قرار گرفته ، تكه دوزى، نقاشی رنگ و روغن روى ظرف فلزى
apply :: بكاربستن ، درخواست دادن 
apply(2) :: بكار بردن ، بكار زدن ، استعمال كردن ، اجرا كردن ، اعمال كردن ، متصل كردن ، بهم بستن ، درخواست كردن ، شامل شدن ، قابل اجرا بودن 
appoint :: تعیین كردن ، برقرار كردن ، منصوب كردن ، گماشتن ، واداشتن 
appointee :: (شخص ) گماشته ، منصوب 
appointive :: انتخابی ، انتصابی 
appointment :: تعیین ، انتصاب ، قرار ملاقات ، وعده ملاقات ، كار، منصب ، گماشت 
apportion :: بخش كردن ، تقسیم كردن ، تخصیص دادن 
apportionment :: (حق .) تسهیم ، تقسیم ، تقسیم پولی بین اشخاص ذى نفع 
appose :: مورد سوال واقع شدن ، مورد انتقاد و ایراد قرار گرفتن ، رسیدگی كردن ، مقاومت كردن ، اعتراض كردن (بر)
apposite :: درخور، مناسب ، بجا، مربوط
apposition :: عطف بیان ، بدل ، كلمهء وصفی (مثل Peter the Hunter كه در اینجا كلمهء hunter وصفپطروس است )
appositional :: وابسته بكلمه وصفی 
appositive :: (د.) بدل ، عطف بیان ، وصف ، كلمه وصفی 
appraisal :: ارزیابی ، تعیین قیمت ، تقویم ، ارزیابی كردن ، تعیین قیمت كردن ، دید زدن 
appraise :: ارزیابی كردن ، تقویم كردن ، تخمین زدن 
appraisement :: ارزیابی 
appraiser :: ارزیاب ، تقویم كننده 
appreciable :: قابل تحسین ، قابل ارزیابی ، محسوس 
appreciate :: قدردانی كردن (از)، تقدیر كردن ، درك كردن ، احساس كردن ، بربهاى چیزى افزودن ، قدر چیزى را دانستن 
appreciation :: قدردانی ، تقدیر، درك قدر یا بهاى چیزى
appreciative :: قدردان ، مبنی بر قدردانی ، قدرشناس ، حق شناسی 
apprehend :: دریافتن ، درك كردن ، توقیف كردن ، بیم داشتن ، هراسیدن 
apprehensible :: قابل فهم 
apprehension :: درك ، فهم ، بیم ، هراس ، دستگیرى
apprehensive :: بیمناك ، نگران ، درك كننده ، باهوش ، زودفهم 
apprehensively :: بانگرانی 
apprentice :: شاگرد، شاگردى كردن ، كاراموز
apprenticeship :: شاگردى، تلمذ، كاراموزى
appressed :: (گ .ش -.ج .ش .) كاملا نزدیك و مجاور چیزى، مجاور
apprise :: (=apprize) (حق .) براورد كردن ، تقویم كردن ، قیمت كردن ، مطلع كردن ، اگاهی دادن 
approach :: تقرب
approach(2) :: نزدیك شدن ، نزدیك امدن ، معبر
approachability :: دسترسی ، قابلیت تقرب 
approbate :: تصویب كردن ، پسندیدن ، موافقت كردن 
approbation :: تصویب ، قبولی ، موافقت ، پسند
appropriate :: اختصاص دادن ، براى خود برداشتن ، ضبط كردن ، درخور، مناسب ، مقتضی 
appropriateness :: اقتضاء، تناسب 
appropriative :: اختصاصی ، قابل ضبط، وقفی 
approvable :: شایان تحسین ، ستودنی ، قابل تصویب 
approval :: تصویب ، موافقت ، تجویز
approve :: تصویب كردن ، موافقت كردن (با)، ازمایش كردن ، پسند كردن ، رواداشتن 
approved circuit :: مدار تاييد شده ، مدار تصويب شده مخابراتى[علوم نظامى]
approximate :: نزدیك كردن ، نزدیك امدن ، تقریبی 
approximately :: تقریبا
approximation :: تخمين ، تقريب[کامپيوتر]تقريب[شيمى]تقريب[علوم مهندسى]تقريب[معمارى]تقريب[روانشناسى]تقريب[اقتصاد]نزديکى ، شباهت زياد، قريب بصحت ، تخمين ، تقريب
approximation(2) :: تقریب 
approximation(3) :: نزدیكی ، شباهت زیاد، قریب بصحت ، تخمین 
appurtenance :: جزء، ضمیمه ، دستگاه ، اسباب ، جهاز، حالت ربط و اتصال ، متعلقات 
appurtenant :: وابسته ، متعلق ، (در جمع ) متعلقات 
apractic :: وابسته به تغییرات بافتی مغز
apraxic :: وابسته به تغییرات بافتی مغز
apricot :: زردالو
april :: ماه چهارم سال فرنگی ، اوریل 
april fool :: كسی كه در روز اول اوریل الت تفریح می شود، شوخیها و دروغهاى مرسوم در این روز
april fools day :: روز اول اوریل (روز دروغ وشوخی )
apriori :: ازعلت به معلول پی بردن ، استقرایی 
apriority :: استقرایی ، مقدمتا
apron :: پیش دامن ، پیش بند، كف ، صحن 
apropos :: بجا، بموقع ، شایسته 
apropos of :: دربارهء
apt :: Automatic Programmed Tool، يک سيستم برنامه نويسى که کاربردهاى کنترل عددى براى کنترل برنامه ريزى شده اعمال ماشين استفاده مى شود[کامپيوتر]مستعد، قابل ، درخور، مناسب ، شايسته ، محتمل ، متمايل ، اماده ، زرنگ
apt(2) :: مستعد، قابل ، درخور، مناسب ، شایسته ، محتمل ، متمایل ، اماده ، زرنگ 
apt language :: زبان اى پی تی 
aptitude :: استعداد، گنجایش ، شایستگی ، لیاقت ، تمایل طبیعی ، میل ذاتی 
aptness :: شایستگی ، استعداد، احتمال 
aqua :: آب ، محلولی بشكل آب ، آبرو، عرق 
aqua regia :: تیزاب سلطانی 
aqua relle :: نقاشی آب و رنگی 
aquacade :: فوارهء بلند
aquafortis :: تیزاب (غیر خالص )، اسید نیتریك ، جوهر شوره 
aqualung :: (درغواصی ) دستگاه تنفس اكسیژن 
aquamarine :: زرد، كبود فام 
aquaplane :: قطعهء چوبی كه براى اسكی آبی بكار میرود
aquapura :: آب مقطر، آب خالص 
aquarium :: آبزی دان
aquarium(2) :: نمایشگاه جانوران و گیاهان آبزى، شیشه بزرگی كه در ان ماهی و جانوران دریایی رانمایش میدهند، آبزیگاه ، آبزیدان 
aquatic :: وابسته به آب ، جانور یا گیاه آبزى، آبزى
aquavitae :: (در كیمیاگرى) الكل تصفیه نشده ، هر قسم عرق تند مثل كنیاك 
aqueduct :: كانال یا مجراى آب ، قنات 
aqueous :: آب ، آبدار
aquiculture :: زراعت با آب ، زراعت (غیر دیمی )
aquiferous :: آبخیز، آبده 
aquilegia :: گل تاجالملوك 
aquiline :: عقابی ، داراى منقار كج (شبیه عقاب )
arabesque :: نقش عربی یا اسلامی ، كاشی كارى سبك اسلامی 
arabia :: عربستان 
arabic :: تازى، عربی ، زبان تازى، زبان عربی ، فرهنگ عربی (عرب Arab )
arabic numeral :: اعداد انگلیسی (كه اصلا از اعداد عربی گرفته شدهاند)
arability :: حاصلخیزى، مزروعی 
arabist :: عالم بزبان و علوم عربی 
arable :: قابل كشتكارى، قابل زرع ، زمین مزروعی 
araby :: عربی ، عرب ، عربستان 
arach noid :: عنكبوتیه عنكبوتی ، بافت هاى نرم و شل ، تنندویی 
arachnid :: (ج .ش .) جانورى از راستهء بند پایان ، عنكبوتیان ، تنندگان 
arago\s disc :: صفحه اراگو[الکترونيک]
aramaic :: زبان ارامی 
arbalest :: منجنیق ، الت پرتاب تیر و زوبین و گلوله ، وسیله اندازهگیرى ارتفاعات زیاد
arbalist :: منجنیق ، الت پرتاب تیر و زوبین و گلوله ، وسیله اندازهگیرى ارتفاعات زیاد
arbiter :: حكم ، داورى كردن ، قاضی ، داور
arbitrable :: قابل داورى
arbitrage :: داورى كردن 
arbitrament :: قدرت اتخاذ تصمیم ، اختیار مطلق 
arbitrarily :: دلخواهانه ، دلخواهی ، مستبدانه ، بطور قراردادى
arbitrary :: اختیارى، دلخواه ، مطلق ، مستبدانه ، قراردادى
arbitrate :: حكمیت كردن (در)، فیصل دادن ، فتوى دادن 
arbitration :: نتیجهء حكمیت ، راى بطریق حكمیت ، داورى
arbitrator :: داور، میانجی ، فیصل دهنده 
arbor :: چمن ، علفزار، باغ میوه ، تاكستان 
arboreal :: درختی ، دارزى
arboreous :: درخت وار، چوبی 
arborescence :: حالت شاخهاى
arborescent :: درخت وار، شاخه مانند
arboretum :: (pl arboretums & arboreta) باغ ، كشاورزى
arboriculture :: درختكارى
arborization :: ارایش درختی 
arborize :: شكل درخت دادن (بچیزى)، داروش كردن 
arborvitae :: (گ .ش .) كاج خمرهاى، نوش ، سرو خمرهاى
arc :: قوس ، كمان ، طاق ، هلال ، جرقه 
arc(2) :: کمان 
arc boutant :: (=flying buttress)(pl.arcs boutants)(در ساختمان ) شمع قوسی ، ستون قوسی ، قوس اتكاء
arc cathode :: کاتد جرقه اى ، کاتد قوسى[الکترونيک]
arc characteristic :: مشخصه قوس[الکترونيک]
arc drop (voltage) :: افت جرقه اى ولت[الکترونيک]
arc lamp :: لامپ قوسى[الکترونيک]
arc lamp carbon :: کربن لامپ قوسى[الکترونيک]
arc light generator :: مولد قوس[الکترونيک]
arc light projector :: نورافکن قوسى[الکترونيک]
arc rectifier :: يکسوکننده قوسى ، يکسو کننده جيوه اى[الکترونيک]
arc welding :: جوش برق[هواپيمايى]جوشکارى قوسى[الکترونيک]
arcade :: گذرگاه طاقدار ، طاقهاى پشت سرهم 
arcadian :: متعلق به اركاد(ناحیهاى در یونان )، ادم دهاتی ، ادمیكه ساده و بی تجمل زندگیمیكند
arcane :: (=arcana) محرمانه 
arcanum :: راز، سر، راز كیمیاگرى، داروى سرى
arc-back :: پس زدن جرقه[الکترونيک]
arc-drop loss :: اتلاف جرقه اى[الکترونيک]
archaeological :: وابسته به باستان شناسی 
archaeologist :: باستان شناس 
archaeology :: باستان شناسی 
archaic :: كهنه ، قدیمی ، غیر مصطلح (بواسطه قدمت )
archaism :: كهنگی ، قدمت ، انشاء یا گفتار یااصطلاح قدیمی 
archbishop :: اسقف اعظم ، مطران 
archbishopric :: مقام یا قلمرو اسقف 
archdeacon :: معاون اسقف 
archdiocesan :: وابسته بقلمرو اسقف اعظم 
archdiocese :: ناحیهء كلیسایی زیر نفوذ اسقف اعظم ، قلمرو مذهبی اسقف اعظم 
archduchess :: دوشس بزرگ ، همسر دوك اعظم 
archduke :: دوك بزرگ (لقب شاهزادگان اتریش )
archeological :: وابسته به باستان شناسی 
archeologist :: باستان شناس 
archeology :: باستان شناسی 
archer :: كماندار، قوس 
archery :: تیراندازى، كماندارى
archetypal :: مربوط یا شبیه طرح اصلی ، نمونه اولیه 
archetype :: طرح یا الگوى اصلی ، نمونه اولیه 
archetypical :: مربوط یا شبیه طرح اصلی ، نمونه اولیه 
archfiend :: دیو بزرگ ، شیطان 
archipelago :: (pl.archipelagoes & archipelagos) مجمعالجزایر
architectonic :: مربوط به فن معمارى یا ساختمان اثر ادبی 
architectonics :: (=architectonic) فن معمارى، طراحی ، ساختمان اثر ادبی 
architectural :: وابسته به معمارى، معمارى
architecture :: ساختار ، معمارى[کامپيوتر]معمارى[علوم مهندسى]هنر معمارى[معمارى]معمارى ، سبک معمارى ، مهرازى
architecture(2) :: معمارى، سبك معمارى، مهرازى
architecture(3) :: معماری 
archival :: مربوط به بایگانی 
archival(2) :: بايگانى شدنى[کامپيوتر]مربوط به بايگانى ، بايگانى کردن ، بايگانى شدنى
archival(3) :: بایگانی كردن ، بایگانی شدنی 
archival backup :: پشتيبانى بايگانى[کامپيوتر]
archive :: بايگانى کردن ، بايگانى[کامپيوتر]بايگانى ، ضبط اسناد و اوراق بايگانى
archive(2) :: بایگانی 
archive(3) :: بایگانی ، ضبط اسناد و اوراق بایگانی 
archive atribute :: صفت بايگانى ، صفت ارشيوى[کامپيوتر]
archives :: بایگانی
archives(2) :: بایگانی 
archivist :: بایگان ، ضابط
archly :: موذیانه ، از روى شیطنت 
archon :: یكی از افسران عالیرتبهء اتن قدیم ، افسر سرپرست 
archway :: گذرگاه طاقدار، دروازهء طاقدار، گذر سرپوشیده 
arciform :: قوس مانند، هلالی 
arcing of brusher :: جرقه زدن زغالها[الکترونيک]
arcnet :: ارکنت[کامپيوتر]
arcthrough loss of control :: نافرمانى نارسانايى[الکترونيک]
arctic :: شمالی ، وابسته بقطب شمال ، سرد، شمالگان 
arctic circle :: (جع .) مدار قطب شمال 
arcuate :: قوسی ، كمانی 
ardency :: شوق ، شور و حرارت 
ardent :: گرم ، سوزان ، تند و تیز
ardor :: گرمی ، حرارت ، تب و تاب ، شوق ، غیرت 
arduous :: دشوار، پر زحمت ، پرالتهاب ، صعب الصعود
are :: (زمان حاضر و جمع فعل to be ) هستند، هستید، هستیم 
area :: مساحت ، فضا، ناحیه 
area(2) :: ناحیه 
area chart :: نمودار مساحت[کامپيوتر]
area graph :: نمودار ناحيه اى[کامپيوتر]
area of battery plate :: سطح صفحه باترى[الکترونيک]
area of conductor :: اندازه سيم[الکترونيک]
area search :: جستجوى ناحيه ، جستجوى دامنه اى ، جستجوى ناحيه اى[کامپيوتر]کاوش منطقه ، کاوش منطقه با ديدبانى بصرى کاوش منطقه اى[علوم نظامى]
area signal center :: مرکز مخابرات منطقه ، مرکز مخابرات منطقه اى[علوم نظامى]
arena :: پهنه ، میدان مسابقات (در روم قدیم )، عرصه ، گود، (كشتی گیرى یا مبارزه )، صحنه ، ارن 
arent :: مخفف are not
areola :: هاله ، محوطهء كوچك اطراف چیزى (مثل حلقهء رنگین دور نوك پستان یا محوطهء قرمزاطراف تاول )
ares :: (افسانهء یونان ) خداى جنگ 
arete :: خطالراس كوه 
argentiferous :: نقره دار
argentine :: نقرهاى، نقره ، فلز آب نقرهاى
argentous :: (ش .) نقرهدار
argil :: خاك رس ، رست 
argillaceous :: رستی ، مانند خاك رس ، شبیه خاك رس ، گل مانند
argol :: تپاله ، پشكل شتر، دردشراب .ته نشین شراب 
argon :: ارگون[شيمى]ارگون[هواپيمايى]ارگن[الکترونيک]
argon bulb rectifier :: يکسو کننده ارگنى[الکترونيک]
argosy :: كشتی بزرگ ، ناوگان تجارتی 
argot :: گویش عامیانه ، زبان ویژهء دزدان ، لهجهء ولگردان 
arguable :: قابل بحث ، مستدل 
argue :: بحث كردن ، گفتگو كردن ، مشاجره كردن ، دلیل اوردن ، استدلال كردن 
argumant :: شناسه ، ارگومان ، نشانوند[کامپيوتر]
argument :: استدلال[کامپيوتر]شناسه ، متغير مستقل[شيمى]بحث ، مباحثه ، دليل[حقوق]احتجاج[روانشناسى]نشانوند، استدلال
argument(2) :: نشانوند 
argument(3) :: نشانوند، استدلال 
argument association :: وابستهسازى نشانوند
argument separator :: جداکننده شناسه[کامپيوتر]
argumentation :: استدلال ، مناظره ، بحث ، چون و چرا
argumentative :: استدلالی ، منطقی ، جدلی 
argumentive :: استدلالی ، منطقی ، جدلی 
argumentum :: استدلال ، دلیل ، حجت ، یك سلسله دلایل قابل قبول 
aria :: (مو.) اواز یكنفره 
arid :: خشك ، بایر، لم یزرع ، خالی ، بیمزه ، بیروح ، بی لطافت 
aright :: درست ، بدرستی ، مستقیم ، مستقیما
arise :: برخاستن ، بلند شدن ، رخ دادن ، ناشی شدن ، بوجود اوردن ، برامدن ، طلوع كردن ، قیام كردن ، طغیان كردن 
aristocracy :: حكومت اشرافی ، طبقهء اشراف 
aristocrat :: عضو دستهء اشراف ، طرفدار حكومت اشراف ، نجیب زاده 
aristocratic :: اشرافی ، اعیانی 
aristotelean :: مربوط به عقیده و فلسفهء ارسطو
aristotelian :: مربوط به عقیده و فلسفهء ارسطو
aristotelianism :: سیستم فلسفی ارسطو
aristotle :: ارسطو، ارسطاطالیس 
arithmatic unit :: قسمت حافظه ماشين حساب ، دستگاه محاسب کامپيوتر[علوم نظامى]
arithmetic :: حساب ، حسابى ، محاسباتى[کامپيوتر]علم حساب ، حساب ، حسابى ، حسابگر، حسابدان
arithmetic(2) :: علم حساب ، حساب ، حسابی ، حسابگر، حسابدان 
arithmetic check :: مقابله حسابی 
arithmetic expression :: مبين حسابى ، عبارت حسابى ، دستورالعمل حسابى[کامپيوتر]مبين حسابى
arithmetic expression(2) :: مبین حسابی 
arithmetic instruction :: دستورالعمل حسابی 
arithmetic instruction(2) :: دستورالعمل محاسباتى ، دستورالعمل حسابى[کامپيوتر]دستورالعمل حسابى
arithmetic logic unit :: بخشى از CPU که عمليات محاسباتى را انجام مى دهد ، واحد محاسبه و منطق[کامپيوتر]واحد حساب و منطق
arithmetic logic unit(2) :: واحد حساب و منطق 
arithmetic operation :: عمليات حسابى ، عمل رياضى ، عمل حسابى ، عمل محاسباتى[کامپيوتر]
arithmetic operator :: اپراتور محاسباتى ، عملگر حسابى ، نشان حسابى ، عملگر رياضى ، عملگر محاسباتى[کامپيوتر]
arithmetic progression :: تصاعد عددى، تصاعد ریاضی 
arithmetic register :: ثبات حسابی 
arithmetic register(2) :: ثبات رياضى ، ثبات حسابى ، ثبات محاسباتى[کامپيوتر]ثبات حسابى
arithmetic relation :: ارتباط محاسباتى ، رابطه حسابى[کامپيوتر]
arithmetic shift :: تغيير مکان حسابى[کامپيوتر]تغيير مکان حسابى
arithmetic shift(2) :: تغییر مكان حسابی 
arithmetic statement :: حکم حسابى ، دستور محاسباتى[کامپيوتر]
arithmetic unit :: واحد حساب 
arithmetic unit(2) :: واحد حساب ، واحد محاسبه[کامپيوتر]واحد حساب
arithmetical :: حسابی 
arithmetician :: حساب دان 
arithmeticlal :: مربوط به حساب 
arithmetic-logic unit, alu :: واحد حساب و منطق 
ark :: كشتی ، قایق ، صندوقچه 
arm :: بازو، مسلح كردن 
arm(2) :: بازو[کامپيوتر]شاخه هاى لنگر ،قدرت پرتاب توپ ، اسلحه گرم[ورزشى]بازو[هواپيمايى]جنگ افزار ، مسلح کردن ، چاشنى کشيدن اماده انفجار کردن ، رسته [ رزمى و پشتيبانى رزمى[] علوم نظامى]دست( از شانه تا نوک انگشت)، بازو، شاخه ، قسمت ، شعبه ، جنگ افزار، سلاح ، اسلحه ، دسته ء صندلى يا مبل ، مسلح کردن
arm(3) :: دست (از شانه تا نوك انگشت )، بازو، شاخه ، قسمت ، شعبه ، جنگ افزار، سلاح ، اسلحه ، دستهء صندلی یا مبل 
arm chair :: صندلی دستهدار، صندلی راحتی 
armada :: بحریه ، نیروى دریایی ، ناوگان 
armadillo :: (ج .ش .) نوعی حیوان گوركن 
armageddon :: مبارزهء نهایی میان نیكی و بدى در قیامت ، مبارزهء نهایی 
armament :: سلاح ، تسلیحات ، جنگ افزار
armature :: ارمیچر، جوشن 
armature(2) :: ارميچر[هواپيمايى]ارماتور ، ميله فلزى ، ميله فولادى[معمارى]جوشن ، ارميچر[الکترونيک]ارميچر، القاگير، زره ، جوشن ، پوشش ، ميله فلزى
armature(3) :: القاگیر، زره ، جوشن ، پوشش ، میله فلزى
armature band :: کمربند ارميچر[الکترونيک]
armature bar :: ميله ارميچر[الکترونيک]
armature binding wire :: سيم بست ارميچر[الکترونيک]
armature circuit :: مدار ارميچر[الکترونيک]
armature coil :: پيچک ارميچر[الکترونيک]
armature core :: هسته ارميچر[الکترونيک]
armature current :: جريان ارميچر[الکترونيک]
armature end-play :: بازى محورى ارميچر[الکترونيک]
armature heating :: گرم شدن ارميچر[الکترونيک]
armature interference :: اغتشاش ارميچر[الکترونيک]
armature loop :: حلقه ارميچر ، پيچک ارميچر[الکترونيک]
armature pocket :: شيار ارميچر[الکترونيک]
armature pole :: قطب ارميچر[الکترونيک]
armature reaction :: عکس العمل ارميچر[هواپيمايى]واکنش ارميچر[الکترونيک]
armature resistance :: مقدار مقاومت ارميچر[الکترونيک]
armature shaft :: محور ارميچر[الکترونيک]
armature slot :: شيار ارميچر[الکترونيک]
armature stand :: پايه ارميچر[الکترونيک]
armature tape :: نوار چسب ارميچر[الکترونيک]
armature tester :: ارميچرازما[الکترونيک]
armature tooth :: نيش ارميچر[الکترونيک]
armature varnish :: شالاک ارميچر[الکترونيک]
armature winder :: دستگاه ارميچرپيچ[الکترونيک]
armature winding :: سيم پيچ ارميچر[الکترونيک]
armed :: مسلح ، مجهز، جنگ اماد
armed forces :: مجموع نیروهاى زمینی و هوایی و دریایی ، نیروهاى مسلح 
armenian :: ارمنی ، زبان ارمنی ، فرهنگ ارمنی 
armes :: نشانه
armful :: (-armsful،pl.-s ) یك بغل ، یك بسته ، بار اغوش 
armiger :: ملازم ، ملازم شوالیهها
armistice :: متاركهء جنگ ، صلح موقت 
armistice day :: (=veterans day) روز متاركهء جنگ 
armlet :: بازوبند، انشعاب كوچك دریا شبیه خلیج ، شاخابه ، زرهء مخصوص دست 
armoire :: گنجه ، دولابچه ، جاى اغذیه 
armor :: (نظ.) زره ، جوشن ، سلاح ، زره پوش كردن ، زرهی كردن 
armored cable :: کابل مسلح[الکترونيک]
armorer :: اسلحهساز، نگهبان اسلحه ، زراد
armorial :: اسلحهاى، زرهی 
armory :: اسلحه خانه ، قورخانه ، زراد خانه ، (امر.) كارخانهء اسلحه سازى
armour :: (نظ.) زره ، جوشن ، سلاح ، زره پوش كردن ، زرهی كردن 
army :: (نظ.) ارتش ، لشگر، سپاه ، گروه ، دسته ، جمعیت ، صف 
aroint :: دورشو، خارج شو
aroma :: مادهء عطرى، بوى خوش عطر، بو، رایحه 
aromatic :: خوشبو، معطر، بودار، گیاه خوشبو
aromatization :: معطر سازى، عطر سازى
aromatize :: (=aromatise) خوشبو ساختن ، عطر زدن ، معطر كردن 
around :: گرداگرد، دور، پیرامون ، دراطراف ، درحوالی ، در هر سو، در نزدیكی 
arouse :: بیدار كردن ، برانگیختن ، تحریك كردن 
arpanet :: Advanced Research Projects Agencyاژانس پروژه هاى پيشرفته تحقيقاتى ارپانت[کامپيوتر]
arquebus :: (=harquebus) شمخال ، تفنگ قدیمی 
arrack :: عرق ، عرق نارگیل و برنج 
arraign :: احضار نمودن (بمحكمه )، (حق .) با تنظیم كیفر خواست متهمی را بمحاكمه خواندن 
arrange :: اراستن ، چیدن ، قرار گذاشتن 
arrange(2) :: آرایش
arrange(3) :: مرتب كردن ، ترتیب دادن ، اراستن ، چیدن ، قرار گذاشتن ، سازمند كردن 
arrangement :: ترتيب[کامپيوتر]ارايش ، ترکيب[شيمى]ارايش[تربيت بدنى]ترتيب ، نظم ، طرح[علوم مهندسى]ضميمه قرارداد ، حل و فصل ، تسويه ، اصلاح ، روش و ترتيب ، تصرف ، ترتيب ، تنظيم ، مقررات ، تدبير ، پيش بينى[حقوق]قول و قرار ، نظم ، ترتيب ، اصلاح ، تصفيه[بازرگانى]ارايش[معمارى]ترتيب ، نظم ، قرار،( تهيه )مقدمات ، تصفيه
arrangement(2) :: ترتیب ، نظم ، قرار، (تهیه ) مقدمات ، تصفیه 
arrangment :: ارایش ، ترتیب ، قرار
arrant :: بدترین ، بدنام ترین ، ولگرد، اواره 
arras :: پردهء قلاب دوزى، نقاشی ، طراحی قلاب دوزى
array :: ارايه[کامپيوتر]ارايه[شيمى]ارايه[معمارى]ارايه[روانشناسى]دستگاه انتن[الکترونيک]اراستن ، درصف اوردن ، منظم کردن ، صف ، نظم ، ارايش ، ارايه ، رژه
array(2) :: آرایه
array declaration :: اعلان ارایه 
array index number :: عدد شاخص ارايه[کامپيوتر]
array processor :: آرایه پرداز 
array processor(2) :: پردازشگر ارايه[کامپيوتر]
arrear :: به عقب ، درپشت ، بدهی پس افتاده ، پس افت 
arrearage :: پس افتادگی 
arrest :: توقیف ، توقیف كردن ، بازداشتن ، جلوگیرى كردن 
arresting :: توقیف كننده ، جالب 
arrestment :: بازداشت 
arrhythmic :: بی نواخت ، (درشعر) بی وزنی ، (طب ) نامنظمی ضربان نبض 
arrival rate :: نرخ ورود[کامپيوتر]
arrive :: وارد شدن ، رسیدن ، موفق شدن 
arrogance :: گردنفرازى، خودبینی ، تكبر، نخوت ، گستاخی ، شدت عمل 
arrogant :: گردن فراز، متكبر، خودبین ، گستاخ ، پرنخوت 
arrogate :: ادعاى بیجا كردن ، غصب كردن ، بخود بستن 
arrogation :: ادعاى بیجا، بخود بستن 
arrow :: پیكان 
arrow(2) :: تیر، خدنگ ، پیكان ، سهم 
arrow head :: نوك پیكان ، سرتیز، خط میخی 
arrow key :: کلید جهت 
arrow keys :: کليدهاى جهت[کامپيوتر]
arrowy :: تیرمانند، تیردار، تند، سرتیز
arroyo :: نهر، بستر نهر، آبگند
arsenal :: قورخانه ، زرادخانه ، انبار، مهمات جنگی 
arsenic :: اكسید ارسنیك بفرمول AsO
arson :: اتش زنی ، ایجاد حریق عمدى
arsonist :: كسیكه عمدا ایجاد حریق میكند
arsonval meter movement :: سنجه ارسنوال[الکترونيک]
art :: هنر، فن ، صنعت ، استعداد، استادى، نیرنگ 
artemis :: (افسانهء یونان ) الهه ماه و شكار
arterial :: شریانی ، مربوط به شریان یا سرخرگ 
arterialization :: تبدیل خون وریدى به شریانی 
arterialize :: شریانی كردن ، تبدیل كردن خون شریانی به وریدى
arteriole :: سرخرگچه ، مویرگ ، شریان كوچك ، شریانچه 
arteriosclerosis :: (طب ) سخت رگی ، تصلب شرایین ، سخت شدن شرایین 
arteriovenous :: شریانی و وریدى، مربوط به رگها
arteritis :: (طب ) ورم شریان ، اماس شریان 
artery :: شریان ، شاهرگ ، سرخرگ 
artesian well :: چاه ارتزین 
artful :: حیلهگر، نیرنگ باز، ماهرانه ، صنعتی ، مصنوعی ، استادانه 
arthritic :: (طب ) مربوط به ورم و اماس مفصل ، ورم فصل ، مبتلا به اماس مفصل 
arthritis :: (طب ) ورم مفاصل ، اماس مفصل 
arthropathy :: ناخوشی بند یا مفصل 
artichoke :: (گ .ش .) انگنار، كنگر فرنگی 
article :: بصورت مواد در اوردن ، تفریح كردن 
article(2) :: كالا، متاع ، چیز، اسباب ، ماده ، بند، فصل ، شرط، مقاله ، گفتار، حرف تعریف (مثل the )
articulate :: شمرده سخن گفتن ، مفصل دار كردن ، ماهر در صحبت ، بندبند
articulation :: بند، مفصل بندى، تلفظ شمرده ، طرز گفتار
artifice :: استادى، مهارت ، هنر، اختراع ، نیرنگ ، تزویر، تصنع 
artificer :: صنعت كار، پیشه ور، هنرمند
artificial :: ساختگی ، مصنوعی ، بدلی 
artificial antenna :: انتن کمکى[الکترونيک]
artificial delay line :: خط تاخير[الکترونيک]
artificial ground :: زمين مصنوعى[الکترونيک]
artificial intelligence :: هوش مصنوعى ، هوش ساختگى[کامپيوتر]هوش مصنوعى ، هوش ماشينى[روانشناسى]
artificial language :: زبان مصنوعى[کامپيوتر]زبان مصنوعى
artificial language(2) :: زبان مصنوعی 
artificial magnet :: مغناطيس صنعتى[الکترونيک]
artificiality :: مصنوعی یا ساختگی بودن 
artillerist :: توپچی ، متخصص توپخانه 
artillery :: توپخانه ، توپ 
artily :: هنرمندانه ، باهنرمندى
artiness :: هنرمندى، زیركی ، مكارى
artiodactyl :: (ج .ش .) سم شكافته ، داراى سم شكافته 
artiodactylous :: (ج .ش .) سم شكافته ، داراى سم شكافته 
artisan :: صنعتگر، صنعتكار، افزارمند
artist :: هنرور، هنرمند، هنرپیشه ، صنعتگر، نقاش و هنرمند، موسیقیدان 
artistic :: هنرمندانه ، باهنر، مانند هنرپیشه و هنرمند
artistically :: بطور هنرمندانه یا هنرى
artistry :: استعداد هنرپیشگی ، استعداد هنرى، هنرمندى
artless :: بی هنر، بی صنعت ، ساده ، بی تزویر، غیر صنعتی 
artspeak :: يک زبان برنامه نويسى است براى کمک به استفاده کنندگان کم تجربه طراحى شده است[کامپيوتر]
arty :: هنرنما، مغرور، متظاهر به هنر
arundinaceous :: نی مانند، بشكل نی 
aryan :: اریایی ، زبان اریایی ، از نژاد اریایی 
as :: چنانكه ، بطوریكه ، همچنانكه ، هنگامیكه ، چون ، نظر باینكه ، در نتیجه ، بهمان اندازه ، بعنوان مثال ، مانند
as for :: باتوجه به ، مربوط به ، (مانندas for me )
as good as :: بهمان خوبی ، خیلی خوب 
as if :: مثل اینكه ، همچنانكه ، كه 
as long as :: تا زمانیكه ، بمقدار زیاد، بمدت طولانی ، از وقتی كه ، از زمانیكه 
as of :: از تاریخ 
as regards :: نظر باینكه ، با توجه به اینكه ، اما، دربارهء
as respects :: نظر باینكه ، با توجه به اینكه ، اما، دربارهء
as soon as :: بمحض اینكه ، همینكه 
as though :: (=as if) مثل اینكه 
as to :: دربارهء، راجع به ، عطف به ، مربوط به 
as well as :: بخوبی ، بعلاوه ، ونیز، همچنین 
as yet :: هنوز، تاكنون 
asafetida :: انق Äوزه 
asafoetida :: انق Äوزه 
asap :: as soon as possible، به محض امکان[کامپيوتر]
asbestos :: (=asbestus) پنبه نسوز، پنبه كوهی ، سنگ معدنی داراى رشتههاى بلند(مانند امفیبل )
asbestos insulated wire :: سيم با روکش نسوز[الکترونيک]
asbestos-mica :: عايق پنبه نسوز و ميکا[الکترونيک]
ascarid :: كرم روده ، كرم معده ، اسكاریس 
ascaris :: اسكاریس ، نوعی كرم جهاز هاضمه 
ascend :: فرازیدن ، بالارفتن ، صعود كردن ، بلند شدن ، جلوس كردن بر
ascendable :: قابل بالا رفتن از، تفوق پذیر، فراز پذیر
ascendancy :: فراز، علو، بالا، تعالی ، سلطه ، تفوق ، مزیت ، استیلا
ascendant :: (=ascendent) فراز جو، فراز گراى، صعودى، بالا رونده ، (نج .) سمتالراس ، نوك 
ascendency :: فراز، علو، بالا، تعالی ، سلطه ، تفوق ، مزیت ، استیلا
ascender :: بالارونده ، نوک ، قسمت بالاى حروف کوچک[کامپيوتر]يومار ، وسيله مکانيکى براى فرستادن بار [ کوهنوردى[] ورزشى]
ascendible :: قابل بالا رفتن از، تفوق پذیر، فراز پذیر
ascending :: صعودى 
ascending(2) :: بالارونده ، صعود كننده ، (مو.) فرازى، صاعد
ascending order :: ترتيب صعودى[کامپيوتر]ترتيب صعودى
ascending order(2) :: ترتیبِ صعودی 
ascending sort :: مرتب سازى صعودى ، جور کردن صعودى[کامپيوتر]
ascenseur :: بالابر
ascenseur(2) :: آسان بر
ascension :: صعود، عروج عیسی به اسمان ، معراج 
ascension day :: روز عروج عیسی به اسمان 
ascensive :: بالا رونده ، پیش رونده ، موكد، تاكید كننده 
ascent :: سربالایی ، فراز، صعود، ترقی ، عروج ، فرازروى
ascertain :: معلوم كردن ، ثابت كردن ، معین كردن 
ascertainable :: قابل تحقیق ، اثبات پذیر، محقق شدنی 
ascertainment :: تحقیق ، اثبات 
ascesis :: ریاضت ، كف نفس 
ascetic :: ریاضت كش ، مرتاض ، تارك دنیا، زاهد، زاهدانه 
asceticism :: اصول ریاضت و مرتاضی 
ascii :: اسکى ، Interchange American Standard Code for Information ، کد استاندارد امريکايى براى تبادل اطلاعات[کامپيوتر]
ascii(2) :: اسکی 
ascii character set :: مجموعه کاراکترهاى اسکى[کامپيوتر]
ascii code :: رمز اسكی 
ascii file :: فايل اسکى[کامپيوتر]
ascii sort order :: نظم ترتيبى اسکى[کامپيوتر]
ascites :: (طب ) استسقاء شكم ، جمع شدن مایع در شكم ، آب اوردن (شكم )، اماره 
asclepius :: (افسانهء یونان ) خداى طب 
ascorbic acid :: اسید اسكوبیك ، ویتامین C
ascot :: دستمال گردن ، شال گردن 
ascot tie :: گرهء شال گردنی ، كراوات 
ascribable :: نسبت دادنی ، قابل اسناد
ascribe :: نسبت دادن ، اسناد دادن ، دانستن ، حمل كردن (بر)، كاتب ، رونویس بردار
ascription :: عمل نسبت دادن به چیزى، اتصاف ، تصدیق مالكیت 
asexual :: فاقد خاصیت جنسی ، غیر جنسی ، بدون عمل جنسی 
ash :: (گ .ش .) درخت زبان گنجشك (fraxinus)، (درجمع ) خاكستر، خاكسترافشاندن یا ریختن ، بقایاى جسد انسان پساز مرگ 
ash tray :: زیرسیگارى
ash wednesday :: اولین روز ایام روزهء مسیحیان 
ashamed :: شرمسار، خجل ، سرافكنده ، شرمنده 
ashcan :: سطل زباله ، اشغالدان 
ashen :: خاكسترى، داراى رنگ خاكسترى، شبیه خاكستر، مربوط به چوب درخت زبان گنجشك 
ashlar :: سنگ ساختمانی ، سنگ بنا
ashore :: دركنار، درساحل ، بكنار، بطرف ساحل 
ashton-tate :: يک شرکت نرم افزارى در کاليفرنيا که براى ريزکامپيوترها نرم افزار توليد مى کند[کامپيوتر]
ashy :: خاكسترى
asia :: قارهء اسیا
asia minor :: اسیاى صغیر
asian :: اسیایی 
asiatic :: اسیایی ، اهل اسیا
aside :: بكنار، جداگانه ، بیك طرف ، جدا از دیگران ، درخلوت ، صحبت تنها، گذشته از
asinine :: خرصفت ، (مج .) نادان ، خر، ابله ، احمق 
asininity :: خریت ، حماقت ، نادانی 
asis :: American Society for Information Scienceانجمن امريکايى علم اطلاع رسانى[کامپيوتر]
ask :: پرسیدن ، جویا شدن ، خواهش كردن ، براى چیزى بی تاب شدن ، طلبیدن ، خواستن ، دعوت كردن 
ask ask :: (ز.ع .) توپخانه یا اتش توپخانهء ضد هوایی 
askance :: چپ چپ ، كج ، از گوشهء چشم ، (مج .) با چشم حقارت ، با نگاه رشگامیز، از روى سوئظن 
asker :: متقاضی ، گدا، سائل 
askesis :: ریاضت ، كف نفس 
askew :: با گوشهء چشم ، كج ، چپ چپ ، اریب وار
aslant :: بطور مایل ، بسوى سراشیب ، اریبی ، حركت مایل 
asleep :: خواب ، خفته ، خوابیده 
aslope :: سرازیر
asm :: Association for Yystems Managementيک سازمان بين المللى که متعهد است تا اعضا خود را از رشد سريع و تغييرات در زمينه مديريت سيستم ها و پردازش اطلاعات اگاه کند[کامپيوتر]
asocial :: غیر اجتماعی 
asp :: (ج .ش .) افعی ، نوعی مار بنام لاتین Naja haje
asparagus :: (گ .ش .) مارچوبهء رسمی 
aspect :: نمود، سیما، منظر، صورت ، ظاهر، وضع ، جنبه 
aspect ratio :: ضریبِ نسبت 
aspect ratio(2) :: نسبت تصوير ، نسبت ديد[کامپيوتر]نسبت طول به عرض يا وتر متوسط بال[هواپيمايى]نسبت صفحه[الکترونيک]
aspect ratio(3) :: نسبت تصوير ، نسبت ديد[کامپيوتر]نسبت طول به عرض يا وتر متوسط بال[هواپيمايى]نسبت صفحه[الکترونيک]
aspen :: (گ .ش .) درخت اشنگ ، كبوده ، صنوبر لرزان 
asperity :: خشونت (در صدا)، سختی ، ترشی (در مزه )، تلخی و خشونت (دراخلاق )، نامطبوعی 
asperse :: بد نام كردن ، لكهدار كردن ، هتك شرف كردن ، اهانت وارد اوردن ، آب پاشیدن به 
aspersion :: توهین ، افتراء، آب پاشی و آب افشانی 
asphalt :: قیر خیابان ، اسفالت ، قیر معدنی ، زفت معدنی 
asphaltum :: قیر خیابان ، اسفالت ، قیر معدنی ، زفت معدنی 
aspheric :: غیر كروى، شبیه كره ، انحنائدار
asphyxia :: (طب ) خناق ، اختناق ، خفگی 
asphyxiate :: خفه كردن ، مختنق كردن ، خناق پیدا كردن 
asphyxiation :: خفقان ، خفه شدن ، خفگی 
aspic :: درخت زبان گنجشك 
aspirant :: جویا، طالب ، داوطلب كار یا مقام ، ارزومند، حروف حلقی 
aspirate :: حلقی ، از حلق اداء كردن ، با نفس تلفظ كردن ، خالی كردن ، بیرون كشیدن (گاز یابخار از ظرفی )، حرف H اول كلمهاى را بطور حلقی تلفظ كردن 
aspiration :: دم زنی ، تنفس ، استنشاق ، اه ، ارزو، عروج ، تلفظ حرف H از حلق ، شهیق 
aspirator :: هواكش (نام دستگاه )، چرك كش (در جراحی )، بادبزن هواكش 
aspire :: ارزو داشتن ، ارزو كردن ، اشتیاق داشتن ، هوش داشتن (با after یا for یاat )، بلند پروازى كردن ، بالا رفتن ، فرو بردن ، استنشاق كردن 
aspirer :: ارزو كننده ، مشتاق 
aspirin :: (aspirins،pl.aspirin ) اسپرین 
asr :: Automatic Send/Recieve، ارسال و دريافت اتوماتيک[کامپيوتر]
ass :: (ج .ش .) خر، الاغ ، ادم نادان و كند ذهن ، كون 
assafetida :: (=assafoetida) انقوزه 
assail :: حمله كردن ، هجوم اوردن بر
assailable :: هجوم پذیر، قابل حمله 
assassin :: ادمكش ، قاتل 
assassinate :: كشتن ، بقتل رساندن ، ترور كردن 
assault :: یورش ، حمله ، تجاوز، حمله بمقدسات ، اظهار عشق ، تجاوز یا حمله كردن 
assemblage :: جمع اورى، اجتماع ، انجمن ، عمل سوار كردن (ماشین یا موتور)
assemble :: همگذاردن ، سوار كردن 
assemble(2) :: فراهم اوردن ، انباشتن ، گرداوردن ، سوار كردن ، جفت كردن ، جمع شدن ، گردامدن ، انجمن كردن ، ملاقات كردن 
assemble(3) :: مجتمع کردن ، ترجمه نمودن و ايجاد هماهنگى در داده هاى مورد نياز يک برنامه کامپيوترى و برگرداندن داده به زبان ماشين و تهيه برنامه نهايى جهت اجرا ترجمه علائم سمبليک به کدهاى معادل در ماشين ، همگذاردن ، سوار کردن ، گردهمايى کردن[کامپيوتر]سوار کردن[شيمى]سوار کردن ، يکپارچه کردن ، مونتاژ کردن[علوم مهندسى]مونتاژ ، سوار کردن قطعات[حقوق]سرهم کردن[هواپيمايى]سوار کردن ، يکپارچه کردن ، جفت کردن[معمارى]فراهم اوردن ، انباشتن ، گرداوردن ، سوار کردن ، جفت کردن ، جمع شدن ، گردامدن ، همگذاردن ، انجمن کردن ، ملاقات کردن
assemble and go :: همگذارى و اجرا
assembler :: اسمبلر ، همگذار ، يک برنامه کامپيوترى که دستورالعمل هاى زبان غير ماشين را توسط استفاده کننده تهيه شده است به زبان ماشين تبديل مى کند برنامه مترجم[کامپيوتر]همگذار
assembler(2) :: همگذار
assembler directive :: رهنمود همگذار[کامپيوتر]
assembling :: روند خودکارى که بوسيله ان کامپيوتر برنامه اصلى را به زبان سمبليک تبديل مى کند[کامپيوتر]
assembly :: اجتماع ، انجمن ، مجلس ، گروه ، هیئت قانون گذارى
assembly(2) :: همگذارى ، اسمبلى ، گردهمايى[کامپيوتر]گردايش[زيست شناسى]مونتاژ ، مجمع ، نصب ، ساخت[علوم مهندسى]محفل ، مجلس[حقوق]مونتاژ ، توليد[بازرگانى]مجموعه يک واحد کامل از چندين قطعه[هواپيمايى]شيپور جمع ، تجمع ، مجمع ، نشست [ جلسه ] نقطه الحاق هوايى ، بستن و سوار کردن قطعات اسلحه اجتماع يکانها ، شيپور خاموشى دستگاه مرکب [ تجهيزات ] ، محل بسيج افراد احتياط[علوم نظامى]همگذارى ، مجمع ، اجتماع ، انجمن ، مجلس ، گروه ، هيئت قانون گذارى
assembly(3) :: همگذارى، مجمع 
assembly language :: زبان اسمبلى ، زبان همگذارى[کامپيوتر]زبان همگذارى
assembly language(2) :: زبان همگذارى
assembly language instruction :: دستورالعمل زبان اسمبلى[کامپيوتر]
assembly line :: تیمار خط، دستگاهی كه اشیاء یا مصنوعاتی را پشت سرهم ردیف میكند تا بمحل بستهبندیبرسد
assembly list :: سیاهه همگذارى
assembly listing :: صورت بردارى همگذارى ، ليست اسمبلى[کامپيوتر]
assembly program :: --> assembler، برنامه همگذارى ، برنامه اسمبلى[کامپيوتر]برنامه همگذارى
assembly program(2) :: برنامه همگذارى
assemblyman :: عضو مجلس قانونگذارى، عضو انجمن ، عضو مجلس 
assent :: موافقت كردن ، رضایت دادن ، موافقت ، پذیرش 
assentation :: موافقت (چاپلوسانه )، رضایت ظاهرى
assert :: ادعا كردن 
assert(2) :: دفاع كردن از، حمایت كردن ، ازاد كردن ، اظهار قطعی كردن ، ادعا كردن ، اثبات كردن 
assert oneself :: حقوق و امتیازات خود را بزور بدیگران قبولاندن 
assertion :: ادعا
assertion(2) :: ادعا 
assertion(3) :: تاكید، اثبات ، تایید ادعا، اظهارنامه ، اعلامیه ، بیانیه ، اگهی ، اخبار، اعلان 
assertive :: اظهار كننده ، ادعا كننده ، مدعی 
assess :: تشخیص دادن ، تعیین كردن ، بستن ، مالیات بستن بر، خراج گذاردن بر، جریمه كردن ، ارزیابی ، تقویم كردن 
assessable :: قابل ارزیابی یا تقویم 
assessment :: تشخیص ، تعیین مالیات ، وضع مالیات ، ارزیابی ، تقویم ، براورد، تخمین ، اظهارنظر
assessor :: ارزیاب ، خراج گذار
asset :: چیز با ارزش و مفید، ممر عایدى، سرمایه ، دارایی ، جمع دارایی شخص كه بایستی بابتدیون او پرداخت گردد
asset(2) :: دارایی 
asseverate :: بطور جدى اظهار كردن ، تصریح كردن 
asseveration :: اظهار جدى، ادعا
assiduity :: توجه ، پشتكار، استقامت ، مداومت ، توجه و دقت مداوم 
assiduous :: داراى پشتكار، ساعی ، مواظب 
assign :: [ASSIکامپيوتر]حواله گير ، دينفع[تجارت خارجى]حواله کردن ، انتقال دادن و واگذار کردن ، نسبت دادن ، تخصيص دادن[حقوق]منتصب کردن ، مامور کردن ، محول کردن واگذار کردن ، سهميه دادن[علوم نظامى]واگذار کردن ، ارجاع کردن ، تعيين کردن ، مقرر داشتن ، گماشتن ، قلمداد کردن ، اختصاص دادن ، بخش کردن ، ذکر کردن
assign(2) :: واگذار كردن ، ارجاع كردن ، تعیین كردن ، مقرر داشتن ، گماشتن ، قلمداد كردن ، اختصاص دادن ، بخش كردن ، ذكر كردن 
assignability :: تخصیص دادنی ، قابل تعیین 
assignable :: حوالهاى، واگذاردنی ، قابل تعیین و تخصیص ، معین ، مشخص ، معلوم 
assignation :: تعیین وقت ، قرار ملاقات ، واگذارى، میعاد
assignee :: وكیل ، گماشته ، نماینده ، مامور، عامل 
assigner :: حواله دهنده ، واگذار كننده ، انتقال دهنده 
assignment :: انتساب 
assignment(2) :: گمارش 
assignment(3) :: واگذارى، انتقال قانونی ، حواله ، تخصیص اسناد، تكلیف درسی و مشق شاگرد، وظیفه ، ماموریت 
assignment operator :: عملگر جايگزينى[کامپيوتر]
assignment statement :: جمله جايگزينى ، عبارت گمارشى ، حکم انتساب ، دستورانتساب ، حکم گمارشى[کامپيوتر]حکم گمارشى
assignment statement(2) :: حكم گمارشی 
assignor :: حواله دهنده ، واگذار كننده ، انتقال دهنده 
assimilable :: جذب شدنی ، قابل تحلیل در بدن ، قابل تجانس 
assimilate :: یكسان كردن ، هم جنس كردن ، شبیه ساختن ، در بدن جذب كردن ، تحلیل رفتن ، سازش كردن ، وفق دادن ، تلفیق كردن ، همانند ساختن 
assimilation :: جذب و تركیب غذا (دربدن )، تشبیه ، یكسانی 
assimilative :: (=assimilatory) همجنس كننده ، هم جنس شونده ، شباهت دار
assimilator :: جذب كننده ، تحلیل برنده ، همانند سازنده 
assion :: گماردن ، نسبت دادن 
assist :: كمك كردن ، مساعدت كردن 
assistance :: دستیارى، پایمردى، همدستی ، كمك ، مواظبت ، رسیدگی 
assistance(2) :: كمك ، مساعدت 
assistant :: دستیار
assistant(2) :: دستیار، نایب 
assistant(3) :: معاون ، یاور، دستیار، بردست ، ترقی دهنده 
assize :: محكمه ، محكمهء جنایی ، هیئت قضات یا منصفه ، (درجمع ) نرخ قانونی ، واحد وزن و پیمانه ، فرمان ، مشیت 
associable :: انس پذیر، قابل معاشرت ، متجانس شدنی ، معاشرتی ، انطباق پذیر
associate :: وابسته ، وابسته كردن 
associate computer professionals :: انجمن کامپيوترکاران[کامپيوتر]
associated sound :: صداى همراه[الکترونيک]
association :: انجمن 
association(2) :: انجمن ، وابستگی ، وابسته سازى
association(3) :: شركت ، انجمن ، معاشرت ، اتحاد، پیوستگی ، تداعی معانی ، تجمع ، امیزش 
association for computers and humanities :: يک سازمان بين المللى که مشوق تحقيقات در زبان ، مطالعات ادبى ،تاريخى ، انسان شناسى و علوم اجتماعى به کمک کامپيوتر و استفاده از ان در افرينش و مطالعه هنر و موسيقى و رقص مى باشد[کامپيوتر]
association for computing machinery :: بزرگترين جامعه جهانى اموزشى و علمى جهت توسعه مهارتهاى فنى و صلاحيتهاى حرفه اى متخصصان کامپيوتر[کامپيوتر]
association for system management :: يک سازمان بين المللى که متعهد است تا اعضا خود را از رشد سريع و تغييرات در زمينه مديريت سيستم ها و پردازش اطلاعات اگاه کند[کامپيوتر]
association for women in computing :: سازمان حرفه اى و غيرانتفاعى ، متشکل از افرادى که پردازش کامپيوتر علاقه مند هستند[کامپيوتر]
association in information systems :: professionals، انجمن متخصصين سيستم هاى اطلاعاتى[کامپيوتر]
associationa of computer programmers :: and analysts، انجمن برنامه نويسان و تحليلگران کامپيوتر[کامپيوتر]
associational :: مبنی بر شركت یا معاشرت ، متداعی 
associative :: انجمنی ، شركت پذیر
associative memory :: حافظه انجمنى ، حافظه شرکت پذير[کامپيوتر]حافظه تداعى[روانشناسى]حافظه انجمنى
associative memory(2) :: حافظه انجمنی 
associative processor :: پردازنده انجمنی 
associative stopage :: انباره انجمنی 
associative storage :: انباره انجمنى ، يک وسيله مخصوص ذخيره اطلاعات که در ان ادرس محل ذخيره اطلاعات از طريق محتوى اطلاعات ذخيره شده در ان محل مشخص مى شود[کامپيوتر]
associative variable :: متغیر انجمنی 
assonance :: شباهت صدا، هم صدایی ، قافیهء وزنی یا صدایی 
assonant :: هم صدا، شبیه در صدا، مشابه یا متجانس (درصدا)
assort :: جور كردن ، طبقه بندى كردن ، مناسب بودن ، هم نشین شدن 
assorted :: جور شده ، همه فن حریف ، همسر، یار، درخور، مناسب 
assuage :: ارام كردن ، تخفیف دادن 
assuagement :: فرونشانی ، تسكین ، تخفیف 
assuasive :: ارام كننده ، نشاننده ، ساكت كننده ، مسكن 
assume :: بخود گرفتن ، بخود بستن ، وانمود كردن ، تظاهر كردن ، تقلید كردن ، فرض كردن ، پنداشتن ، بعهده گرفتن ، تقبل كردن ، انگاشتن 
assume(2) :: فرض كردن ، پنداشتن ، گرفتن 
assumed decimal point :: مميز عاريتى ، مميز فرضى ، نقطه اعشار فرضى[کامپيوتر]
assuming :: خودبین ، از خود راضی ، متكبر، لاف زن ، پرمدعا
assumpsit :: تعهد، تقبل ، مقاطعه كارى، فرض ، خودبینی ، تقبل دیون دیگرى، (حق .)ادعاى خسارت 
assumption :: فرض 
assumption(2) :: فرض ، پنداشت 
assumption(3) :: فرض ، خودبینی ، غرور، اتخاذ، قصد، گمان ، (باA )جشن صعود مریم باسمان ، انگاشت 
assurance :: پشتگرمی ، اطمینان ، دلگرمی ، خاطرجمعی ، گستاخی ، بیمه (مخصوصا بیمه عمر)، تعهد، قید، گرفتارى، ضمانت ، وثیقه ، تضمین ، گروى
assurance factor :: ضريب اطمينان[الکترونيک]
assure :: اطمینان دادن ، بیمه كردن ، مجاب كردن 
assured :: خاطرجمع ، مطمئن ، امن ، محفوظ، جسور، مغرور، بیمه شده ، محرم 
assuredly :: مطمئنا
assurer :: بیمه كنندهء عمر، اطمینان دهنده ، مطمئن سازنده 
assuror :: بیمه كنندهء عمر، اطمینان دهنده ، مطمئن سازنده 
assyria :: اشور، كشور اشور
assyrian :: اشورى، زبان اشورى، اهل كشور اشور
assyriologist :: متخصص در زبان و تاریخ و هنر اشور
assyriology :: علم اشور شناسی ، مطالعهء زبان و هنر و تاریخ اشور
astable :: ناپایا، ناپایدار
astable noltivibrator :: نوسان ساز ناپایا
astar board :: در سمت راست كشتی (وقتی از عقب بجلو نگریسته شود)
astatic :: بی تعادل ، ناپایدار
astatic(2) :: جسم نامتوجه[الکترونيک]بى تعادل ، ناپايدار
astatic couple :: زوج نامتوجه[الکترونيک]
astatic galvanometer :: گالوانومتر نامتوجه[الکترونيک]
astatic meter :: سنجه نامتوجه[الکترونيک]
astatic needle :: عقربه نامتوجه[الکترونيک]
aster :: (گ .ش .) ستاره ، گل ستارهاى، مینا، گل مینا
asteria :: نوعی سنگ قیمتی ، یاقوت كبود
asteriated :: متشعشع ، پرتودار، داراى اشعهء ستاره مانند
asterisk :: دخشه ، ستاره 
asterisk(2) :: ستاره (*) 
asterisk(3) :: ستاره[کامپيوتر]دخشه ، ستاره ، نشان ستاره( بدين شکل)* ، با ستاره نشان کردن
asterism :: نشان ستاره ، هر چیزى شبیه ستاره ، صورت فلكی ، برج ، دستهاى از ستارگان ، (نج .) روشنایی و نور، بشكل ستارهء پنج پر
asthenia :: سستی ، ضعف ، ناتوانی 
asthenic :: ضعیف ، سست ، ناتوان 
asthma :: تنگی نفس ، نفس تنگی ، اسم ، اهو
asthmatic :: تنگ نفس ، دچار تنگی نفس ، اسمی 
astigmatic :: (تش .) دچار بی نظمی در جلیدیهء چشم ، نامنظمی عدسی چشم 
astingency :: گسی ، خاصیت قبض (مزاج )، سفتی ، سختی ، تندى، درشتی ، خشونت 
astir :: بیرون از بستر، در جنبش ، در حركت ، فعال 
astomatal :: بی دهان ، فاقد دهان 
astomatous :: بی دهان 
aston dark space :: فضاى تاريک استن[الکترونيک]
astonishment :: شگفتی ، سرگشتگی ، حیرت ، بیهوشی ، حیرانی 
astrachan :: (جغ .) حاجی طرخان ، پوست بخارا، پوست قره كل 
astraddle :: با پاهاى از هم گشاده (مثل سوار اسب شدن )، داراى پاى گشاد، گشادگشاد
astrakhan :: (جغ .) حاجی طرخان ، پوست بخارا، پوست قره كل 
astral :: ستارهاى، شبیه ستاره ، علوى
astray :: گمراه ، سرگردان ، منحرف ، بیراه ، گیج 
astride :: (=astraddle) با پاهاى گشاد از هم 
astringent :: گس ، قابض ، جمع كننده ، سفت ، داروى قابض ، سخت گیر، دقیق ، طاقت فرسا، شاق ، تند و تیز
astrodome :: گنبد شیشهاى كه خلبان میتواند از وراء ان اسمان را مشاهده كند، سالن رسد خانه 
astrogate :: كیهان نوردى كردن ، فضانورى كردن ، سفركردن (بكرات دیگر)
astrolabe :: اسطرلاب 
astrologer :: منجم ، ستاره شناس ، طالع بین ، احكامی 
astrological :: مربوط به نجوم ، منسوب به علم ستاره شناسی 
astrology :: علم احكام نجوم ، طالع بینی ، ستاره شناسی 
astronaut :: فضانورد، مسافرفضایی 
astronautical :: وابسته به فضانوردان 
astronautics :: مطالعهء امكان مسافرت بكرات دیگر، مبحث كیهان نوردى
astronavigation :: ستارهنوردى، فضانوردى
astronomer :: ستارهشناس ، اخترشناس ، منجم 
astronomic :: نجومی ، عظیم ، بیشمار، وابسته به علم هیئت 
astronomical :: نجومی ، عظیم ، بیشمار، وابسته به علم هیئت 
astronomy :: هیئت ، علم هیئت ، علم نجوم ، ستاره شناسی ، طالع بینی 
astrophotography :: عكس بردارى از ستارگان براى تحقیقات فضایی 
astrophysics :: فیزیك نجومی ، مبحث اجرام سماوى
astute :: زیرك ، ناقلا، دانا، هوشیار، محیل ، دقیق ، موشكاف 
astuteness :: زیركی ، هوشیارى، موشكافی 
asunder :: جدا، سوا، دونیم ، دوقسمتی 
asylum :: پناهگاه ، بستگاه ، گریزگاه ، نوانخانه ، یتیم خانه ، تیمارستان 
asymetry :: درجه عدم توازن يک مدار سه فاز[الکترونيک]
asymmetric :: (asymmetrical) نامتقارن 
asymmetric(2) :: بی قرینه ، غیرمتقارن ، بی تناسب 
asymmetrical :: (asymmetric) نامتقارن 
asymmetrical(2) :: بی قرینه ، غیر متقارن ، بی تناسب 
asymmetrical conductivity :: برقرسانايى بى تقارن[الکترونيک]
asymmetrical distortion :: اعوجاج نامتقارن 
asymmetrical-sideband transmission :: پخش باند جانبى مانده[الکترونيک]
asymmetry :: عدم تقارن 
asymptomatic :: (طب ) بدون علامت ، بدون نشانهء مرض 
asymptote :: (هن .) خط مجانب ، مماس ازلی 
asynchronism :: غیرهمزمانی ، بدون هموقتی ، غیر معاصر
asynchronous :: غيرهمزمان ، اسنکرون[کامپيوتر]ناهماهنگ ، اسنکرون[علوم مهندسى]ناهمزمان[الکترونيک]ناهمگام ، غيرهمزمان ، غير معاصر، مختلف الزمان
asynchronous(2) :: ناهمگام 
asynchronous(3) :: ناهمگام ، غیر همزمان 
asynchronous admittance :: گذرايى ناهمزمان[الکترونيک]
asynchronous commuinication :: ارتباط ناهمزمان[کامپيوتر]
asynchronous computer :: رایانه ناهنگام 
asynchronous computer(2) :: نوعى از کامپيوتر که در ان هر عمل در نتيجه سيگنالى که از تکميل عمل قبلى حاصل مى شود و يا در اثر اعلام امادگى وسيله لازم براى عمل بعدى اغاز مى شود کامپيوتر ناهمگام ، کامپيوتر غير همزمان[کامپيوتر]کامپيوتر ناهنگام
asynchronous control :: كنترل ناهمگام 
asynchronous device :: دستگاه ناهمگام ، دستگاه غير همزمان[کامپيوتر]
asynchronous impedance :: ناگذرايى ناهمزمان[الکترونيک]
asynchronous motor :: موتور ناهمزمان[الکترونيک]
asynchronous reactance :: راکتانس ناهمزمان[الکترونيک]
asynchronous time division multiplexing :: تسهيم زمانى ناهمگام[کامپيوتر]
asynchronous transmission :: اطلاعات در فواصل زمانى بدون قاعده و نامنظم به وسيله قراردادن يک بيت شروع قبل از هر کاراکتر و يک بيت خاتمه پس از ان انتقال مى يابند ، انتقال غيرهمزمان ، مخابره ناهمگام ، مخابره غير همزمان[کامپيوتر]
asynchronous transmission(2) :: مخابره ناهنگام 
asynchrony :: غیرهمزمانی ، بدون هموقتی ، غیر معاصر
at :: [ --> IBM personal computer ATکامپيوتر]بسوى ، بطرف ، به ، در، پهلوى ، نزديک ، دم ، بنابر، در نتيجه ، بر حسب ، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول
at(2) :: بسوى، بطرف ، به ، در، پهلوى، نزدیك ، دم ، بنابر، در نتیجه ، بر حسب ، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول 
at all :: بهیچ وجه ، ابدا
at bus :: گذر اى تى[کامپيوتر]
at random :: به تصادف 
ataractic :: داروى ارام كننده ، داروى مسكن 
ataraxic :: داروى ارام كننده ، داروى مسكن 
atari :: نام نوعى از کامپيوترهاى شخصى و وسائل جانبى مشهور که توسط شرکت ATARI توليد مى شود ، يک شرکت توليدکننده بزرگ کامپيوترهاى شخصى[کامپيوتر]
atavism :: نیاكان گرایی ، شباهت به نیاكان ، برگشت بخوى نیاكان 
atavistic :: وابسته به نیاكان ، شباهت به نیاكان 
atdm :: Asychronous Time-Division Multiplexingتسهيم زمانى ناهمگام[کامپيوتر]
atelier :: كارگاه
atelier(2) :: كارگاه ، كارگاه هنرى، اتلیه 
atheism :: انكار وجود خدا، الحاد، كفر
atheist :: منكر خدا، خدانشناس ، ملحد
atheistic :: وابسته به انكار خدا
athena :: (افسانهء یونان ) الههء عقل و زیبایی ، شهر اتن 
athenaeum :: مدرسهء هنرى، انجمن ادبی ، انجمن دانش 
atheneum :: مدرسهء هنرى، انجمن ادبی ، انجمن دانش 
atherosclerosis :: (طب ) تصلب شریان 
athirst :: تشنه ، مشتاق 
athlete :: ورزشكار، پهلوان ، قهرمان ورزش 
athletes foot :: نوعی مرض قارچی انگشتان 
athletic :: ورزشی ، پهلوانی ، تنومندى، ورزشكار
athleticism :: ورزشكارى، ورزش گرایی 
athletics :: علم ورزش ، ورزشكارى، پهلوانی ، زور ورزى
athwart :: از این سو بان سو، از طرفی بطرف دیگر، از وسط، (مج .) برخلاف ، برضد
atilt :: با حالت حمله (در نیزه بازى سواره )، بطور كج ، یك ور
atlantic ocean :: اقیانوس اطلس 
atlantis :: جزیرهاى كه سابقا گویند در مغرب جبلالطارق وجود داشته و در اثر زلزله بدریا فرورفتهاست 
atlas :: مهرهء اطلس ، (یونان باستان ) قهرمانی كه دنیا را روى شانههایش نگهداشته است ، كتابنقشهء جهان 
atm :: Automated Teller Machine، ماشين سخنگوى خودکار ، ماشين تحويل دار خودکار ،[ --> abode type manager کامپيوتر]
atmometer :: بخارسنج 
atmosphere :: جو ، هواسپهر[زيست شناسى]اتمسفر ، اتمسفر استاندارد ، جو[شيمى]جو ، اتمسفر ، اتمسفر[نجوم]اتمسفر ، جو[علوم مهندسى]واحد فشار هوا[ورزشى]اتمسفر ، پناد ، جو[هواپيمايى]جو ، اتمسفر[علوم نظامى]جو[روانشناسى]فشار جو[الکترونيک]پناد، کره ء هوا، جو، واحد فشار هوا، فضاى اطراف هر جسمى( مثل فضاى الکتريکى ومغناطيسى)
atmospheric :: هوایی ، جوى
atmospheric absorption :: جذب جوى ، دراشامى جوى[نجوم]جذب جوى[الکترونيک]
atmospheric electricity :: برق جوى[الکترونيک]
atmospheric interference :: پارازيت جوى[الکترونيک]
atmospherics :: پارازيت جوى[الکترونيک]
atole :: جزیره یا جزایر مرجانی كه اطراف دریاچه را مثل كمربندى احاطه كرده باشد
atom :: اتم ، قلم تجزيه ناپذير[کامپيوتر]اتم[شيمى]اتم[نجوم]ذره ، کوچکترين جزء يک عنصر که خواص ان عنصر را دارا باشد[علوم مهندسى]اتم[هواپيمايى]اتم[الکترونيک]هسته ، اتم ، جوهر فرد، جزءلايتجزى ، کوچکترين ذره ، ذره تجزيه ناپذير
atom(2) :: هسته ، اتم ، جوهر فرد، جزئلایتجزى، كوچكترین ذره 
atom bomb :: (=atomic bomb) بمب اتمی 
atom number :: عدد اتمى[الکترونيک]
atomic :: اتمی ، تجزیه ناپذیر
atomic(2) :: هستهاى، ذرهاى، مربوط به جوهر فرد، ریز، اتمی 
atomic energy :: نیروى اتمی ، تبدیل جرم به نیرو در تبادلات اتمی یك عنصر
atomic nucleus :: هسته اتم[شيمى]هسته اتم[الکترونيک]
atomic number :: عدد اتمى ، عدد پروتونى[شيمى]عدد اتمى[هواپيمايى]عدد اتمى[الکترونيک]
atomic theory :: فرضیهء اتمی كه تمام مواد را تركیبی از ذرات اتم میداند، تئورى انفصال ماده 
atomic weight :: symb: at.wt، وزن اتمى[شيمى]وزن اتمى[هواپيمايى]جرم اتمى[الکترونيک]وزن اتمى يک عنصر که بر مبناى 6 وزن اتمى اکسيژن قرار داده شده است
atomic weight(2) :: وزن اتمی یك عنصر كه بر مبناى 6 وزن اتمی اكسیژن قرار داده شده است 
atomicity :: (ش .) ظرفیت اتمی ، تعداد اتمهاى یك مولكول 
atomics :: علم تبدیل جرم بنیرو، فیزیك اتمی ، مبحث اتم 
atomism :: عقیده باینكه جهان مادى از ذرات ریز ساده تشكیل شده است ، ذرهگرایی 
atomistic :: مربوط به اتم ، مربوط به جزء لایتجزى
atomistics :: علم مربوط به شناسایی اتم و استفاده از نیروى اتمی 
atomization :: ریز سازى، عمل تبدیل جسم بذرات كوچك ، عمل بمباران اتمی 
atomize :: (مایعات ) تبدیل به پودر كردن ، مركب از اتم یا ذرات ریز كردن 
atomizer :: دستگاهی كه عناصرى را به ذرات ریز تبدیل میكند مثل عطرپاش 
atomy :: اتم ، ذره ، كوتوله ، اسكلت انسان 
atonal :: (مو.) داراى عدم هم اهنگی و توازن ، ناموزون 
atone :: كفاره دادن ، جبران كردن ، جلب كردن ، خشم (كسی را) فرونشاندن ، جلب رضایت كردن 
atonement :: كفاره ، دیه ، جبران ، اصلاح 
atonic :: (د.) بی تكیه ، بی صدا (در صحبت و تلفظ)، (طب ) بی قوت ، سست ، ضعیف ، مربوطبسستی و بی قوتی 
atonic interrupter :: ضربه گر سست[الکترونيک]
atony :: سستی ، ضعف ، (د.) عدم اتكاء
atop :: دربالا، بالا، بطرف بالا، در روى، دربالاى
atrabilious :: سودایی (مزاج )، سست مزاج 
atrioventricular :: (تش .) دهلیزى و بطنی ، مابین دهلیز و بطن قلب 
atrip :: (د.ن .) لنگر از زمین برداشته ، امادهء حركت ، مربوط به بادبان برافراشته 
atrium :: اطاق میانی خانههاى روم قدیم ، (تش .) ان قسمت از دهلیز قلب كه خون سیاهرگی به انمی ریزد
atrocious :: با شرارت بی پایان ، بیرحم ، ستمگر، سبع 
atrocity :: سبعیت ، بیرحمی ، قساوت 
atrophic :: لاغر، مربوط به كم شدن قوهء نامیه 
atrophy :: (طب ) لاغرى، ضعف بنیه ، (گ .ش .) نقصان قوهء نامیه ، لاغركردن ، خشك شدن ، لاغر شدن 
atrophy(2) :: كاه یدگ ی
attach :: اتصال[کامپيوتر]ضميمه کردن ، مونتاژ کردن ، ثابت کردن ، وصل کردن[علوم مهندسى]توقيف کردن ، ضميمه کردن[حقوق]زير امر قرار دادن ، منتصب کردن مامور کردن ، بستن به ، وصل کردن چسباندن به[علوم نظامى]بستن ، پيوستن ، پيوست کردن ، ضميمه کردن ، چسباندن ، الصاق کردن ، نسبت دادن ، گذاشتن ،( حق ).ضبط کردن ، توقيف شدن ، دلبسته شدن
attach(2) :: الصاق كردن 
attach(3) :: بستن ، پیوستن ، پیوست كردن ، ضمیمه كردن ، چسباندن ، نسبت دادن ، گذاشتن ، (حق .) ضبط كردن ، توقیف شدن ، دلبسته شدن 
attachable :: قابل بهم پیوستن یا ضمیمه كردن 
attache :: وابسته 
attache case :: چمدان یا جامهدان مخصوص حمل اسناد
attached :: پیوسته ، ضمیمه ، دلبسته ، علاقمند، وابسته ، مربوط، متعلق 
attached processor :: پردازنده الصاقى[کامپيوتر]
attachment :: الصاق 
attachment(2) :: پیوست 
attachment(3) :: وابستگی ، تعلق ، ضمیمه ، دنبال ، ضبط، حكم ، دلبستگی 
attachment plug :: دوشاخه وسايل برقى[علوم مهندسى]دوشاخه ارتباط[الکترونيک]
attack :: حمله 
attacker :: مهاجم 
attain :: دست یافتن ، رسیدن ، نائل شدن ، موفق شدن ، تمام كردن ، بدست اوردن ، بانتهارسیدن ، زدن 
attainable :: نائل شدنی ، دردسترس ، بدست اوردنی 
attainder :: (حق .) محرومیت از حقوق مدنی ، (م .م .) لكهء بدنامی ، لكهء ننگ ، ننگ 
attainment :: دست یابی ، نیل ، حصول ، اكتساب 
attempt :: كوشش كردن ، قصد كردن ، مبادرت كردن به ، تقلا كردن ، جستجو كردن ، كوشش ، قصد
attendance :: توجه ، مواظبت ، رسیدگی ، تیمار، پرستارى، خدمت ، ملازمت ، حضور، حضار، همراهان ، ملتزمین 
attendant :: سرپرست ، همراه ، ملازم ، مواظب ، وابسته 
attended :: با مراقب 
attended operation :: عملکرد با مراقب[کامپيوتر]
attention :: توجه ، مواظبت ، دقت ، خاطر، حواس ، ادب و نزاكت ، (نظ.) خبردار، حاضرباش (باحرف بزرگ )
attention key :: کليد جلب توجه ، کليد رسيدگى[کامپيوتر]کليد جلب توجه
attentive :: مواظب ، ملتفت ، متوجه ، بادقت 
attenuate :: رقیق كردن ، نازك كردن ، لاغر كردن ، سبك كردن ، تقلیل دادن ، دقیق شدن ، نازك ، رقیق 
attenuation :: ميرايى ، تضعيف[کامپيوتر]تضعيف[زيست شناسى]تضعيف[علوم مهندسى]فرسايش انرژى موج ، افت قدرت امواج [ رادار[] علوم نظامى]کاهش ، تضعيف[روانشناسى]تخفيف[الکترونيک]ميرايى ، تضعيف
attenuation(2) :: میرایی ، تضعیف 
attenuation equalizer :: برابر كننده میرایی 
attest :: گواهی دادن (باto )، شهادت دادن ، سوگند یاد كردن ، تصدیق امضاء كردن 
attestation :: گواهی ، شهادت ، تصدیق امضاء، تحلیف ، سوگند
attic :: اطاق كوچك زیر شیروانی ، وابسته به شهر اتن 
attire :: اراستن ، ارایش كردن ، لباس پوشاندن ، لباس ، ارایش 
attitude :: گرایش ، حالت ، هیئت ، طرز برخورد، روش و رفتار
attitudinize :: حالت خاصی بخود گرفتن 
atto :: معناى پيشوندى با معناى يک تريليونم يا بيليونيوم يک بيليون[کامپيوتر]اتو[نجوم]پيشوندى به معناى 0 به توان[-8 هواپيمايى]
attorn :: اجارهدارى كردن 
attorney :: وكیل ، مدعی ، وكالت ، نمایندگی ، وكیل مدافع 
attorney general :: (-s،pl.attorneys general ) مدعی العموم ، دادستان 
attorneyship :: مقام وكالت 
attract :: جلب كردن ، جذب كردن ، مجذوب ساختن 
attractable :: مجذوب ساختنی 
attraction :: كشش ، جذب ، جاذبه ، كشندگی 
attraction of current :: جاذبه ميدان[الکترونيک]
attractive :: كشنده ، جاذب ، جالب ، دلكش ، دلربا، فریبنده 
attrib :: فرمان اتريب[کامپيوتر]
attributable :: قابل اسناد، قابل نسبت دادن ، نسبت دادنی 
attribute :: خصیصه 
attribute(2) :: صفت ، نسبت دادن 
attribute(3) :: ويژگى ، مشخصه ، صفت ، خواص ، نشانه[کامپيوتر]نسبت دادن ، اسناد کردن[حقوق]ويژگى ، نسبت دادن[روانشناسى]نشان ، خواص ، شهرت ، افتخار، صفت ، نسبت دادن ، حمل کردن( بر)
attribution :: نسبت دادن ، اختیار، تخصیص 
attributive :: اسنادى، (د.) مستقیم (در مورد صفات )
attrited :: فرسوده ، ساییده 
attrition :: ساییدگی ، اصطكاك ، مالش ، خراش 
attune :: هم اهنگ كردن ، هم كوك كردن ، (مج ) وفق دادن ، مناسبت ، موافق 
atypical :: غیرمعمولی ، بیقاعده 
au courant :: (=up to date) در جریان روز، مطلع ، باخبر
au naturel :: بحالت طبیعی ، ساده و بدون چاشنی 
auburn :: بور، طلایی ، قهوهاى مایل به قرمز، رنگ قرمز مایل به زرد
auction :: حراج ، مزایده ، حراج كردن ، بمزایده گذاشتن 
auctioneer :: دلال حراج ، حراجی ، حراج كننده 
auctorial :: منسوب به نویسنده یا مولف 
audacious :: بی پروا، بی باك ، متهور، بی باكانه ، بیشرم 
audacity :: بی باكی ، بی پروایی ، جسارت ، گستاخی 
audibility :: شنوايى[علوم مهندسى]شنودپذيرى[روانشناسى]رسايى[الکترونيک]رسايى صدا، قابليت استماع
audible :: شنيدنى[کامپيوتر]قابل شنوايى ، شنيدنى[علوم مهندسى]تعويض مانور حمله يا دفاعى در مقابل حريف [ فوتبال امريکايى[] ورزشى]صداى رسا[الکترونيک]قابل شنيدن ، شنيدنى ، رسا، مسموع ، سمعى
audible(2) :: قابل شنیدن ، شنیدنی ، رسا، مسموع 
audible alarm :: اژیر، اعلان خطر سمعی 
audible signal :: علامت سمعی 
audibly :: باصداى رسا
audience :: بار، ملاقات رسمی ، حضار، مستمعین ، شنودگان 
audile :: مربوط به حس شنوایی ، مسموع 
audio :: شنيدنى[کامپيوتر]وابسته به شنوايى يا صوت ، گيرنده و تقويت کننده ء صدا، شنودى ، سمعى ، شنيدارى
audio(2) :: وابسته به شنوایی یا صوت ، گیرنده و تقویت كنندهء صدا، شنودى
audio amplifier :: امپلى فاير صوتى ، تقويت کننده صوتى[علوم مهندسى]فزونساز صوتى[الکترونيک]
audio device :: دستگاه سمعى[کامپيوتر]
audio frequency :: بسامد سمعی 
audio frequency(2) :: فرکانس صوتى[علوم مهندسى]دامنه شنودپذيرى[روانشناسى]بسامد صوتى[الکترونيک]بسامد سمعى
audio oscillator :: اوسيلاتور صوتى[الکترونيک]
audio response device :: دستگاه جواب دهنده سمعى[کامپيوتر]
audio transformer :: مبدل صوتى[الکترونيک]
audio visual :: دید و شنودى، سمعی و بصرى، اموزش سمعی و بصرى
audio visual(2) :: سمعى بصرى[کامپيوتر]ديد و شنودى ، سمعى و بصرى ، اموزش سمعى و بصرى
audio-frequency amplifier :: فزونساز صوتى[الکترونيک]
audiogram :: شنوا ی ی نگاره
audiologist :: شنوا ی ی شناسی
audiology :: (دستگاه) شنوا ی ی سنج
audiometer :: دستگاه سنجش قوهء سامعه ، شنوایی سنج 
audiometer(2) :: سنجشگر شنوا ی ی
audiometrician :: شنوا ی ی شناس
audiometrist :: شنوا ی ی آزما
audiometry :: شنوا ی ی سنج ی
audion :: صوت[علوم مهندسى]اوديون[الکترونيک]
audiophile :: شخص موسیقی دوست ، علاقمند بموسیقی 
audit :: رسیدگی ، بازرسی ، ممیزى، رسیدگی كردن 
audit trail :: پيگيرى ، اثر رسيدگى ، رد مميزى[کامپيوتر]رد مميزى
audition :: شنوایی ، قدرت استماع ، استماع ، ازمایش هنرپیشه ، سامعه 
auditive :: وابسته به شنوایی ، سامعهاى، سماعی 
auditor :: مامور رسیدگی ، ممیز حسابدارى، شنونده ، مستمع 
auditorium :: تالار كنفرانس ، تالار شنوندگان ، شنودگاه 
auditory :: مربوط بشنوایی یا سامعه ، مربوط به ممیزى و حسابدارى
augend :: مضافالیه 
auger :: مته ، دیلم ، زمین سوراخ كن 
aught :: (=anything) چیزى، هر چیزى، (ك .) هیچ ، بهیچوجه ، ابدا، صفر، (ك .) هیچ چیز
augment :: افزودن ، زیاد كردن ، علاوه كردن ، زیاد شدن ، تقویت كردن 
augment(2) :: تكمیل كردن ، افزودن 
augmentable :: قابل افزایش 
augmentation :: افزایش ، اضافه 
augmentative :: افزاینده ، متراكم شونده ، متراكم كننده 
augmenter :: افزاینده ، زیاد كننده 
augur :: غیب گو، فال بین ، فالگیر، شگون ، پیش بینی كردن (باتفال )
augury :: پیشگویی ، پیش بینی ، پیش اگاهی 
august :: همایون ، بزرگ جاه ، عظیم ، عالی نسب ، ماه هشتم سال مسیحی كه روزاست ، اوت 
auklet :: (ج .ش .) جنسی از پنگوئنهاى كوچك سواحل اقیانوس ارام 
aulait :: شیردار، داراى شیر
aunt :: عمه ، خاله ، زن دایی ، زن عمو
aura :: نشئه و تجلی هر ماده (مثل بوى گل )، رایحه ، تشعشع نورانی 
aural :: مربوط به گوش یا سامعه ، گوشی 
aureate :: طلایی ، طلایی رنگ ، طلایی كردن 
aureola :: هاله یا نور گرداگرد سرمقدسین ، هاله نورانی اطراف خورشید و سایر ستارگان 
aureole :: هاله یا نور گرداگرد سرمقدسین ، هاله نورانی اطراف خورشید و سایر ستارگان 
aurevior :: (فرانسه ) خداحافظ، بامید دیدار
auric :: طلایی ، وابسته بگوش یا سامعه ، گوشی 
auricular :: وابسته بشنوایی ، گوشی ، سماعی ، تواترى، دهلیزى
auriculate :: گوشك دار
auriferous :: زرخیز، طلادار
aurora :: سپیده دم ، فجر، سرخی شفق ، اغاز
aurora borealis :: شفق شمالى ، فجر شمالى ، سپيده شمالى[نجوم]شفق شمالى[الکترونيک]شفق شمالى ، نور يا فجر شمالى
aurora borealis(2) :: شفق شمالی ، نور یا فجر شمالی 
aurous :: طلا، حاوى طلا
auscultate :: گوش دادن (طب )، معاینه كردن 
auscultation :: گوش كردن (بصداهاى داخل بدن )
auspicate :: بمباركی افتتاح كردن ، گشودن ، پیشگویی كردن 
auspices :: تطیر، تفال از روى پرواز مرغان ، فال ، شگون ، (در جمع ) سایه ، حمایت ، حسن توجه ، توجهات 
auspicious :: فرخ ، فرخنده ، خجسته ، سعید، مبارك ، بختیار، مساعد
austere :: سخت ، تند و تلخ ، ریاضت كش ، تیره رنگ 
austerity :: سختی ، تروشرویی ، ریاضت ، سادگی زیاده از حد
austral :: جنوبی ، تحت تاثیر باد جنوبی (گرم و مرطوب )
aut :: (aut- pref.) پیوندیست بمعنی خود و وابسته بخود و خودكار
autarchic :: (=autarkic) خودمختار، وابسته به خودبسندى
autarchical :: بالیاقت ، داراى استقلال اقتصادى
autarchy :: كفایت ، لیاقت ، استبداد، حكومت استبدادى، حاكم مطلق ، جبار مطلق ، خودبسندگی 
autarkical :: بالیاقت ، داراى استقلال اقتصادى
autarky :: كفایت ، لیاقت ، استبداد، حكومت استبدادى، حاكم مطلق ، جبار مطلق ، خودبسندگی 
autecology :: بوم شناسی فردى، مبحث شناسایی محیط زندگی انفرادى موجودات 
authentic :: صحیح ، معتبر، درست ، موثق ، قابل اعتماد
authenticate :: اعتباردادن ، سندیت یا رسمیت دادن ، تصدیق كردن 
authentication :: احراز هویت 
authenticity :: اعتبار، سندیت ، صحت 
author :: (n.) :منصف ، مولف ، نویسنده ، موسس ، بانی ، باعث ، خالق ، نیا، (vt.) :نویسندگی كردن ، تالیف و تصنیف كردن ، باعث شدن 
author language :: زبان برنامه نويسى که به منظور طراحى برنامه هاى اموزشى براى سيستم CAI يا فرمان توسط کامپيوتر استفاده مى شود زبان تاليف[کامپيوتر]
authoring system :: سيستم مسئول[کامپيوتر]
authoritarian :: طرفدار تمركز قدرت در دست یكنفر یا یك هیئت ، طرفدار استبداد
authoritarianism :: فلسفهء تمركز قدرت یا استبداد
authoritative :: امر، مقتدر، توانا، معتبر
authorization :: اجازه[کامپيوتر]تجويز ، تنقيذ[حقوق]واگذار کردن ، اجازه ، اختيار دادن اجازه دادن[علوم نظامى]اجازه ، اختيار
authorization(2) :: اجازه ، اختیار
authorize :: اجازه دادن ، اختیار دادن ، تصویب كردن 
authorized program :: برنامه مجاز[کامپيوتر]
authorized user :: كاربر مُجاز 
authors :: افرادى که تهيه کننده دستورالعمل ها براى سيستم هاى CIM يا اموزش توسط کامپيوتر مى باشد[کامپيوتر]
authorship :: تالیف و تصنیف ، نویسندگی ، احداث ، ایجاد، ابداع ، ابتكار، اصل ، اغاز
autism :: خیال پرستی ، عدم توجه بعالم مادى، وهم گرایی 
autistic :: وابسته به خیال پرستی ، توهمی 
auto :: (auto- pref.) پیوندیست بمعنی خود و وابسته بخود و خودكار.(n.) :خودرو، ماشین سوارى
auto answer :: خود جواب[کامپيوتر]
auto cad :: اتوکد[کامپيوتر]
auto cat :: هواپيماى رله کننده ، هواپيماى واسطه مخابراتى[علوم نظامى]
auto da fe :: (pl.autos da fe) راى دادگاه (در مورد سوزاندن شخص مرتد در ملاء عام )، اجراى راى، اجراى حكم اعدام و مجازات شخص مرتد
auto dial :: خود شماره گير[کامپيوتر]
auto dialing modem :: مدم خود شماره گير[کامپيوتر]
auto load :: خود بارکن[کامپيوتر]
auto repeat :: خود تکرار[کامپيوتر]
auto restart :: شروع دوباره به صورت خودکار[کامپيوتر]
autobahn :: بزرگراه
autobahn(2) :: بزرگراه ، شاهراه ، اتوبان ، جاده عریض 
autobiographer :: نویسندهء شرح حال خود، كسی كه تاریخچه زندگی خود را می نویسد، خودزیستنامه نگار
autobiographic :: خودزیستنامهاى، مربوط بشرح حال خود
autobiographical :: خودزیستنامهاى، مربوط بشرح حال خود
autobiographie :: سرگذشت خود، سرگذشت من، شرح حال خود، شرح حال من، زندگی نامه خود، زندگی نامه من، زندگی نامه خودنوشت
autobiography :: خودزیستنامه ، خود زندگی نامه ، نگارش شرح زندگی شخصی بوسیلهء خود او
autocatalysis :: (ش .) اثر مجاورتی خود بخود جسمی در فعل و انفعال شیمیایی 
autochart :: خودنما[کامپيوتر]
autochthonous :: بومی ، محلی ، ذاتی ، تشكیل شده یا ایجاد شده در محل خود، (ز.ش .) جابجا نشده 
autoclave :: قابلمه (تركی )، دیگ زودپز، با دیگ زودپز پختن 
autocrat :: حاكم مطلق ، سلطان مستبد، سلطان مطلق 
autocratic :: مطلق ، مستقل ، استبدادى
autodidact :: شخص خود اموخته ، كسیكه پیش خود میاموزد
autodyne reception :: موجگيرى اتودينى ، موجگيرى زنه اى[الکترونيک]
autoecious :: (زیست شناسی ) انگل یك میزبانی ، تك میزبانه 
autoerotic :: مربوط به لقاح با خود (مثل بعضی از كرمها)
autoeroticism :: لقاح با خود، تحریك خود، احتلام 
autoerotism :: لقاح با خود، تحریك خود، احتلام 
autoexec-bat :: در DOS يک فايل دسته اى است که هنگام روشن شدن کامپيوتر يا شروع مجدد کار دستگاه فعال مى شود[کامپيوتر]
autofill :: خودکار پر کردن 
autogamous :: مربوط به لقاح یا بارورى گل بوسیله گرده خودش 
autogamy :: (ج .ش -.گ .ش .) لقاح و بارورى بوسیله گرده خود گل ، خودگانی 
autogenesis :: (زیست شناسی ) تولید مثل خودبخود، تركیب یا امیختگی سلولهاى همانند یا هم نوع باهم 
autogiro :: نوعی هواپیماى بدون بال 
autograph :: دستخط خود مصنف ، خط یا امضاى خود شخص ، دستخط نوشتن ، از روى دستخطی رونویسی كردن (مثل عكس )، توشیح كردن 
autographic :: نوشته شده با دست خود مصنف ، مربوط به ثبات خودكار
autogyro :: هواچرخ
autoloading :: بارى نیم خودكار
autologous :: مشتق از خود
autolysis :: هضم یا گوارش خود بخود
automat :: دستگاه خودكارى كه پس از انداختن سكهاى درون ان غذا یا مشروبی را خارج میكند
automata :: ماشینها، ماشینهاى خودكار
automata(2) :: نظريه ماشين ها[کامپيوتر]ماشينها، ماشينهاى خودکار
automata theory :: نظریه ماشینها
automate :: بصورت خودكار دراوردن ، بطور خودكار عمل كردن ، خودكار بودن 
automate(2) :: خود كار كردن 
automated data processing :: پردازش داده به صورت خودکار[کامپيوتر]
automated flowchart :: ترسيم نمودار به صورت خودکار[کامپيوتر]
automated intelligence file :: پرونده اطلاعاتى کامپيوترى[علوم نظامى]
automated office :: دفتر خودکار[کامپيوتر]
automated teller machine :: ماشين سخنگوى خودکار ، ماشين تحويل خودکار[کامپيوتر]
automatic :: خودكار
automatic(2) :: خودکار[کامپيوتر]اتوماتيک ، خودکار ، خودکار کردن[علوم مهندسى]قهرى ، غير ارادى[حقوق]خودکار[ورزشى]خودکار ، جنگ افزار خودکار[علوم نظامى]خودکار[روانشناسى]خودکار[اقتصاد]دستگاه خودکار، خودکار، مربوط به ماشينهاى خودکار، غير ارادى
automatic(3) :: دستگاه خودكار، خودكار، مربوط به ماشینهاى خودكار، غیر ارادى
automatic aiming :: تعقيب خودکار[الکترونيک]
automatic annunciator :: زنگ احضار خودکار[الکترونيک]
automatic bass compensation :: بمرسان خودکار[الکترونيک]
automatic c bias :: ولت شبکه خودکار[الکترونيک]
automatic carriage :: تعويض خودکار[کامپيوتر]
automatic check :: ازمايش خودکار ، مقابله خودکار ، کنترل خودکار ، بررسى خودکار[کامپيوتر]مقابله خودکار
automatic check(2) :: مقابله خودكار
automatic circuit breaker :: کليد قطع کننده مدار خودکار[علوم مهندسى]مدارشکن خودکار[الکترونيک]
automatic coding :: برنامه نويسى به صورت خودکار برنامه نويسى خودکار[کامپيوتر]
automatic coing :: برنامه نویسی خودكار
automatic computer :: رایانه خودكار
automatic computer(2) :: کامپيوتر خودکار[کامپيوتر]کامپيوتر خودکار
automatic control :: كنترل خودكار
automatic controller :: مراقب خودکار[علوم مهندسى]دستگاه فرمان[الکترونيک]
automatic data handling :: سيستم مبادله خودکار اطلاعات ، سيستم کامپيوترى مبادله اطلاعات[علوم نظامى]
automatic data processing :: پردازش خودکار داده ها[کامپيوتر]پرورش اطلاعات خودکار سيستم اطلاعات کامپيوترى[علوم نظامى]
automatic data processing system :: سيستم پرورش خودکار اطلاعات سيستم پرورش اطلاعات کامپيوترى[علوم نظامى]
automatic digital network :: شبکه عددى کامپيوترى ، شبکه مبادله اطلاعات کامپيوترى[علوم نظامى]
automatic door switch :: کليد خودکار در[الکترونيک]
automatic drop :: اتصال خودکار[الکترونيک]
automatic error correction :: تصحيح خودکار اشتباه ، اصلاح خودکار خطا[کامپيوتر]
automatic exchange :: رد و بدل كننده خودكار
automatic flasher :: چشمکزن خودکار[الکترونيک]
automatic focusing :: تمرکز خودکار[الکترونيک]
automatic font downloading :: استقرار خودکار فونت[کامپيوتر]
automatic frequency control :: ناظم خودکار بسامد[الکترونيک]
automatic gain control :: کنترل بازده بطور خودکار[علوم مهندسى]ناظم خودکار فزونسازى[الکترونيک]
automatic hyphenation :: خط تيره گذارى خودکار[کامپيوتر]
automatic interrupt :: قطع خودکار ، وقفه خودکار[کامپيوتر]
automatic loader :: بارکن خودکار[کامپيوتر]
automatic message switching :: --> message switching، راه گزينى خودکار پيام ، انتخاب خودکار پيام[کامپيوتر]
automatic mode switching :: راه گزينى حالت خودکار[کامپيوتر]
automatic phase control :: ناظم خودکار فاز[الکترونيک]
automatic pilot :: دستگاه خودكار هدایت كشتی و هواپیما
automatic programming :: برنامه نویسی خودكار
automatic programming(2) :: روندى که طى ان کامپيوتر به صورت خودکار برنامه مبدا به زبان برنامه نويسى را به برنامه مقصد به کد ماشين ترجمه مى کند برنامه نويسى به صورت خودکار برنامه سازى خودکار ، برنامه نويسى اتوماتيک[کامپيوتر]
automatic recalculation :: محاسبه مجدد خودکار[کامپيوتر]
automatic record changer :: گرام خودکار[الکترونيک]
automatic recovery program :: برنامه ترميمى خودکار ، برنامه بازيابى اتوماتيک[کامپيوتر]
automatic regulation :: تنظيم خودکار[الکترونيک]
automatic send/reciever :: ارسال و دريافت خودکار[کامپيوتر]
automatic spark advance :: ميزان کردن خودکار[الکترونيک]
automatic telephone system :: سيستم تلفن خودکار[علوم مهندسى]تلفن خودکار[الکترونيک]
automatic testing :: ازمایش خودكار
automatic time switch :: کليد ساعتى[الکترونيک]
automatic timer :: زمان سنج خودكار
automatic tracking :: تعقيب خودکار[الکترونيک]
automatic tuning :: ميزانساز خودکار[الکترونيک]
automatic typesetting :: حروف چینی خودكار
automatic volume control :: ناظم خودکار صدا[الکترونيک]
automatic volume expansion :: گسترش خودکار صدا[الکترونيک]
automatically :: خودبخود، بصورت خودكار
automatically(2) :: خودبخود، بطور خودكار، بطور غیرارادى
automaticity :: خودكارى، خودبخودى
automation :: خودکار سازى ، اتوماسيون ، خودکار[کامپيوتر]خودکار کردن ، اتوماسيون[علوم مهندسى]ماشينى شدن توليد ، افزايش توليد در اثر ماشينى شدن[حقوق]خودکارى ، بطور خودکار کار کردن[بازرگانى]کامپيوترى کردن دستگاهها ، کامپيوترى کردن خودکار کردن سيستم[علوم نظامى]خودکار شدن ماشين الات ، اتوماسيون[اقتصاد]کنترل و هدايت دستگاهى بطور خودکار، دستگاه تنظيم خودکار، خودکارى
automation(2) :: خودکارسازی 
automation(3) :: كنترل و هدایت دستگاهی بطور خودكار، دستگاه تنظیم خودكار
automatique :: خودكار، خودبه خود
automatism :: حركت خودبخود، حركت غیرارادى، كار عادى و بدون فكر، بطور خودكار، حالت خودكارى
automatization :: خودكارى، حركت غیر ارادى، حالت خودكار
automatize :: خودكار كردن ، كسی را بی اراده الت دست كردن 
automaton :: ادم مكانیكی ، ماشینی كه كارهاى انسان را میكند، (مج .) ادم بی اراده ، الت دست 
automaton(2) :: ماشين خودکار[کامپيوتر]ادم ماشينى ، ادم واره[روانشناسى]ماشين ، ماشين خودکار، ادم مکانيکى ، ماشينى که کارهاى انسان را ميکند،( مج ).ادم بى اراده ، الت دست
automaton(3) :: ماشین ، ماشین خودكار
automobile :: خودرو، اتومبیل ، ماشین متحرك خودكار، ماشین خودرو، اتومبیل راندن ، اتومبیلسوار شدن 
automobile battery :: باترى اتومبيل[الکترونيک]
automobile fuse :: فيوز اتومبيل[الکترونيک]
automonitor :: ثبت کننده عمليات کامپيوتر ، برنامه کامپيوترى که وظايف عملياتى کامپيوتر را ثبت مى کند[کامپيوتر]
automotive :: خودرو، مربوط به وسایل نقلیه خودرو
autonomic :: مستقل ، خودمختار، (زیست شناسی ) ارادى، عمدى، (گ .ش .) خودبخود، (تش .) منسوببه دستگاه عصبی خودكار
autonomic nervous system :: (تش .) دستگاه عصبی نباتی (سیستم سمپاتیك و پاراسمپاتیك )
autonomist :: طرفدار استقلال داخلی ، طرفدار خودمختارى
autonomous :: خودگردان 
autonomous(2) :: داراى حكومت مستقل ، خودمختار، (زیست شناسی ) داراى زندگی مستقل ، (گ .ش .) خودكاربطور غیر ارادى، (ر.ش .) واحد كنترل داخلی 
autonomously :: بصورت خودگردان 
autonomy :: استقلال داخلی ، خودمختارى، حاكمیت ملی مبنی براستقلال اقتصادى و سیاسی 
autonomy(2) :: خودگرانی 
autopolling :: خود نمونه بردارى[کامپيوتر]
autopsy :: كالبد شكافی ، (مج .) تشریح مرده ، تشریح نسج مرده (درمقابل biopsy )
autopsy(2) :: كالبدگشا ی ی
autorepeat key :: کليد تکرار خودکار[کامپيوتر]
autosave :: ضبط خودکار[کامپيوتر]
autoscore :: در پردازش کلمه دستورالعملى است که باعث مى شود تا زير متن خط کشيده شود[کامپيوتر]
autosexing :: داراى صفات جنسی مغایر با نوع خود (هنگام تولد)
autostart routine :: روال اغازگر خودکار[کامپيوتر]
auto-starter :: استارت خودکار[الکترونيک]
autosuggestion :: تلقین بنفس ، القاء بنفس 
autotelic :: هنر بخاطر هنر، داراى عزم پنهانی ، داراى قصد درونی 
autotomic :: متقاطع بطور خودبخود، وابسته به تقسیم خودبخود
autotomize :: تقسیم خودبخود كردن ، انفصال خودبخود پیداكردن (در مورد اعضاء مختلف بدن )
autotomous :: متقاطع بطور خودبخود، وابسته به تقسیم خودبخود
autotomy :: (زیست شناسی ) تقسیم خودبخود، انفصال خودبخود دست یا پا یا عضو حیوان از بدن ، خودبرى
autotrace :: اثر خودکار[کامپيوتر]
autotrack :: تعقيب خودکار[الکترونيک]
auto-transformer :: اتو - ترانسفورماتور[الکترونيک]
autotroph :: خودخوار، خودخوارى، قابل تغذیه خودبخود
autotype :: facsimile، سوادعین ، چاپ خودكار
autumn :: پاییز، خزان ، برگ ریزان ، زمان رسیدن و نزول چیزى، دوران كمال ، اخرین قسمت ، سومین دورهزندگی ، زردى
autumnal :: پاییزى
aux :: در DOS اختصار پورت يا درگاه کمکى است که پورت ارتباطات را در DOS به عنوان پيش فرض استفاده مى کند[کامپيوتر]
auxesis :: (زیست شناسی ) رشد توام با عدم تقسیم یاخته ، تفصیل ، بسط، تقویت ، افزایش ، مبالغه 
auxiliary :: اضطرارى ، کمکى ، امدادى ، معين[علوم مهندسى]کمکى ، مساعدت[حقوق]کمکى[هواپيمايى]کمکى ، امدادى ، يدکى[علوم نظامى]يدکى[الکترونيک]معين ، کمک دهنده ، امدادى ، کمکى
auxiliary(2) :: کمکی 
auxiliary(3) :: معین ، كمك دهنده ، امدادى، كمكی 
auxiliary circuit :: مدار يدکى[الکترونيک]
auxiliary electrode :: الکترود کمکى[شيمى]الکترود کمکى[الکترونيک]
auxiliary equipment :: تجهیزات كمكی 
auxiliary equipment(2) :: وسائل کمکى ، تجهيزات جانبى[کامپيوتر]وسايل يدکى ، وسايل کمکى[علوم نظامى]تجهيزات کمکى
auxiliary memory :: حافظ كمكی 
auxiliary memory(2) :: حافظه کمکى[کامپيوتر]حافظ کمکى
auxiliary operation :: عمل کمکى ، عمليات کمکى ، عملکرد کمکى[کامپيوتر]
auxiliary spark gap :: دهانه جرقه يدکى[الکترونيک]
auxiliary storage :: انبار كمكی 
auxiliary storage(2) :: انباره کمکى ، حافظه کمکى ، ذخيره سازى کمکى[کامپيوتر]انبار کمکى
auxiliary switch :: کليد فرعى[الکترونيک]
auxin :: هورمون گیاهی 
auyomated :: خودكار شده ، خودكار
avail :: سودمند بودن ، بدرد خوردن ، داراى ارزش بودن ، در دسترس واقع شدن ، فایده بخشیدن ، سود، فایده ، استفاده ، كمك ، ارزش 
availabe time :: زمان مورد قبول[کامپيوتر]
availability :: دسترس پذیری 
availability(2) :: قابلیت استفاده ، چیز مفید و سودمند، شخص مفید، دسترسی ، فراهمی 
availability(3) :: مقبوليت ، دسترس پذيرى[کامپيوتر]سهولت و امکان تحصيل اعتبار[حقوق]ميزان در دسترس بودن ، ميزان امادگى زمان تعمير ناو ، زمان امادگى ، ميزان دسترسى[علوم نظامى]موجود بودن ، در دسترس بودن[اقتصاد]قابليت استفاده ، چيز مفيد و سودمند، شخص مفيد، دسترسى ، فراهمى
available :: دردسترس ، فراهم ، قابل استفاده ، سودمند، موجود
avalanche :: بهمن ، نزول ناگهانی و عظیم هر چیزى، بشكل بهمن فرود امدن 
avarice :: زیادهجویی ، از، حرص ، طمع 
avaricious :: حریص ، ازمند، طماع ، زیادهجو
avast :: (د.ن -.بصورت امر) ایست ، توقف كنید
avaunt :: دستور اخراج ، برو
ave :: بدرود، خداحافظ، سلام ، خدا نگهدار
avenge :: كینه جویی كردن (از)، تلافی كردن ، انتقام كشیدن (از)، دادگیرى كردن ، خونخواهی كردن 
avenger :: كین خواه ، خونخواه ، دادگیر، انتقام جو
avens :: (گ .ش .) علف مبارك از تیره گل سرخیان 
avenuse :: خیابان ، راه ، خیابان وسیع ، راهرو باغ 
aver :: از روى یقین گفتن ، بطور قطع اظهار داشتن ، اثبات كردن ، تصدیق كردن ، بحق دانستن 
average :: معدل ، حد وسط، میانه ، متوسط، درجه عادى، میانگین ، حد وسط (چیزیرا) پیدا كردن ، میانه قرار دادن ، میانگین گرفتن ، رویهمرفته ، بالغ شدن 
average efficiency :: بازده متوسط[الکترونيک]
average latency :: رکود متوسط ، تاخير متوسط[کامپيوتر]
average value :: مقدار ميانگين ، مقدار متوسط[شيمى]مقدار متوسط ، ارزش ميانگين[تربيت بدنى]ميانگين[الکترونيک]
average voltage :: ولتاژ متوسط[الکترونيک]
averment :: اظهار قطعی یا مثبت ، اظهار محض ، ادعا، بیان 
avernus :: مناطق جهنمی ، جهنم 
averse :: بیزار، مخالف ، متنفر، برخلاف میل 
aversion :: بیزارى، نفرت ، مخالفت ، ناسازگارى، مغایرت 
avert :: برگرداندن ، گردانیدن ، دفع كردن ، گذراندن ، بیزار كردن ، بیگانه كردن ، منحرف كردن 
avesta :: اوستا، كتاب زرتشت 
avestan :: زبان اوستایی ، زبان باستانی ایران 
avgas :: بنزین هواپیما، سوخت طیاره 
avian :: وابسته به مرغان ، مرغی 
aviarist :: كسی كه مرغدارى میكند، متصدى مرغان 
aviary :: لانه مرغ ، مرغدانی ، محل پرندگان 
aviate :: هواپیمایی كردن ، پرواز كردن 
aviation :: هواپیمایی ، هوانوردى
aviation channels :: کانالهاى هوايى[الکترونيک]
aviationelectronic :: بکارگيرى الکترونيک در صنعت هوانوردى يا فضانوردى[هواپيمايى]
aviator :: هوانورد، خلبان 
aviculture :: پرورش مرغ ، تربیت مرغ ، مرغدارى
avid :: حریص ، ازمند، مشتاق ، ارزومند، متمایل 
avidity :: اشتیاق ، از، حرص ، ازمندى، پرخورى، طمع 
avifauna :: كلیه مرغان یك سرزمین ، پرندگان یك ناحیه 
avigation :: هوانوردى، فن هدایت هواپیما
avionic :: مربوط به دستگاههاى خودكار هواپیما
avionics :: الکترونيک هواپيمايى[هواپيمايى]ارتباطات فضايى ، ارتباطات هوايى[علوم نظامى]فن استفاده از دستگاههاى الکتريکى و خودکار در هوانوردى و نجوم
avionics(2) :: فن استفاده از دستگاههاى الكتریكی و خودكار در هوانوردى و نجوم 
avirulent :: غیر بیماریزا، بدون شدت 
avitaminosis :: (طب ) كمبود ویتامینها در بدن 
avocado :: نوعی میوه شبیه انبه یا گلابی بزرگ ، اوكادو
avocation :: كار فرعی ، كار جزیی ، مشغولیت ، سرگرمی ، كار، حرفه ، كسب 
avocational :: وابسته بكار فرعی 
avocet :: (ج .ش .) نوعی مرغ دراز پا(مثل مرغ ماهیخوار)
avoid :: دورى كردن از، احتراز كردن ، اجتناب كردن ، طفره رفتن از، (حق .) الغاء كردن ، موقوف كردن 
avoidance :: پرهیز، اجتناب ، كنارهگیرى، احتراز، طفره 
avoirdupois :: اشیاء و اجناسی كه با توزین فروخته میشوند، مقیاس وزن اجناس سنگین ، سنگینی ، وزن 
avoirdupois weight :: اوزان و مقیاسات اجناس 
avouch :: اشكارا گفتن ، اقرار كردن ، اطمینان دادن ، تضمین كردن ، مستقر ساختن ، مقرر داشتن ، تصدیق و تایید كردن ، تثبیت كردن 
avouchment :: اقرار، تصدیق ، اظهار
avow :: نذر، پیمان ، عهد، قول ، شرط، تعیین ، عزم ، تصمیم ، نذر كردن ، قسم خوردن ، وقفكردن 
avowal :: اعتراف ، اظهار اشكار، اظهار و اقرار علنی 
avowed :: پذیرفته ، اعتراف شده 
avowedly :: معترفا
avulse :: از جا كندن ، كشیدن 
avulsion :: (حق .) جدا شدن زمینی از یك ملك و پیوستن بملك دیگر در نتیجه سیل یا تغییر مسیررودخانه 
avuncular :: مربوط بدایی ، مانند دایی ، (به شوخی ) طرف ، مرتهن یاگروگیر
await :: منتظر بودن ، منتظر شدن ، انتظار داشتن ، ملازم كسی بودن ، در كمین (كسی ) نشستن 
awake :: بیدار شدن ، بیدار ماندن ، بیدار كردن ، بیدار
awaken :: بیدار كردن ، بیدار شدن 
awakener :: بیدار كننده 
award :: جایزه ، راى، مقرر داشتن ، اعطا كردن ، سپردن ، امانت گذاردن 
awardable :: قابل اعطاء
awarder :: اعطاء كننده 
aware :: اگاه ، باخبر، بااطلاع ، ملتفت ، مواظب 
awareness :: اگاهی ، اطلاع ، هشیارى
awash :: مماس با سطح آب ، سرگردان بر روى امواج دریا، لبریز
awc :: [ --> Association for Women in Computingکامپيوتر]
awe :: هیبت ، ترس (امیخته با احترام )، وحشت ، بیم ، هیبت دادن ، ترساندن 
aweary :: (=wearied) خسته 
aweather :: در جهت باد، در جهت وزش باد
aweigh :: (د.ن .) تازه لنگر برداشته ، داراى لنگر اویزان 
awesome :: مایه هیبت یا حرمت ، پر از ترس و بیم ، حاكی از ترس ، ناشی از بیم ، وحشت اور، ترس اور
awful :: مهیب یا ترسناك ، ترس ، عظمت 
awg :: اندازه امريکايى سيم[الکترونيک]
awhile :: اندكی ، مدتی ، یك چندى
awhirl :: گردابی ، گردبادى
awkward :: خامكار، زشت ، بی لطافت ، ناشی ، سرهم بند، غیر استادانه 
awl :: درفش ، سوراخ كن 
awn :: (گ .ش .) داسه (خار سر جو و گندم )، ریشك ، (ج .ش .) الت مذكر بعضی از جانوران خزندهو كرمها
awning :: سایبان كرباسی ، ساباط، پناه ، پناهگاه ، حفاظ
awol :: مخفف كلمات absent without leave (درنظام ) غایب بدون اجازه 
awry :: منحرف ، غلط، كج ، چپ چپ ، بدشكل ، بطور مایل ، زشت 
ax :: تبر، تیشه ، تبر دو دم ، تبرزین ، با تبر قطع كردن یا بریدن 
axe :: تبر، تیشه ، تبر دو دم ، تبرزین ، با تبر قطع كردن یا بریدن 
axial vector :: بردار محورى[الکترونيک]
axil :: (گ .ش .) گوشه یا زاویه بین شاخه یا برگ با محورى كه از ان منشعب میشود
axile :: (گ .ش .) محورى، واقع در محور
axillar :: زیربغلی ، مربوط به زیر بغل ، از بغل روینده 
axillary :: (تش .) بغلی ، زیر بغلی ، (گ .ش .) واقع شده یا روییده در بغل یا گوشه 
axiological :: وابسته به ارزش ها یا علم ارزش ها، مبحث نوامیس اخلاقی 
axiology :: علم ارزش یا خواص و نوامیس ذاتی اجسام ، علم ارزش ها، ارزش شناسی 
axiom :: اصل ، اصل موضوعه 
axiom(2) :: حقیقت اشكار، قضیه حقیقی ، حقیقت متعارفه ، بدیهیات ، قاعده كلی ، اصل عمومی ، پند، اندرز
axiomatic :: بدیهی ، حاوى پند یا گفته هاى اخلاقی 
axis :: محور 
axis(2) :: محور[کامپيوتر]محور[شيمى]محور ، مهره دوم گردن ، مهره محورى[تربيت بدنى]محورهاى مختصات ، خط محور[علوم مهندسى]محور[هواپيمايى]محور ، محور طولى ، خط طولى يا عرضى[علوم نظامى]محور[عمران]محور[روانشناسى]محور، قطب ، محور تقارن ، مهره اسه ، محور چرخ ، ميله
axis(3) :: محور، قطب ، محور تقارن ، مهره اسه 
axis of signal communication :: محور ارتباط و مخابرات ، محور ارتباطات[علوم نظامى]
axle :: محور
axle(2) :: محور، چرخ ، میله ، اسه 
axle load :: بار محوری
axletree :: میله میان دو چرخ 
axon :: آسه
ay :: (=aye) همیشه ، ابد، براى همیشه ، اه ، افسوس 
aye :: (=ay) بله ، ارى، راى مثبت 
azalea :: (گ .ش .) اچالید، نوعی بوته از جنس خلنگ (ericacea)، گیاه ازالیه 
azimuth stabilized ppi :: صفحه رادار با سمت ثابت[الکترونيک]
azoic :: فاقد نشان زندگی ، خالی از حیات ، (ز.ش .) دوران ماقبل تاریخ ، بی زیوى
azoth :: جیوه كه كیمیاگران قدیم انرا ماده اصلی فلزات میدانستند، جیوه ، علاج كلیه دردها
azotic :: داراى ازت ، وابسته به نیتروژن ازت دار
azure :: لاجورد، رنگ نیل ، اسمان نیلگون ، لاجوردى، سنگ لاجورد
azygos :: فرد، طاق ، تك ، بی جفت 
azygous :: فرد، طاق ، تك ، بی جفت 
b :: دومین حرف الفباى انگلیسی كهازحروف بیصداست ، دو صفحه سفید اول و اخر كتاب ، شكل B ، هرشكلی شبیه به B
b#c :: (=before christ) قبل از میلاد
b(2) :: ى معادل عدد در مبناى دهدهى[کامپيوتر]دومين حرف الفباى انگليسى که ازحروف بى صداست ، دو صفحه سفيد اول و اخر کتاب ، شکلB ، هرشکلى شبيه بهB 
b. eliminator :: جانشين باترى ب[الکترونيک]
b.t.u. :: واحد بريتانيايى گرما[الکترونيک]
b.x. conductor :: کابل ب ايکس[الکترونيک]
b & s gauge :: اندازه براون - شارپ سيم[الکترونيک]
b - y signal b - y :: پيام روشنايى ب - ايگرگ[الکترونيک]
b battery (u.s.a) :: باترى ب[الکترونيک]
ba :: بعبع (گوسفند)، بعبع كردن ، مثل گوسفند صدا كردن 
baa :: بعبع (گوسفند)، بعبع كردن ، مثل گوسفند صدا كردن 
baba :: پدر، بابا
babble :: تداخل سيگنالها در تعداد زيادى از کانالهاى يک سيستم ،[ --> cross talk کامپيوتر]ور ور کردن ، سخن نامفهوم گفتن ، فاش کردن ، ياوه گفتن ، ياوه ، سخن بيهوده ، من ومن
babble(2) :: ور ور كردن ، سخن نامفهوم گفتن ، فاش كردن ، یاوه گفتن ، یاوه ، سخن بیهوده ، من ومن 
babe :: (=baby) طفل ، نوزاد، كودك ، شخص ساده و معصوم 
babel :: شهر و برج قدیم بابل ، هرج و مرج ، سخن پرقیل و قال ، اغتشاش ، شلوغی ، بناى شگرف ، طرح خیالی 
baboon :: اشكال مضحك ، شكل عجیب و غریب ، (ج .ش .) یكنوع میمون یا عنتر دم كوتاه 
babouche :: كفش سرپایی ، پاپوش 
baby :: بچه ، كودك ، طفل ، نوزاد، مانند كودك رفتار كردن ، نوازش كردن 
baby farm :: محل نگهدارى كودكان 
baby sit :: (د.گ .) بچهدارى كردن (درغیاب والدینشان )، از بچه نگاهدارى كردن 
baby sitter :: بچه نگهدار
babyish :: طفل مانند، كودك مانند
babylon :: شهر بابل قدیم 
baccalaureate :: لیسانسیه یا مهندس ، درجه باشلیه 
baccara :: باكارا، یكنوع بازى ورق 
baccarat :: باكارا، یكنوع بازى ورق 
baccate :: تماما گوشتی ، داراى میوه گوشتی ، دانهدار، انگورى، توت مانند
bacchanal :: وابسته به باكوس (bacchus) الههء باده و باده پرستی ، (مج .) میگسار و بادهپرست ، عیاش 
bacchanalia :: جشن باده گسارى، جشن و شادمانی پر سر و صدا
bacchanalian :: وابسته به جشن باده گسارى و شادمانی 
bacchant :: میگسارى، میگسار، بادهپرست 
bacchante :: زن عیاش و میگسار
bacchantic :: وابسته به بادهگسارى
bacchic :: وابسته به باكوس خداى میگسارى و پرستش او، مستانه و پرهیاهو، اواز مستی 
bacchus :: (افسانهء یونان ) رب النوع شراب و باده ، شراب 
bacciferous :: داراى میوه گوشتی ، توت دار، دانهدار
bacillar :: عصایی شكل ، بشكل میلههاى كوچك ، میله میله 
bacillary :: عصایی شكل ، بشكل میلههاى كوچك ، میله میله 
bacillus :: باكتریهاى میلهاى شكل كه تولید هاگ میكنند(مثل باسیل سیاه زخم )، باسیل 
back conductance :: برقرسانايى معکوس[الکترونيک]
back emf :: نيروى برق وارانى[الکترونيک]
back formation :: اشتقاق معكوس ، لغت سازى، اشتقاق لغات از یكدیگر
back panel :: صفحه عقبى[کامپيوتر]
back pay :: حقوق عقب افتاده 
back pitch :: گام خور پيچک[الکترونيک]
back plane :: يک برد مدار چاپى PCB که شامل حفره هايى است که ساير بردها مى توانند با زاويه هاى صحيح در ان جاى بگيرند[کامپيوتر]
back porch :: ميدان عقب[الکترونيک]
back resistance :: مقاومت معکوس[الکترونيک]
back swing :: نوسان به عقب[الکترونيک]
back talk :: پیش جوابی 
back turns of armature :: سيمپيچى معکوس ارميچر[الکترونيک]
back up :: کپى پشتيبان تهيه کردن ، پشتيبانى کردن[کامپيوتر]پشت قرار دادن ، معکوس ريختن[علوم مهندسى]جاگيرى پشت يار ، اماده براى دويدن درصورت ضربه خوب يار [ کريکت[] ورزشى]اطلاعات مکمل حاشيه اى نقشه پشتيبانى کردن ، تکميل کردن ، تقويت کردن تقويتى[علوم نظامى]
backbencher :: عضو هیئت قانونگذارى
backboard :: تخته یا صفحهء پشت هرچیزى، تختهء پشت قاب عكس وغیره 
backbone :: تیرهء پشت ، ستون فقرات ، (مج .) پشت ، استقامت ، استوارى، استحكام 
backbone (network) :: مازه 
backdoor :: درعقب ، وسیله نهایی یا زیر جلی ، پنهان 
backdrop :: پردهء پشت صحنهء تاتر
backed :: داراى پشت ، پشتی دار، پشت گرم 
backer :: نگهدار، پشتیبان ، حامی ، كسی كه دراجراى نقشهاى كمك میكند، حمال ، باربر
backfield :: (درفوتبال ) چهاربازیكن خط دفاع كه در پشت خط حملهاند
backfire :: پس زدن تفنگ ، منفجر شدن قبل از موقع ، نتیجه معكوس گرفتن 
back-fire :: پس زدن جرقه[الکترونيک]
background :: زمينه ، سابقه ، پس زمينه[کامپيوتر]زمينه ، دورنماى عقب[معمارى]زمينه ، دورنما ، معلومات قبلى[علوم نظامى]زمينه[روانشناسى]زمينه ، نهانگاه ، سابقه
background communication :: ارتباط پس زمينه[کامپيوتر]
background job :: [ --> background programکامپيوتر]
background noise :: در پيمايش نورى اين مسئله نوعى تداخل الکتريکى است که توسط لکه هاى جوهر و يا ذره هاى مرکب چاپ بر روى زمينه تصوير ظاهر مى شود ، صداى پس زمينه ، اختلال پس زمينه[کامپيوتر]اصوات مزاحم ، پارازيت[علوم نظامى]همهمه[الکترونيک]
background printing :: چاپ پس زمينه[کامپيوتر]
background process :: فرايندهاى پس زمينه[کامپيوتر]
background processing :: پردازش زمينه اى[کامپيوتر]پردازش زمينه اى
background processing(2) :: پردازش زمینهاى
background program :: برنامه اى که به هنگام عدم نيازمنديهاى برنامه هاى با تقدم بالا به امکانات سيستم کامپيوترى چند برنامه اى قابل اجرا مى باشد ، برنامه زمينه اى ، برنامه پس زمينه اى[کامپيوتر]برنامه زمينه اى
background program(2) :: برنامه زمینهاى
background recalculation :: محاسبه مجدد پس زمينه[کامپيوتر]
background reflection :: بازتاب زمینهاى
backhand :: پشت دستی یا ضربه با پشت راكت (دربازى تنیس و غیره )، زشت ، ناهنجار، با پشت دستضربه زدن ، باپشت راكت ضربت وارد كردن 
backhand stroke :: ضربت چوگان از پشت سر
backing :: پشتی ، پشتیبان ، پوشش ، تصدیق در پشت یا ظهر ورقه ، دیركردن ، كندى
backing(2) :: پشتیبانی 
backing(3) :: پشتیبانی ، پشتیبان 
backing storage :: انباره پشتيبان[کامپيوتر]
backing store :: انباره پشتيبان[کامپيوتر]انباره پشتيبان
backing store(2) :: حافظه ی پشتیبان 
backing store(3) :: انباره پشتیبان 
backing up :: پشتيبان گيرى[کامپيوتر]
backlash :: (درماشین ) پس زنی ، پس زدن ، عكس العمل سیاسی 
backlash(2) :: واكنش شدید
backlit display :: صفحه نمايش پشت نور[کامپيوتر]
backlog :: پس افت 
backlog(2) :: كنده بزرگی كه پشت اتش بخارى گذارده میشود، موجودى جنسی كه بابت سفارشات درانبارموجوداست ، جمع شدن ، انبارشدن ، كار ناتمام یا انباشته 
backplane :: مدار و اعضاى مکانيکى که بردهاى يک سيستم را متصل مى کنند ، تخته پشت ، پانل پشت ، صفحه محمل ، صفحه پشت[کامپيوتر]
backrent :: اجارهء پس افتاده 
backrest :: تكیهگاه ، پشتی ، متكا
backset :: بازداشت ، عقب زنی ، معكوس ، وارونه 
backside :: كفل ، پشت ، عقب هر چیزى، خصوصی ، محرمانه 
backslap :: تظاهر بصمیمیت كردن ، چاخان كردن 
backslash :: ممیزِ وارونه 
backslide :: (از دین ) برگشتن ، سیرقهقرایی كردن 
backspace :: (كلید) پس بر 
backspace(2) :: پسبرد ، برگشت به عقب[کامپيوتر]پسبرد، پسبردن
backspace (key) :: (كلید) پسبر 
backspace tape :: فرايند برگرداندن نوار مغناطيسى به ابتداى رکورد قبلى[کامپيوتر]
backstage :: در پس پرده ، محرمانه ، خصوصی ، مربوط به پشت پردهء نمایش (مخصوصااطاق رخت كن )
backstairs :: نهانی ، غیرمستقیم ، رمزى، (م .ل .) از راه پلهكان عقبی ، پلهكان پشت 
backstitch :: كوك زیگزاگ ، كوك چپ و راست 
backstretch :: خط سیرجهت مخالف مبداء مسابقه 
backstroke :: ضربه باپشت دست ، (درتفنگ ) پس زنی ، لگدزنی ، برگشت ، عقب زنی ، (شنا) كرال پشت 
backswept :: برگشته بطور مایل واریب 
backsword man :: شمشیرباز
backtracking :: عمل پيمايش معکوس يک ليست[کامپيوتر]
backup :: پشتیبان 
backup(2) :: پشتیبان ، پشتیبانی كردن 
backup(3) :: فرمان[BACKUP کامپيوتر]جانشين بازيگر[ورزشى]پشتيبان ، پشتيبانى کردن
backup copy :: نسخه پشتيبان ، کپى پشتيبان ، روگرفت پشتيبان[کامپيوتر]
backup file :: پرونده پشتیبان 
backup system :: سیستم پشتیبان 
backup utility :: برنامه کمکى پشتيبان[کامپيوتر]
backus-naur form :: قرارداد ثبت شده اى که براى توضيح نحو يک زبان برنامه نويسى استفاده مى شود[کامپيوتر]
backward :: پس سو 
backward(2) :: پس سو
backward(3) :: عقب افتاده ، بهپشت ، ازپشت ، وارونه ، عقب مانده ، كودن 
backward chaining :: روشى براى استدلال که از هدف مطلوب شروع و به سمت حقايق از قبل شناخته شده ادامه مى يابد ، زنجيره پسرو[کامپيوتر]زنجيره اى کردن وارونه[روانشناسى]
backward read :: يک نوع مشخصه موجود در بعضى از سيستمهاى نوار مغناطيسى که در ان واحدهاى نوار مغناطيسى با حرکت در جهت معکوس مى توانند داده ها را به حافظه کامپيوتر منتقل کنند[کامپيوتر]
backward reference :: ارجاع به عقب 
backward search :: جستجوى پسرو[کامپيوتر]
backwardness :: عقب افتادگی 
backwards :: عقب افتاده ، بهپشت ، ازپشت ، وارونه ، عقب مانده ، كودن 
backwash :: مراجعت موج ، اضطراب یا اشفتگی بعداز انجام عملی ، عواقب 
backwater :: مرداب ، باریكه آب ، جاى دورافتاده 
backwoods :: اراضی جنگلی دوراز شهر، جنگلهاى دورافتاده 
backwoodsman :: دهاتی ، اهل جاى دورافتاده 
bacteria :: (pl.of bacterium) میكرب هاى تك یاخته ، باكترى، تركیزه 
bacteria(2) :: باكتری
bacterial :: (زیست شناسی ) وابسته به باكترى، میكربی 
bactericidal :: نابود كنندهء باكترى، ضد باكترى
bactericide :: باكترى كش 
bacteriologic :: مربوط به میكرب شناسی ، وابسته به باكترى شناسی 
bacteriologist :: میكرب شناس ، متخصص شناسایی انواع باكتریها
bacteriology :: علم میكرب شناسی ، باكترى شناسی 
bacteriolysis :: انهدام باكترى، فساد و تحلیل میكرب 
bacteriophagy :: باكترى خوارى، تغذیه از باكترى
bacterization :: تحت تاثیر باكترى، الودگی بمیكرب 
bacterize :: تحت تاثیر باكترى قراردادن ، با میكرب الوده شدن 
bactrian :: باخترى، دوكوهانه 
baculiform :: میلهاى شكل ، بشكل میله 
bad block :: بلوک خراب 
bad blood :: ازردگی ، خشم ، رنجش ، تلخی ، تندى، زنندگی ، مسمومیت خون دراثرعصبانیت ، خصومت 
bad break :: قطع نامناسب[کامپيوتر]
bad page break :: قطع يا مکث نامناسب صفحه[کامپيوتر]
bad sector :: قطاع بد ، قطاع خراب[کامپيوتر]
bade :: (p.of bid) زمان ماضی فعل bid
badge :: نشان ، علامت ، امضاء و علامت برجسته و مشخص 
badge reader :: نشانه خوان[کامپيوتر]
badger :: (n.) :دستفروش ، دورهگرد، خرده فروش ، (ج .ش ) گوركن ، خرسك ، شغاره (mustelidae)، (vt.) :سربسر گذاشتن ، اذیت كردن ، ازار كردن 
badland :: زمین لم یزرع ، زمین سنگلاخ یا باطلاقی 
badly :: بطوربد، بطور ناشایسته 
badminton :: بدمینتن ، نوعی بازى تنیس باتوپ پردار
baffle :: تيغه[شيمى]منحرف کننده جريان سيال[هواپيمايى]ديوار ارام کننده ، سپر ، موج گير[معمارى]منعکس ، صفحه منعکس کننده ، صفحه انعکاس از پيشرفت بازداشتن ، بر هم زدن[علوم نظامى]تيغه بلندگو ، تيغه لامپ[الکترونيک]گيج يا گمراه کردن ، مغشوش کردن ، دستپاچه کردن ، بى نتيجه کردن ، پريشانى ، اهانت
baffle(2) :: گیج یا گمراه كردن ، مغشوش كردن ، دستپاچه كردن ، بینتیجه كردن ، پریشانی ، اهانت 
bafflement :: گیجی ، دست پاچگی 
baffler :: گیج كننده ، دست پاچه كننده 
bag :: كیسه ، كیف ، جوال ، ساك ، خورجین ، چنته ، باد كردن ، متورم شدن ، ربودن 
bagasse :: تفاله ، تفاله نیشكر
bagatelle :: چیزجزئی واندك ، (مج .) چیز بیهوده ، ناقابل 
bagel :: نان شیرینی حلقوى
baggage :: بار و بنهء مسافر، چمدان ، بارسفر
baggily :: بطورباد كرده ، كیسه دار، بطورشل و ول 
bagginess :: بادكردگی ، پف كردگی ، غرور، شلی 
bagging :: پارچه كیسهاى، كیسه 
baggy :: بادكرده ، شل ، ول ، كیسهاى متورم ، قلنبه 
bagpipe :: (مو.) نیانبان كه در اسكاتلند مرسوم است ، پرحرفی 
bagpiper :: نوازندهء نیانبان 
bagworm :: (ج .ش ) كرم حشره بید یا پروانه 
bah :: به ، علامت تعجب حاكی ازاهانت و تحقیر
bahama islands :: جزایرباهاما واقع درهندغربی و جنوب فلوریدا
bail :: توقیف ، حبس ، واگذارى، انتقال ، ضمانت ، كفالت ، بامانت سپردن ، كفیل گرفتن ، تسمه ، حلقه دور چلیك ، سطل ، بقید كفیل ازاد كردن 
bail out :: به قید كفیل ازاد كردن و شدن ، با پاراشوت از هواپیما پریدن 
bailee :: تحویل گیرنده ، ضامن و متعهد
bailer :: اجاره دهنده ، امانت دهنده ، كفیل دهنده 
bailey :: دیوار با حیاط خارجی قلعه ملوك الطوایفی 
bailie :: bailiff، عضوانجمن شهر
bailiff :: ناظر، ضابط، امین صلح یا قاضی ، نگهبان دژ سلطنتی 
bailiwick :: ناحیه قلمرو مامور، مباشرت ، نظارت ، پیشخدمتی 
bailment :: امانت گیرى، امانت دارى، سمسارى، كفالت 
bailor :: اجاره دهنده ، امانت دهنده ، كفیل دهنده 
bailsman :: ضامن ، كفیل 
bait :: طعمهدادن ، خوراك دادن ، طعمهرابه قلاب ماهیگیرى بستن ، دانه ، چینه ، مایه تطمیع ، دانهء دام 
baize :: نوعی فلانل رومیزى
baked meat :: نان شیرینی ، شیرینی اردى، غذاى پخته 
bakelite :: باکليت[شيمى]باکليت[الکترونيک]
bakelite-micarta :: باکليت - ميکارتا[الکترونيک]
bakemeat :: نان شیرینی ، شیرینی اردى، غذاى پخته 
baker :: نانوا، خباز
bakers yeast :: نوعی مخمر آبجو (saccharomyces cerevisiae)
bakery :: دكان نانوایی یا شیرینی پزى
bakeshop :: نانوایی ، دكان نانوایی 
baking powder :: پودر خمیرمایه 
baksheesh :: (فارسیاست ) بخشش ، انعام ، (مج .) رشوه 
bal :: BASIC Assembly Language، زبان ساده شده زبان اسمبلى[کامپيوتر]از مچ پا به پايين [ تکواندو[] ورزشى]
balalaika :: (مو) بالالایكا یكنوع الت موسیقی شبیه گیتار، یكنوع رقص 
balance :: تعادل[کامپيوتر]توازن ، تعادل ، تراز ، هميارى[زيست شناسى]توازن ، تعادل[تربيت بدنى]مانده ، تراز ، موازنه ، صورت وضعيت[تجارت خارجى]بالانس کردن ، تراز کردن ، متعادل کردن بالانس ، هم وزن ، تعادل ، ترازو ، توازن[علوم مهندسى]موازنه ، مانده ، تتمه[حقوق]موازنه ، مانده ، تتمه[بازرگانى]تعادل[هواپيمايى]تراز ، ترازش[معمارى]تعادل ، توازن ، تراز شدن ، متعادل کردن ترازو[علوم نظامى]توازن[روانشناسى]ترازو ، موازنه ، مانده[اقتصاد]ترازو، ميزان ، تراز، موازنه ، تتمه حساب ، مانده ، برابرکردن ، موازنه کردن ، تعادل ، متعادل کردن ، توازن
balance(2) :: تعادل ، توازن ، مانده ، متعادل كردن 
balance coil :: پيچک تراز[الکترونيک]
balance control :: ترازپاى[الکترونيک]
balance indicator :: ترازنما[الکترونيک]
balance sheet :: ترازنامه 
balanced :: متعادل ، متوازن 
balanced armature unit :: جوشن متعادل[الکترونيک]
balanced load :: بار خارجى متعادل[الکترونيک]
balanced polyphase system :: مدار چند فاز متوازن[الکترونيک]
balanced system :: سيستم متعادل[کامپيوتر]سيستم متعادل
balanced system(2) :: سیستم متعادل 
balanced transmission line :: سيم انتقال متقارن[الکترونيک]
balancer :: متعادل كننده ، ترازودار، اكروبات 
balancer set :: ترازگر[الکترونيک]
balancing resistance for generator :: ولتپاى مقاومتى مولدها[الکترونيک]
balas :: یاقوت پوست پیازى، یكنوع یاقوت سرخ ، لعل بدخشان 
balbriggan :: یكنوع پارچهء نخی كه براى زیرپوش بكار میرود
balcon :: ایوانگاه
balcon(2) :: ایوانك
balcony :: ایوان ، بالاخانه ، بالكن ، لژ بالا
bald :: طاس ، بیمو، كل ، برهنه ، (مج .) بی لطف ، ساده ، بی ملاحت ، عریان ، كچل ، طاس شدن 
bald eagle :: (ج .ش .) عقاب گر، نوعی عقاب كه در شمال امریكا زندگی میكند
balderdash :: سخن بی معنی ، چرند، یاوه ، نوشابه كف الود
baldhead :: ادم طاس 
baldpate :: ادم طاس 
baldric :: بند شمشیر، حمایل 
bale :: عدل ، لنگه ، تا، تاچه ، مصیبت ، بلا، رنج ، محنت ، رقصیدن 
baleen :: والانه ، استخوان نهنگ (whalebone)، بالن ، بال ، باله ، ماهی سیم 
balefire :: اتش خطر، اتش علامت ، اتش مرده سوزانی 
baleful :: محنت بار، مصیبت بار، غم انگیز
balk :: مرز، زمین شخم نشده ، (مج ) مانع ، مایهء لغزش ، طفره رفتناز، امتناع ورزیدن ، رد كردن ، زیرش زدن 
balkanization :: تقسیم بقطعات ریز (مثل كشورهاى بالكان )
balkanize :: ناحیهاى را بقطعات ریز تقسیم كردن (مثل كشورهاى شبه جزیرهء بالكان )
balky :: طفرهرو، امتناعی 
ball :: گلوله ، گوى، توپ بازى، مجلس رقص ، رقص ، ایام خوش ، گلوله كردن ، گرهك 
ball and socket joint :: مفصل ماشینی كه گلوله دارد و درتوى حفرهاى قرار میگیرد
ball bearing :: بلبرینگ ، چرخ فلزى كه روى ساچمههاى فلزى كوچكی باسانی میلغزد
ball point pen :: قلم خودكار
ball printer :: چاپگر توپى[کامپيوتر]
ballad :: شعر افسانهاى، (مو.) تصنیف ، اواز یكنفرى كه در ضمن ان داستانی بیان میشود، یك قطعهء رومانتیك 
ballade :: قطعه منظومی مركب از سه مصرع مساوى و متشابه و یك مصرع كوتاهتر كه هریكاز این چهار قسمت یك بیت ترجیعبند دارد، قصیده ، مسمط مستزاد
balladry :: شعر، قصیده ، تصنیف سازى
ballast lamp :: ولتپاى لامپى[الکترونيک]
ballast resistor :: تخته مقاومت[الکترونيک]
ballast tube :: تخته مقاومت لامپى[الکترونيک]
ballerina :: رقاصه ، رقاصه بالت 
ballet :: بالت ، رقص ورزشی و هنرى
balletomane :: شیفته رقص بالت 
balletomania :: عشق یا جنون نسبت به بالت 
ballista :: (pl.ballistae) :منجنیق ، سنگ انداز، كشكنجیر
ballistic :: پرتابهاى وابسته بهعلم پرتاب گلوله ، مربوط بعلم حركت اجسامی كه درهوا پرتاپ میشوند
ballistic galvanometer :: گالوانومتر باليستيک[الکترونيک]
ballistic missile :: موشك ، پرتابه 
ballistics :: پرتابه شناسی ، علم حركت اجسام پرتاب شونده ، مبحث پرتاب گلوله واجسام پرتاب شونده 
balloon :: بالون
balloon(2) :: بالون ، بادكنك ، با بالون پروازكردن ، مثل بالون 
balloon reflector :: بالن منعکس کننده امواج الکترونيکى منعکس کننده امواج الکترونيکى بالن[علوم نظامى]
balloon tire :: لاستیك بادى عاجدار
ballot :: ورقه راى، مهره راى و قرعهكشی ، راى مخفی ، مجموع اراء نوشته ، با ورقه راى دادن ، قرعه كشیدن 
ballroom :: سالن رقص 
ballyhoo :: (n.) نمایش پر سر و صدا(براى جلب توجه مردم ).(vt.& vi) اگهی پر سر و صدا كردن 
balm :: بلسان ، مرهم 
balminess :: حالت مرهمی ، خوشبویی 
balmoral :: یكنوع نیم تنه پشمی ، یكنوع چكمه یا پوتین بندى، یكنوع كلاه نوك تیز
balmy :: مرهم ، داراى خاصیت مرهم ، خنك كننده ، خوشبو
balneology :: علم استحمام درمانی ، مبحث استحمام در آبهاى گرم 
baloney :: (=bologna) مزخرف ، چرند، نوعی كالباس 
balsam :: بلسان ، درخت گل حنا
balsamic :: وابسته به بلسان 
baltic :: دریاى بالتیك در شمال اروپا، وابسته به بالتیك 
balto slavic :: شاخهء زبان هند و اروپایی رایج در سواحل بالتیك و بین اقوام اسلاو
baluchi :: بلوچ ، زبان بلوچی 
balustrade :: طارمی ، نرده 
bam :: Basic Access Method، روش دستيابى اصلى[کامپيوتر]
bambino :: بچه كوچك ، نوزاد، تصویر مسیح در قنداق 
bamboo :: (گ .ش .) خیزران ، نی هندى، چوب خیزران ، عصاى خیزران ، ساخته شده از نی 
bamboo curtain :: سرحدات چین كمونیست ، مانع ، پردهء حصیرى
ban :: قدغن كردن ، تحریم كردن ، لعن كردن ، لعن ، حكم تحریم یا تكفیر، اعلان ازدواج در كلیسا
banal :: پیش پا افتاده ، مبتذل ، معمولی ، همه جایی 
banality :: ابتذال ، پیش پا افتادگی 
band :: باند ، نوار[کامپيوتر]نوار[شيمى]نوار ، باريکه[تربيت بدنى]باند ، نوار ، اره نوارى ، باند راديو[علوم مهندسى]متحد کردن ، متحد شدن[حقوق]نواره[معمارى]شبکه سيم خاردار ، نوار مانع ، قسمت موزيک ، کمربند ، نوار[علوم نظامى]باند[الکترونيک]بند و زنجير، تسمه يا بند مخصوص محکم کردن ، نوار، لولا، ارکستر، دسته ء موسيقى ، اتحاد، توافق ، روبان ، باند، بانداژ، نوار زخم بندى ، متحد کردن ، دسته کردن ، نوار پيچيدن ، بصورت نوار در اوردن ، با نوار بستن ، متحد شدن
band(2) :: باند، نوار
band pass :: نوار عبور ، نوار گذر ، باند عبور[علوم مهندسى]صافى ميان گذر [ مخابرات[] علوم نظامى]
band printer :: چاپگر نوارى[کامپيوتر]
band saw :: ماشین اره باریك ، اره نوارى
band shell :: جایگاه دستهء موزیك كه عقب ان بشكل صدف مقعر بزرگی است 
band stop :: صافى ميان نگذر [ مخابرات[] علوم نظامى]
band street writer :: يک برنامه پردازش کلمه که توسط شرکت BROADER BUND SOFTWARE ساخته شده است[کامپيوتر]
band switch :: کليد تغيير باند[الکترونيک]
band width :: باند ، نوار ، پهناى باند[کامپيوتر]پهناى نوار[شيمى]
bandage :: باندپیچی، نوارپیچی
bandage(2) :: نوار زخم بندى، با نوار بستن 
bandana :: دستمال گلدار
bandanna :: دستمال گلدار
bandbox :: جعبهء مقوایی مخصوص نگاهدارى كلاه 
bande :: باند، نوار 
bandeau :: (pl.bandeaux) نوار روى گیسو، نوار زخم بندى، نوار كلاه زنانه ، روبان ، گیسوبند
banderol :: باندرول ، نوار چسب ، برچسب 
banderole :: باندرول ، نوار چسب ، برچسب 
banderole(2) :: سرچسب
bandit :: سارق مسلح ، راهزن ، قطاعالطریق 
banditry :: راهزنی ، سرقت مسلح 
bandmaster :: رهبر اركستر، رئیس دستهء موزیك 
bandoleer :: جاى فشنگ ، حمایل ، قطارفشنگ 
bandolier :: جاى فشنگ ، حمایل ، قطار فشنگ 
bandora :: (مو.) نوعی سهتار
bandore :: (مو.) نوعی سهتار
bandpass amplifier :: فزونساز پالاييده[الکترونيک]
band-project filter :: فيلتر الکترونيکى که تنها يک باند معين از فرکانسها و نوسانات را عبور ميدهد و حدود بالا و پايين انرا حذف ميکند[هواپيمايى]
bandspread tuning control :: خازن ميزانسازى موج[الکترونيک]
bandwagon :: عرابهء دستهء موزیك سیار
bandwidth :: پهناى باند
bandwidth(2) :: پهنای باند 
bandy :: رد و بدل كردن ، اینسو و انسو پرت كردن ، بحث كردن ، چوگان سر كج ، چوگان بازى، كچ ، چنبرى
bandy legged :: پاچنبرى، كجپا
bane :: مایهء هلاكت ، زهر(درتركیب )، جانی ، قاتل ، مخرب زندگی 
baneful :: زهرالود، مضر، موذى
bang :: (vt.& vi.) :بستن ، محكم زدن ، چترى بریدن (گیسو)، (n.& adv.) صداى بلند یا محكم ، چتر زلف 
bangle :: گلوبند، النگو
bangtail :: دماسب كه پایین ان بطورافقی چیده شده باشد، دم كل 
banish :: تبعید كردن ، اخراج بلد كردن ، دور كردن 
banishment :: تبعید، اخراج 
banister :: نردهء پلكان 
banjo :: (مو.) بانجو، نوعی تار
bank :: بانك
bank(2) :: بانک[کامپيوتر]کرانه ديوارى[زيست شناسى]بانک[تجارت خارجى]بانک ، در بانک گذاشتن[حقوق]قسمت برجسته سر پيچ [ اسبدوانى[] ورزشى]دوران يا متمايل شدن هواپيما حول محور طولى[هواپيمايى]ساحل ، سکو ، کپه کردن[معمارى]صخره زيرابى کم ارتفاع ، ساحل ، کناره توده[علوم نظامى]ساحل[عمران]بانک[اقتصاد]کنار، لب ، ساحل ، بانک ، ضرابخانه ، رويهم انباشتن ، در بانک گذاشتن ، کپه کردن ، بلند شدن( ابر يا دود )بطور متراکم ، بانکدارى کردن
bank(3) :: كنار، لب ، ساحل ، بانك ، ضرابخانه ، رویهم انباشتن ، در بانك گذاشتن ، كپه كردن ، بلند شدن (ابر یا دود) بطور متراكم ، بانكدارى كردن 
bank acceptance :: دریافتی ، قبولی بانكی
bank advance :: وام بانکى
bank annuities :: سهام قرضه دولت بریتانیا كه كنسول (consols) هم نامیده شده 
bank balance :: ترازبانك
bank balance(2) :: مانده حساب بانكی
bank bill :: برات بانك ، اسكناس 
bank discount :: تنزیل بانكی ، تخفیف بانكی 
bank note :: چك تضمین شده ، اسكناس 
bank of deposit :: بانك پس انداز، صندوق پس انداز
bank of lamps :: مقاومت با لامپ رديفى[الکترونيک]
bank of trancformer :: دسته مبدل[الکترونيک]
bank paper :: اسكناس ، چك تضمین شده ، سفته بانكی 
bank rate :: مظنه رسمی تنزیل كه توسط بانك مركزى تعیین میشود
bank switching :: راه گزينى محدوده[کامپيوتر]
bankable :: نقد شدنی در بانك ، قابل نقل وانتقال بانكی 
bankable bill :: برات بانك پذیر
bankbook :: كتابچه بانك ، دفترحساب بانك ، دفترچه بانكی 
banker :: بانك دار، صراف 
banker(2) :: بانكدار
bankers bill :: صورت تبدیل ارز، صورتحساب بانكی 
banking :: بانكی
banking(2) :: بانكدار
banking(3) :: بانكدارى
banking system :: شبكه بانكی
banking system(2) :: نظام بانكداری
bankroll :: پشتوانه ، سرمایه بانك 
bankruptcy :: ورشكستگی ، افلاس ، توقف بازرگان 
bankside :: شیب ساحل ، كناره دریا و رودخانه ، پشته یا كناره رود
banner :: پرچم ، بیرق ، نشان ، علامت ، علم ، درفش 
banneret :: (=bannerette) پرچم كوچك 
bannerol :: (=bannerroll) پرچم روى جنازه 
bannister :: نردهء پلكان 
banns :: اعلان پیشنهاد ازدواج دركلیسا تا كسانی كهاعتراضی به صلاحیت زوجین دارنداطلاع دهند
banquet :: مهمانی ، ضیافت ، مهمان كردن ، سور، بزم 
banqueting room :: تالار ضیافت
banquette :: زمین بلند، پشت بارو، نیمكت ، پیاده رو
banstand :: جایگاه اركست ، محل دستهء موسیقی 
bantamweight :: مقیاس وزنی درحدود 8 پوند(رطل )، خروس وزن 
banter :: مورداستهزاء قراردادن ، دست انداختن ، شوخی كنایهدار، خوشمزگی 
banyan :: (گ .ش .) انجیر هندى، انجیرمعابد
banzai :: هلهله شادى، شلیك توپ جهت تبریك وتهنیت ، شادباش 
banzai attack :: حمله بی پروا
baptism :: تعمید، غسل تعمید، ایین غسل تعمید و نامگذارى
baptismal :: وابسته به غسل تعمید
baptist :: تعمید دهنده ، نام فرقهاى از مسیحیان 
baptistery :: تعمیدگاه ، جاى تعمید، تعمید
baptistry :: تعمیدگاه ، جاى تعمید، تعمید
baptize :: تعمید دادن ، بوسیله تعمید نامگذارى كردن 
bar :: میله 
bar(2) :: میله ، شمش ، مانع شدن 
bar chart :: (=bar graph) وزن سنج ، وزن نگار، دستگاه ثبت وزن 
bar chart(2) :: نمودار میلهاى
bar chart(3) :: نمودار ميله اى[کامپيوتر]نمودار سطرى يا ستونى[معمارى )=bar graph(]وزن سنج ، وزن نگار، دستگاه ثبت وزن نمودار ميله اى
bar code :: رمز میلهاى
bar code(2) :: کد ميله اى ، رمز ميله اى[کامپيوتر]رمز ميله اى
bar code(3) :: رمزینه
bar code(4) :: کد میله ای 
bar code reader :: دستگاه خواننده کد ميله اى[کامپيوتر]
bar generator :: نوارساز[الکترونيک]
bar graph :: نمايش ميله اى ، نمودار ميله اى[کامپيوتر]
bar magnet :: مغناطيس ميله اى[الکترونيک]
bar mitzvah :: پسریهودى كه وارد سالگی شده و باید مراسم مذهبی را بجا اورد، جشنی كه براى رسیدنپسر باین سن بر پا میشود
bar printer :: چاپگر ميله اى[کامپيوتر]چاپگر ميله اى
bar printer(2) :: چاپگر میلهاى
bar wound armature :: رتور قفس سنجابى[علوم مهندسى]ارميچر ميله اى[الکترونيک]
barb :: خار، پیكان ، نوك ، ریش ، خارداركردن ، پیكانداركردن 
barbarian :: بیگانه ، اجنبی ، ادم وحشی یا بربرى
barbaric :: وحشی ، بربرى، بیادب ، وحشیانه 
barbarity :: وحشیگرى، بی رحمی ، قساوت قلب 
barbarize :: با تعبیر بیگانه و غیر مصطلح امیختن ، وحشی كردن ، بیگانه یا وحشی شدن 
barbarous :: وحشی ، بی تربیت ، بیگانه ، غیر مصطلح 
barbate :: ریشه دار، ریش دار(مثل سیم خاردار)، خاردار
barbe :: شال گردن یا روسرى، دندانهاى ریز
barbecue :: بریانی ، كباب ، بریان كردن ، كباب كردن ، بریان 
barbed :: خاردار
barbed wire :: سیم خاردار
barbell :: دامبل ، هالتر
barbellate :: ریشك دار، خاردار
barber :: سلمانی كردن ، سلمانی شدن ، سلمانی 
barbette :: (دراستحكامات ) تپه هاى خاكی كه توپها را بر ان قرارمیدهند، (دركشتی جنگی ) سنگرى كهاز انجاتوپها را اتش میكنند
barbican :: برج و باروى قلعهء شهر
barbicel :: رشته باریك پر، پرچه 
barbital :: (ش .) گرد سفید خواباور، ورونال 
barbiturate :: (ش .) نمك اسید باربیتوریك ، مشتقات اسید باربیتوریك كه بعنوان داروى مسكن وخواب اورتجویز میشود
barbule :: خاركوچك ، موى كوچك 
bard :: زرهاسب ، شاعر(باستانی )، رامشگر، شاعر و اوازخوان 
bardic :: حماسی ، مربوط به رامشگرى
bardolater :: شیفته اشعار وسبك شعرى شكسپیر
bare :: برهنه 
bare(2) :: لخت ، عریان ، (مج .) ساده ، اشكار، عارى، برهنه كردن ، اشكاركردن 
bare board :: برد خالى[کامپيوتر]
bare handed :: بی اسلحه ، بی وسیله ، دست تنها
bare machine :: ماشین لخت 
bareback :: بی زین ، سواراسب برهنه 
barebaked :: بی زین ، سواراسب برهنه 
barefaced :: بی شرم ، گستاخ ، پررو، روباز
barefoot :: پابرهنه 
barefooted :: پابرهنه 
bareheaded :: سربرهنه ، بدون كلاه 
barely :: بطورعریان ، با اشكال 
barème :: شمارك
barfly :: كسی كه از این میكده بهان میكده میرود
bargain :: سودا، معامله ، داد و ستد، چانه زدن ، قرارداد معامله ، خرید ارزان (باa)، چانه زدن ، قرارداد معامله بستن 
barge :: دوبه ، كرجی ، با قایق حمل كردن ، سرزده وارد شدن 
bargee :: كرجی بان ، ادم خشن ، قایقران (bargeman)
barilla :: قلیاى صابون پزى، قلیاب قمی 
barite :: (ش .) سولفات باریم طبیعی 
baritone :: صداى بین بم و زیر(باریتون )
barium :: (ش .) فلز دو ظرفیتی ، فلز باریم 
barium sulfate :: سولفات باریم 
barkeep :: مشروب فروش ، باده فروش ، صاحب میكده 
barkeeper :: مشروب فروش ، باده فروش ، صاحب میكده 
barker :: كارگر یا ماشینی كه پوست میكند، دباغ ، پوست درخت كن ، كسیكه دم مغازه میایستد و برایجنسی تبلیغ میكند
barkhausen oscillation :: نوسان بارکهاوزن[الکترونيک]
barky :: پوست دار، پوستی 
barleycorn :: (گ .ش .) دانه جو، مقیاس وزنی برابر 0648#576;اغ ، پوست درخت كن ، كسیكه دم مغازه میایستد و برایجنسی تبلیغ میكند گرم ، مقیاس طولی برابر5;زاد میلیمتر
barleysugar :: آب نبات 
barleywater :: ماشعیر
barm :: مایه آبجو، مخمر
barmaid :: خادمهء میخانه ، پیشخدمت میخانه ، گارسون 
barman :: مردى كه در پیشخوان یا پشت بار مهمانخانه یا رستوران كار میكند
barmy :: خمیرمایهاى، مخمر، (مج .) احمق 
barn :: انبار غله ، انبار كاه و جو و كنف وغیره ، انباركردن ، طویله 
barnacle :: نوعی صدف ، پوزه بند یا مهاراسب (هنگام نعلبندى)، پوزه بند(براى مجازات اشخاص )، سرسخت 
barnstorm :: مسافرت كردن از یك مكان به مكان دیگر و توقف كوتاهی در انجا
barnyard :: محوطهء اطراف انبار، حیاط انبار
barogram :: فشارنگار، ثبت وزن و جرم ، دستگاه ثبت وزن و جرم چیزى
barometer :: هواسنج ، میزان الهواء، فشار سنج (براى اندازه گیرى فشارهوا)
barometric :: وابسته به سنجش فشار هوا
barometric pressure :: فشار هوا، فشار جو
barometrical :: وابسته به سنجش فشار هوا
barometry :: سنجش فشار هوا
baron :: بارون ، شخص مهم و برجسته در هر قسمتی 
baronage :: مجموع بارونها و نجبا، مقام بارونی ، املاك بارون 
baroness :: بانوى بارون ، همسر بارون 
baronet :: بارونت (این كلمه درمورد نجیب زادگانی گفته میشد كه بطور ارثی بارون نبودند)
baronetage :: مقام و منصب بارونی 
baronetcy :: مقام و مرتبه بارونی 
barong :: یكنوع چاقو یا شمشیر دسته كلفت لبه تیز
baronial :: مربوط به بارون ، بارونی 
barony :: ملك یا قلمرو بارون ، شان بارون 
baroque :: غریب ، ارایش عجیب وغریب ، بی تناسب ، وابسته به سبك معمارى در قرن هیجدهم ، سبكبیقاعده وناموزون موسیقی 
barouche :: نوعی درشكه چهارچرخه 
barque :: (=bark) پوست درخت ، باركاس ، كرجی 
barquentine :: (=bark) پوست درخت ، باركاس ، كرجی 
barrack :: سربازخانه ، منزل كارگران ، كلبه یا اطاقك موقتی ، انباركاه ، درسربازخانه جادادن 
barracoon :: حصار، بازداشتگاه بردگان 
barrage :: سدبندى، رگبارگلوله ، بطورمسلسل بیرون دادن 
barrage reception :: سد گيرنده[الکترونيک]
barrator :: (=barrater) قاضی رشوهگیر، رئیس یامتصدى كشتی كه رشوه بگیرد، جنگ كننده ، قلدور، مزدور، دعوایی ، اهل نزاع ، رشوه خوار
barratry :: خرید و فروش مقامهاى دولتی ومذهبی با پول ، خیانت در امانت ، ستیزه جو
barrel :: بشكه ، خمرهچوبی ، چلیك ، لوله تفنگ ، درخمره ریختن ، دربشكه كردن ، با سرعت زیادحركت كردن 
barrel chair :: صندلی فنرى كه پشتش سفت ومقعر است 
barrel organ :: (مو.) نوعی ارغنون ، اكوردئون ، ارگ دندهاى
barrel printer :: چاپگر بشکه اى[کامپيوتر]چاپگر بشکه اى
barrel printer(2) :: چاپگر بشكهاى
barrel switch :: گزینه بشكهاى
barrelful :: (barrelsful،pl.barrelfuls ) مقدار خیلی زیاد
barrelhouse :: میكده ورقاصخانه ارزان قیمت 
barren :: نازا، عقیم ، لم یزرع ، بی ثمر، بی حاصل ، تهی ، سترون 
barreter :: شدتپاى[الکترونيک]
barrette :: نوعی سنجاق سر زنانه ، پنس مو
barricade :: سنگربندى موقتی ، مانع ، مسدود كردن (بامانع )
barrier :: مانع 
barrier(2) :: نرده یامانع عبوردشمن ، سد، حصار، راه كسی را بستن 
barrier layer :: لايه سدى[شيمى]بند الکترونى[الکترونيک]
barrier layer capacitance :: ظرفيت بند الکترونى[الکترونيک]
barrier reef :: صخره مرجانی كه تقریباموازى ساحل است 
barrier-layer cell :: سلول لايه سدى[شيمى]پيل نور برقى مجاورتى[الکترونيک]
barring :: بجز، باستثناء
barrister :: وكیل مدافع ، وكیل مشاور، وكیل دعاوى
barroom :: نوشابه فروشی ، بار یا پیاله فروشی ، بار
barrow :: زنبه ، خاك كش ، چرخ دستی ، چرخ دوره گردها، پشته ، توده ، كوه ، تپه ، ماهور
bartender :: كسی كه در بار مشروبات براى مشتریان می ریزد، متصدى بار
barter :: تهاتركردن ، پایاپاى معاملهكردن (باfor )، دادوستد كالا
barterer :: معاملهگر پایاپاى
bartizan :: كنگره بالاى برج 
barye :: بارى ، واحد فشار معادل 0 بتوان -6 بار[هواپيمايى]بارى[الکترونيک]
bas relif :: حجارى ونقوش برجسته ، برجسته ، كوتاه ، نقش كم برجسته 
basal :: اساسی ، مربوط به ته یابنیان 
basalt :: (م .ع .) نوعی سنگ چخماق یا اتش فشانی سیاه 
bascule :: قپان ، اهرام یا لنگرپل متحرك 
bascule bridge :: پل متحرك ، پل قپانی 
base :: پايه ، مبنا[کامپيوتر]باز[شيمى]پايه ، پى ، زمينه ، پايين ، اساس ، تکيه گاه ، بيس ترانزيستور[علوم مهندسى]بدل ، قلب[حقوق]هرکدام از چهار پايگاه بيس بال ، پايه ، زيربناى پيست اسکى ، وضع کف اسکى[ورزشى]پايگاه[علوم دريايى]باز ، قليا ، بنيان ، پايه ، مبنا[هواپيمايى]پى ، پايه ، قاعده در هندسه ، شالوده[معمارى]پايگاه ، تکيه گاه ، مقر ، پايه ، کف ، مبناى يکان ، مبناى توزيع ، ته ، اساس ، باز [ نقشه بردارى] ، باز [ شيمى[] علوم نظامى]بستر[عمران]پايه[روانشناسى )pl.bases(]ته ، پايه ، زمينه ، اساس ، بنياد، پايگاه ، ته ستون ، تکيه گاه ، فرومايه ،( مو ).صداى بم ، بنيان نهادن ، مبنا قراردادن ، مبنا، پست ، شالوده
base(2) :: پايه ،[ --> binary کامپيوتر]
base(3) :: پایه ، مبنا، پایگاه 
base 0 :: پايه 0 ،[ --> decimal کامپيوتر]
base 6 :: پايه 6 ،[ --> hexadecimal کامپيوتر]
base address :: نشانى پايه ، ادرس مبنا[کامپيوتر]نشانى پايه
base address(2) :: نشانی پایه 
base font :: فونت پايه ، فونت پيش فرض[کامپيوتر]
base line :: خط مبنا[کامپيوتر]خط مبنا [ نقشه بردارى[] معمارى]خط مبنا ، خط کور ، خط توجيه[علوم نظامى]خط پايه[روانشناسى]
base memory :: حافظه پايه[کامپيوتر]
base number :: عدد مبنا ، عدد پايه[کامپيوتر]
base pay :: حقوق ثابت بدون مزایا وفوق العاده 
base point :: نقطه مبنا[کامپيوتر]
base register :: ثبات پايه ، ثبات مينا[کامپيوتر]ثبات پايه
base register(2) :: ثبات پایه 
baseball :: بازى بیس بال 
baseband :: باند پايه[کامپيوتر]
baseband transmission :: روشى که براى بکارگيرى انتقال سيگنالهاى فرکانس پايين از ميان کابل کواکسيال جهت انتقال داده در شبکه با محلى با فاصله کوتاه[کامپيوتر]
baseboard :: چوب یا تختهاى كه بعنوان ستون یا پایه بكار میرود
baseborn :: حرامزاده ، پست ، فرومایه ، بدگهر
baseless :: بی اساس ، بی ماخذ
baseline :: خط کرسی 
baseline document :: سندى که يک مرجع براى تغييرات يک سيستم کامپيوترى مى باشد[کامپيوتر]
basement :: طبقه زیر، زیر زمین ، سرداب 
bash :: برهم زدن ، ترساندن ، دست پاچه نمودن ، شرمنده شدن ، ترسیدن ، خجلت 
bashaw :: پاشا، نجیب زاده ، اصیل 
basic :: Instruction code Beginner\s All-Purpose Symbolic، يک زبان برنامه نويسى ساده از نظر اموزش و بکارگيرى و داراى فهرست کوچکى از دستورات و قالبهاى ساده ، بيسيک[کامپيوتر]بازى[زيست شناسى]بازى[شيمى]بنيانى ، ابتدايى ، مقدماتى ، اساسى[علوم مهندسى]اساسى ، اصلى[حقوق]اصلى ، اوليه[هواپيمايى]پايه اى ، قليايى ، بازى[معمارى]ابتدايى ، اوليه ، اساسى ، مقدماتى[علوم نظامى]بنيادى[روانشناسى]پايه اى ، اساسى ، اصلى ، تهى ، بنيانى
basic(2) :: اساسی ، اصلی ، تهی ، بنیانی 
basic(3) :: پایهاى، اساسی 
basic(4) :: پایه ای 
basic access method :: روش دستيابى اصلى[کامپيوتر]
basic direct access method :: روش دستيابى مستقيم اساسى[کامپيوتر]
basic fortran :: استاندارد امريکايى و تاييد شده از زبان برنامه نويسى فرترن[کامپيوتر]
basic indexed sequential acess method :: روش دستيابى ترتيبى شاخص دار اساسى[کامپيوتر]
basic input-output system :: سيستم ورودى و خروجى پايه[کامپيوتر]
basic language :: زبان بیسیك 
basic linkage :: پيوند اساسى[کامپيوتر]
basic partitioned access method :: روش دستيابى قسمت بندى شده اساسى[کامپيوتر]
basic sequential access method :: روش دستيابى ترتيبى اساسى[کامپيوتر]
basic telecommunications access method :: روش دستيابى ارتباطات راه دور اساسى[کامپيوتر]
basica :: بيسيک - اى[کامپيوتر]
basically :: بطور اساسی 
basicity :: (ش .) خاصیت بازى وقلیایی ، حالت بنیانی 
basic-plus :: نوعى زبان برنامه نويسى گسترش يافته[BASIC کامپيوتر]
basifixed :: از پایه بهم نزدیك شده ، متصل در پایه 
basify :: قلیایی كردن ، تبدیل به قلیا كردن 
basil :: (گ .ش .) ریحان ، شاهسپرم از خانواده نعناعیان 
basilar :: (=basilary) بنیادى، پایهاى، واقع شده در پایین ، اساسی 
basilica :: قصرسلطنتی ، سالن دراز ومستطیل ، كلیساهایی كه سالن دراز دارند
basilisk :: اژدهاى افسانهاى بالدار، سوسمارامریكایی ، نوعی منجنیق نظامی 
basin :: لگن ، تشتك ، حوزه رودخانه ، آبگیر، دستشویی 
basined :: داراى آبگیر، لگن دار
basis :: (pl.bases) اساس ، ماخذ، پایه ، زمینه ، بنیان ، بنیاد
basis(2) :: اساس ، پایه ، مبنا
basis weight :: وزن پايه[کامپيوتر]
bask :: افتاب خوردن ، باگرماى ملایم گرم كردن ، حمام افتاب گرفتن 
basket coil :: پيچک تار عنکبوتى[الکترونيک]
basketball :: بازى بسكتبال 
basketry :: زنبیل (بافی )، سبد (بافی )، هنردستی (زنبیل بافی )
basophil :: میل تركیبی شدید با مواد قلیایی ، ماده قلیادوست 
basophile :: میل تركیبی شدیدبا مواد قلیایی ، ماده قلیادوست 
bass :: (es،pl.bass ) (ج .ش .) نوعی ماهی خارداردریایی ، (مو.) بم ، كسی كه صداى بم دارد
bass(2) :: بم[الکترونيکes(]،( )pl.bass ج.ش ).نوعى ماهى خارداردريايى ،( مو ).بم ، کسى که صداى بم دارد
bass clef :: (مو.) كلیدى كه زیر f ومیان c قرار میگیرد
bass compensation :: بمرسان[الکترونيک]
bass control :: پيچ بم[الکترونيک]
bass fiddle :: (مو.) ویلن سل بزرگ (در موسقی جاز)
bass response :: بم پذيرى[الکترونيک]
basset :: نوعی سگ شكارى پا كوتاه ، برون زد
basset horn :: (مو.) قرهنی داراى صداى تنور
bassinet :: گهواره سبدى روپوش دار، لگنچه ، درشكه دستی بچگانه 
basso :: كسی كه با صداى بم اوازمیخواند (در اپرا)
basswood :: (گ .ش .) لاله درختی 
bast :: (گ .ش .) لیف درخت ، پوست لیفی درختان 
bastard :: حرامزاده ، جازده 
bastardization :: حرامزادگی ، پستی ، بدل سازى، حرامزاده كردن 
bastardize :: حرامزاده خواندن ، فاسدكردن ، پست شدن 
bastardly :: حرامزاده ، خبیث 
bastardy :: حرامزادگی 
baste :: چرب كردن (گوشت كباب )، نم زدن ، (د.گ .) شلاق زدن ، زخم زبان زدن ، كوك موقتی (بلباس )
basting :: چرب (كردن ) گوشت ، كوك ، نخكوك ، تنبیه باشلاق 
bastion :: باستیون ، سنگر و استحكامات 
bata base on line :: [ --> on-line data baseکامپيوتر]
batch :: دسته 
batch(2) :: دسته ، گروه ، دسته اى[کامپيوتر]يک دست ، يک پارتى ، يک محموله[تجارت خارجى]با مقياس تقسيم کردن ، عمليات مربوط به بتن ، سرى ، مقدار[علوم مهندسى]يک مجموعه ، مجموعه ، دسته ، قسمت ، دسته کردن ، مجموع کردن[بازرگانى]ابخوره [ سيمان ، گچ ، بتن ] ، اندازه مخلوط بتن[معمارى]اندازه گيرى و وزن کردن شن ماسه سيمان و اب براى مخلوط بتن[عمران]مقدار نان دريک پخت ، دسته
batch compiler :: همگردان دسته اى ، کامپايلر دسته اى[کامپيوتر]
batch file :: فايل دسته اى[کامپيوتر]
batch mode :: باب دستهاى
batch processing :: پردازش دسته اى[کامپيوتر]دسته پردازى ، پردازش دسته اى
batch processing(2) :: دسته پردازى، پردازش دستهاى
batch total :: جمع کل دسته[کامپيوتر]جمع کل دسته
batching plant :: مخلوط ساز
bate :: كم كردن ، تخفیف دادن ، پایین اوردن ، نگهداشتن (نفس )، راضی كردن ، دلیل وبرهاناوردن ، بال زدن بطرف پایین ، خیساندن چرم درماده قلیایی 
bateau :: (pl.bateaux) (=batteau) نوعی قایق سبك وزن 
batfowl :: هنگام شب مرغ را شكاركردن (با استفاده ازنور وچوبدستی )
bath :: حمام ابکارى[الکترونيک]شستشو، استحمام ، شستشوکردن ، ابتنى کردن ، حمام گرفتن ، گرمابه ، حمام فرنگى ، وان
bath(2) :: شستشو، استحمام ، شستشوكردن ، آبتنیكردن ، حمام گرفتن ، گرمابه ، حمام فرنگی ، وان 
bathe :: شستشوكردن ، استحمام كردن ، شستشو، آبتنی 
bather :: استحمام كننده 
bathetic :: عمقی ، اعماقی ، پست ، دون 
bathhouse :: گرمابه ، حمام ، لباس كن 
bathing suit :: شلوارشنا
batholith :: (مع .) باتولیت ، نوعی سنگ چخماقی وسنگ اتش فشانی 
bathometer :: دستگاهی كه براى تعیین عمق آب بكار میرود، عمق سنج ، ژرفاسنج 
bathos :: تنزل از مطالب عالی به چیزهاى پیش پا افتاده 
bathroom :: حمام ، گرمابه 
baths :: استخر شناى سرپوشیده 
bathtub :: وان حمام ، جاى شستشوى بدن درحمام 
bathyal :: مربوط به دریاى عمیق 
bathymetric :: مربوط باندازه گیرى عمق ، وابسته به ژرفاسنجی 
bathymetry :: اندازه گیرى عمق دریا واقیانوس ، عمق سنجی 
batik :: طراحی روى پارچه 
bating :: بجز، باستثناء
batiste :: باتیست (نوعی پارچه لطیف )، پاتیس 
batman :: گماشته ، خدمتكار، یكمنیا كیلو (باتمان )
baton :: عصا یا چوپ صاحب منصبان ، (مو.) چوب میزانه ، باتون یاچوب قانون ، عصاى افسران 
batrachian :: وابسته بخانواده غوك ، ذوحیات ، دوزیست 
battailous :: اماده جنگ ، جنگجو، مشتاق جنگ 
battalia :: (نظ.) فرمان جنگ (معمولا با in و into میامد)، بسیج دستههاى نظامی ونیروهاى مسلح 
battalion :: (نظ.) گردان ، (درجمع ) نیروهاى ارتشی 
batten :: پروار كردن ، چاق شدن ، حاصلخیز شدن ، نشو و نما كردن 
batter :: خردكردن ، داغان كردن ، پی درپی زدن ، خراب كردن ، خمیر(دراشپزى)، خمیدگی ، خمیدگی پیداكردن ، باخمیرپوشاندن ، خمیردرست كردن 
battering ram :: (نظ.) دژكوب ، میله مخصوص شكستن دروازهها و غیره 
batterty cover :: سرپوش باترى[الکترونيک]
battery :: باترى[شيمى]باطرى[علوم مهندسى]ايراد ضرب و جرح[حقوق]توپزن و توپگير [ بيس بال ] ، باترى ، قرارداشتن يک مهره خودى بين مهره مهاجم خودى و شاه حريف [ شطرنج[] ورزشى]باطرى[هواپيمايى]اتشبار [ توپخانه ] ، باطرى ، برجک توپ [ دريايى ] ، گهواره يا سکوى استقرار لوله توپ[علوم نظامى]باترى[الکترونيک]باطرى ، باترى ،( نظ ).اتشبار، صداى طبل ، حمله با توپخانه ، ضرب و جرح
battery(2) :: باترى، (نظ.) اتشبار، صداى طبل ، حمله با توپخانه ، ضرب و جرح 
battery(3) :: باتری 
battery(4) :: باطرى
battery acid :: اسيد باطرى[علوم مهندسى]اسيد باترى[الکترونيک]
battery ammeter :: امپرسنج باترى[الکترونيک]
battery backup :: باطرى پشتيبان[کامپيوتر]
battery backup system :: سيستم پشتيبان باطرى[کامپيوتر]
battery box :: جعبه باطرى[علوم مهندسى]جعبه باترى[الکترونيک]
battery capacity :: ظرفيت باترى[الکترونيک]
battery carbon :: زغال باترى[الکترونيک]
battery carrier :: شاسى باترى[الکترونيک]
battery case :: جعبه باترى[الکترونيک]
battery cell :: پيل باترى[الکترونيک]
battery charger :: شارژر باطرى[هواپيمايى]باترى پر کن[الکترونيک]
battery charging cable :: کابل باترى پر کن[الکترونيک]
battery charging plug :: دو شاخه باترى پر کن[الکترونيک]
battery charging rectifier :: باترى پر کن[الکترونيک]
battery charging rheostat :: رئوستاى باترى پر کن[الکترونيک]
battery connector :: رابط پيل باترى[الکترونيک]
battery copper :: مس باترى[الکترونيک]
battery cradle :: کلاف باترى[الکترونيک]
battery current :: برق باترى[الکترونيک]
battery discharger :: باترى خالى کن[الکترونيک]
battery electrode :: الکترود باترى[الکترونيک]
battery electrolyte :: الکتروليت باترى[الکترونيک]
battery filler :: سرنگ باترى[الکترونيک]
battery hold-down :: ميانگيردار باترى[الکترونيک]
battery hydrometer :: چگالى سنج باترى[الکترونيک]
battery insulator :: عايق باترى ، ميانگير باترى[الکترونيک]
battery integration end radar display :: equipment، وسايل توزيع اتش الکترونيکى پدافند هوايى و رادارهاى مربوطه[علوم نظامى]
battery isolator :: لايى باترى[الکترونيک]
battery jar :: ظرف باترى[الکترونيک]
battery jar spacer :: لايى ظرف باترى[الکترونيک]
battery liquid :: مايع باترى ، الکتروليت باترى[الکترونيک]
battery mounting :: پايه باترى[الکترونيک]
battery of generators :: مولدهاى رديفى[الکترونيک]
battery oven :: کوره باترى[الکترونيک]
battery paint :: رنگ باترى[الکترونيک]
battery plate :: صفحه باترى[الکترونيک]
battery polarization :: قطبش باترى[الکترونيک]
battery receiver :: راديو باترى[الکترونيک]
battery resistance :: مقدار مقاومت باترى[الکترونيک]
battery solution :: محلول باترى[الکترونيک]
battery steamer :: کوره باترى بخارى[الکترونيک]
battery still :: ديگ تقطير باترى[الکترونيک]
battery syringe :: سرنگ باترى[الکترونيک]
battery terminal :: ترمينال باطرى[علوم مهندسى]قطب باترى[الکترونيک]
battery turntable :: ميز باترى[الکترونيک]
battery vise :: گيره باترى[الکترونيک]
battery voltage :: ولتاژ باترى[الکترونيک]
battery water :: اب باترى[الکترونيک]
batting :: گوى زنی ، پنبه حلاجی شده 
battle :: رزم ، پیكار، جدال ، مبارزه ، ستیز، جنگ ، نبرد، نزاع ، زد و خورد، جنگ كردن 
battle cry :: شعارجنگی 
battle group :: واحد ارتشی مركب از پنج گروهان 
battle royal :: (battle royals،pl.battles royal ) نزاع سخت ، كشمكش خصومت امیز
battledore :: چوگان پهن ، رخت كوب ، بارخت كوب كوبیدن 
battlefield :: میدان جنگ ، عرصه منازعه ، رزمگاه ، نبردگاه 
battleground :: میدان جنگ ، عرصه منازعه ، رزمگاه ، نبردگاه 
battlement :: بارو، برج و بارو
battleplane :: هواپیماى جنگی 
battleship :: نبرد ناو، ناو، كشتی جنگی 
batty :: چوگان مانند، (مج .) دیوانه ، احمق 
bauble :: چیزقشنگ وبی مصرف ، اسباب بازى بچه 
baud :: باود ، علامت در ثانيه[کامپيوتر]علامت در ثانيه
baud(2) :: علامت در ثانیه 
baud rate :: نسبت باود ، نسبت علائم در ثانيه[کامپيوتر]
baudot code :: رمز پنج ذره اى[کامپيوتر]رمز پنج ذره اى
baudot code(2) :: رمز پنج ذرهاى
baulk :: (=balk) طفره رفتن ، ردكردن ، طفره ، امتناع ، روگردانی 
bauxite :: (ش .) هیدروكسید الومینیم اهن دار
bawcock :: ادم خوب (بشوخی )
bawd :: جاكش ، دلال محبت 
bawdiness :: شناعت ، وقاحت 
bawdry :: جاكشی ، وقاحت ، زنا
bawdy :: زشت ، هرزه ، شنیع ، مربوط به جاكشی ، بی عفت 
bawl :: داد زدن ، فریاد زدن ، گریه (باصداى بلند)
bay :: سرخ مایل به قرمز، كهیر، خلیج كوچك ، عوعوكردن ، زوزه كشیدن (سگ )، دفاع كردن درمقابل ، عاجزكردن ، اسب كهر
bay(2) :: قفسه[کامپيوتر]خليج[زيست شناسى]دهانه ، فاصله بين دو نوع ستون[علوم مهندسى]اسب کهر[ورزشى]حجمى که براى دربرگرفتن چيز بخصوصى در هر هواپيما منظور ميگردد[هواپيمايى]طاقنما ، مخزن پشت ابگير ، دهانه بند ، گارگاه ، دهانه ، خليج دهانه گشاد[معمارى]قسمتى از پل شناور که بين دو پانتون قرار دارد ، پل رابط در پل شناور[علوم نظامى]دهانه انتن[الکترونيک]سرخ مايل به قرمز، کهير، خليج کوچک ، عوعوکردن ، زوزه کشيدن(سگ)، دفاع کردن درمقابل ، عاجزکردن ، اسب کهر
bay(3) :: قفسه[کامپيوتر]خليج[زيست شناسى]دهانه ، فاصله بين دو نوع ستون[علوم مهندسى]اسب کهر[ورزشى]حجمى که براى دربرگرفتن چيز بخصوصى در هر هواپيما منظور ميگردد[هواپيمايى]طاقنما ، مخزن پشت ابگير ، دهانه بند ، گارگاه ، دهانه ، خليج دهانه گشاد[معمارى]قسمتى از پل شناور که بين دو پانتون قرار دارد ، پل رابط در پل شناور[علوم نظامى]دهانه انتن[الکترونيک]سرخ مايل به قرمز، کهير، خليج کوچک ، عوعوکردن ، زوزه کشيدن(سگ)، دفاع کردن درمقابل ، عاجزکردن ، اسب کهر
bay leaf :: برگ خشك برگبو كه دراشپزى بكار میرود
bay window :: پنجره جلو امده شاهنشین ساختمان 
bayonet :: سرنیزه ، با سرنیزه مجبور كردن 
bayonet(2) :: ميخى ، سرنيزه[علوم مهندسى]سيستم الکترونيکى که به هواپيما امکان رسيدن به اهداف زمينى را ميدهد[هواپيمايى]سرنيزه[علوم نظامى]سرنيزه ، با سرنيزه مجبور کردن
bayonet base :: پايه لامپ ميخى[الکترونيک]
bayou :: نهركوچك یا فرعی ، شاخه فرعی رودخانه 
bazaar :: بازار
bazooka :: (نظ.) یكنوع سلاح قابل حمل ، بازوكا، ضد تانك 
bazooka(2) :: بازوکا[الکترونيک(]نظ ).يکنوع سلاح قابل حمل ، بازوکا، ضد تانک
b-box :: --> index register، ثبات شاخص[کامپيوتر]
bbs :: [ --> Bulletin Board Systemکامپيوتر]
bcd :: [ --> Binary Coded Decimalکامپيوتر]
bcd code :: binery-coded decimal-code، رمز[BCD کامپيوتر]
bcs :: British Computer Society، انجمن کامپيوتر در انگلستان[کامپيوتر]
bdam :: Basic Direct Access Method، روش دستيابى مستقيم اساسى[کامپيوتر]
bdellium :: (گ .ش .) خشل ، مقل ارزق ، مروارید، مل زنگبارى
b-display :: ارائه ب[الکترونيک]
bdos :: Basic Disk Operating System، سيستم عامل اساسى ديسک[کامپيوتر]
be :: مصدر فعل بودن ، امر فعل بودن ، وجود داشتن ، زیستن ، شدن ، ماندن ، باش 
beach :: ساحل ، شن زار، كناردریا، رنگ شنی ، بگل نشستن كشتی 
beachcomber :: موج خروشان دریا و اقیانوس ، ادم ولگرد
beachhead :: پایگاه یا اراضی تسخیر شده در ساحل 
beacon :: چراغ دریایی ، دیدگاه ، برج دیدبانی ، امواج رادیویی براى هدایت هواپیما، باچراغ یانشان راهنمایی كردن 
bead :: مهره ، دانه تسبیح ، خرمهره ، منجوق زدن ، بریسمان كشیدن ، مهره ساختن 
beadle :: فراش ، مستخدم جزئكلیسا یا دانشگاه ، جارچی ، منادى دادگاه ، مامورانتظامات 
beadroll :: صورت مردگانیكه باید براى ارواح انها فاتحه یادعا بخوانند، فهرست اسامی ، تسبیح 
beadsman :: فاتحه خوان مزدور، دعاخوان ، گدا، مستمند
beadwork :: تسبیح سازى، بریسمان كشی (تسبیع )
beady :: دانه دار، مهرهدار، داراى چشمان ریز وگرد
beagle :: (ج .ش .) تازى شكارى پاكوتاه ، (مج .) جاسوس ، كاراگاه 
beak :: منقار، پوزه ، دهنه لوله 
beaker :: پیاله ، جام ، ظرف كیمیاگرى، لیوان ازمایشگاه 
beam :: شاهین ترازو، میله ، شاهپر، تیرعمارت ، نورافكندن ، پرتوافكندن ، پرتو، شعاع 
beam compass :: پرگار بازودار
beam current at a specified point :: شدت اشعه الکترونى در يک نقطه[الکترونيک]
beam cutoff :: قطع اشعه[الکترونيک]
beam ends :: انتهاى قسمت عقبی كشتی 
beam power amplifier tube :: لامپ فزونساز اشعه اى[الکترونيک]
beam store :: انبار پرتویی 
beam switching :: کليدزنى انتن[الکترونيک]
beam width :: عرض بيم رادار ، عرض ستون امواج رادار[علوم نظامى]پهناى اشعه[الکترونيک]
beaming :: بشاش ، خوشرو، درخشان ، پرتودار
beamy :: پرتوافكن ، درخشان ، شاخدار، پر پرتو
bean :: (گ .ش .) باقلا، لوبیا، دانه ، حبه ، چیزكم ارزش وجزئی 
bean pod :: خرنوب ، غلاف باقلا
beanie :: یكنوع عرقچین كوچك كهمحصلین برسر میگذارند
bear garden :: محلی كه درانجاخرسها را بجنگ می اندازند
bearable :: تحمل پذیر، بادوام 
bearbaiting :: نوعیتفریح كه دران سگها رابجان خرس مقید درزنجیر میاندازند
beard :: ریش ، خوشه ، هرگونه برامدگی تیزشبیه مو و سیخ در گیاه و حیوان ، مقابله كردن ، ریش داركردن 
bearer :: حامل ، درخت بارور، در وجه حامل 
bearing :: طاقت ، بردبارى، وضع ، رفتار، سلوك ، جهت ، نسبت 
bearing loss :: اتلاف بالشتکى[الکترونيک]
bearing rein :: (=checkrein) مهار
bearish :: خشن ، بی تربیت ، مثل خرس ، خرس وار
bearskin :: پوست خرس ، كلاهی از پوست خرس 
beast :: چهارپا، حیوان ، جانور
beastliness :: حیوانیت ، زشتی ، هرزگی ، سبعیت ، جانور خویی 
beastly :: حیوان صفت ، جانوروار
beat :: (vi.& vt.) :تپیدن ، زدن ، كتك زدن ، چوب زدن ، شلاق زدن ، كوبیدن ، (n.) :ضرب ، ضربان نبضوقلب ، تپش ، ضربت موسیقی ، غلبه ، پیشرفت ، زنش 
beat(2) :: تپش 
beat(3) :: تپش ، ضربان[تربيت بدنى]تغييرات شدت صوت در اثر تداخل ضربان ، تداخل[علوم مهندسى]پيروزى ، گل زدن ، گريختن از چنگ مدافع رسيدن به پايگاه پيش از رسيدن توپ بيس بال صداى منظم پاى اسب ، حرکت قايق بسمت باد ، تعداد پاروزنها در هر دقيقه ، تعداد ضربات پا دريکسرى ضربات بازوى شناگر ضربه زدن [ شمشيربازى[] ورزشى]زدن ، غالب شدن ، مغلوب کردن[علوم نظامى]ضربان[روانشناسى]زنه[الکترونيک :)vi.& vt.(]تپيدن ، زدن ، کتک زدن ، چوب زدن ، شلاق زدن ، کوبيدن ، :)n.( ضرب ، ضربان ، نبض ، قلب ، تپش ، ضربت موسيقى ، غلبه ، پيشرفت ، زنش
beat(4) :: ضرب ، ضربان ، زمان عبور كلمه 
beat frequency :: فرکانس تداخل ، فرکانس ضربان[علوم مهندسى]بسامد زنه اى[الکترونيک]
beat frequency oscillator :: اوسيلاتور با بسامد زنه اى[الکترونيک]
beat reception :: موجگيرى زنه اى ، موجگيرى اتودينى زنه سازى[الکترونيک]
beater :: كتك زننده ، زننده ، طبال 
beatific :: سعادت امیز، فرخنده 
beatification :: سعادت جاودانی ، اموزش ، عمل تبرك كردن 
beatify :: سعادت جاودانی بخشیدن ، امرزیدن ، مبارك خواندن 
beatitude :: سعادت جاودانی ، بركت ، (م .ل .) خوشابحال 
beatnik :: ادم ژولیده وشوریده ، متظاهر به هنرورى
beau :: كج كلاه ، جوان شیك ، مردیكه خیلی بزن توجه دارد
beau geste :: (beau gestes،pl.beaux gestes ) حركات لطیف و زیبا در هنگام سخن گفتن ، ژست 
beau ideal :: خوشگل ، زیباى تمام عیار، كمال مطلوب 
beau monde :: (pl.beaux mondes) دنیاى مد، عالم شیكی ومدپرستی ، عالم اشرافیت 
beauteous :: قشنگ ، زیبا
beautician :: (=cosmetologist) متخصص ارایش وزیبایی ، مشاطه 
beautification :: قشنگی ، زیبا سازى
beautifier :: ارایشگر، زیباكننده ، قشنگ كننده 
beautiful :: زیبا، قشنگ ، خوشگل ، عالی 
beautify :: زیباكردن ، ارایش دادن ، قشنگ شدن 
beauty :: زیبایی ، خوشگلی ، حسن ، جمال ، زنان زیبا
beauty shop :: ارایشگاه ، سالن ارایش وزیبایی 
beauty spot :: خال ، خال كوچك ، خال زیبایی 
beaux arts :: هنرهاى مستظرفه ، هنرهاى زیبا
beaux esprits :: (=bel esprit) شخص خوش قریحه ، ادم خوش ذوق 
beaver :: قسمتی از كلاهخود كه پایین صورت را میپوشاند، (ج .ش .) سگ آبی ، پوست سگ آبی 
becalm :: (د.ن .) از پیشرفت بازداشتن (دراثر فقدان باد)، ارام كردن ، تسلی دادن 
because :: زیرا، زیرا كه ، چونكه ، براى اینكه 
because of :: بدین دلیل ، بواسطه 
bechance :: (=befall)
beck :: اشاره ، تكان سریادست ، تعظیم كردن ، باسرتصدیق كردن یاحالی كردن چیزى، سرتكان دادن 
becket :: گیره ، حایل ، حلقه پارو
beckon :: اشاره ، اشاره كردن (باسریادست )، بااشارهصدا زدن 
becloud :: تار كردن ، با ابر پوشاندن ، تاریك كردن ، زیر ابر پنهان كردن 
become :: شدن ، درخوربودن ، برازیدن ، امدن به ، مناسب بودن ، تحویل یافتن ، درخوربودن ، زیبنده بودن 
becoming :: مناسب ، زیبنده ، شایسته ، درخور
bed :: بستر، رختخواب ، (مج .) طبقه ، ته ، باغچه ، خوابیدن (دربستر)، تشكیل طبقه دادن 
bed molding :: گچبرى و تزئینات نزدیك سقف 
bedaub :: الودن ، ملوث كردن ، اندودن ، رنگ كردن 
bedazzle :: مسحوركردن ، مات و مبهوت كردن ، بكلی خیرهكردن 
bedazzlement :: ماتی ، بهت 
bedbug :: (ج .ش .) ساس كه از خون انسان تغذیه میكنند
bedchamber :: خوابگاه ، شبستان 
bedclothes :: لوازم رختخواب مثل ملافه و لحاف و پتو
bedder :: بسترساز، سنگ بستر، لله ، كسیكه بچه را خواب میكند
bedding :: تختخواب و ملافه ان ، لوازم تختواب ، بنیاد و اساس هر كارى، لایه زیرین ، رشد كننده درهواى ازاد
bedeck :: (=adorn) ارایش كردن ، اراستن ، زینت دادن 
bedevil :: داراى روح شیطانی كردن ، (مج .) مسحور كردن ، سحر و جادو كردن ، اذیت كردن 
bedevilment :: شیطان سازى، خبیث كردن 
bedew :: تركردن ، آب زدن ، نم زدن ، با شبنم تر كردن 
bedfast :: بسترى، بیمار، علیل 
bedfellow :: هم خواب ، هم بستر
bedight :: تزئین كردن ، اراستن ، مزین ساختن 
bedim :: تیره كردن ، با ابر پوشاندن ، ابرى یا مانند ابر كردن 
bedizen :: از روى جلفی اراستن ، زرق و برقدار كردن 
bedlam :: اشتباه شديد[کامپيوتر]تيمارستان ، ديوانه ، وابسته به ديوانه ها يا ديوانه خانه
bedlam(2) :: تیمارستان ، دیوانه ، وابسته به دیوانهها یا دیوانه خانه 
bedlamite :: شخص دیوانه ، ساكن تیمارستان 
bedouin :: (-s،pl.bedouin ) عرب بیابانی ، بادیه نشین ، بدوى
bedpan :: لگن بیمار بسترى
bedplate :: صفحه قاب یا نگهدار چیزى
bedpost :: پایه یا ستون تختخواب 
bedraggled :: گل الود، الوده ، كثیف ، خیس 
bedrid :: بسترى، بیمار، علیل 
bedridden :: بسترى، بیمار، علیل 
bedrock :: سنگی كه در زیر طبقه سطحی زمین واقع است ، پایه ، اساس 
bedroll :: تختخواب سفرى
bedroom :: خوابگاه ، اطاق خواب 
bedsheet :: ملافه ، ملحفه 
bedside :: كنار بستر، بالین 
bedsore :: زخمی كه بعلت خوابیدن متمادى در بستر و نرسیدن خون كافی به پشت بیماران ایجادمیشود
bedspread :: چادر شب رختخواب ، روپوش تختخواب 
bedspring :: فنر تختخواب 
bedsprings :: انتن بدسپرينگ[الکترونيک]
bedstand :: (bedstead) چهارچوب تختخواب 
bedstead :: چهارچوب تختخواب ، تختخواب 
bedtime :: وقت خواب ، وقت استراحت ، موقع خوابیدن 
bedward :: نزدیك بوقت خواب 
bedwards :: نزدیك بوقت خواب 
bee :: زنبورعسل ، مگس انگبین ، زنبور
bee\s wax :: موم[الکترونيک]
bee balm :: (گ .ش .) بادرنجبویه ، پونه 
beech :: (-es،pl.beech ) زان ، ممرز، الش ، راش 
beef :: (pl.beefs&beeves) گوشت گاو، پروارى كردن و ذبح كردن ، شكوه وشكایت كردن ، تقویت كردن 
beef cattle :: گله گاو كه براى تامین گوشت پرورش مییابد، گاو پروارى
beef cuts :: قطعات مختلف گوشت لاشهء گاو
beefeater :: نگهبان برج لندن ، نگهبانان هانرى هفتم 
beefsteak :: بیفتك گاو، گوشت ران گاو
beefy :: گوشت الو، چاق ، فربه 
beehive :: كندو، كندوى عسل ، جمع شدن ، دسته شدن (مثل زنبور در كندو)، جاى شلوغ و پرفعالیت 
beeline :: خط راست ، خط مستقیم ، اقصر طرق 
beelzebub :: شیطان ، بعلزبوب 
been :: اسم مفعول فعل بودن (to be)، بوده 
beep :: صدا[کامپيوتر]هواپيماى بى خلبان[علوم نظامى]
beer :: آبجو، آبجو نوشیدن 
beer brewing :: آبجوسازى
beery :: مست آبجو، مانند آبجو، آبجودار
beestings :: شیرپاك ، اغوز
beetle :: (n.) :سوسك ، (vi.& adj.) :(beetling،-d ) اویخته شدن ، پوشیده شدن ، پیش امدن ، سوسك وار
beetroot :: (امر.) چغندر، (انگلیس ) ریشه چغندر
befall :: در رسیدن ، اتفاق افتادن ، رخ دادن ، روى دادن 
befit :: برازیدن ، درخور بودن ، مناسب بودن 
befitting :: فراخور، شایستگی ، درخور، شایسته ، برازنده 
befog :: بامه پوشیدن ، گیج كردن 
befool :: دست انداختن ، مسخره كردن ، گول زدن ، تحمیق كردن 
before :: پیش از، قبل از، پیش ، جلو، پیش روى، درحضور، قبل ، پیش از، پیشتر، پیش انكه 
beforehand :: پیشاپیش ، پیش ، جلو، قبلا، اماده ، راحت ، مقدم بر
beforetime :: پیشتر، سابق بر این 
befoul :: چركین كردن ، كثیف كردن ، الوده كردن 
befriend :: دوستانه رفتار كردن ، همراهی كردن با
befuddle :: گیج كردن ، مست كردن ، (بامشروب ) سرمست كردن 
beg :: خواهش كردن (از)، خواستن ، گدایی كردن ، استدعا كردن ، درخواست كردن 
beget :: تولید كردن ، بوجود اوردن ، ایجاد كردن ، سبب وجود شدن 
begetter :: وجود اور، ولد، مولد
beggar :: گرفتارفقر و فاقه ، بگدایی انداختن ، بیچاره كردن ، گدا
beggarliness :: گدا منشی 
beggarly :: گدامنش ، گداوار، از روى پستی 
beggary :: گدایی ، محل سكونت گدایان ، گداخانه 
begin :: اغاز كردن ، اغاز نهادن ، شروع كردن ، اغاز شدن 
beginner :: مبتدى، تازه كار
beginning :: اغاز، ابتدا، شروع 
beginning of tape marker :: علامتى که نقطه شروع ضبط اطلاعات را بر روى نوار نشان مى دهد[کامپيوتر]
begird :: با كمر بند بستن 
begone :: (بصورت امر) خارج شو، عزیمت كن ، دورشو
begonia :: (گ .ش .) بگونیا، بغونیا
begrime :: چرك كردن ، سیاه كردن 
begrudge :: غرولند كردن ، غبطه خوردن ، مضایقه كردن 
beguile :: فریب خوردن ، گول زدن ، اغفال كردن 
behalf :: بابت ، از طرف 
behave :: رفتاركردن ، سلوك كردن ، حركت كردن ، درست رفتار كردن ، ادب نگاهداشتن 
behavior :: رفتار، حركت ، وضع ، سلوك ، اخلاق 
behavioral :: وابسته به رفتار و سلوك 
behaviorism :: رفتارگرایی ، مكتب روانشناسی برمبناى رفتار و ادراكات فرد
behaviorist :: رفتارگراى
behaviuor :: رفتار، حركت ، وضع ، سلوك ، اخلاق 
behemoth :: (ج .ش .) اسب آبی ، كرگدن ، هرچیز عظیم الجثه و نیرومند
behest :: قول ، وعده ، موعود، امر، دستور
behind :: عقب ، پشت سر، باقی كار، باقی دار، عقب مانده ، داراى پس افت ، عقب تراز، بعداز، دیرتراز، پشتیبان ، اتكاء، كپل ، نشیمن گاه 
behindhand :: مادون ، كهنه ، بی خبر از رسوم ، دغل 
behold :: دیدن ، مشاهده كردن ، نظاره كردن ، (در وجه امرى) ببین ، اینك ، هان 
beholden :: مدیون ، مرهون ، زیر بار منت 
behoove :: واجب بودن ، فرض بودن ، اقتضاء كردن ، شایسته بودن ، (درمورد لباس ) امدن به 
behove :: واجب بودن ، فرض بودن ، اقتضاء كردن ، شایسته بودن ، (درمورد لباس ) امدن به 
beige :: رنگ قهوهاى روشن مایل بزرد و خاكسترى، پارچهاى كه از پشم طبیعی رنگ نشده ساخته شود
being :: زمان حال فعل to be ، هستی ، وجود، افریده ، مخلوق ، موجود زنده ، شخصیت ، جوهر، فرتاش 
bel :: یگان سنجش صوت 
bel esprit :: (pl.beaux esprits) سخنران یا نویسنده باذوق ، ادم باذوق 
belabor :: امدن و رفتن ، با دقت روى چیزى كار كردن ، شلاق زدن ، (مج .) زخم زبان زدن ، سخت زدن 
belabour :: امدن و رفتن ، با دقت روى چیزى كار كردن ، شلاق زدن ، (مج .) زخم زبان زدن ، سخت زدن 
belated :: دیرشده ، دیرتر از موقع ، از موقع گذشته 
belay :: عمل پیچیدن ، وسیله پیچیدن ، محاط كردن ، پوشاندن ، اماده كردن ، دستگیره ، جادستی 
beldam :: پیرزن (زشت )، زن اخمو و پرحرف ، مادربزرگ 
beldame :: پیرزن (زشت )، زن اخمو و پرحرف ، مادربزرگ 
beleaguer :: محاصره كردن ، احاطه كردن 
belfry :: برج ناقوس كلیسا
belgian :: بلژیكی ، اهل بلژیك 
belie :: افترا زدن (به )، بد وانمود كردن ، دروغ گفتن ، دروغگو درامدن ، خیانت كردن به ، عوضی نشان دادن 
belief :: باور، عقیده ، اعتقاد، ایمان ، گمان ، اعتماد، معتقدات 
believable :: باور كردنی ، قابل قبول 
believe :: باور كردن ، اعتقادكردن ، گمان داشتن ، ایمان اوردن ، اعتقادداشتن ، معتقدبودن 
believer :: با ایمان ، معتقد
belike :: شاید، احتمالا
belittle :: كسی را كوچك كردن ، تحقیر نمودن ، كم ارزش كردن 
belittlement :: تحقیر، كم ارزش سازى
bell :: زنگ زنگوله ، ناقوس ، زنگ اویختن به ، داراى زنگ كردن ، كمكم پهن شدن (مثل پاچهشلوار)
bell 0 :: فرم استاندارد انتقال توسط تلفن با سرعت 00 بيت در ثانيه يا کمتر[کامپيوتر]
bell a :: شکل استاندارد انتقال داده توسط تلفن با سرعت 00 بيت در ثانيه[کامپيوتر]
bell ringing transformer :: مبدل زنگ اخبار[الکترونيک]
bell shaped magnet :: اهنرباى زنگ شترى[الکترونيک]
bell tent :: چادر قلندرى
bell wire :: سيم زنگ اخبار[الکترونيک]
bellboy :: پادو مهمانخانه ، پیشخدمت 
belle :: زن زیبا، دختر خوشگل ، دلارام 
belles lettres :: ادبیات ، شعر و اثارادبی زیبا و هنرى
belletrist :: نویسنده شعر و اثارادبی زیبا، ادیب 
belletristic :: ادبی 
bellhop :: مخفف bell bopper ، پیشخدمت و پادو مهمانخانه 
bellicose :: اماده بجنگ ، جنگجو، دعوایی 
belligerence :: تجاوز، جنگ ، محاربه ، كج خلقی 
belligerency :: حالت ادم متجاوز، تجاوز
belligerent :: متحارب ، متخاصم ، جنگجو، داخل درجنگ 
belljar :: نوعی ظرف شیشهاى مثل كاسه زنگ 
bellman :: زنگ زن ، جارچی ، منادى
bellona :: (روم قدیم ) الهه جنگ 
bellow :: صداى شبیه نعره كردن (مثل گاو)، صداى گاو كردن ، صداى غرش كردن (مثل اسمان غرشوصداى توپ )، غریو كردن 
bellows :: دم (در اهنگرى)، ریه 
bellpull :: دسته زنگ ، طناب زنگ 
bells and whistles :: يک توضيح غير رسمى از ويژگى هاى بيشتر يک سيستم کامپيوترى که شامل گرافيک ، نمايش رنگى ، صدا و دستگاههاى جانبى بيشتر است نواورى[کامپيوتر]
bellwether :: پیش اهنگ گله ، گوسفند زنگولهدار، (مج .) رهبر، پیشوا
belly :: شكم ، طبله ، شكم دادن وباد كردن 
belly button :: ناف 
bellyband :: تنگ اسب 
belong :: تعلق داشتن ، مال كسی بودن ، وابسته بودن 
belonging :: متعلقات ، وابسته ها (بصورت جمع )، متعلقات واموال ، دارایی 
beloved :: محبوب ، مورد علاقه 
below :: درزیر، پایین ، مادون 
belt :: كمربند، تسمه ، بندچرمی ، شلاق زدن ، (كمر) بستن ، محاصره ردن ، باشدت حركت یا عملكردن 
beluga :: ماهی خاویار، نام بهترین نوع خاویار
belvedere :: مهتابی ، كلاه فرنگی ، كوشك 
belvidere :: مهتابی ، كلاه فرنگی ، كوشك 
bemire :: گل الود كردن ، كثیف كردن 
bemoan :: سوگوارى كردن (براى)، گریه كردن (براى)، افسوس خوردن (براى)
bemock :: استهزاء و ریشخندكردن 
bemuse :: گیج كردن ، غرق افكار شاعرانه كردن ، بفكر انداختن 
ben :: (در) درون ، درتوى، قله كوه ، تپه ، داخلی ، باطنی ، وابسته باطاق نشیمن 
bench :: نیمكت ، كرسی قضاوت ، جاى ویژه ، روى نیمكت یامسند قضاوت نشستن یا نشاندن ، نیمكتگذاشتن (در)، بر كرسی نشستن 
bench mark :: (درساختمان ) نشان ، انگپایه 
bench warrant :: حكم دادگاه یا قاضی علیه شخص گناهكار
bencher :: كسی كه بر مسند قضاوت می نشیند، قاضی ، سناتور
benchmark :: محك 
benchmark(2) :: محك 
benchmark(3) :: معيار ، محک[کامپيوتر]پايه ، نشان ، مبنا[اقتصاد]محک
benchmark problem :: مسئله محک[کامپيوتر]
benchmark program :: برنامه محک[کامپيوتر]
benchmark tests :: ازمايشات محک[کامپيوتر]
benchmarking :: محک زنى[کامپيوتر]محک زنى
benchmarking(2) :: محكزنی 
bend sinister :: قسمت چپ دگل اصلی كشتی 
benday :: جداكردن دومنطقه بوسیله ایجادشیار بین انها
bender :: خم كننده ، گازانبر، عضله خمكننده ، میگسارى، باده پرستی ، خوشی ونشاط
bending :: خمشى[هواپيمايى]خمش[معمارى]خمش[عمران]خميدگى[الکترونيک]
beneath :: زیر، پایین ، در زیر، از زیر، پایین تر از، روى خاك ، كوچكتر، پست تر، زیرین ، پایینی ، پایین تر، تحتانی ، تحت نفوذ، تحت فشار
benedicite :: (م .ل .) خدا بركت دهد، دعاى بركت قبل از غذا، عجب ، خیلی خوب ، چه خوب 
benedick :: نوداماد، كسیكه پس از مدتها تجرد زن اختیارمیكند
benedict :: نوداماد، (م .ل .) مبارك ، خجسته ، سعید، خوشحال ، ملایم ، سست ، رام ، نرم 
benedictine :: راهبی كه درسلك سنت بندیكت (st.benedict) باشد، نوعی كنیاك مقوى
benediction :: دعاى خیر، دعاى اختتام ، بركت ، نیایش 
benedictory :: نیایشی ، دعایی ، درخواستی ، تمنایی ، تقاضایی ، تقدیسی 
benefaction :: نیكی ، احسان ، بخشش ، كرم 
benefactor :: صاحب خیر، ولینعمت ، نیكوكار، بانی خیر، واقف 
benefactress :: بانی خیر (زن )، زن نیوكار، سودمند، مفید، نافع 
benefic :: بهرهبردار، فایده برنده ، نیكوكار
benefice :: درامد كلیسایی ، لطف ، نیكی 
beneficence :: نیكی ، احسان ، بخشش ، نیكوكارى
beneficent :: نیكوكار، صاحب كرم ، منعم 
beneficial :: سودمند، مفید، نافع ، پرمنفعت ، بااستفاده 
beneficiary :: وظیفه خوار، بهره بردار، ذیحق ، ذینفع ، استفاده 
benefit :: (n.) :منفعت ، استفاده ، احسان ، اعانه ، نمایش براى جمعاورى اعانه .(vt.& vi.) :فایدهرساندن ، احسان كردن ، مفید بودن ، فایده بردن 
benefit of clergy :: مصونیت روحانیون از محاكمه شدن در دادگاههاى عرفی 
benevolence :: خیر خواهی ، نیك خواهی ، نوع پرستی ، سخاوتمندى
benevolent :: كریم ، نیكخواه ، خیراندیش 
bengaline :: نوعی پارچه راه راه 
benight :: شب زده كردن ، درتاریكی جهل انداختن ، كور كردن 
benighted :: گرفتارتاریكی جهل ، شب زده ، تاریك 
benign :: مهربان ، ملایم ، لطیف ، (طب ) خوش خیم ، بی خطر
benignancyh :: مهربانی ، لطف ، خوش خیمی 
benignant :: مهربان ، لطیف ، خوش خیم ، ملایم 
benignity :: مهربانی ، شفقت ، احسان ، خوش خیمی 
benison :: دعاى خیر، نعمت خدا داده ، سعادت جاودانی 
bennet :: (گ .ش .) شوكران كبیر
bent :: علف نیزار، علف بوریا، علف شبیه نی ، سرازیرى، سربالایی ، نشیب ، خمیدگی ، خم ، خم شده ، منحنی 
bent gun ion trap :: يونربايى لوله خميده[الکترونيک]
benthal :: (ز.ش .) وابسته به اعماق اقیانوس ، دریابن 
benthic :: (ز.ش .) وابسته به اعماق اقیانوس ، دریابن 
benthos :: ته دریا، دریابن 
benumb :: بی حس كردن ، بی قدرت كردن ، كشتن (قدرت فكر و ارزو و احساس )، كرخ كردن 
benzene :: (ش .) هیدروكربور معطر وبی رنگی بفرمول C6H6 كه از تقطیر قطران بدست میامد، بنزین 
benzidine :: (ش .) بنیانی بفرمول CHN
benzine :: (=benzene) بنزین ، انواع مواد نفتی قابل اشتعال 
benzoate :: (ش .) نمكها واملاح اسید بنزوئیك 
benzocaine :: (ش .) مادهمتبلورسفیدى بفرمول C9HNO كه بعنوان داروى بیحس كنندهموضعی مصرف میشود
benzoin :: بچه ته تغارى، (گ .ش .) درخت حسن لبه ، عسلبند
bepaint :: نقاشی كردن ، رنگ امیزى كردن 
bequeath :: وقف كردن ، تخصیص دادن به ، (از راه وصیت نامه ) بكسی واگذار كردن 
bequest :: میراث ، تركه ، ارثی كه بنا بوصیت رسیده 
bereave :: محروم كردن ، داغدیدهكردن 
bereavement :: محرومیت ، داغدارى، عزادارى
beret :: كلاه گرد ونرم پشمی ، كلاه بره 
berg :: (=barrow) كوه یخ (شناور)، قطعه عظیم یخ 
bergamot :: ترنج ، اترج ، نوعی میوه از خانواده نارنج 
beriberi :: (طب ) بیمارى كمبود ویتامن B ، برى برى
berkeley unix :: يونيکس برکلى[کامپيوتر]
berm :: هره خاكریز، باریكه 
berme :: هره خاكریز، باریكه 
bermuda shorts :: شلوار كوتاه تا زیر زانو
bernoulli box :: جعبه برنولى[کامپيوتر]
berried :: حبهدار، گوشتالو
berry :: دانه ، حبه ، تخم ماهی ، (گ .ش .) میوه توتی ، توت ، كوبیدن ، زدن ، دانهاى شدن ، توت جمع كردن ، توت دادن ، بشكل توت شدن ، سته 
berrylike :: شبیه توت ، توتی ، دانهاى
berserk :: دیوانه ، شوریده ، اشفته ، ازجا دررفته 
berserker :: دیوانه ، شوریده ، اشفته ، ازجادررفته 
berth :: خوابگاه كشتی ، اطاق كشتی ، لنگرگاه ، پهلوگرفتن ، موقعیت ، جا
bertha :: یقه پهنی كه روى لباس میدوزند، (م .ل .)درخشان ، روشن 
beryl :: یاقوت كبود، بزادى، (مع .) سیلیكات بریلیوم و الومینیوم ، رنگ آبی متمایل به سبز
beryllium :: (ش .) فلز بریلیوم بعلامت Be برنگ خاكسترى فولادى
beseech :: درجستجوى چیزى بودن ، التماس كردن ، تقاضا كردن ، استدعا كردن 
beseem :: مناسب بنظر امدن ، شایسته بودن ، بنظر امدن 
beseige :: محاصرهكردن ، احاطهكردن ، فراگرفتن 
beset :: احاطه كردن ، مزینكردن ، حملهكردن بر، بستوه اوردن ، عاجز كردن 
beshrew :: لعنت كردن ، تباه كردن ، نفرینكردن ، دشنام دادن ، هتاكی كردن 
beside :: دركنار، نزدیك ، دریك طرف ، بعلاوه ، باضافه ، ازطرف دیگر، وانگهی 
beside oneself :: از خودبیخود
besides :: گذشته از این ، وانگهی ، بعلاوه ، نزدیك ، كنار، دركنار، ازپهلو، ازجلو، درجوار
besmear :: الودن ، اندودن ، ملوث كردن ، رنگ كردن ، كثیف كردن 
besmirch :: لكه دار كردن 
besom :: جاروب باغبانی ، جاروب تركهاى، فاحشه ، دختر گستاخ وجسور
bespatter :: سرتاپاكثیف كردن ، (باترشح ) باطراف پاشیدن 
bespeak :: قبلا درباره چیزى صحبتكردن ، ازپیش سفارش دادن ، حاكی بودن از
bespoke :: سفارشی ، قراردادى، نامزدى، نامزد شده 
bespoken :: سفارشی ، قراردادى، نامزدى، نامزد شده 
besprent :: پاشیده ، ریخته ، افشانده 
besprinkle :: پاشیدن ، ریختن ، افشاندن 
best man :: ساقدوش داماد
best seller :: پرفروش ترین مال التجاره ، پرتیراژترین كتاب 
bestead :: (=bested) یارى كردن ، كمك كردن ، سودمند واقع شدن ، بدردخوردن ، جاى كسی را گرفتن ، واقع 
bestial :: دامی ، حیوانی ، شبیه حیوان ، جانور خوى
bestiality :: جانورخویی ، حیوانیت ، وحشی گرى، حیوان صفتی 
bestialize :: جانور خوى نمودن 
bestiary :: رساله یامقاله راجع بحیوانات 
bestir :: جنباندن ، بحركت در اوردن ، تحریك كردن 
bestow :: بخشیدن ، ارزانی داشتن (با onیاupon)
bestowal :: بخشش ، اعطاء
bestrew :: پوشاندن ، ریختن (روى)، پاشیدن ، افشاندن 
bestride :: باپاهاى گشادنشستن یا ایستادن ، نگهدارى ودفاع كردن از
beta :: بتا، دومین حرف الفباى یونانی 
beta particle :: ذره بتا[هواپيمايى]ذره بتا[الکترونيک]
beta rays :: اشعه بتا[الکترونيک]
beta site :: محل بتا[کامپيوتر]
beta test :: ازمايش بتا[کامپيوتر]
beta test(2) :: آزمون ب 
beta testing :: ازمايش بتا[کامپيوتر]
betake :: بخشیدن ، عطاء كردن ، صرفنظر كردن ، توصیح كردن ، واگذاردن ، ربودن ، رفتن 
betatest :: آزمون ب 
betatron :: بتاترون[الکترونيک]
bete noire :: موى دماغ ، ادم مزاحم وغیر قابل تحمل 
bethel :: (مشتق ازكلمه عبرى < بیت ایل > بمعنی خانه خدا) محل پرستش خدا، كلیسا
bethink :: اندیشه كردن ، بخود امدن ، بیاد اوردن 
betide :: روى دادن ، اتفاق افتادن 
betimes :: بهنگام ، بموقع ، زود، صبح زود، در اولین فرصت 
betoken :: حاكی بودن از، دلالت كردنبر، دال بر امرى
betony :: انواع بتونقیه ، بتونیكا از جنس strachys
betray :: تسلیم دشمنكردن ، خیانتكردن به ، فاش كردن 
betrayal :: خیانت ، افشاء سر
betroth :: نامزدكردن ، مراسم نامزدى بعمل اوردن 
betrothal :: نامزدى
betrothed :: نامزد شده 
betterment :: بهترى، بهبودى، اصلاح ، بهبود
between :: میان ، درمیان ، مابین ، دربین ، درمقام مقایسه 
betweentimes :: درمدت وقفه ، درفاصله دو زمان 
betweenwhiles :: (=between times) گاهگاهی ، گاه وبیگاه 
betwixt :: (=between) مابین ، درمیان 
bevel :: (adj.& n.) :(=oblique) گونیا، سطح اریب ، (vt.& vi.) :اریب كردن ، اریب وار بریدن یاتراشیدن ، رندهكر دن 
beverage :: مشروب ، اشامیدنی ، نوشابه ، شربت 
bevy :: دسته ، گروه (دختران )
bewail :: سوگوارى كردن (براى)، ندبه كردن ، زارى كردن (با overیاfor )
beware :: زنهاردادن ، برحذربودن ، حذركردن از، ملتفت بودن 
bewary :: متهم كردن ، بدگویی كردن از، راز كسی را از روى عداوت فاش كردن 
bewilderment :: گیجی ، سردرگمی ، بهت ، حیرت ، درهم ریختگی ، اغتشاش ، بی ترتیبی 
bewitch :: افسونكردن ، فریفتن ، مسحور كردن 
bewitchery :: نیرو یا عمل سحروافسون ، سحر، افسون 
bewitchment :: فریفتگی ، سحر، افسون 
beyond :: انسوى، انطرف ماوراء، دورتر، برتر از
bezant :: (درعلائم نجابت خانوادگی ) پولك گردى كه معمولا از طلا است 
bezel :: هنجار، گودى، نگین دان ، پخ 
bezier curve :: منحنى بزيه[کامپيوتر]
bezoar :: پادزهر، زهرمهره 
b-h cure :: خم بى اچ ، خم مغناطيس پذيرى[الکترونيک]
biannual :: ششماهه ، سالی دوبار، دوسال یكبار
bias :: تمایل بیك طرف ، طرفدارى، تعصب ، بیك طرف متمایل كردن ، تحت تاثیر قراردادن ، تبعیض كردن 
bias(2) :: مقدارى که بوسيله ان متوسط مجموعه اى از مقادير از مقدار مرجع فاصله مى گيرد پيشقدر[کامپيوتر]باياس کردن ، ولتاژ قبلى دادن ، ولتاژ معين قرار دادن ، باياس ، ولتاژ باياس[علوم مهندسى]وضع نامنظم گوى که باعث چرخيدن ان ميشود [ بولينگ روى چمن[] ورزشى]اريب[هواپيمايى]سو گيرى ، سودارى ، اريبى[روانشناسى]ولت شبکه[الکترونيک]سمت گيرى ، طرفدارى ، تعصب ، تورش [ درامار[] اقتصاد]تمايل بيک طرف ، طرفدارى ، تعصب ، بيک طرف متمايل کردن ، تحت تاثير قراردادن ، تبعيض کردن ، پيشقدر
bias(3) :: مقدارى که بوسيله ان متوسط مجموعه اى از مقادير از مقدار مرجع فاصله مى گيرد پيشقدر[کامپيوتر]باياس کردن ، ولتاژ قبلى دادن ، ولتاژ معين قرار دادن ، باياس ، ولتاژ باياس[علوم مهندسى]وضع نامنظم گوى که باعث چرخيدن ان ميشود [ بولينگ روى چمن[] ورزشى]اريب[هواپيمايى]سو گيرى ، سودارى ، اريبى[روانشناسى]ولت شبکه[الکترونيک]سمت گيرى ، طرفدارى ، تعصب ، تورش [ درامار[] اقتصاد]تمايل بيک طرف ، طرفدارى ، تعصب ، بيک طرف متمايل کردن ، تحت تاثير قراردادن ، تبعيض کردن ، پيشقدر
bias cell :: پيل ولت شبکه[الکترونيک]
bias distortion :: اعوجاج پیشقدرى
biased :: پیشقدر دار
bib :: نوشیدن ، اشامیدن ، پیش بند بچه 
bibandtucker :: (ز.ع .) لباس ، ملبوس 
bibb cock :: شیر آب سركج 
bibber :: ادممعتاد به مشروب ، میگسار
bibcock :: شیر آب سركج 
bibelot :: جواهر یازینت كم ارزش 
bible :: كتاب مقدس كه شامل كتب عهد عتیق وجدید است ، بطو ركلی هر رساله یاكتاب مقدس 
biblical :: مطابق كتاب مقدس ، وابسته به كتاب مقدس 
biblicism :: پیروى تحت لفظی از كتاب مقدس 
bibliographer :: منقد ومحقق كتاب ، كتاب شناس 
bibliographic retrieval service :: سرويس بازيابى کتابشناسى[کامپيوتر]
bibliography :: تاریخچه یاتوضیح كتب ، فهرست كتب ، كتاب شناسی 
bibliography(2) :: کتابشناسى[کامپيوتر]تاريخچه ياتوضيح کتب ، فهرست کتب ، کتاب شناسى
bibliolater :: كتابدوست 
bibliomania :: جنون كتاب دوستی 
bibliopegy :: هنر صحافی كتب 
bibliophile :: دوستدار كتاب ، كتاب جمع كن ، عاشق شكل وظاهر كتب 
bibliopole :: (=bibliopolist) كتاب فروش ، فرشنده كتب قدیمی وكمیاب 
bibliotheca :: مجموعه كتب ، كتابخانه ، فهرست كتب 
bibliotics :: بررسی دست نوشته براى تعیین اصالت ان 
bibulous :: جاذب ، میگسار، باده دوست ، باده نوش 
bicameral :: داراى دو مجلس مقننه (مجلس شورا وسنا)
bicameralism :: سیستم دو پارلمانی 
bicarbonate :: بی كربنات دو سود، جوش شیرین 
bicentenary :: دویست ساله ، جشن دویست ساله 
bicentennial :: جشن دویست ساله 
bicentric :: دومركزى، داراى دومركز
biceps :: (تش .) عضله دوسر، دوسر بازویی 
bichromat cell :: پيل بيکرومات[الکترونيک]
bichrome :: دورنگ ، داراى دو رنگ 
bicipital :: داراى ماهیچه دوسر، مربوط به ماهیچه دوسر، (گ .ش .) تقسیمشونده بدو قسمت دریك انتها
bicker :: دعواومنازعه ، پرخاش كردن ، ستیزه كردن 
biconcave :: مقعرالطرفین ، دوسو گود
biconvex :: محدب الطرفین ، از دو سو بر امده 
bicornuate :: داراى دوشاخ یا زوائد شاخ مانند
bicuspid :: (=bicuspidate) دوپایه ، دو گوشه ، دودندانه ، دندان دو پایه 
bicycle :: دوچرخه پایی ، دوچرخه سوارى كردن 
bicyclist :: دوچرخه سوار
bicylindrical :: داراى دو سطح استوانهاى با محورهاى موازى
bid :: فرمودن ، امر كردن ، دعوتكردن ، پیشنهاد كردن ، توپ زدن ، خداحافظی كردن ، قیمت خریدرا معلوم كردن ، مزایده ، پیشنهاد
biddability :: اطاعت ، قابلیت شركت درمناقصه ، مزایدهشدنی 
biddable :: فرمانبردار، مطیع ، (دربازى ورق ) داراى دست قوى كه قابل توپ زدنباشد، پیشنهادشدنی 
bidder :: پیشنهاد(خرید) كننده 
biddy :: كلفت ، متصدى نظافت خانه 
bide :: در انتظار ماندن ، درجایی باقی ماندن ، بكارى ادامه دادن ، تحمل كردن ، بخود همواركردن 
bidentate :: دو دندانه 
bidirectional :: دو طرفه[کامپيوتر]دو جهتى ، دوسويه
bidirectional(2) :: دوسویه 
bidirectional bus :: گذرگاه دوطرفه ، گذرگاه دوسويه[کامپيوتر]
bidirectional flow :: جريان دو جهتى ، روند دو سويه[کامپيوتر]
bidirectional printer :: چاپگر دو طرفه[کامپيوتر]
bidirectional printing :: چاپ دو جهتى ، چاپ دو سويه[کامپيوتر]
bield :: شیركردن ، تشجیع كردن ، شهامت دادن ، شجاع شدن ، دفاع كردن ، مسكن گزیدن 
biennal :: دوسالانه
biennial :: دوساله ، درخت دوساله 
biennium :: دوره دوساله 
bier :: تخت روان ، جاى گذاردن تابوت در قبر، جسد، لاشه ، مقبره ، مزار
bifid :: بوسیله شكاف بدو قسمت مساوى تقسیم شده ، شكافته 
bifilar winding :: سيم پيچ دو رشته اى[الکترونيک]
bifocal :: داراى دو كانون ، دوكانونی (درمورد عدسی )، دو دید، عینك دو كانونی 
bifoliate :: دو برگچهاى (مثل برگهاى مركب گیاه )
bifoliolate :: دو برگچهاى (مثل برگهاى مركب گیاه )
biform :: دووجهى[کامپيوتر]دوشکلى ، دو وجهى
bifurcate :: دوشاخه شدن ، دوشاخه كردن ، بدوشاخه منشعب كردن ، دوشاخهاى
bifurcation :: تقسیم بدو شاخه ، شكاف گاه ، شاخه 
bifurcation(2) :: دو حالته[کامپيوتر]انشعاب ، شکاف گاه ، شاخه[علوم مهندسى]تقسيم بدو شاخه ، شکاف گاه ، شاخه
big :: بزرگ ، با عظمت ، سترك ، ستبر، ادم برجسته ، آبستن ، داراى شكم برامده 
big blue :: لقبى براى شرکت بين المللى ماشين هاى تجارى IBM ، ابى بزرگ[کامپيوتر]
big game :: شكار حیوانات بزرگ 
big shot :: شخص مهم ، ادم كله گنده 
big ticket :: گران قیمت ، با ارزش 
big time :: عالیترین نوع 
big top :: نمایش بزرگ سیرك 
bigamist :: مرد دو زنه ، زنی كه دو شوهر دارد
bigamous :: داراى دو زن یا دو شوهر
bigamy :: دو زن دارى، دو شوهرى
bigben :: ساعت بزرگی كهبر برج پارلمان لندن نصب شده است 
bigbrother :: برادر بزرگتر، قیم ، رهبر در كار یا عقیدهاى
bigeminal :: (تش .) دوتایی ، زوجی 
bigeneric :: دورگه ، میانه یا حد وسط دو جنس 
biggish :: نسبتا بزرگ 
bighead :: عقیده اغراق امیز شخص نسبت بخودش 
bigheaded :: مغرور، پرافاده 
bighearted :: مهربان ، صمیمی ، گشاده دل ، سخی 
bighorn :: (ج .ش .) نوعی گوسفند كوهی امریكایی 
bight :: حلقه طناب ، پیچ وخم ، پیچ رودخانه ، خلیجكوچك ، باطناب بستن 
bigmouthed :: دهنگشاد، صدا بلند، گزافه گوى، حرف مفت زن 
bigot :: ادم ریاكار، ادم خرافاتی ، متعصب 
bigotry :: تعصب ، سرسختی درعقیده ، عمل تعصب امیز
bigwig :: ادمكله گنده ، (مج .)شخص مهم و برجسته 
bijou :: (pl.bijoux) جواهر
bijouterie :: جواهر فروشی ، مجموعه جواهرات ، تزئینات 
bike :: كندوى زنبو عسل ، انبوه ، جمعیت ، مخفف bicycle ، دوچرخه 
bikini :: لباس شناى زنانه دوتكه ، مایوى دوتكه 
bilabiate :: دولبهاى، داراى دو لب ، دو سویه 
bilable :: ضمانت بردار، قابل رهایی ، قابل ضمانت 
bilan :: ترازنامه
bilateral :: دوطرفه ، دوجانبه ، (گ .) متقارن الطرفین ، دوكنارى
bile :: زرداب ، صفرا، زهره ، خوى سودایی ، مراره 
bilge :: شكم بشكه ، رخنه پیدا كردن ، تراوش كردن ، (مج .) هر چیز زننده ومتعفن ، آب ته كشتی 
bilge water :: گنداب كشتی ، آب خن ، (حرف ) چرند
bilgy :: داراى بوى گنداب كشتی ، داراى بوى متعفن 
biliary :: زردابی ، صفراوى
bilinear :: دوسویه ، دوسویگی ، داراى دو خط مستقیم ، وابسته بدو خط مستقیم 
bilingual :: بدو زبان نوشته شده ، متلكم بدو زبان ، دوزبانی 
bilingualism :: (=bilinguality) استعمال دو زبان ، متن دوزبانی 
bilinguality :: (=bilingualism) استعمال دو زبان ، متن دوزبانی 
bilious :: صفراوى، زرداب ریز، صفرایی مزاج ، سودایی مزاج 
bilk :: گول ، كلاه سر (كسی ) گذاشتن ، از پرداخت (وجهی ) طفره زدن ، چرند
bill :: صورتحساب ، اسكناس ، لایحه 
bill(2) :: نوك ، منقار، نوعی شمشیر پهن ، نوك بنوك هم زدن (چون كبوتران )، لایحهقانونی ، قبض ، صورتحساب ، برات ، سند، (امر.) اسكناس ، صورتحساب دادن 
bill of exchange :: حواله یا برات كتبی غیر مشروط
bill of fare :: صورت غذا، صورت اغذیه مهمانخانه ، برنامه 
bill of goods :: صورت كالا، فهرست تجارتی 
bill of health :: گواهی نامهاى كه هنگام حركت كشتی پس از معاینهكشتی از لحاظ بیماریهاى مسرى به ناخدادادهمیشود، گواهی بهداشت 
bill of lading :: بارنامه ، ستمی كشتی 
bill of materials :: صورت حساب مواد[کامپيوتر]فهرست مواد[بازرگانى]
bill of rights :: اعلامیه ده مادهاى حقوق اتباع امریكایی ، قانون اساسی امریكا
bill of sale :: صورت فروش ، فاكتور
billboard :: تخته اعلانات واگهی ها، هر قسمت از نرده ودیوار كه روى ان اعلان نصب شود
billboard array :: انتن بدسپرينگ[الکترونيک]
billed :: داراى نوك ، منقاردار، ثبت شده در صورتحساب یا لیست 
billet :: اجازهنامه ، ورقه جیره ، یادداشت مختصر، پروانه ، ورقه راى را ثبت كردن ، اجازهنامهجا و خوراك صادر كردن 
billet doux :: (pl.billets doux) نامه عاشقانه ، یادداشت عاشقانه 
billfold :: دفترچه جیبی براى گذاشتن اسكناس ، كیف جیبی اسكناس 
billhead :: بروات چاپی ، كاغذى كه شبیه برات چاپی است 
billhook :: نوعی كارد بزرگ كه داراى نوك برگشته است 
billiard :: بازى بیلیارد
billibit :: --> kilomega bits، کيلومگابيت[کامپيوتر]
billicycle :: --> kilomega cycle، کيلومگا سيکل[کامپيوتر]
billing :: صدور صورتحساب 
billion :: بیلیون (در انگلیس معادل یك ملیون میلیون ودر امریكا هزار میلیون است )
billionaire :: كسی كه ثروتش از بیلیون تجاوز میكند
billisecond :: --> nanosecond، نانو ثانيه[کامپيوتر]
billon :: (مع .) الیاژى از طلا ونقره یامس یا قلع ویا سایر فلزات كم ارزش ، (گ .ش .) عدیسه ، بورچاق ، دخریق 
billow :: موج بزرگ آب ، خیزاب ، موج زدن (از آب یا جمعیت یا ابر)، بصورت موج درامدن 
billowy :: مواج ، موج مانند، باد كرده 
billposter :: متصدى نصب اعلانات بدیوارها وغیره 
billy :: نوعی كترى فلزى، چماق یا گرز راهزنان ، چوبدستی ، باطوم یاچوب قانون پاسبان ، یار، همدم ، رفیق ، برادر، مخفف نام william
billycock :: نوعی كلاه گرد مردانه كه از نمد نرم ساخته میشود
bilobate :: (=bilobated) دولختی ، منقسم بدو لخته ، دو لبه 
biloculate :: داراى دو اویز كوچك ، دوخان 
biloicular :: داراى دو اویز كوچك ، دوخان 
biltong :: گوشت خرد كرده ونمك زده خشك شده در افتاب 
bimanual :: دودستی ، بادودست انجام یافته 
bimester :: دوماه ، مدت دوماه 
bimestrial :: دوماهه ، هر دوماه یكبار، دوماه ادامه یابنده 
bimetallic :: دو فلزى، داراى دو نوع پول رایج 
bimetallic wire :: سيم دو فلزى[الکترونيک]
bimillenary :: دو هزار ساله ، شامل دو هزار
bimolecular :: (ش .) داراى دوملكول ، دو ملكولی ، دو ذرهاى
bimonthly :: مجلهاى كه دوماه یكبار منتشر میشود
bimorphemic :: دوشكلی ، داراى دوشكل 
bimotored :: داراى دوموتور
bin :: اخورك ، گردران ، جازغالی ، صندوق ، لاوك ، تغار، اخور، انبارك 
bin(2) :: کيف ، انبار دغالسنگ ، مخزن ، مواد اوليه[علوم مهندسى]بلوک سه بعدى الکترونيکى[هواپيمايى]اخورک ، گردران ، جازغالى ، صندوق ، صندوقچه ، لاوک ، تغار، اخور، انبارک
bin(3) :: لاوک 
binary :: دودوئى ، دوتايى[کامپيوتر]دوتائى[هواپيمايى]دودويى ، دوتايى ، جفتى ، مضاعف
binary(2) :: دوگانی
binary arithmetic :: حساب دودوئى[کامپيوتر]حساب دودويى
binary arithmetic(2) :: حساب دودویی 
binary arithmetic operation :: عملکرد رياضى دودويى[کامپيوتر]
binary card :: کارت دودويى[کامپيوتر]کارت دودويى
binary card(2) :: كارت دودویی 
binary cell :: سلول دودويى[کامپيوتر]ياخته دودويى
binary chop :: جستجوى دودويى[کامپيوتر]
binary code :: رمز دودوئى ، کد دودوئى[کامپيوتر]رمز دودويى
binary coded decimal :: سيستم کدگذارى در کامپيوتر که در ان همه ارقام دهدهى توسط گروه 4 تائى از 0 و ها نمايش داده مى شود ، اعداد اعشارى با کد دودوئى[کامپيوتر]دهدهى به رمز دودويى
binary coded decimal code :: [ --> BCD codeکامپيوتر]
binary counter :: شمارنده دودويى[کامپيوتر]شمارنده دودويى
binary device :: دستگاه دو حالته[کامپيوتر]
binary digit :: رقم دودوئى[کامپيوتر]ذره ، رقم دودويى
binary dump :: روگرفت دودوئى[کامپيوتر]
binary file :: فايلى که حاوى برنامه هاى زبان ماشين است فايل دودوئى[کامپيوتر]
binary loader :: انباشتگر دودويى[کامپيوتر]
binary notation :: نشان گذارى دودوئى[کامپيوتر]نمادسازى دوتايى[هواپيمايى]نشان گذارى دودويى
binary number :: عدد دودوئى[کامپيوتر]عدد دودويى
binary number system :: سيستم مبناى دو ، سيستم عددنويسى دودويى[کامپيوتر]
binary numbers :: اعداد دودوئى[کامپيوتر]
binary operation :: عمل دودوئى ، عملکرد دودوئى[کامپيوتر]عمل دودويى
binary operator :: عملگر دودوئى[کامپيوتر]عملگر دوتايى
binary point :: مميز دودوئى ، نقطه دودوئى[کامپيوتر]مميز، مميز دودويى
binary relation :: رابطه دوتایی 
binary search :: جستجوى دوتايى ، جستجوى دودوئى[کامپيوتر]جستجوى دوتايى
binary search(2) :: جستجوى دوتایی 
binary synchronous communication :: ارتباطات همزمان دودويى[کامپيوتر]
binary system :: سيستم دودوئى[کامپيوتر]منظومه دوتايى[نجوم]نظام دو نمادى[روانشناسى]سيستم دوتايى
binary tape :: نوار دودویی 
binary to decimal conversion :: تبديل دودوئى به دهدهى[کامپيوتر]
binary to hexadecimal conversion :: تبديل دودوئى به مبناى 6 ، تبديل دودوئى به شانزده شانزدهى[کامپيوتر]
binary to octal conversion :: تبديل دودوئى به مبناى 8 ، تبديل دودوئى به هشت هشتى[کامپيوتر]
binary tree :: درخت دودوئى[کامپيوتر]درخت دودويى
binary variable :: متغير دودوئى[کامپيوتر]متغير دودويى
binaural :: داراى دو گوش 
bind over :: التزام گرفتن (براى انجام كارى)، مقید كردن 
binder :: رنگپايه[شيمى]ماشين خرمن کوب ، ماده چسباننده ، چسب[علوم مهندسى]نوعى واکس اسکى[ورزشى]چسب ، بست مايه ، چسبان ، مواد چسبنده ، چسب مايه[معمارى]کلاسور پرونده ، پوشه پرونده ، صحاف[علوم نظامى]ذرات خاک رسى که جهت چسبندگى به شن و ماسه اضافه ميشود[عمران]چسب[الکترونيک(]بافندگى )اهرم جعبه ماکو، الياف پشم که بهم پيوسته ونخ پشم را تشکيل ميدهد، شکم بند زنان( پس از وضع حمل)، رسيد بيعانه ، صاحف ، بند
bindery :: موسسه صحافی ، صحاف خانه 
binding :: الزام اور، اجبارى، صاحفی ، جلد، شیرازه 
binding(2) :: انقیاد، جلد
binding(3) :: مقیدسازی 
binding offset :: حاشيه جبران شيرازه[کامپيوتر]
binding post :: پيچ اتصال[الکترونيک]
binding time :: هنگام انقياد ، زمان انقياد ، مرحله اى که در ان مترجم شکل زبان ماشين نام ها و ادرس ها را جايگزين انها مى کند[کامپيوتر]هنگام انقياد
binding time(2) :: هنگام انقیاد
bindweed :: (گ .ش .) نیلوفر صحرایی 
bine :: هرنوع ساقه نرم و قابل انعطاف 
binge :: (=spree) عیاشی ، شراب خوارى، میگسارى
bingo :: یكنوع بازى شبیه لوتو
binnacle :: (د.ن .) جاى قطب نما
binocular :: داراى دو چشم ، دوربین دو چشمی 
binomial :: دوجملهاى (در جبر و مقابله )
binomial distribution :: توزیع دو جمله ای 
binuclear :: دوهستهاى، داراى دو هسته 
binucleate :: دوهستهاى، داراى دو هسته 
binucleated :: دوهستهاى، داراى دو هسته 
biocatalyst :: كاتالیزورهاى حیاتی 
biocenology :: رشتهاى از زیست شناسی كه از اجتماعی موجودات و تاثیر انها بریكدیگر بحث میكند
biochemical :: مربوط به شیمی حیاتی یا زیست شیمی 
biochemist :: متخصص شیمی حیاتی والی ، ویژهگر زیست شیمی 
biochip :: تلاش صنعت کامپيوتر براى تبديل ارگانيزم زنده به ريزه تراشه ها[کامپيوتر]
biochip(2) :: زیستتراشه
biocid :: (=pesticide) زیست كش ، مانع حیات ، قاطع حیات ، كشنده حشرات 
bioclimatic :: مربوط به اقلیم شناسی ، مربوط به آب و هوا و نحوه زندگی 
bioecology :: رشتهاى از محیط شناسی كه روابط گیاهان و حیوانات را با محیط اطراف خود مورد بحثقرار میدهد
biogenesis :: زیست زاد، تكامل حیات ، پیدایش حیات ، سیر تكامل زندگی 
biogenetic :: زیست زادى، مربوط بمنشاء پیدایش موجودات زنده 
biogenic :: محصول فعالیت موجودات زنده ، موجد موجود زنده 
biogeographic :: زیست جغرافیایی ، مربوط به جغرافیاى حیاتی 
biogeography :: زیست جغرافی ، جغرافیاى حیاتی ، رشتهاى از زیست شناسی كه درباره طرز انتشار و پخشحیوانات و نباتات بحث میكند
biographer :: شرح حال نویس ، تذكره نویس ، زندگینامه نگار
biographic :: زیستنامهاى، وابسته بشرح زندگی 
biographical :: زیستنامهاى، وابسته بشرح زندگی 
biographie :: سرگذشت، شرح حال، زندگی نامه
biography :: زیستنامه ، بیوگرافی ، تاریخچه زندگی ، تذكره ، زندگینامه 
biologic :: وابسته بعلم حیات یا زندگی شناسی ، زیست شناسی ، معرفت الحیات ، بدست امده از زیستشناسی عملی ، ماده دارویی وحیاتی 
biologism :: اشتغال بمطالعه حیات وتجزیه وتحلیل موجودات زنده ، زیست شناسی 
biologist :: زیست شناس ، عالم علم الحیات 
biology :: زیست شناسی 
biology(2) :: علم الحیات ، زیست شناسی ، زندگی حیوانی وگیاهی هرناحیه 
bioluminescence :: فسفر افكنی ، شب تابی (مثل كرمها)، زیست تابی 
bionics :: علم فراینداى زیستی 
bionics(2) :: مطالعه سيستمهاى زنده به منظور ارتباط دادن ويژگى ها و اعمال انها به توسعه سخت افزار مکانيکى و الکترونيکى کاربرد علم بيولوژى در مهندسى الکترونيک و ساير علوم مهندسى[کامپيوتر]علم فراينداى زيستى
bionics(3) :: مطالعه سيستمهاى زنده به منظور ارتباط دادن ويژگى ها و اعمال انها به توسعه سخت افزار مکانيکى و الکترونيکى کاربرد علم بيولوژى در مهندسى الکترونيک و ساير علوم مهندسى[کامپيوتر]علم فراينداى زيستى
bionomics :: (=ecology) زیوه شناسی ، شاخهاى از علم زیست شناسی كه از رابطه موجودات زنده بامحیطبحث میكند
biont :: واحد مستقل موجود زنده ، سلول ، یاخته 
biopsy :: بافت بردار ی 
biopsy(2) :: زنده بینی ، ازمایش میكروسكپی بافت زنده ، بافت بردارى
bios :: Basic Input Output System، سيستم اساسى ورودى و خروجى بايوس[کامپيوتر]
biosphere :: زیست كره ، قسمت قابل زندگی كره زمین كه عبارتست از جو و آب و خاك كره زمین 
biosynthesis :: (ش .) تهیه مواد شیمیایی بوسیله موجودات زنده 
biosystematic :: مربوط به ردهبندى موجودات از روى ساختمان یاختههاى انان 
biot & savart\s law :: قانون بيو و ساوار[الکترونيک]
biota :: زندگی گیاهان وجانوران یك ناحیه ، زیاگان 
biotechnology :: ان قسمت از مباحث فنی كه مربوط به اعمال قواعد زیست شناسی درانسان وماشین الات است 
biotic :: حیاتی ، مربوط به حیات وزندگی 
biparous :: دوقلوزا، توام زا، دومحورى
bipartisan :: (=bipartizan) دوحزبی ، دودستگی 
bipartisanship :: وابستگی بدو حزب 
bipartite :: داراى دوقسمت ، دوقسمتی 
bipartizan :: (=bipartisan) دوحزبی ، دودستگی 
biped :: حیوان دوپا
biplane :: هواپیماى دوباله 
bipod :: دوپایه 
bipolar :: دوقطبى[کامپيوتر]بى پلار ، دوقطبى[علوم مهندسى]دو قطبى[روانشناسى]دو قطبى[الکترونيک]دوقطبى ، دوانتهايى
bipolar(2) :: دوقطبى[کامپيوتر]بى پلار ، دوقطبى[علوم مهندسى]دو قطبى[روانشناسى]دو قطبى[الکترونيک]دوقطبى ، دوانتهايى
bipolar(3) :: دوقطبی 
bipolar(4) :: دوقطبی ، دوانتهایی 
bipolarity :: داشتن دو قطب 
biquadratic :: (ر.) دومجذورى، قوه چهارم ، توان چهارم 
biquinary code :: رمز دوپنجى[کامپيوتر]رمز دوپنجى
biracial :: دونژادى
biracialism :: معتقد به یا داراى دونژاد بودن 
biradial :: دوشعاعی ، داراى دوشعاع 
biramous :: دوشاخه ، داراى دو شاخه 
birch :: درخت فان ، غان ، توس ، درخت غوشه 
bird :: پرنده ، مرغ ، جوجه ، مرغان 
bird of passage :: مرغ مهاجر، شخص مهاجر و خانه بدوش 
bird of prey :: (ج .ش .) قوش ، مرغ شكارى گوشتخوار
birdbrain :: ادم احمق ، كودن 
birdcall :: صداى پرنده ، تقلید صداى پرنده 
birdegroom :: داماد، تازه داماد
birder :: شكارچی مرغان ، نگاهدارنده وتربیت كنندهمرغان و پرندگان ، مرغدار
birdhouse :: قفس ، مرغدانی 
birdman :: پرندهباز، كفترباز
birds eye :: منظره هوایی (عمارت وغیره )، نظر كلی 
birds foot :: شبیه پاى پرنده 
birds foots :: شبیه پاى پرنده 
birdseed :: دانه ، غذاى پرندگان (مثل ارزن وغیره )
bireme :: یكنوع قایق كوچك قدیمی دوپارویی 
biretta :: یكجور كلاه چهارگوش كه كشیشان كلیساى كاتولیك روم بر سر میگذارند
birl :: ریختن (چاى ومشروب )، مشروب خوردن ، شراب نوشیدن وجام را بدیگرى دادن ، پیشروى باچرخیدن 
birmingham wire gauge :: اندازه بيرمنگامى سيم[الکترونيک]
birr :: تند باد، عجله وسرعت ، صداى چرخیدن 
birth :: زایش ، تولد، پیدایش ، اغاز، زاد، اغاز كردن ، زادن 
birth certificate :: شناسنامه ، زایچه ، گواهی تولد
birth control :: جلوگیرى از آبستنی ، زادایست 
birthday :: زادروز، جشن تولد، میلاد
birthmark :: خال مادر زادى، علامت ماه گرفتگی بر بدن 
birthplace :: زادبوم ، مولد، تولدگاه ، زادگاه 
birthrate :: میزان موالید، تعداد موالید، زهوزاد
birthright :: حقوقی كه در اثر تولد بخص تعلق می گیرد
bis :: (مو.) دوباره ، مكرر
bise :: باد سرد و خشك 
bisect :: دونیم ، دونیم كردن ، نیمساز كردن 
bisector :: دونیم كننده ، نیمساز
bisector(2) :: نیمساز
biserrate :: داراى دو دندانه یا بر امدگی 
bisexual :: داراى خصوصیات جنس نر و ماده ، داراى علاقهجنسی به جنس مقابل وبه جنس خود
bisexuality :: داشتن خصوصیات نر وماده 
bishop :: اسقف ، (در شطرنج ) پیل 
bishopric :: اسقفی ، مقام اسقفی ، طبقه و سلك اسقفان 
bison :: (ج .ش .) گاومیش كوهان دار امریكایی 
bistable :: دوپايا[کامپيوتر]دوپايا
bistable(2) :: دوپایا
bistable circuit :: مدار دوپایا
bistable device :: دستگاه دوپايا[کامپيوتر]
bistable multivibrator :: نوسان ساز دوپایا
bistate :: دو حالته[کامپيوتر]
bistro :: اغذیه فروشی و مشروب فروشی 
bisulcate :: داراى دوشكاف 
bisync :: binary synchronous communicationارتباطات همزمان دودويى[کامپيوتر]
bit :: Binary Digit، بيت ، رقم دودوئى[کامپيوتر]تيغه يا ابزار سوراخ کارى که در داخل گيره يا ماشين گردش مى نمايد ، سرمته[علوم مهندسى]هويزه ، ميله فلزى داخل دهان اسب[ورزشى]واحد اطلاعات در همه سيستمهاى ديجيتال[هواپيمايى]مته[عمران]پاره خبر [ بيت[] روانشناسى]خرده ، تکه ، پاره ، ريزه ، ذره ، لقمه ، تيغه رنده ، لجام ، دهنه ، سرمته ، رقم دودويى
bit(2) :: بیت 
bit(3) :: بیت 
bit(4) :: خرده ، تكه ، پاره ، ریزه ، ذره ، لقمه ، تیغه رنده ، لجام ، دهنه ، سرمته 
bit addressable :: نشانی پذیر تا ذره 
bit density :: تراكم ذره اى
bit density(2) :: چگالى بيت ، تراکم ذره اى[کامپيوتر]تراکم ذره اى
bit image :: مجموعه اى از بيت ها که در حافظه کامپيوتر به صورت يک ماتريس مستطيلى ذخيره شده اند[کامپيوتر]
bit manipulation :: دستکارى بيت[کامپيوتر]
bit map :: ناحيه اى در کامپيوتر که براى گرافيک نگهدارى شده است ، ارايه اى از بيت ها که وضعيت خاموش يا روشن بودن انها در ارتباط با ارايه اى از چيزهاى ديگر است ، نقشه بيت ، طرح شطرنجى ، بيت مپ[کامپيوتر]
bit mapped font :: فونت شطرنجى ، قلم شطرنجى[کامپيوتر]
bit mapped graphics :: گرافيک نگاشت ذره يى[کامپيوتر]
bit mapped screen :: يک صفحه نمايش که در ان هر سلول تصويرى مى تواند در ارتباط با مکانى از حافظه RAM قرار گيرد ،[ --> pixel کامپيوتر]
bit parallel :: طراحى و يا بکارگيرى تکنيک انتقال موازى[کامپيوتر]
bit pattern :: الگوى بيتى[کامپيوتر]الگوى ذره اى
bit pattern(2) :: الگوى ذره اى
bit rate :: سرعت ذره اى
bit rate(2) :: نرخ بيت ، سرعت بيتى ، سرعت ذره اى[کامپيوتر]سرعت ذره اى
bit rate(3) :: میزانِ ارسالِ بیت 
bit slice processor :: پردازشگر قطعه بيتى ، روش معمارى ريزپردازنده ها[کامپيوتر]
bit stream :: رشته ذره يى ، بيت هاى متوالى ، مسيل بيتى ، نهر بيتى ، گروه بيتى[کامپيوتر]
bit string :: رشته بيتى[کامپيوتر]رشته ذره اى
bit string(2) :: رشته ذرهاى
bit test :: تست بيت[کامپيوتر]
bit transfer rate :: نرخ ارسال بيت[کامپيوتر]
bitch :: سگ ماده ، زن هرزه ، شكایت كردن ، قر زدن 
bite :: بايت[کامپيوتر]کشش لاستيک روى زمين [ اتومبيلرانى ] قلاب گرفتن ماهى[ورزشى]گاز گرفتن ، گزيدن ، نيش زدن ، گاز، گزش ، گزندگى ، نيش
bite(2) :: گاز گرفتن ، گزیدن ، نیش زدن ، گاز، گزش ، گزندگی ، نیش 
biter :: نیش زن یا گازگیر
biting :: گزنده ، زننده ، تند، تیز، (مج .) طعنه امیز
bitmap :: نگاشت بیت 
bitnet :: بيت نت[کامپيوتر]
bits per seconds :: بيت در ثانيه[کامپيوتر]
bitter :: تلخ ، تند، تیز، (مج .) جگرسوز، طعنه امیز
bitter end :: اخرین پریشانی ، انتهاى درد
bittern :: بوتیمار، تلخابه 
bittersweet :: تلخ وشیرین ، شیرین وتلخ ، (گ .ش .) نوعی تاجریزى، نوعی سیب تلخ 
bituminization :: قیر اندودسازى
bituminize :: قیراندود كردن ، تبدیل بقیر كردن 
bivalence :: (ش .) دو ظرفیتی ، دووالانسی ، دوبنیانی 
bivalency :: (ش .) دو ظرفیتی ، دووالانسی ، دوبنیانی 
bivalent :: (ش .) داراى دو والانس ، دوظرفیتی 
bivalve :: (=bivalved) داراى دو كپه ، دو پرهاى، صدف دو كپه ، دو لته 
bivariate :: دوتاشونده ، داراى دوحالت متغیر وجدا از هم 
bivouac :: اردوى موقتی ، شب را بیتوته كردن 
biweekly :: دوهفته یكبار، پانزده روز یكبار، هفتهاى دوبار
biyearly :: دومرتبه درهر سال ، سالی دوبار، دوسال یكبار
bizarre :: غریب وعجیب ، غیر مانوس ، ناشی از هوس ، خیالی ، وهمی 
bizonal :: دومنطقهاى، داراى دومنطقه 
blab :: فضولی كردن ، وراجی كردن ، گستاخی كردن ، فاش وابراز كردن ، فضول 
blabber :: حرف مفت زن ، فضول ، وراج 
blabbermouth :: حرف ، وراج ، پرگو
black :: سیاه ، تیره ، سیاه شده ، چرك وكثیف ، زشت ، تهدید امیز، عبوسانه ، سیاهی ، دوده ، لباس عزا، سیاه رنگ ، سیاه رنگی ، سیاه كردن 
black a vised :: (=black a viced) سبزه ، داراى پوست تیره ، سیه چرده 
black and blue :: كبود و سیاه (در اثر ضربت وغیره )
black art :: جادوگرى، سحر
black bile :: صفراى سیاه 
black book :: دفتر ثبت نام تبهكاران و مجرمین یاكسانی كه از انجام عملی ممنوع میشوند، كتاب سیاه 
black box :: جعبه سياه[کامپيوتر]جعبه سياه[هواپيمايى]جعبه سياه[روانشناسى]جعبه سياه
black box(2) :: جعبه سیاه 
black cap :: كلاهی كه هنگام اجراى حكم اعدام برسرمحكوم گذارند، كلاه سیاه 
black cherry :: (گ .ش .) الوبالو
black death :: طاعون یا وبا
black eyed susan :: (گ .ش .) گل پنجهزارى، گل ژاپونی 
black face tube :: لامپ تصوير سياه[الکترونيک]
black grouse :: (ج .ش .) نوعی باقرقره بزرگ (tyrurus tetrix)
black guardly :: بی شرف ، فحاش 
black induction :: توقف القا[الکترونيک]
black lead :: سرب سياه ، گرافيت[شيمى]گرافيت[هواپيمايى]سرب سياه ، گرافيت[الکترونيک]
black letter :: حرف سياه[کامپيوتر]
black level :: تراز سياه[الکترونيک]
black light :: نور سياه[هواپيمايى]تابش فرابنفش[الکترونيک]
black magic :: سحر، جادو
black market :: بازار سیاه ، دربازار سیاهمعامله كردن 
black out :: خاموش شدن چراغ ها، خاموشی شهر (درحمله هوایی )
black out(2) :: خاموشی ، قطع كامل برق 
black oxid of manganese :: مغنسيا[الکترونيک]
black sheep :: كسی كهمایه ننگ وخجالت خانوادهاى باشد، بچه گیج وبی هوش ، (مج .) بزگر
black tie :: كت نیمه رسمی مردانه ، لباس عصر مردانه 
black widow :: (ج .ش .) نوعی عنكبوت زهردار كه جنس ماده ان سیاه رنگ است 
blackamoor :: سیاهپوست ، سیاه زنگی 
black-and-white :: سفيد و سياه ، غير رنگى[الکترونيک]
blackball :: راى مخالف دادن ، مخالفت كردن ، تحریم كردن 
blackberry :: توت سیاه ، شاه توت 
blackboard :: تخته سیاه 
blackcock :: (=male of black grouse) (ج .ش .) باقرقره سیاه نر
blacken :: سیاه كردن ، (مج .) لكه دار یا بدنام كردن 
blacker than black :: تراز فراسياه[الکترونيک]
blackguardism :: رذالت ، پستی 
blackgurad :: (نظ.) سربازمحافظ، ولگرد، ادم هرزه ، بددهنی كردن 
blackhead :: چربی دانه ، جوش كوچك درصورت ، جوش سر سیاه 
blacking :: واكس سیاه ، رنگ سیاه 
blackjack :: چماق یا شلاق چرمی ، باچماق یاشلاق زدن ، بزور و با تهدید(بشلاق زدن ) مجبوربانجام كاریكردن 
blackleg :: ادم قاچاق و قمارباز، ادم گوش بر، كارگر اعتصاب شكن 
blacklist :: فهرست اسامی مجرمین واشخاص مورد سوء ظن ، فهرست سیاه ، صورت اشخاص بدحساب ، اسم كسی رادرلیست سیاه نوشتن 
blackmail :: تهدید، باتهدید از كسی چیزى طلبیدن ، باج سبیل ، رشوه 
blackmailer :: اخاذ، باج سبیل خور
blacksmith :: اهنگر، نعلبند
blacktop :: موادى كه براى اسفالت خیابان بكار میرود، مواد قیرى كه درساختمان اسفالت بكارمیرود، اسفالت كردن 
bladder :: كیسه ، آبدان ، مثانه ، بادكنك ، پیشابدان ، كمیزدان 
bladdery :: داراى مثانه یا بادكنك ، شبیه مثانه یابادكنك ، بادكنكی 
blade :: تیغه ، پهناى برگ ، هرچیزى شبیه تیغه ، شمشیر، استخوان پهن 
bladed :: تیغه دار
blae :: آبی متمایل به سیاه ، خاكسترى آبی رنگ 
blain :: كورك ، دمل ، زخماماسدار، تاول ، كورك دراوردن ، تاول زدن 
blamable :: سزاوار سرزنش ، شایان توبیخ ، مقصر
blame :: مقصر دانستن ، عیب جویی كردن از، سرزنش كردن ، ملامت كردن ، انتقادكردن ، گله كردن ، لكهدار كردن ، اشتباه ، گناه ، سرزنش 
blameful :: سزاوار سرزنش ، شایان توبیخ ، مقصر
blameless :: بی گناه ، بی تقصیر، بی عیب 
blameworthy :: مقصر، مجرم ، گناهكار، سزاوار سرزنش 
blanch :: رنگ پریده یاسفید شدن ، سفیدكردن (با اسیدوغیره )، سفیدپوست كردن ، رنگ پریدهكردن ، رنگ چیزى را بردن 
bland :: ملایم ، شیرین و مطلوب ، نجیب ، ارام ، بی مزه 
blandish :: ریشخند كردن ، نوازش كردن ، چاپلوسی كردن 
blandisher :: نوازش كننده ، چاپلوس 
blandishment :: نوازش ، ریشخند، چاپلوس 
blank :: فاصله 
blank(2) :: فاصله ، نانوشته ، سفيد ، فضاى خالى[کامپيوتر]شاهد[شيمى]سفيد[تجارت خارجى]منگنه کردن ، بريدن ، کار نشده ، خام[علوم مهندسى]سفيد ، ننوشته ، ورقه پوچ[حقوق]ممانعت از امتياز گيرى حريف [ بيس بال ] حرکت دادن قايق بطوريکه مانع وزيدن باد روى بادبان سمت باد شود[ورزشى]قامه [ چوبکارى[] معمارى]مشقى ، توخالى ، سفيد ، بى اثر[علوم نظامى]فاصله ، جاى سفيدوخالى ، جاى ننوشته ، نانوشته ، سفيد، سفيدى ، ورقه سفيد، ورقه پوچ
blank(3) :: فاصله یاجاى سفیدوخالی ، جاى ننوشته ، سفیدى، ورقه سفید، ورقه پوچ 
blank(4) :: فاصله ، نانوشته ، سفید
blank cell :: سل خالى[کامپيوتر]
blank character :: دخشه ، فاصله 
blank character(2) :: کاراکتر تهى ، کاراکتر جاى خالى ، دخشه فاصله[کامپيوتر]دخشه ، فاصله
blank check :: چك سفید، (مج .)چك امضاء شده وسفید، سندامضاء شده وبدون متن 
blank endorsement :: حواله سفید مهر كه مقدار وجهان قیدنشده وقابل پرداخت به دارنده است ، برات سفید مهر
blank tape :: نوار نانوشته 
blank verse :: شعرسپید، شعر بی قافیه ، شعر منثور، شعر بی قافیه پنج وزنی 
blanket :: پتو، جل ، روكش ، باپتو ویا جل پوشاندن ، پوشاندن 
blanking :: نشان ندادن يک کاراکتر يا ترک يک فضا در صفحه نمايش[کامپيوتر]
blanking bars :: نوارهاى خاموشى[الکترونيک]
blanking signal :: پيام خاموشى[الکترونيک]
blare :: صداكردن (مثل شیپور)، جار زدن ، بافریاد گفتن 
blarney :: زبان چرب ونرم ، چاپلوسی ، مداهنه ، ریشخند كردن 
blase :: بیزار از عشرت در اثر افراط درخوشی 
blasetocyst :: جنین تكامل یافته حیوانات پستاندار
blaspheme :: كفرگوییكردن ، به مقدسات بی حرمتی كردن 
blasphemous :: كفرامیز، كفرگوینده ، نوشته وگفته كفر امیز
blasphemy :: كفر، ناسزا (گویی )، توهین به مقدسات 
blast :: وزش ، سوز، باد، دم ، جریان هوایا بخار، صداى شیپور، بادزدگی ، (مع .) انفجار، (نظ.) صداى انفجار، صداى تركیدن ، تركاندن ، سوزاندن 
blast furnace :: كوره قالبگیرى اهن ، كوره ذوب اهن 
blast off :: پرواز(درمورد موشك )، شروع بپرواز كردن 
blasted :: بی برگ ، نفرت انگیز، لعنتی ، بادخورده 
blastie :: ناقص الخلقه ، مخلوق اعجوبه و زشت 
blasting :: انفجار ، پکيدن ، ترکيدن[معمارى]غرش[الکترونيک]
blastment :: انفجار، تاثیرونفوذ انفجار، بادخوردگی 
blastogenesis :: تكثیر از راه جوانه زدن 
blat :: فریاد كردن ، نعره زدن ، بع بع كردن ، (ز.ع .) بی ملاحظه حرف زدن ، بی معنی و بی ملاحظه 
blatancy :: سروصدا، شلوغی ، خودنمایی ، خشونت ، رسوایی 
blatant :: پرسروصدا، شلوغ كننده ، خودنما، خشن ، رسوا
blate :: بی رنگ ، كند، كودن ، عارى از احساسات ، روح مرده ، كم رو، محجوب 
blather :: حرف بی ارزش زدن صحبت بی معنی كردن ، صحبت بی معنی واحمقانه 
blatherer :: چرندگو، مهمل گو، رازگو
blatherskite :: ادم پرحرف ، چرند، سخن بی معنی 
blaw :: دمیدن ، فوت كردن ، لاف زدن ، بالیدن 
blaze :: شعله درخشان یا اتش مشتعل ، (مج .) رنگ یا نور درخشان ، فروغ ، درخشندگی ، جار زدن ، باتصویر نشان دادن 
blazer :: جارچی ، اعلام كننده ، علامت گذار (در جاده )، هر چیز قرمز ومشتعلی ، نوعی كت پشمییاابریشمی ورزشی ، ژاكت مخصوص ورزش 
blazing star :: ستاره دنباله دار، (م .م -.مج .) هرچیزى كه مورد توجه دیگران باشد
blazon :: اعلام كردن ، جلوه دادن ، منتشركردن ، اراستن ، نشان خانوادگی ، سپر، پرچم 
blazonry :: علامت یانشان نجابت خانوادگی ، نشان دار، نمایش و جلوه هنرى پرشكوه 
bleach :: سفید شدن بوسیله شستن با وسایل شیمیایی ، سفیدكردن ، مادهاى كهبراى سفید كردن (هرچیزى)بكار رود
bleacher :: كارگر پارچه سفیدكنی ، شستشو وسفیدكنی پارچه ، بلیط یا صندلی كمارزش مسابقات ورزشی 
bleak :: بی حفاظ، درمعرض بادسرد، متروك ، غمافزا
blear :: استهزاء، داراى چشم پراب ، تار، گرفته وتاریك ، تارى حاصل از اشك وغیره 
blear eyed :: داراى چشم تار یااشك الود
bleary :: داراى چشمان قی گرفته وخواب الود، تیره وتار
bleat :: بع بع كردن ، صداى بزغاله كردن ، ناله كردن ، بع بع 
bleb :: برامدگی روى پوست انسان یاگیاه ، تاول ، حباب هوا دراب یاشیشه 
blebby :: برجسته یاحباب دار
bleed :: خون امدن از، خون جارى شدن از، خون گرفتن از، خون ریختن ، اخاذى كردن 
bleeder :: كسی كهخونش میرود، (طب ) مبتلا به خون روش 
bleeder current :: جريان فرارى ، جريان پر کردن[الکترونيک]
bleeder resistor :: مقاومت فرارى[الکترونيک]
blellum :: ادم بیكار وتنبل ، پرگو
blemish :: خسارت واردكردن ، اسیب زدن ، لكهدار كردن ، بدنام كردن ، افترا زدن ، نقص 
blench :: جمع شدن و عقب نشینی كردن ، برگشتن (دراثر بی تصمیمی یا جبن )، برگرداندن ، تاخیركردن ، رنگ خود را باختن ، سفید شدن 
blend :: مخلوطی (از چند جنس خوب و بد و متوسط) تهیهكردن (مثل چاى)، تركیب ، مخلوط، امیختگی ، امیزه 
blender :: ماشین مخصوص مخلوط كردن 
blender(2) :: مخلوط كن
bless :: تقدیس كردن ، بركت دادن ، دعاكردن ، مبارك خواندن ، باعلامت صلیب كسی را بركت دادن 
blessed :: مبارك ، سعید، خجسته ، خوشبخت 
blessed folder :: مخزن فرعى[کامپيوتر]
blessed sacrament :: مراسم عشائربانی كه با نان وشراب برگزار میشود
blessing :: بركت ، دعاى خیر، نعمت خدا داده ، دعاى پیش از غذا، نعمت ، موهبت 
blest :: مبارك ، سعید، خجسته ، خوشبخت 
blight :: باد زدگی یا زنگ زدگی ، زنگار، افت ، پژمردن 
blimp :: نوعی بالون هوایی كوچك 
blind :: کور کردن[کامپيوتر]نابينا[فقهى]کمينگاه[ورزشى]بدون ديد مستقيم پرسنل[هواپيمايى]پرده[معمارى]چراغ چشمک زن ، چراغ اعلام خطر ، چشمک زدن علامت دادن[علوم نظامى :)adj.(]کور، نابينا، تاريک ، ناپيدا، غير خوانايى ، بى بصيرت ، :)vi.& vt.( کورکردن ، خيره کردن ، درز يا راه(چيزى را )گرفتن ،( مج ).اغفال کردن ، :)adv.& n.( چشم بند، پناه ، سنگر، مخفى گاه ، هرچيزى که مانع عبور نور شود، پرده ، در پوش
blind date :: قرار ملاقات میان زن ومردى كه همدیگر را نمیشناسند
blind fold :: چشم بستن ، كوركردن ، با چشم بسته 
blind search :: جيستجوى بى نتيجه[کامپيوتر]
blinder :: چشمبند اسب 
blindly :: كوكورانه ، مانند كورها
blink :: چشمك زدن ، سوسو زدن ، تجاهل كردن ، نادیده گرفته ، نگاه مختصر، چشمك 
blinker :: چشمك زن ، چشم بند اسب ، چراغ راهنماى اتومبیل 
blinking :: چشمكزنی 
blinking(2) :: چشمک زنى[کامپيوتر]
blinking(3) :: چشمكزن
blinking(4) :: چشمك زنی 
blinking cursor :: مكان نمای چشمك زن 
blip :: تصویرى بر روى صفحه رادار
bliss :: خوشی ، سعادت ، بركت 
blissful :: خوش ، سعادتمند
blister :: تاول ، ابله ، تاول زدن 
blistery :: تاول زده ، پر از تاول 
blithe :: مهربان ، خوش قلب ، خوش ، ادم شوخ ومهربان ، مهربانی ، دوستانه ، نرم وملایم ، شوخ ، شاددل 
blithesome :: خوشدل ، شوخ ، بشاش ، سرحال 
blitz :: حمله رعد اسا، حمله رعد اسا كردن 
blitzkrieg :: حمله رعد اسا، حمله رعد اسا كردن 
blizzard :: بادشدید توام بابرف ، كولاك 
bloat :: پف كرده ، بادكردن ، باددار، نفخ 
blob :: قطره (چسبناك )، لكه ، گلوله ، حباب ، مالیدن ، لك انداختن 
bloch band :: نوار بلوخ ، نوار انرژى[الکترونيک]
block :: بلاک ، کنده ، سد ، مسدود کردن ، بلوک[کامپيوتر]بلوک ساختن ، قالب ريختن[علوم مهندسى]سد کردن خطا ، دفاع ، سد کردن غيرمجاز حريف [ اسکواش ] دفاع در مقابل ابشار [ واليبال ] ، يک دوره مسابقه بيليارد براى رسيدن به امتياز معين[ورزشى]قطعه زمين ، توده ، يک دستگاه ساختمان ، قرقره طناب خور ، بلوک سيمانى[معمارى]قرقره ، کنده ، مانع ، پارازيت ، سد قالب ، سد کردن ، مانع شدن ، پخش پارازيت سد کردن مسير پيشروى[علوم نظامى]وقفه ، بلوک ، منطقه ، مانع[روانشناسى]بنداوردن ، انسداد، سد، جعبه قرقره ، اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصى ، بلوک ، کنده ، مانع ورادع ، قطعه ، بستن ، مسدود کردن ، مانع شدن از، بازداشتن ، قالب کردن ، توده ، قلنبه
block(2) :: بلوک 
block age :: بازدارى، ممانعت ، جلوگیرى، انسداد، محاصره 
block buffer :: بلوک میان گیر 
block cipher :: رمزگذارى بلوکى[کامپيوتر]
block code :: رمز كندهاى
block definition :: تعريف بلوک[کامپيوتر]
block diagram :: بلوک دياگرام ، نمودار بلوکى ، نمودار کلى[کامپيوتر]نمودار بلوکى ، نمودار کلى[شيمى]نمايش تصويرى سيستمها[هواپيمايى]نمودار کنده اى
block diagram(2) :: نمودار كندهاى
block gap :: --> interrecord gap، شکاف بين بلاک ، شکاف بين کنده اى[کامپيوتر]شکاف بين کنده اى
block gap(2) :: شكاف بین كندهاى
block graphics :: نگاره سازى بلوک[کامپيوتر]
block header :: سر بلوک[کامپيوتر]
block length :: درازاى كنده 
block length(2) :: درازاى کنده ، درازاى بلوک ، طول بلوک ، طول کنده اى ، طول بلاک[کامپيوتر]درازاى کنده
block letter :: چاپ نوعی حروف چوبی وبزرگ ، حروف درشت وسیاه ، نوعی حروف بدون زیر وزبر
block mark :: نشان كنده 
block move :: انتقال بلوک ، جابجايى بلوک[کامپيوتر]
block operation :: عمليات بلوک[کامپيوتر]
block protection :: حفاظت بلوک[کامپيوتر]
block size :: اندازه ک׀†ده اى ، اندازه بلاک[کامپيوتر]اندازه کنده
block size(2) :: اندازه كنده 
block sort :: مرتب کردن بلاکى ، جورسازى کنده اى[کامپيوتر]
block structure :: ساخت كندهاى
block structure(2) :: ساختار بلوکى ، ساخت کنده اى ، ساختمان بلاکى ، ساختمان کنده اى[کامپيوتر]ساخت کنده اى
block structured :: با ساخت كندهاى
block transfer :: انتقال بلوک[کامپيوتر]انتقال کنده اى
block transfer(2) :: انتقال كندهاى
blockade :: راه بندان ، محاصره ، انسداد، بستن ، محاصره كردن ، راه بندكردن ، سد راه ، سدراه كردن 
blockade runner :: شخصی یا ناوى كه از محاصره دشمن میگذرد
blockage :: انسداد
blockbuster :: بمب داراى قدرت تخریبی زیاد، شخص یاچیز خیلی موثر و سخت 
blockhead :: ادم خرف وبی هوش ، بی كله 
blocking :: باز داشت 
blocking(2) :: بلوک بندى ، بلاکه کردن ، انسداد ، کنده اى کردن[کامپيوتر]سد راه غيرقانونى[ورزشى]گرفتگى مسير جريان در تونل باد ناشى از موجهاى ضربه اى[هواپيمايى]مسدود کردن ، سد جاده ، سد کردن جاده دفاع غير عامل ، مسدود کردن راه دشمن[علوم نظامى]وقفه ، انسداد ، انسداد فکر[روانشناسى]کنده اى کردن ، انسداد
blocking(3) :: كندهاى كردن ، انسداد
blocking condenser :: خازن انسدادى[الکترونيک]
blocking factor :: ضریب كندهاى بودن 
blocking factor(2) :: فاکتور بلوک بندى ، ضريب کنده اى ، فاکتور بلاکه کردن[کامپيوتر]ضريب کنده اى بودن
blocking oscillator :: اوسيلاتور انسدادى[الکترونيک]
blocking oscillator driver :: راه انداز اوسيلاتور انسدادى[الکترونيک]
blocking period :: دوره وقفه[الکترونيک]
blocky :: (ساختمان ) پرشده یا مشخص با قطعات مختلف ، قالب دار، ساختمان چهارگوش 
blog :: وب نوشت 
bloke :: ادم ، رفیق ، یار، همكار، یارو
blond :: بور، سفیدرو، بورى (برایمرد blond وبراى زن blonde گفته میشود)
blood :: خون ، خوى، مزاج ، نسبت ، خویشاوندى، نژاد، (مج .) نیرو، خون الودكردن ، خون جاریكردن ، خونكسی را بجوش اوردن ، عصبانی كردن 
blood bank :: بانك جمع اورى خون (براى تزریق به بیماران ومجروحین )
blood brother :: برادر هم خون ، برادر خوانده 
blood cell :: گویچههاى خونی ، یاخته خون 
blood cell , globule :: گویچه
blood count :: شمارش تعداد گویچههاى خون در حجم معینی 
blood feud :: كینه وعداوت خانوادگی ، دشمنی دیرین 
blood group :: گروه خونی (كسی را) تعیین كردن ، گروه خون 
blood money :: خون بها، دیه 
blood pressure :: فشار خون 
blood type :: گروه خونی (كسی را) تعیین كردن ، گروه خون 
bloodbath :: قتل عام ، خونریزى
bloodcurdling :: ترس اور، وحشتناك 
bloodhound :: (ج .ش .) نوعی سگ شكارى كه شامه بسیارتیزى دارد، (مج .) كاراگاه ، بااشتیاق و تیزهوشیتعقیب كردن 
bloodily :: از روى خونخوارى
bloodletter :: رگزن ، فصاد
bloodletting :: رگزنی ، حجامت 
bloodshed :: خونریزى، سفك دماء
bloodshot :: قرمز، سرخ وورم كرده ، خونگرفته ، برافروخته 
bloodsucker :: زالو، هرجانورى كهخون می مكد، (مج .) كسی كه از دیگرى پول بیرون میكشد
bloodthirsty :: تشنه بخون ، خونریز، سفاك ، بیرحم 
bloody :: برنگ خون ، خونی ، خون الود، قرمز، خونخوار
bloody mary :: مشروبی كه از ودكا و سوس گوجهفرنگی درست میكنند
bloom :: شكوفه ، شكوفهكردن ، گل دادنی ، بكمال وزیبایی رسیدن 
bloomer :: شلوار گشاد و زنانه ورزشی ، گیاه شكوفه كرده ، شخص بالغ ، اشتباه احمقانه 
blooming :: درخشانى[الکترونيک]گلدار، شکوفه دهنده ، پيشرفت کننده
blooming(2) :: گلدار، شكوفه دهنده ، پیشرفت كننده 
blooper :: پارازیت ، صداى نامطبوع رادیو، اشتباه احمقانه 
blossom :: شكوفه ، گل ، میوه ، گل دادن ، داراى طراوت جوانی شدن 
blot :: لكهدار كردن یا شدن ، لك ، لكه ، بدنامی ، عیب ، پاك شدگی 
blotch :: دمل ، لكه ، خال ، جوش چرك دار، كورك ، داراى رنگ غیر واضح ، رنگ محو
blotter :: جوهر خشك كن ، دفتر باطله ، دفتر ثبت معاملات ، دفتر روزنامه 
blotting paper :: كاغذ خشك كن 
blouse :: پیراهن یاجامه گشاد، بلوز
blow :: دمیدن ، وزیدن ، در اثر دمیدن ایجاد صدا كردن ، تركیدن 
blow out :: تركیدن ، پنجرشدن ، پنچرى، منفجر شدن ، انفجار
blow up :: انفجار ، تغيير يک شکل از يک قالب تصويرى کوچکتر به يک قالب تصويرى بزرگتر ، توقف غير منتظره يک برنامه به خاطر يک اشتباه يا به دليل مواخه شدن با شرايطى از داده که نمى تواند ان را بکار گيرد[کامپيوتر]شکمدان ، شکم دادگى[معمارى]منفجر کردن ، ترکاندن ، عصبانى کردن ، انفجار، عکس بزرگ شده
blow up(2) :: منفجر كردن ، تركاندن ، عصبانی كردن ، انفجار، عكس بزرگ شده 
blower :: دمنده ، وزنده ، كسی یا چیزى كه بدمد یابوزد، ماشین مخصوص دمیدن 
blowgun :: تفنگ بادى، پفك 
blowhard :: ادم لاف زن ، پرحرف 
blow-out magnet :: مغناطيس جرقه[الکترونيک]
blowsy :: سرخ روى، سرخ گونه ، خشن ، زمخت ، زن چاق 
blowtorch :: چراغ جوشكارى
blowy :: بادى، باددار، بسهولت باطراف منتشر شونده 
blowzy :: سرخ روى، سرخ گونه ، خشن ، زمخت ، زن چاق ، سرخ گونه ، شلخته 
blubber :: كف ، حباب ، چربی بالن وسایرپستانداران دریایی ، چاق شدن ، چربی اوردن ، هایهاى گریستن ، باصدا گریستن ، الچروبه 
blubbery :: ورم كرده ، حباب وار، چاق وفربه 
bludgeon :: چماق ، چوبدستی سركلفت ، باچماق زدن ، مجبوركردن ، كتك زدن 
blue :: آبی ، نیلی ، مستعد افسردگی ، داراى خلق گرفته (باthe) اسمان ، اسمان نیلگون 
blue baby :: (طب ) طفلی مبتلا به یرقان ازرق (cyanosis)
blue beam magnet :: مغناطيس اشعه ابى[الکترونيک]
blue blood :: عضو طبقه اشراف ، نجیب زاده ، اشراف زاده 
blue blooded :: نجیب زاده 
blue book :: هركتاب یانشریه رسمی دولتی ، هر كتاب یا سند مستند وقابل اعتماد
blue chip :: (دربازى پوكر) ژتون آبی رنگ كه ارزش زیادى دارد، سهام مرغوب 
blue chip personal computer :: کامپيوترهاى شخصى ارزان سازگار با IBM که در کشور کره توسط شرکت HYUNDAI ساخته مى شود[کامپيوتر]
blue collar :: كارگرى
blue gun :: لوله پرتاب ابى[الکترونيک]
blue jay :: زاغ كبود
blue jeans :: شلوار كار آبی رنگ ، شلوار كاوبوى
blue moon :: زمان دراز، مدت طولانی 
bluebell :: انواع گل استكانی آبی رنگ 
blueberry :: (گ .ش .) ایدا اریزا، قره قاط، زغال اخته 
blueing :: نیل ، پودر آبی رنگ رختشویی 
blueish :: مایل به آبی ، آبی فام 
bluenose :: ادم متعصب وسخت گیر
blueprint :: نوعی چاپ عكاسی كه زمینه ان آبی ونقش ان سفید است ، چاپ اوزالیدكه براى كپیه نقشهورسم هاى فنی بكار میرود، برنامه كار
blues :: افسردگی وحزن واندوه ، نوعی سرود وموسیقی جاز
bluestocking :: منسوب به جمعیت زنان جوراب آبی درقرن هیجدهم ، زن فاضله ، (مج .) داراى ذوق ادبی 
bluff :: توپ زدن ، حریف را از میدان دركردن ، توپ ، قمپز، چاخان ، سراشیب ، پرتگاه 
bluing :: نیل ، پودر آبی رنگ رختشویی 
bluish :: مایل به آبی ، آبی فام 
blunder :: اشتباه بزرگ ، سهو، اشتباه لپی ، اشتباه كردن ، كوكورانه رفتن ، دست پاچهشدن و بهممخلوط كردن 
blunder(2) :: اشتباه لپی 
blunderbuss :: نوعی تفنگ قدیمی ، (مج .) ادم كودن 
blunt :: كند، بی نوك ، داراى لبه ضخیم ، رك ، بی پرده ، كند كردن 
blur :: لكه ، تیرگی ، منظره مه الود، لك كردن ، تیره كردن ، محو كردن ، نامشخص بنظر امدن 
blur image :: تصویر محو 
blurb :: تقریظ یا توصیه نامه مختصرى بركتابی ، تقریظ یا اعلان مبالغه امیز
blurt :: بروزدادن ، از دهان بیرون انداختن (كلمات ، باout)
blush :: سرخ شدن ، شرمنده شدن ، سرخی صورت در اثر خجلت 
bluster :: باسختی وشدت وسروصدا وزیدن (مثل باد)، پرسروصدا بودن ، باد مهیب وسهمگین 
blusterous :: پرباد
blustery :: پرباد
bnf :: [ --> Backus Naur Formکامپيوتر]
boa :: (ج .ش .) اژدرمار، مار بوا
boar :: (ج .ش .) گرازنر، جنس نر حیوانات پستاندار، گراز وحشی 
board :: ، صفحهای از جنس پلاستیك یا فایبرگلاس غیرهادی كه برای قرار دادن و متصل ساختن مجموعهای از تراشهها و دستگاههای دیگر، در رایانه به كار میرود تخته (مدار) 
board(2) :: تخته (مدار), صفحهای از جنس پلاست یك یا فایبرگلاس غیرهادی كه برای قرار دادن و متصل ساختن مجموعه ای از تراشهها و دستگاه های دیگر، در رایانه به كار میرود
board(3) :: تخته ، تابلو
board(4) :: صفحه مدار ، برد ، تخته[کامپيوتر]کشتى[تجارت خارجى]روکش کردن ، جلد کردن ، تخته ، مقوا ، تابلو[علوم مهندسى]هيات[حقوق]تابلوى امتيازات ، صفحه يا ميز شطرنج ، سکوى شيرجه[ورزشى]سوار [ کشتى ] شدن[علوم دريايى]تخته[معمارى]هيئت ژورى ، هيئت ، کميسيون ، کميته تخته کار ، صفحه چارت ، تخته حاوى نقشه[علوم نظامى]هيات[روانشناسى]تخته ، تابلو، تخته يا مقوا ويا هرچيز مسطح ، ميز غذا، غذاى روى ميز، اغذيه ، ميزشور يادادگاه ، هيئت عامله ياامنا، هيئت مديره ،)board of trade( هيئت بازرگانى ، تخته بندى کردن ، سوارشدن ، بکنار کشتى امدن(بمنظورحمله)، تخته پوش کردن ، پانسيون شدن ، منزل کردن(درشبانه روزى)
board computer :: يک کامپيوتر که تمام مولفه هاى الکترونيکى ان روى يک برد قرار گرفته است[کامپيوتر]
board exchange warranty :: ضمانت تعويض برد[کامپيوتر]
board of trade :: هیئت بازرگانی ، (درانگلیس ) وزارت اقتصاد وبازرگانی 
boarder :: شاگرد شبانه روزى
boarding :: مهمانخانه شبانه روزى، پانسیون ، تختهكوبی 
boarding card :: كارت پرواز
boardinghouse :: پانسیون 
boardwalk :: تفرجگاهی دركنارساحل كه كف ان تخته باشد
boarish :: خوك صفت ، بی ادب ، وحشی 
boaster :: لاف زن ، خودستا
boastful :: لاف زن ، چاخان 
boat :: كشتی كوچك ، قایق ، كرجی ، هرچیزى شبیه قایق ، قایق رانی كردن 
boatman :: كرجی بان ، قایقران 
boatmanship :: قایقرانی 
boatswain :: افسرى كه مسئول افراشتن بادبان ولنگر طنابهاى كشتی است 
bobber :: كسی یا چیزى كه متصل بالا وپایین رود یا داخل وخارج شود
bobbery :: جنجال ، سر وصدا
bobbin :: قرقره ، ماسوره 
bobbinet :: نوعی تورى نخی یا ابریشمی 
bobble :: پی درپی اشتباه كردن ، مرتكب خطا شدن ، اشتباه كارى، لغزش 
bobby :: پاسبان ، پلیس 
bobby socker :: دختر نابالغ (بین و 4 سالگی )
bobby socks :: جوراب ساقه بلند دخترانه 
bobby sox :: جوراب ساقه بلند دخترانه 
bobby soxer :: دختر نابالغ (بین و 4 سالگی )
bobsledding, bobsleigh, luge competition :: سورتمه سُری
bobtail :: دم كل ، اسب یا سگ دم كل ، هرچیز ناقص یامختصر شده ، ادم مهمل 
bock :: یكنوع چرم پوست گوسفند كه براى صحافی بكار میرود، تیماج 
bode :: پیشگویی كردن ، نشانه بودن (از)، حاكی بودن از، دلالت داشتن (بر)، شگون داشتن 
bodice :: پستان بند، سینه بند (زنانه )
bodied :: داراى بدن ، جسیم 
bodily :: بدنی ، داراى بدن ، عملا، واقعا، جسمانی 
bodkin :: خنجر، نوعی جوالدوز
body :: بدنه 
body(2) :: جسد، تنه ، تن ، بدن ، لاشه ، جسم ، بدنه ، اطاق ماشین ، جرم سماوى، داراى جسم كردن ، ضخیم كردن ، غلیظ كردن 
body builder :: اندام پرور
body building :: پرورش اندام
body capacitance :: ظرفيت بدن[الکترونيک]
body corporate :: (=corporation) شركت ، شركت سهامی 
body snatcher :: كسی كه براى تشریح نبش قبر میكند، جسد دزد
body type :: فونت متن[کامپيوتر]سنخ بدنى[روانشناسى]
bodyguard :: جانْ پاس
bodyguard(2) :: گاردمخصوص ، مستحفظ شخص 
bog :: باتلاق ، سیاه آب ، گنداب ، لجن زار، درباتلاق فرورفتن 
bogey :: دیو، جن ، شیطان 
bogeyman :: لولو، مایه ترس ووحشت 
boggle :: دراثر امرى ناگهان وحشت زده وناراحت شدن ، رم كردن ، تامل كردن (در اثر ترس وغیره )، كارسرهمبندى كردن 
bogie :: دیو، جن ، شیطان 
bogie(2) :: هزارچرخ
bogle :: (=boggle) لولو، ادم زشت 
bogus :: ساختگی ، جعلی ، قلابی 
bogy :: دیو، جن ، شیطان 
boh :: صداى گاو یا جغد كردن ، اظهار تنفر، هو كردن 
bohr atom :: اتم بوهر[الکترونيک]
boil :: كورك ، دمل ، جوش ، التهاب ، هیجان ، تحریك ، جوشاندن ، بجوش امدن ، خشمگین شدن 
boiler :: دیگ بخار
boilermaker :: كترى ساز، سازنده دیگ بخار
boilerplate :: قطعه اى از متن که بارها کلمه به کلمه در سندهاى گوناگون استفاده مى شود ورق اهن ديگ بخار ، تکيه کلام ، متن استاندارد[کامپيوتر]
boiling point :: نقطه غلیان ، درجه جوش ، (مج .) عصبانیت 
boisterous :: خشن وزبر، خشن وبی ادب ، قوى، سترك ، شدید، مفرط، بلند وناهنجار، توفانی 
bold :: بی باك ، دلیر، خشن وبی احتیاط، جسور، گستاخ ، متهور، باشهامت 
bold(2) :: پیچ ، زبانه 
bold(3) :: توپر 
bold face :: طرح موکد ، طرح سياه ، حرف سياه[کامپيوتر]
bold printing :: پر رنگ چاپ کردن[کامپيوتر]
boldface :: (=bold faced) باصورت برافروخته از غضب وخشم ، گستاخ ، جسور، (درچاپ ) یكنوعحرف درشت 
boldface(2) :: حرف درشت[کامپيوتر )=bold faced(]باصورت برافروخته از غضب وخشم ، گستاخ ، جسور،( درچاپ )يکنوع حرف درشت ، حروف ضخيم ، حروف سياه
boldface(3) :: حروفِ سیاه 
boldface(4) :: حروف ضخیم ، حروف سیاه 
boldfacing :: درشت نمايى[کامپيوتر]
bole :: گل رس ، خاك رس ، گل مختوم 
boll :: حباب ، برامدگی مانند، (گ .ش .) قوزه پنبه ، پیاز
bollix :: بهم ریختن ، سرهمبندى كردن ، قاطی پاتی كردن 
bolo :: شمشیر، چاقوى بلند یك لبه ، قداره 
bolometer :: بولومتر[شيمى]بولومتر[الکترونيک]
bolster :: بالش ، متكا، تیرى كه بطور عمودى زیرپایه گذاردهشود، بابالش نگهداشتن ، پشتی كردن ، تكیه دادن ، تقویت كردن 
bolt :: (vt.& vi.،n. ) :پیچ ، توپ پارچه ، از جاجستن ، رها كردن ، (adv.) :راست ، بطورعمودى، مستقیما، ناگهان 
bolter :: الك ، اسب چموش 
boltzmann equation :: معادله بولتسمان[الکترونيک]
bolus :: قطعه كوچك وگردى از هر چیزى
bomb :: بمب ، نارنجك ، بمباران كردن ، (نفت ) مخزن 
bomb(2) :: يک برنامه زمانى دچار اين حالت مى شود که خروجى هاى ان نادرست بوده و يا به علت اشتباهات منطقى و گرامرى قابل اجرا شدن نباشد ، خرابى غير عادى کامپيوتر ، --> crash ، بمب ، بن بست[کامپيوتر]شکست فاحش ، شوت دور ، محکم زدن گوى لاکراس پاس بلند که منجر به لمس گردد [ فوتبال امريکايى ] ، زير اب ناپديد شدن موج سوار[ورزشى]بمب ، بمباران کردن[علوم نظامى]بمب ، نارنجک ، بمباران کردن ،( نفت )مخزن
bombard :: بمباران كردن ، بتوپ بستن 
bombardier :: توپچی ، بمب افكن (شخص )
bombardment :: بمباران 
bombast :: كتان ، جنس پنبهاى (مج .) گزافه گویی ، سخن بزرگ یا قلنبه ، مبالغه 
bombastic :: گزاف ، قلنبه ، مطنطن 
bombe :: بادكرده وگرد ومحدب 
bomber :: هواپیماى بمب افكن ، بمب انداز
bombshell :: بمب ، امر تعجب اور
bon :: بهابرگ
bon ton :: (pl.bons tons) روش خوب ، رفتار از روى نزاكت وطبق اداب معموله ، خوش نژاد، اشرافی 
bon voyage :: سفربخیر، خدا حافظ، خدا به همراه 
bona fide :: باحسن نیت ، جدى، واجد شرایط
bonanza :: رگه بزرگ طلا یا نقره ، منبع عایدى مهم ، ثروت باداورده 
bonbon :: شیرینی ، آب نبات فرنگی 
bond :: پيوند[شيمى]سند قرضه ، ضمانت ، تعهد[تجارت خارجى]وصل کردن ، متصل کردن ، چسباندن اتصال ، ارتباط ، چسب[علوم مهندسى]سندى که به موجب ان خود و وارث و اوصيا و مباشرين امورش را به پرداخت مبلغ معينى به ديگرى متعهد مى کند ، وجه الضمانه ، سند ، سهم ، سهم استقراضى[حقوق]سند قرضه ، ضمانت ، تعهد ، موافقت نامه ، به انبار گمرک تحويل دادن[بازرگانى]رج چينى ، اجر چينى ، نماچينى ، پيوند ، رژچينى ، همبند[معمارى]مهار ، بندکشى[عمران]پيوند[روانشناسى]ربط[الکترونيک]قيد، بند، زنجير،( مج ).قرارداد الزام اور، عهد وميثاق ، هرچيزى که شخص را مقيدسازد، معاهده ، قرارداد، کفيل ، رابطه ، پيوستگى ، ضمانت ،( حق ).تضمين نامه ياتعهدنامه دائر به پرداخت وجه ، رهن کردن ، تضمين کردن ، اوراق قرضه
bond servant :: غلام ، بنده ، برده بدون مزد واجرت ، زر خرید
bondable :: قابل تبدیل به اوراق قرضه ، وثیقه پذیر
bondage :: بندگی ، بردگی ، اسارت 
bonded :: ضمانت شده ، امانتی ، تضمین دار، كفالت دار
bonderize :: آبكارى كردن ، روكش دادن 
bondholder :: داراى صاحب سهام قرضه ، دارنده وثیقه یاكفالت ، ضمانت دار
bonding :: پيوند ، تشکيل پيوند[شيمى]اتصال[هواپيمايى]مقيد کردن ، قيد ، گيره ، اتصالى اتصال بدنه ، اتصال منفى ، حرکت خيز به خيز[علوم نظامى]چسباندن دو يا چند قطعه چوبى توسط چسب[عمران]ربط به شاسى[الکترونيک]
bonding resistance of rail :: مقدار مقاومت اتصال به ريل[الکترونيک]
bondman :: غلام ، برده ، رعیت 
bondsman :: برده ، غلام ، ضامن ، كفیل 
bone :: استخوان ، استخوان بندى، گرفتن یا برداشتن ، خواستن ، درخواست كردن ، تقاضاكردن 
bonehead :: ادم كله خر، ادم احمق وكودن 
boner :: اشتباه مضحك 
boney :: استخوانی ، استخوان دار
bonfire :: اتش بزرگ ، اتش بازى
bong :: (=ring) طنین صدا (مثل صداى زنگ )
bongo :: یكنوع طبل دوطرفه كه بادست نواخته میشود، بانگو
bonhomie :: (=bonhommie) خوش خلقی ورفتار دلپذیر
bonier :: استخوانی تر
boniface :: صاحب مهمانخانه ورستوران 
bonmaid :: كنیز (زر خرید)، كسی كه بیگارى میكند
bonnet :: نوعی كلاه بی لبه زنانه ومردانه ، كلاهك دودكش ، سرپوش هرچیزى، كلاه سرگذاشتن ، درپوش ، كلاهك 
bonnily :: بطرز زیبا ودلپذیر، بطور سالم وخوشحال 
bonny :: (=bonnie) زیبا، جذاب ، دلپذیر، قوى وزیبا
bonspiel :: مسابقه رسمی ، مسابقه بین باشگاهها
bonus :: انعام ، جایزه ، حق الامتیاز، سودقرضه ، پرداخت اضافی 
bonvivant :: (pl.bons vivants & bon vivants) علاقمند بزندگی خوب (مخصوصا علاقمندبه غذاى خوب )، عشرت طلب 
bony :: استخوانی ، استخوان دار
boo :: صداى گاو یا جغد كردن ، اظهار تنفر، هو كردن 
boo boo :: اشتباه كارى، دست پاچگی ، اشتباه 
boob :: (=booby)ادم كودن واحمق ، ساده لوح 
booboisie :: طبقه عوام الناس ، طبقه بی سواد وجاهل 
booby :: نوعی قاز دریاى شمالی ، ساده لوح ، احمق 
booby hatch :: تیمارستان ، نوانخانه دیوانگان 
booby prize :: جایزه تسلی بخش 
booby trap :: پنهان تله ، دام یاتله ، دام مهلك ، با پنهان تله مجهز كردن 
boogie woogie :: (مو.) نواختن پیانو باضربات تند وضربهاى
booh :: چخ كردن ، راندن ، هو كردن 
book :: فصل یاقسمتی از كتاب ، مجلد، دفتر، كتاب ، دركتاب یادفتر ثبت كردن ، رزرو كردن ، توقیف كردن 
book of account :: دفتر كل ، دفتر روزنامه ، دفتر حساب 
book review :: انتقاد از كتاب ، مقاله درباره كتاب 
book value :: ارزش هر شیی برحسب انچه دردفترحساب نشان داده شود، ارزش سهام طبق دفاتر
bookbinding :: صحافی كتاب ، تجلید، كتاب سازى
bookcase :: قفسه كتاب 
bookend :: تخته یاچیز دیگرى كه درانتهاى ردیف كتب براى نگاهدارى انهامی گذارند
booker :: كاتب ، كتاب دار، كسی كه براى مسافرین جا رزرو میكند وبلیط می فروشد
bookie :: (=book maker)
bookish :: كتابی ، غیر متداول ، لفظ قلم 
bookkeeper :: دفتردار، حسابدار، ثبات 
bookkeeping :: --> housekeeping، دفتردارى[کامپيوتر]دفتردارى[تجارت خارجى]دفتردارى ، ساماندهى
bookkeeping(2) :: دفتر دارى، ساماندهی 
bookkeeping(3) :: دفتردارى
booklet :: كتاب كوچك ، كتابچه ، دفترچه ، رساله ، جزوه 
booklet(2) :: كتابچه 
booklore :: (=booklearning) علم كتابی ، معلومات ناشی از مطالعه كتاب 
bookmaker :: (م .م .) كتاب نویس ، صحاف ، ناشركتاب ، دلال شرط بندى
bookman :: ادیب ، اهل تحقیق وتتبع ، كتابفروش 
bookman(2) :: کتابى[کامپيوتر]اديب ، اهل تحقيق وتتبع ، کتابفروش
bookmark :: چوب- الف 
bookmark(2) :: نشان لاى كتاب ، چوب الف 
bookmobile :: كتابخانه سیار
bookplate :: برچسب كتاب 
bookseller :: كتابفروش 
bookstall :: بساط كتابفروشی 
bookstore :: كتابفروشی 
bookworm :: كسیكه علاقه مفرطی به مطالعه كتب دارد
boolean :: بولی 
boolean algebra :: جبر بولى[کامپيوتر]جبر بولى[هواپيمايى]جبر بول ، جبر بولى
boolean calculus :: حساب بولی ، جبربول 
boolean function :: تابع بولى[کامپيوتر]تابع بولى
boolean function(2) :: تابع بولی 
boolean matrix :: ماتریس بولی 
boolean operator :: عملگر جبر بول ، عملگر بول[کامپيوتر]عملگر بولى
boon :: استدعا، فرمان یادستورى بصورت استدعا، عطیه ، لطف ، احسان ، بخشش 
boon coppanion :: هم پیاله ، هم بزم 
boondoggle :: كاربی ارزش وبی اهمیت 
boookbinder :: صحاف ، كتاب ساز
boor :: باغبان ، روستایی ، دهاتی ، ادم بی تربیت ، ادم خشن 
boorish :: خشن ، بی نزاكت ، دهاتی 
boost :: بالا بردن ، زیاد كردن 
boost(2) :: ترقی ، بالارفتن ، ترقی دادن ، جلوبردن ، بالابردن (قیمت )، كمك كردن 
boosted b-voltage :: ولتاژ افزوده ب[الکترونيک]
booster :: بالا برنده ، زیاد كننده 
booster(2) :: تشدید كننده ، تقویت كننده ، حامی ، ترقی دهنده 
booster(3) :: تقويت کننده[علوم مهندسى]تقويت کننده[هواپيمايى]بوستر ، خرج ميانجى ، لايى ، استرى منفجر کننده ، روکش ، غلاف[علوم نظامى]ولت افزاى[الکترونيک]بالا برنده ، زياد کننده ، تشديد کننده ، تقويت کننده ، حامى ، ترقى دهنده
booster(4) :: توان افزا 
booster converter :: تبديلگر ولت افزاى[الکترونيک]
booster transformer :: مبدل ولت افزاى ، مبدل بوستر[الکترونيک]
boot :: پوتین یاچكمه ، (مج .) اخراج ، چاره یافایده ، لگدزدن ، باسرچكمه وپوتین زدن 
boot(2) :: راه اندازى ، بوت ، خود راه اندازى[کامپيوتر]فضاى ترانک[علوم مهندسى]سود ، فايده ، اختلاف موجود بين قيمتها در مبادله دو دارايى[حقوق]کفش فوتبال ، پوتين ساقه بلند ، خراب کردن توپ هنگام گرفتن ان [ بيس بال ] پوشش کمکى روى سم اسب[ورزشى]پوتين ، چکمه[علوم نظامى]پوتين ياچکمه ،( مج ).اخراج ، چاره يافايده ، لگدزدن ، باسرچکمه وپوتين زدن
boot(3) :: راه اندازی 
boot camp :: اردوگاه تعلیمات نظامی نیروى دریایی 
boot record :: رکورد راه اندازى[کامپيوتر]
bootblack :: واكسی ، كفش واكس زن 
booth :: (pl.booths) اطاقك ، پاسگاه یادكه موقتی ، غرفه ، جاى ویژه 
bootjack :: چكمه كش ، پاشنه كش چكمه 
bootlace :: (=shoelace) بندپوتین 
bootleg :: مشروب قاچاق ، معامله قاچاقی انجام دادن 
bootless :: بی سود، بیهوده ، بی مصرف ، بی علاج 
bootlick :: چكمه كسی را لیسیدن ، تملق گفتن از، چاپلوس 
bootstrap :: خود راه انداز[کامپيوتر]راه انداز بند کفشى[الکترونيک]خود راه انداز، خودراه اندازى
bootstrap(2) :: خود راه انداز[کامپيوتر]راه انداز بند کفشى[الکترونيک]خود راه انداز، خودراه اندازى
bootstrap(3) :: خود راه انداز، خودراه اندازى
bootstrap loader :: بارکننده خود راه انداز[کامپيوتر]باز کننده خود راه انداز
bootstrap loader(2) :: باز كننده خود راهانداز
bootstrap routine :: روال خود راه انداز
bootstrapping :: [ --> bootکامپيوتر]
booty :: غنیمت جنگی ، غارت ، تاراج ، یغما
booze :: مشروب الكلی ، مشروبات الكلی بحد افراط نوشیدن ، مست كردن 
boozer :: مشروب خور، خمار
boozy :: وابسته به مشروب ، مست 
bop :: Bit-Orinted Protocol، پروتکل با گرايش بيت[کامپيوتر]زدن ، تصادف کردن ، برخوردکردن ، تصادم کردن ، وزش ، دميدن
bop(2) :: زدن ، تصادف كردن ، برخوردكردن ، تصادم كردن ، وزش ، دمیدن 
borage :: (گ .ش .) گاوزبان (borago officinalis)
bordel :: (=bordello & brothel) فاحشه خانه ، فحشاء، ادم بیكاره ومهمل 
border :: سرحد، حاشیه ، لبه ، كناره ، مرز، خط مرزى، لبه گذاشتن (به )، سجاف كردن ، حاشیه گذاشتن ، مجاور بودن 
bore :: سوراخ ، سوراخ كردن 
bore(2) :: قطر يک سوراخ[کامپيوتر]سوراخ کردن ، داخل را تراشيدن سوراخ ، قطر داخلى لوله[علوم مهندسى]قطر داخلى لوله اسلحه[ورزشى]اشترک ، مد جلو دهانه رود[معمارى]لوله ، لوله توپ ، داخل لوله توپ[علوم نظامى]قطر داخلى سيلندر[عمران]گمانه ، سوراخ کردن ، سنبيدن ، سفتن ، نقب زدن ، بامته تونل زدن( با)through ، خسته کردن ، موى دماغ کسى شدن ، خسته شدن ، منفذ، سوراخ ، مته ، وسيله سوراخ کردن ، کاليبر تفنگ ،( مج ).خسته کننده
boreal :: شمالی 
boreas :: بادشمال 
boredom :: ملالت ، خستگی 
borer :: مته ، هرچیزیكه وسیلهسوراخ كردنباشد، سنبه ، ملول كننده ، خستگی اور
borland international :: يک شرکت سازنده نرم افزارهاى ريزکامپيوتر[کامپيوتر]
born :: زاییده شده ، متولد
borne :: اسم مفعول فعل bear ، تحمل كرده یاشده 
borough :: (امر.) قصبه ، دهكده ، بخش ، (انگلیس ) شهریاقصبهاى كه وكیل به مجلس بفرستد یاانجمن شهردارى داشته باشد
borrow :: قرض گرفتن ، وام گرفتن ، اقتباس كردن 
borsch :: برش (borsh)، نوعی آبگوشت سبزى دار روسی 
borscht :: برش (borsh)، نوعی آبگوشت سبزى دار روسی 
bort :: خرده الماسی تراشدار (براى شیشه برى)، الماس 
borzoi :: (ج .ش .) سگ گرگ (نوعی سگ پشمالوى ایرلندى)
bosh :: حرف توخالی ، مهمل ، حقه بازى، (ز.ع .) چرند
bosket :: بیشه ، درختستان ، پارك یا باغ 
bosky :: پوشیده از بوته ، پوشیده از بیشه 
bosn :: (=boat swain) افسر كشتی 
bosn(2) :: (=boat swain) افسر كشتی 
bosom :: اغوش ، سینه ، بغل ، بر، پیش سینه ، بااغوش باز پذیرفتن ، دراغوش حمل كردن ، رازى رادرسینه نهفتن ، داراى پستان شدن (درمورد دختران )
bosomed :: داراى سینه برجسته ، نهفته 
bosomy :: پستان مانند، داراى پستان برجسته 
bosquet :: بیشه ، درختستان ، پارك یا باغ 
boss :: رئیس كارفرما، ارباب ، برجسته ، برجسته كارى، ریاست كردن بر، اربابی كردن (بر)، نقش برجسته تهیهكردن ، برجستگی 
bossy :: داراى برجستگی ، متمایل به ریاست مابی ، ارباب منش 
bosun :: (=boat swain) افسر كشتی 
bot :: Begining-Of-Tape، علامت شروع مکان صبط اطلاعات روى نوار مغناطيسى[کامپيوتر]
botanical :: وابسته بهگیاه شناسی ، تركیب یامشتقی از مواد گیاهی و داروهاى گیاهی 
botanist :: گیاه شناس ، متخصص گیاه شناسی 
botanize :: گیاه جمع كردن (براى مقاصد گیاه شناسی )، تحقیقات گیاه شناسی بعمل اوردن 
botany :: گیاه شناسی ، كتاب گیاه شناسی ، گیاهان یك ناحیه ، زندگی گیاهی یك ناحیه 
botch :: سنبل كردن ، خراب كردن ، از شكل انداختن ، وصله وپینه بدنما، كارسرهم بندى، ورم 
both :: هردو، هردوى، این یكی وان یكی ، نیز، هم 
bother :: دردسر دادن ، زحمت دادن ، مخل اسایش شدن ، نگران شدن ، جوش زدن و خودخورى كردن ، رنجش ، پریشانی ، مایه زحمت 
bothersome :: پر دردسر، پرزحمت ، مزاحم 
botree :: (=pipal) درخت انجیر هندى
botryoidal :: (=botryoid) داراى شكل خوشه انگور، شبیه خوشه انگور
bottled gas :: بشگه یااستوانه محتوى گاز فشرده ، گاز سیلندر
bottlegger :: فروشنده مشروب قاچاق 
bottleneck :: [ --> limiting operationکامپيوتر]دهانه بطرى[علوم مهندسى]تنگنا ، گره[روانشناسى]تنگنا[اقتصاد]تنگه ، راه خيلى باريک ، تنگنا، تنگراه
bottleneck(2) :: تنگنا
bottleneck(3) :: تنگه ، راه خیلی باریك ، تنگنا، تنگراه 
bottom :: پایین 
bottom(2) :: ته ، پایین ، تحتانی 
bottom(3) :: ته ، زیر، پایین ، كشتی ، كف 
bottom up :: از پایین به بالا
bottom up technique :: روش اجرا از پايين به بالا[کامپيوتر]
bottommost :: پایین ترین ، اخرین ، پایه اصلی وابتدایی 
botulism :: مسمومیت غذایی حاد
boudoir :: اطاق كوچك مخصوص زن (كه خواص خود را در انجا میپذیرد)، خلوتگاه 
bouffant :: بادكرده ، برامده ، پف كرده 
bough :: شاخه ، تركه ، تنه درخت ، شانه حیوان 
boughed :: شاخهدار
boughten :: (=bought) خریدارى شده 
bouillon :: آبگوشت 
boulder :: تخته سنگ ، سنگ ، گرداله 
boulevard :: چارباغ
boulevard(2) :: خیابان پهنی كه دراطراف ان درخت باشد بولوارد
bouleversement :: بینظمی ، اغتشاش ، تشنج ، دهم ریختگی كامل 
boulle :: تزئین اطاق بصورت مرصع كارى
bounce :: بالاجستن ، پس جستن ، پریدن ، گزاف گویی كردن ، مورد توپ وتشرقرار دادن ، بیرونانداختن ، پرش ، جست ، گزاف گویی 
bounce(2) :: واگشت
bounce(3) :: واگشت 
bouncer :: دروغ بزرگ وفاحش ، لاف زن ، لی لی كننده ، مامورى كه در نمایش ها وغیرهاشخاصاخلالگر راخارج میكند
bouncy :: سبكروح ، خوشحال ، فنرى، پس جهنده 
bound :: انچه که کارائى يک سيستم را محدود مى کند[کامپيوتر]ملزم[فقهى]ملتزم شده ، موظف[حقوق]خيز به خيز رفتن ، خيز ، محدود کردن مقيد کردن ، بستن[علوم نظامى]مقيد[روانشناسىvt.& vi.(]،:)n. حد، مرز، محدود، سرحد، خيز، جست وخيز، محدودکردن ، تعيين کردن ، هم مرز بودن ، مجاوربودن ، مشرف بودن on( يا)with ، جهيدن ، : )adj.( اماده رفتن ، عازم رفتن ، مهيا، موجود، مقيد، موظف ، کران
bound(2) :: كران 
bound(3) :: کران 
bound charge :: بار بسته[الکترونيک]
bound electron :: الکترون بسته[الکترونيک]
bound up :: جزء لایتجزى، مقید، مجبور
boundary :: کرانه 
boundary(2) :: كرانه ، كرانی 
boundary condition :: شرط كرانی 
boundary value :: ازرش كرانی 
bounded :: كران دار
bounden :: مقید، دراسارت ، باقید وبند بسته شده 
bounds register :: ثبات کرانه ها[کامپيوتر]
bounteous :: بخشنده ، سخی ، باسخاوت ، فراوان ، پربركت 
bountiful :: بخشنده ، سخی ، باسخاوت ، خوب ومهربان 
bounty :: بخشش ، سخاوت ، انعام ، اعانه ، شهامت ، ازادمنشی ، وفور، بخشایندگی 
bourdon :: عصاى زوار، باتون 
bourg :: محل یاشخصی كه مجاور قلعه باشد، شهر بازارگاه یامحل مكاره 
bourgeois :: (pl.bourgeois) عضوطبقه متوسط جامعه ، عضو طبقه دوم ، طبقه كاسب ودكاندار
bourgeoisie :: طبقه سوداگر، سرمایهدارى، حكومت طبقه دوم ، بورژوازى
bourse :: راتبه
bourse(2) :: بهابازار
bourse(3) :: كیسه ، صرافی ، مبادله ، بورس ، حمل ، قیمت 
boursier :: راتبه گیر
bouse :: بوسیله طناب وقرقره كشیدن ، بزور باطناب كشیدن ، میگسارى كردن 
bout :: كشمكش ، تقلا، یك دور مسابقه یا بازى
boutique :: دكان ، بوتیك 
boutonniere :: گلی كه درسوراخ دكمه كت زده می شود، بریدگی یاشكاف جاى دكمه ، مادگی 
bovine :: گاوى، شبیه گاو، گاو خوى
bow :: خم شدن ، تعظیمكردن ، (باdown ) مطیع شدن ، تعظیم ، كمان ، قوس 
bow out :: (withdraw،=retire ) عقب نشستن ، كنار كشیدن ، باتعظیم خارج شدن 
bow tie :: پاپیون ، كروات 
bowdlerization :: تزكیه وتصفیه ، حذف قسمتهاى خارج از اخلاق 
bowdlerize :: تزكیه یاتصفیه كردن ، قسمت هاى خارج از اخلاق را حذف كردن از (كتاب وغیره )
bowel :: روده ، شكم ، اندرون 
bower :: باغ ، الاچیق ، سایبان 
bowl :: جام[کامپيوتر]بازى بولينگ[ورزشى]کاسه ، جام ، قدح ، باتوپ بازى کردن ، مسابقه وجشن بازى بولينگ ،( نفت )کاسه رهنما(دستگاه ابزارگيرى)
bowl(2) :: كاسه ، جام ، قدح ، باتوپ بازى كردن ، مسابقه وجشن بازى بولینگ ، (نفت ) كاسه رهنما(دستگاه ابزارگیرى)
bowleg :: پاى كج ، پاى كمانی 
bowlegged :: پاچنبرى، داراى پاى كچ یاكمانی 
bowler :: قدح ساز، نوعی كلاه لبهدار، كسی كه باگلوله یاگوى بازى میكند، مشروب خوارافراطی ، دائم الخمر
bowler(2) :: گوی باز
bowling :: بازى بولینگ 
bowling green :: چمن مخصوص بازى با گوى چوبی 
bowls :: گوی بازی
bowman :: (=archer) تیرانداز، كمانكش ، كمانگیر
bowmans capsule :: پوشینه بومن
bowstring :: زه ، چله ، ریسمان دار، زهكمان ، طناب انداختن 
bowyer :: كمان ساز، كمان فروش 
box connector :: رابط جعبه[الکترونيک]
box file :: كلاسور، كارتن 
box office :: گیشه فروش بلیط ورودیه نمایش ، باجه بلیط فروشی 
box rheostat :: رئوستاى جعبه اى[الکترونيک]
box score :: (دربازى) نتیجه برد وباخت بازى، حساب بازى
box spring :: فنر مارپیچ تختخواب 
box stall :: جعبه اخور، اخور
boxcar :: یكنوع واگن بارى
boxe :: مشت زنی
boxer :: مشت زن ، بوكس باز
boxing ring :: مشتگاه
boxlike :: جعبهاى، بشكل صندوق یا جعبه 
boxtree :: درخت شمشاد
boxwood :: چوب شمشاد، درخت مرمكی ، عوجه 
boxy :: جعبه مانند، بشكل صندوق ، مشت زن 
boy :: پسر بچه ، پسر، خانه شاگرد
boy scout :: پیش اهنگ 
boycott :: تحریم كردن ، تحریم ، بایكوت 
boyish :: پسر مانند
boyo :: (اسكاتلند) پسر، پسربچه ، جوان 
bozo :: (=fellow) دوست ، رفیق ، یار
bozo bit :: بيت يار[کامپيوتر]
bpam :: Basic Partitioned Access Methodروش دستيابى جزء بندى شده اساسى[کامپيوتر]
bpi :: Bytes per inch، تعداد بايت در هر اينچ[کامپيوتر]
bra :: (=brassiere) پستان بند
brabble :: جنجال كردن ، مشاجره كردن ، دعوا، سروصدا
brace :: ابرو، اكولاد
brace(2) :: آکولاد 
brace(3) :: تحریك احساسات ، تجدید و احیاى روحیه ، بند شلوار، خط ابرو، بابست محكم كردن ، محكمبستن ، درمقابل فشار مقاومت كردن ، اتل 
bracelet :: دست بند، النگو، بازوبند
brachial :: بازویی ، بازوبند
brachiopod :: بازوپایان 
brachium :: بازو، هر عضوى شبیه بازو
bracket :: طاقچه دیوار كوب ، پرانتز، این علامت []، هلال یا دوبند گذاشتن ، طبقه بندى
bracket(2) :: قلاب ، كروشه 
bracket(3) :: کروشه 
brad :: نوعی میخ كه از وسط پهنشدهبیاشد، میخ زیرپهن ، میخ كوب كردن ، بامیخ كوبیدن 
brae :: ساحل ، دامنه ، سرازیرى تپه ، تپه 
brag :: لاف زدن ، بالیدن ، فخركردن ، باتكبر راه رفتن ، بادكردن ، لاف ، مباهات ، رجز خواندن 
braggadocio :: ادم لافزن ، گزافه گو، متظاهر
braggart :: لافزن ، گزافه گو، رجز خوان 
bragger :: لافزن ، خودستا
braided wire :: سيم افشان[الکترونيک]
braiding :: چیزهایی كه از قیطان یا نوار درست می شود، قیطان ، نواریاتورى قیطانی 
braille :: خط برجسته مخصوص كوران ، الفباء نابینایان 
brain :: مغز، مخ ، كله ، هوش ، ذكاوت ، فهم ، مغز كسی را دراوردن ، بقتل رساندن 
brainchild :: زاییده افكار، تصورى، خیالی 
brainish :: تندخو، اتشی مزاج ، عجول 
brainpan :: كاسه مغز، جمجمه 
brainpower :: قوه ادراك شخص خوش فكر وبا قریحه 
brainsick :: دیوانه ، گیج 
brainstorm :: فكر بكر وناگهانی ، اشفتگی فكرى موقتی 
brainwash :: مغز شویی ، اجبار شخص بقبول عقیده تازهاى، تلقین عقاید ومسلك تازهاى، شستشویمغزى دادن 
brainwashing :: تلقین عقاید و افكارسیاسی و مذهبی واجتماعی درشخص 
brainy :: بافكر، خوش فكر
braise :: با اتش ملایم پختن ، گرم كردن 
brake :: بیشه ، درختستان ، ترمز، عایق ، مانع ، ترمز كردن 
brake horsepower :: نيروى ترمز ، توان مفيد[علوم مهندسى]توان حقيقى مهارى[الکترونيک]
brakeman :: متصدى ترمز ماشین وترن وغیره ، ترمزبان ترن 
bramble :: (گ .ش .) بوته ، خار، خاربن ، تمشك جنگلی 
bran :: سبوس ، نخاله ، پوست گندم 
branch :: شاخه 
branch(2) :: شاخه ، انشعاب[کامپيوتر]شعبه[فقهى]شعبه[تجارت خارجى]انشعاب ، تقسيم ، رشته ، ساقه[علوم مهندسى]شعبه ، شعبه زدن[بازرگانى]در مدارات الکتريکى قسمتى از يک شبکه متشکل از يک يا چند المنت دو ترمينالى که بصورت سرى به يکديگر متصل شده اند[هواپيمايى]بخش ، رسته ، شعبه ، دايره ، قسمت[علوم نظامى]شاخه ، شعبه[عمران]شاخه[روانشناسى]بخش ، شعبه ، رشته[اقتصاد]شاخه ، شاخ ، فرع ، شعبه ، رشته ، بخش ،( باtheو )forth شاخه دراوردن ، شاخه شاخه شدن ، انشعاب ، منشعب شدن ، گل وبوته انداختن ،( با )fromمشتق شدن ، جوانه زدن ، براه جديدى رفتن
branch(3) :: شاخه ، شعبه ، انشعاب ، منشعب شدن 
branch address :: نشانی انشعاب 
branch banking :: بانكداری شعبه ای
branch circuit :: مدار انشعابى[الکترونيک]
branch control structure :: ساختار کنترل انشعاب[کامپيوتر]
branch cutout :: فيوز انشعاب[الکترونيک]
branch exchange :: رد و بدل كننده شعبهاى
branch instruction :: دستورالعمل انشعاب[کامپيوتر]
branch line :: خط فرعی ، شاخه 
branch point :: نقطه ی انشعاب 
branchia :: گوش ماهی ، گوشك ماهی 
branchlet :: شاخهكوچك ، تركه 
branchpoint :: نقطه انشعاب 
branchpoint(2) :: نقطه انشعاب[کامپيوتر]نقطه انشعاب
brand iron :: داغ اهن 
brand new :: كاملا نو، نو، تر و تازه 
brandish :: زرق وبرق دادن (شمشیر)، باهتزاز دراوردن (شمشیر وتازیانه )، تكان دادن سلاح (ازروى تهدید)
brandy :: كنیاك ، با كنیاك مخلوط كردن 
brannigan :: خوشی ، لذت ، داد و بیداد، جنجال 
brash :: عجول و بی پروا، متهور، گستاخ ، بی حیا، بی شرم 
brass :: برنج (فلز)، پول خرد برنجی ، بی شرمی ، افسر ارشد
brass hat :: افسر ارشد ارتش ، شخص مهم ، امیر
brassiere :: پستان بند
brassily :: شبیه فلز برنج ، باپررویی ، گستاخ وار، بیشرمانه 
brassiness :: بی شرمی ، نابخردى، فرومایگی ، پستی ، برنجی 
brassy :: برنج مانند، برنجین ، (مج .) بی شرم ، پررو، نابخرد، بی تدبیر، پست ، فرومایه ، بدل ، قلب ، برنگ برنج 
brat :: بچه بداخلاق و لوس ، كف شیر
brattle :: صداى پچپچ وبهم خوردن بشقاب ، شلوغ كردن ، تاخت ، چهارنعل ، پچپچ ، تق تق 
braun tube :: لامپ براون[الکترونيک]
bravado :: لاف دلیرى، خودستا، پهلوان پنبه ، دلیر دروغی 
brave :: دلاور، تهم ، شجاع ، دلیر، دلیرانه ، عالی ، بادلیرى و رشادت باامرى مواجه شدن ، اراستن ، لافزدن ، بالیدن 
bravery :: دلیرى، شجاعت ، جلوه 
bravo :: مریزاد، افرین ، براوو، هورا
bravura :: اظهار شجاعت و دلاورى، روحیه مطمئن وامرانه 
braw :: شجاع ، جوش لباس ، عالی 
brawl :: دادوبیداد، سروصداكردن ، نزاع وجدال كردن ، جنجال 
brawn :: گوشت ، ماهیچه ، (مج .) نیرو، نیروى عضلانی 
brawniness :: گوشتالویی ، پروارى، عضلانی بودن 
brawny :: پرعضله ، گوشتالو، ماهیچهدار، نیرومند، قوى، سفت 
brazen :: برنجی ، (مج .) بی شرم ، بی باك ، بی پروایی نشان دادن ، گستاخی كردن 
brazier :: منقل اتش ، برنج سازى
breach :: نقض عهد، رخنه ، نقض كردن ، نقض عهد كردن ، ایجاد شكاف كردن ، رخنهكردن در
bread :: نان ، قوت ، نان زدن به 
bread and butter :: وسیله معاش ، نان وپنیر
breadbasket :: سبدنان ، (مج .) شكم ، معده ، ناحیه حاصلخیز
breadboard :: تخته مدار ، نمونه ، نمونه تابلويى[کامپيوتر]نمونه ، نمونه تابلويى
breadboard(2) :: نمونه ، نمونه تابلویی 
breadth :: پهنا، عرض ، وسعت نظر
breadwinner :: متكفل ، كفیل خرج ، نان اور
break :: انقصال ، شكستگی ، شكستن 
break(2) :: شکستن 
break(3) :: شكستن ، خردكردن ، نقض كردن ، شكاف ، وقفه ، طلوع ، مهلت ، شكست ، از هم باز كردن 
break(4) :: فرمان[BREAK کامپيوتر]تفکيک ، تجزيه ، مجزاسازى[تجارت خارجى]شکستن ، پاره کردن ، قطع کردن[علوم مهندسى]فتن ، جداکردن دو بوکسور ، ازيورتمه به چهارنعل ،حرکت از دروازه شروع اسبدوانى ، شکستن موج [ موج سوارى ] ، ايجاد فضاى تنفس با حرکتهاى پياده شطرنج ، حرکت سگ جهت اوردن شکار،بازکردن بدنه اسلحه دويدن قبل از صداى تپانچه ، نقطه فرود پرنده[ورزشى]راحت باش ، زنگ تفريح[علوم دريايى]شکست[هواپيمايى]گسيختگى ، شکست[معمارى]وقفه ، راحت باش[علوم نظامى]شکستن ، خردکردن ، نقض کردن ، شکاف ، وقفه ، طلوع ، مهلت ، شکست ، شکستگى ، از هم باز کردن
break down :: سقوط ناگهانی ، درهم شكننده ، فروریختن ، درهمشكستن ، از اثر انداختن ، تجزیهكردن ، طبقه بندى كردن ، تقسیم بندى كردن 
break even :: بی سود و زیان شدن ، صافی درامدن ، سربسرشدن 
break even(2) :: سربه سر، بی سود و زیان 
break in :: حرز را شكستن وبزور داخل شدن ، درمیان صحبت كسی دویدن 
break key :: کليد توقف[کامپيوتر]
break out :: شیوع یافتن ، تاول زدن ، جوش زدن ، شیوع 
break point :: نقطه توقف[کامپيوتر]
break through :: عبورازمانع ، رسوخ مظفرانه ، پیشرفت غیرمنتظره (علمی یافنی )
break up :: تفكیك كردن ، تجزیه ، انحلال 
break wheel :: چرخ قطع[الکترونيک]
breakaway :: فرار، استعفاء، جدایی ، هجوم وحشیانه گله گوسفند و گاو، رم 
breakdown :: تفكیك ، از كار افتادگی 
breakdown, découpage :: نمابندی
breakdown (in a gas ) :: جرقه زنى[الکترونيک]
breakdown voltage :: ولتاژ جرقه زنى[الکترونيک]
breaker :: موج بزرگی كه بساحل خورده ودرهم می شكند
breakfast :: صبحانه ، ناشتایی ، افطار، صبحانه خوردن 
breaking down of insulation :: فرو ريختن نارسانايى[الکترونيک]
breakneck :: فوق العاده خطرناك ، بسیار وحشتناك (مثل سرعت زیاد)
breakout box :: جعبه قطع[کامپيوتر]
breakpoint :: نقطه انفصال 
breakpoint(2) :: نقطه انفصال[کامپيوتر]نقطه انفصال
breakpoint(3) :: نقطه ی انفصال 
break-up :: اميختگى[الکترونيک]
breakwind :: تیز دادن ، باد ول كردن ، باد شكن 
breast :: سینه ، پستان ، اغوش ، (مج .) افكار، وجدان ، نوك پستان ، هرچیزى شبیه پستان ، سینه بسینهشدن ، برابر، باسینه دفاع كردن 
breast plate :: زره سینه ، سینهبند اسب 
breaststroke :: شناى پروانه 
breastwork :: استحكام یاسنگر موقتی ، نردهبندى عرشه جلو كشتی 
breath :: دم ، نفس ، نسیم ، (مج .) نیرو، جان ، رایحه 
breathe :: دم زدن ، نفس كشیدن ، استنشاق كردن 
breather :: فرصت ، استراحت ، مكث 
breathing gap :: فرصت سر خاراندن 
breathless :: بی نفس ، بی جان ، نفس نفس زنان ، (مج .) مشتاق 
breathtaking :: مهیج ، باهیجان 
breathy :: باروح ، درمعرض نسیم 
bree :: آب ، دریا، آبگوشت 
breech :: تهدار كردن ، ته تفنگ ، ته توپ ، (د.گ .) كفل 
breeches :: نیم شلوارى، (د.گ .) شلوار، تنبان 
breed :: پروردن ، باراوردن ، زاییدن ، بدنیااوردن ، تولید كردن ، تربیت كردن ، فرزند، اولاد، اعقاب ، جنس ، نوع ، گونه 
breeks :: شلوار كوتاه 
breeze :: بادشمال یاشمال شرقی ، بادملایم ، نسیم ، وزیدن (مانند نسیم )
breezily :: نسیم وار، بادمانند
breeziness :: خنكی ، وزش نسیمی ، ملایمت 
breezy :: نسیمدار، خوش هوا، خنك ، تازه ، ملایم ، شادى بخش 
breve :: نامه ، اختیارنامه 
brevet :: (نظ.) درجه افتخارى دادن ، فرمان درجه افتخارى
breviary :: كتاب تلخیص شده ، كتاب نماز وادعیه روزانه 
brevity :: كوتاهی ، اختصار، ایجاز
brew :: بوسیله جوشاندن وتخمیر آبجوساختن ، دم كردن ، سرشتن ، امیختن ، اختلاط
brewage :: نوشابه ، آبجوساخته شده ، آبجوسازى
brewer :: آبجوساز
brewers yeast :: مخمرابجو، مایه آبجو
brewery :: آبجوسازى، كارخانه آبجو سازى
briar :: (گ .ش .) گل رشتی ، گل حاج ترخانی 
bribable :: رشوه گیر، قابل رشوه بودن 
bribe :: رشوه دادن ، تطمیع كردن ، رشوه ، بدكند
briber :: راشی 
bribery :: رشاء، ارتشاء، رشوهخوارى، پاره ستانی ، رشوه 
bric a brac :: اشیاء كهنه وعتیقه ، خرت وپرت 
brick :: اجر، خشت ، اجرگرفتن ، اجرگوشه گرد
brick bruner :: اجرپز
brick red :: رنگ اجرى
brickbat :: پاره اجر، زخم زبان 
bricklayer :: اجرچین ، خشت مال 
brickle :: شكننده ، ترد، نامطمئن 
brickwork :: اجركارى، سفت كارى، كوره پزخانه 
brickyard :: اجرپزخانه 
bride :: عروس ، تازه عروس 
bridesmaid :: ندیمه عروس ، ساقدوش عروس 
bridewell :: زندان ، دارالتادیب ، تادیب گاه 
bridge :: پل[کامپيوتر]پل[علوم مهندسى]پل ، پل زدن ، دهنه اسب ، نوار يا چرم در انتهاى چوب بازى لاکراس پل ساختن دست براى زدن گوى بيليارد فاصله بين سوراخهاى گوى بولينگ[ورزشى]پل فرماندهى ،[syn : compass platform علوم دريايى]پل[معمارى]پل ، پل فرماندهى کشتى[علوم نظامى]پل[عمران]پل ، جسر، برامدگى بينى ،( د.ن ).سکوبى درعرشه کشتى که مورد استفاده کاپيتان وافسران قرار ميگيرد، بازى ورق ، پل ساختن ، اتصال دادن
bridge(2) :: پل ، جسر، برامدگی بینی ، (د.ن .) سكوبی درعرشه كشتی كه مورد استفاده كاپیتان وافسرانقرار میگیرد، بازى ورق ، پل ساختن ، اتصال دادن 
bridge circuit :: مدار پلوار[الکترونيک]
bridge rectifier :: يکسوکننده بريج[هواپيمايى]يکسو کننده پلوار[الکترونيک]
bridgeable :: قابل عبور یا پل زدن 
bridgehead :: پایگاه دركنار دریا، دفاع از قسمت عقب پل 
bridgeware :: برنامه هاى کامپيوترى به منظور ترجمه دستورالعملها[کامپيوتر]
bridgework :: پل دندان مصنوعی ، پل سازى
bridgheboard :: نرده پلكان چوبی 
bridging set :: دستگاه پلوار[الکترونيک]
bridle :: افسار، عنان ، قید، دهه كردن ، (مج .) جلوگیرى كردن از، رام كردن ، كنترل كردن 
brie :: پنیر نرمی كه بوسیله كفك رسیده شده باشد
brief :: كوتاه مختصر، حكم ، دستور، خلاصه كردن ، كوتاه كردن ، اگاهی دادن 
briefcase :: كیف اسناد، كیف 
briefcase computer :: کامپيوتر چمدانى[کامپيوتر]
briefing :: توجیه
briefless :: بی كار، بی مراجعه ، بی موكل (درمورد وكیل )
briefly :: بطور خلاصه 
briefness :: ایجاز، اختصار
brier :: (گ .ش .) نوعی درخت خلنگ یا خاربن ، گل رشتی 
brig :: نوعی كشتی دو دگلی سبك و سریعالسیر
brigade :: تیپ ، دسته ، تشكیلات 
brigadier :: (=brigadier general) (نظ.) سرتیپ ، فرمانده تیپ 
brigand :: راهزن ، یاغی 
brigandage :: راهزنی ، یاغی گرى
brigantine :: كشتی دزدان دریایی 
bright :: تابناك ، روشن ، درخشان ، تابان ، افتابی ، زرنگ ، باهوش 
brighten :: روشن كردن ، زرنگ كردن ، درخشان شدن 
brightness :: درخشندگى[کامپيوتر]روشنى[علوم مهندسى]درخشندگى ، تيزهوشى[روانشناسى]روشنى ، درخشندگى ، زرنگى
brightness control :: پيچ روشنايى[الکترونيک]
brightness signal :: پيام روشنايى[الکترونيک]
brightwork :: جلاكارى
brilliance :: تابش ، درخشندگی ، برق ، زیركی ، استعداد
brilliant :: تابان ، مشعشع ، زیرك ، بااستعداد، برلیان ، الماس درخشان 
brim :: لبه ، كنار، حاشیه ، پركردن 
brimmer :: پیاله لبالب ، جام پر
brindle :: رنگ راهراه ، پارچه راهراه 
brindled :: (=brindle) خط دار، راهراه ، خال دار
brine :: شوراب ، آب شور، اشك ، آب نمك 
bring :: اوردن ، رساندن به ، موجب شدن 
bring about :: سبب وقوع امرى شدن 
bring forth :: ثمر اوردن ، بارور شدن 
bring forward :: معرفی كردن ، تولید كردن ، نظر كردن به ، ارائه دادن 
bring in :: وارد كردن ، اوردن ، سود بردن 
bring off :: بیرون بردن ، از تهمت تبرئه شدن ، به نتیجه موفقیت امیزى رسیدن 
bring on :: ادامه دادن ، جلورفتن ، وادار به عمل كردن ، بظهور رساندن 
bring out :: خارج كردن ، از اختفا بیرون اوردن ، زاییدن 
bring to :: بهوش اوردن ، بحال اوردن (كسی كه ضعف كرده )
bring up :: پرورش دادن ، رشد دادن 
brininess :: نمكی ، شورى، بانمكی 
brink :: لب ، كنار، حاشیه 
briny :: شور، مثل آب دریا، نمكین 
brio :: روح ، زندگانی ، حیات 
briolette :: نوعی الماس بیضی یا گلابی شكل 
briquet :: بریكت ، خاك زغال قالبی 
briquette :: بریكت ، خاك زغال قالبی 
brisance :: ضربه انفجارى، انفجار
brisk :: سرزنده وبشاش ، تند، چابك ، باروح ، رایج ، چست ، تیز، اراسته ، پاكیزه 
brisket :: گوشت سینه ، سینه انسان 
bristle :: موى زبر، موى سیخ ، موى خوك ، سیخ شدن ، رویه تجاوزكارانه داشتن ، اماده جنگ شدن 
bristly :: زبر، داراى موى زبر، جنگی 
britain :: بریتانیا، انگلیس 
britannic :: بریتانیایی ، مربوط به بریتانیا
britches :: شلوار كوتاه ، شلوار، تنكه 
briticism :: اصطلاحات خاص انگلیس 
british :: بریتانیایی ، انگلیسی ، اهل انگلیس ، زبان انگلیسی 
british english :: زبان انگلیسی رایج درانگلستان 
british thermal unit :: واحد بريتانيايى گرما[شيمى]واحد گرمايى بريتانيا[الکترونيک]
britisher :: (=briton) انگلیسی ، اهل بریتانیا، تبعه انگلیس 
briton :: خاك انگلیس ، انگلیسی ، اهل بریتانیا
brittannia joint :: اتصال بريتانيايى[الکترونيک]
brittle :: ترد، شكننده ، بی دوام ، زودشكن 
broacher :: سوراخ كن ، مطرح كننده 
broad :: پهن ، عریض ، گشاد، پهناور، زن هرزه 
broad band :: پهن باند ، باند پهن[کامپيوتر]
broad bean :: (گ .ش .) باقلا
broad gauge :: ریل راه اهن خیلی دور از هم (مثل راه اهن روسیه )
broad minded :: داراى فكر وسیع ، روشن فكر
broad tuning :: ميزانسازى زمخت[الکترونيک]
broadband :: پهن باند
broadband(2) :: پهن-باند 
broadband amplifier :: فزونساز باند گسترده[الکترونيک]
broadband antenna :: انتن با باند گسترده[الکترونيک]
broadband channel :: مجراى پهناى باند ، کانال پهن باند[کامپيوتر]
broadband exchange :: تعويض پهن باند[کامپيوتر]
broadcast :: پخش
broadcast(2) :: پراكندن ، داده پراكنی 
broadcast(3) :: داده پراکنى ، پراکندن ، پخش[کامپيوتر]منتشر کردن ، پراکندگى ، سخن پراکنى ، انتشار ، منتشر[علوم مهندسى]پخش خبر کردن ، اعلام کردن ، پخش اخبار[علوم نظامى]منتشر کردن ، اشاعه دادن ، رساندن ، پخش کردن( از راديو)، سخن پراکنى ، پراکندن ، داده پراکنى
broadcast(4) :: منتشر كردن ، اشاعه دادن ، رساندن ، پخش كردن (از رادیو)، سخن پراكنی 
broadcast station :: ايستگاه فرستنده[الکترونيک]
broadcaster :: گوینده (رادیو یا تلویزیون )
broadcasting :: راديو ، راديويى[علوم مهندسى]پخش برنامه[الکترونيک]
broadcloth :: ماهوت 
broadleaf :: (=broad leaved) پهن برگ ، غیر سوزنی 
broadloom :: ساخته شده دركارگاه وسیع (مانند كارگاه قالی بافی )
broadside :: توپهایی كه دریك سوى كشتی اراسته شده ، سطح پهن هرچیزى، بایك شلیك 
broadsword :: قداره 
broadtail :: گوسفنددنبهدار، پوست بره 
brocade :: زرى، زربفت ، پارچه ابریشمی گل برجسته 
brochette :: سیخ یامیل كوچك ، سنجاق یا گل سینه كوچك 
brochure :: جزوه ، رساله ، كتاب كوچك صحافی نشده كه گاهی جلد كاغذى دارد
brochure(2) :: دفترك
brock :: (ج .ش .) گوركن اروپایی ، شغاره 
brogan :: (=brogue) پوتین ، چكمه ، كفش ، چكمه سنگین پاشنهدار، لهجه محلی ، كفش خشن وسنگین 
broider :: قلابدوزى كردن ، گلدوزى كردن ، ملیله دوزى كردن 
broidery :: قلابدوزى، گل دوزى، ملیله دوزى
broil :: سرخ كردن (روى اتش )، كباب كردن ، سوختن ، داد وبیداد
broiler :: جوشاننده ، پزنده ، بهم زننده ، جوجه یا پرنده كبابی 
broken :: شكسته ، شكسته شده ، منقطع ، منفصل ، نقض شده ، رام واماده سوغان گیرى
broken down :: ازپاى درامد
broker :: دلال ، سمسار، واسطه معاملات بازرگانی 
brokerage :: پول دلالی ، حق العمل ، مزد دلالی 
bromide :: (ش .) برمور، نمك الی یامعدنی اسید هیدروبرمیك ، اظهار یا بیان مبتذل 
bronchial asthma :: (طب ) تنگی نفس كه بعلت انقباض عضلات جدارقصبهالریه ایجاد میشود
bronchial tube :: (تش .) قصبهالریه ، ناى
bronchiole :: نا یژك
bronchitic :: مبتلا به برنشیت 
bronchitis :: برنشیت ، اماس نایژه 
bronchitis(2) :: نا یژه آماس، نا یژآماس
bronchoscope :: نا یژه ب ین
bronchoscopy :: نا یژه ب ین ی
bronchus :: (تش .) نایچه ، نایژه ، یكی از انشعابات فرعی ناى یا قصبهالریه 
bronchus(2) :: نا یژه
bronco :: (ج .ش .) اسب كوچك رام نشده ، توسن 
bronze :: مفرغ[شيمى]برنز ، مفرغ[هواپيمايى]مفرغ[معمارى]برنز ، الياژ مس و قلع[عمران]مفرغ[الکترونيک]مفرغ ، مسبار، برنزى ، برنگ برنز، گستاخى
bronze(2) :: مفرغ ، مسبار، برنزى، برنگ برنز، گستاخی 
brooch :: سنجاق سینه ، گل سینه ، باسنجاق سینه مزینكردن ، باسنجاق اراستن 
brood :: كلیه جوجههایی كه یكباره سراز تخم درمیاورند، جوجههاى یك وهله جوجه كشی ، جوجه ، بچه ، توى فكر فرورف تن 
brooder :: اندیشه كننده ، روى تخمنشین 
broody :: قابل تخم گذارى، افسرده ، متفكر
broom :: جاروب ، جاروب كردن 
broomstick :: دسته جاروب 
broth :: غذاى مایعی مركب از گوشت یا ماهی وحبوبات وسبزى هاى پخته ، آبگوشت 
brothel :: فاحشه خانه 
brother :: (pl.brothers & brethren) برادر، همقطار
brother in law :: باجناق ، برادر زن ، برادر شوهر، شوهر خواهر، هم داماد
brotherhood :: برادرى، انجمن برادرى واخوت 
brotherly :: برادرانه ، از روى مهربانی ، از روى دوستی 
brougham :: كالسكه 
brow :: ابرو، پیشانی ، جبین ، سیما
browbeat :: عتاب كردن ، تشر زدن ، نهیب زدن به 
brown :: قهوهاى، خرمایی ، سرخ كردن ، برشته كردن ، قهوهاى كردن 
brown & sharpe wire gauge :: اندازه براون - شارپ سيم[الکترونيک]
brown out :: کاهش جريان برق[کامپيوتر]
brown sugar :: شكر سرخ ، شكر خام 
brownie :: دختر پیشاهنگ هشت سالهتایازده ساله ، یكجور دوربینعكاسی ، یكنوع نان شیرینیمیوهدار
brownish :: مایل به قهوهاى یاخرمایی 
browse :: جسته گریخته عباراتی از كتاب خواندن ، چریدن 
browse(2) :: مرور 
browse mode :: حالت بررسى عمومى ، حالت ويرايش کامل[کامپيوتر]
browser :: كسیكه جسته وگریخته میخواند
browser(2) :: مرورگر 
browsing :: نگاه کردن به فايلها يا ليستهاى کامپيوتر براى پيدا کردن يک چيز جالب[کامپيوتر]
brucellosis :: (طب ) تب مالت ، تب مواج 
bruin :: (=bear) اقاخرس ، خرس 
bruise :: كوبیدن ، كبود كردن ، زدن ، ساییدن ، كبودشدن ، ضربت دیدن ، كوفته شدن ، كبودشدگی ، تباره 
bruit :: صدا، شایعات ، گزارش ، سروصدا، اوازه 
b-rules :: قواعدى در يک سيستم توليد به عقب[کامپيوتر]
brumal :: زمستانی ، مربوط به زمستان 
brume :: مه ، ابر، بخار، شبنم 
brummagem :: بی ارزش ، كم ارزش ، پست ، ارزان ، مسكوك فلزى
brumous :: زمستانی ، مه الود، مهگرفته 
brunch :: (د.گ .) غذایی كه هم بجاى ناشتا و هم بجاى ناهار صرف شود
brunet :: سبزه ، داراى موى مشكی یاخرمایی 
brunette :: سبزه ، داراى موى مشكی یاخرمایی 
brunt :: ضربه ، لطمه ، بار، فشار
brush :: برس[کامپيوتر]شيشه شور ، فرچه[شيمى]برس ، جاروبک[علوم مهندسى]به حداکثر سرعت رفتن اسب در مسابقه ، اسيب رساندن مچ پاى اسب با پاى ديگر ، دم روباه شکارشده بعنوان نشانه پيروزى[ورزشى]قلم مو[معمارى]سمبه ، سمبه لوله ، سر سمبه نظافت ماهوت پاک کن ، برس[علوم نظامى]زغال[الکترونيک]پاک کن ، ماهوت پاک کن ، ليف ، کفش پاک کن و مانند ان ، قلم مو، علف هرزه ، ماهوت پاک کن زدن ، مسواک زدن ، ليف زدن ، قلم مو زدن ، نقاشى کردن ، تماس حاصل کردن واهسته گذشتن ، تندگذشتن ، بروس لوله
brush(2) :: برس[کامپيوتر]شيشه شور ، فرچه[شيمى]برس ، جاروبک[علوم مهندسى]به حداکثر سرعت رفتن اسب در مسابقه ، اسيب رساندن مچ پاى اسب با پاى ديگر ، دم روباه شکارشده بعنوان نشانه پيروزى[ورزشى]قلم مو[معمارى]سمبه ، سمبه لوله ، سر سمبه نظافت ماهوت پاک کن ، برس[علوم نظامى]زغال[الکترونيک]پاک کن ، ماهوت پاک کن ، ليف ، کفش پاک کن و مانند ان ، قلم مو، علف هرزه ، ماهوت پاک کن زدن ، مسواک زدن ، ليف زدن ، قلم مو زدن ، نقاشى کردن ، تماس حاصل کردن واهسته گذشتن ، تندگذشتن ، بروس لوله
brush contact loss :: افت زغال[الکترونيک]
brush discharge :: تخليه جارويى[الکترونيک]
brush friction loss :: اتلاف مالشى زغال[الکترونيک]
brush holder :: پايه زغال[الکترونيک]
brush lag :: پس رفتن زغال[الکترونيک]
brush lead :: پيش رفتن زغال[الکترونيک]
brush off :: اخراج بی ادبانه ، زدایش 
brush pig-tail :: سيم زغال[الکترونيک]
brush pressure :: فشار زغال[الکترونيک]
brush ring :: حلقه زغال[الکترونيک]
brush rocker :: فنر زغال[الکترونيک]
brush style :: طرح قلم ، قالب قلم[کامپيوتر]
brush up :: باقلم مو رنگ كردن ، معلومات خود را تجدیدكردن ، تجدید خاطره كردن 
brush yoke :: يوغ زغال[الکترونيک]
brushwood :: بوته ، خاشاك ، بیشه 
brushy :: پر از بوته وخاشاك ، شبیه ماهوت پاك كن 
brusque :: (=brusk) خشن در رفتار، بی ادب ، پیش جواب 
brusqurie :: تندى، خشونت در رفتار
brut :: خشك (درمورد شراب وغیره ) داراى مقدار خیلی كمی الكل 
brutal :: جانور خوى، حیوان صفت ، وحشی ، بی رحم ، شهوانی 
brutality :: جانور خویی ، وحشیگرى، بیرحمی ، سبعیت 
brutalization :: جانور خویی ، حیوان صفت نمودن 
brutalize :: وحشی یا حیوان صفت كردن ، (م .م .) وحشی شدن 
brute :: جانورخوى، حیوان صفت ، بی خرد، سبع ، بی رحم ، جانور، حیوان ، (مج .) ادم بی شعوروكودن یاشهوانی 
brute force technique :: استفاده ناشيانه از کامپيوتر[کامپيوتر]
brutish :: حیوانی ، پست ، بی شعور، درشت ، خشن ، ددمنش 
bryology :: علم خزه شناسی 
bsam :: Basic Sequential Access Methodروش دستيابى ترتيبى اساسى[کامپيوتر]
bsc :: Binary Synchronous Communicationارتباطات هماهنگ دودويى[کامپيوتر]
b-scan :: ارائه ب[الکترونيک]
btam :: Basic Telecommunications Access Methodروش دستيابى ارتباطات راه دور اساسى[کامپيوتر]
bubble :: جوشیدن ، قلقل زدن ، حباب براوردن ، (مج .) خروشیدن ، جوشاندن ، گفتن ، بیان كردن ، حباب ، ابسوار، (مج .) اندیشه پوچ 
bubble(2) :: حباب 
bubble(3) :: حباب 
bubble gum :: ادامس بادكنكی 
bubble memory :: حافظه حبابى[کامپيوتر]حافظه حبابى
bubble memory(2) :: حافظه حبابی 
bubble sort :: جور کردن حبابى ، مرتب کردن حبابى ، سورت حبابى[کامپيوتر]جور کردن حبابى
bubble sort(2) :: جور كردن حبابی 
bubble sorting :: جور کردن حبابى[کامپيوتر]
bubbly :: جوش زننده ، پرحباب ، شامپانی 
bubo :: (طب ) خیارك ، (ج .ش .) جغد شاخدار
bubonic :: خیاركی 
bubonic plague :: (طب ) غده خیاركی ، طاعون 
buccal :: دهانی ، وابسته به گونه 
buccaneer :: دزد دریایی 
buck fever :: هیجان شكارچی تازه كار در مقابل شكار
buck passer :: لاابالی ، شخصی كه مسئولیت خود را بدیگران محول میكند
buck up :: شجاع شدن ، پیشرفت كردن ، روحیه كسی را درك كردن ، تهییج كردن 
buck wheat :: دیلار، گندم سیاه 
buckaroo :: گاوچران ، مربی اسب 
buckeroo :: گاوچران ، مربی اسب 
bucket seat :: صندلی یكنفرى (در هواپیماواتومبیل )
buckeye :: (گ .ش .) گیاهی شبیه شاهبلوط هندى
buckhound :: سگ شكارى، تازى
bucking :: مقابله[الکترونيک]
bucking coil :: پيچک مقابله[الکترونيک]
buckle :: سگك ، قلاب ، پیچ ، باسگك بستن ، دست وپنجه نرم كردن ، تسمه فلزى، چپراست ، خم شدن 
buckler :: سپر، سپر كوچك ، دفاع كردن (باسپر)
buckling :: تعادل ناپايدار يک جسم[هواپيمايى]کمانش[معمارى]کمانش[عمران]پيچش[الکترونيک]
buckra :: مرد سفید پوست ، ارباب ، خوب 
buckram :: كرباس اهاردار، كیسه كرباسی ، سختی 
bucksaw :: اره بزرگ چوب برى
buckshot :: چارپاره ، ساچمه درشت 
buckskin :: پوست اهو، پوست گوزن 
bucktail :: دم غزال یا گوزن نر
buckthorn :: خولان ، سنجد تلخ 
bucktooth :: دندان گراز یا پیش امده 
bucolic :: روستایی ، دهقانی ، اشعار روستایی 
bud :: جوانه ، غنچه ، شكوفه ، تكمه ، شكوفه كردن ، جوانه زدن 
buddhism :: مذهب بودا
budding poet :: جوجه شاعر
buddle :: لاوك (مخصوص شستن سنگ معدن )
buddleia :: (گ .ش .) افار، افرا، بودله ژاپنی 
buddy :: پرشكوفه ، رفیق ، یار
budge :: تكان جزئی خوردن ، تكان دادن ، جم خوردن 
budget :: بودجه (فرانسه )، حساب درامد وخرج 
budget forecasting model :: مدل پيشگويى بودجه اى[کامپيوتر]
budgetary control :: كنترل بودجهاى
buff :: چرم گاومیش ، چرم زرد خوابدار، ضربت ، گاو وحشی ، زردنخودى، محكم ، از چرم گاومیش ، براق كردن ، جلا، پوست انسان 
buff leather :: چرم گاومیش 
buff wheel :: چرخ سنباده 
buffalo :: (pl.buffalo or buffaloes) گاو وحشی ، پریشان كردن ، ترساندن 
buffer :: بافر ، حافظه ميانى ، حافظه موقت ، ميانگير ، حافظه ميانجى[کامپيوتر]بافر ، محلول تامپون[شيمى]تامپون ، بافر[تربيت بدنى]ماشين لرزنده ، ضربه گير ، بالشتک[علوم مهندسى]امپلى فايرى براى جلوگيرى از تداخل مدارات[هواپيمايى]سپر ، ضربت گير ، دافع ،اطاق خرج [ تفنگ[] علوم نظامى]ميانگير[الکترونيک]ميانگير، سپر، ضربت خور، حائل ، پرداخت کردن ، استفاده از ميانگير
buffer(2) :: میانگیر، سپر، ضربت خور، حائل ، پرداخت كردن 
buffer area :: ناحیه میانگیر
buffer condenser :: خازن ميانگير[الکترونيک]
buffer memory :: حافظه میانیگر
buffer pool :: تعدادى ميانگير که در دسترس سيستم کنترل ورودى - خروجى هستند[کامپيوتر]
buffer register :: ثبات میانگیر
buffer stage :: مرحله ميانگير[الکترونيک]
buffer storage :: انباره میانگیر
buffer storage(2) :: حافظه ميانگير[کامپيوتر]انباره ميانگير
buffered :: با میانگیر، میانگیردار
buffered computer :: کامپيوترى که عمليات ورودى و خروجى و عمليات پردازشى را بطور همزمان ارائه مى دهد[کامپيوتر]
buffering :: میانگیرى
buffers :: فرمان[BUFFERS کامپيوتر]
buffet :: بوفه
buffet(2) :: چینی جا
buffet(3) :: قفسه جاى ظرف ، بوفه ، اشكاف ، رستوران ، كافه ، مشت ، ضربت ، سیلی 
buffet car :: بوفه قطار
buffet service :: پذیرایی خودگزین
buffing wheel :: چرخ سنباده 
bufflehead :: گاومیش ، (مج .) ادم احمق ، كله خر
buffo :: خواننده مرد در رلهاى فكاهی اپرا
bug :: اشکال ، گير[کامپيوتر]نوعى حشره مصنوعى بعنوان طعمه ماهيگيرى روى اب[ورزشى]ميکروفن مخفى ، کنه ، ناراحت کردن نيش زدن ، ازار دادن[علوم نظامى]باگ[الکترونيک]اشکال ، گيرحشره ، ساس ، جوجو، بطور پنهانى درمحلى ميکروفون نصب کردن
bug(2) :: اشكال ، گیر
bug(3) :: حشره ، ساس ، جوجو، بطور پنهانی درمحلی میكروفون نصب كردن 
bugbear :: لولو، با لولو ترساندن 
bugger :: ادم پست ، كثیف وفاسد
buggery :: لواط، بچه بازى
buggy :: نوعی درشكه سبك یك اسبه ، حشره دار
bughouse :: تیمارستان ، احمق 
bugloss :: گاوزبان ، دیمهاج 
buhl :: خاتم كارى باصدف یا فلز
build :: ساختن ، بناكردن ، درست كردن 
builder :: سازنده ، خانه ساز
building :: ساختمان ، بنا، عمارت ، دیسمان 
building block :: كنده ساخت ، بنا كنده 
building block principle :: طراحى سيستم براى ساختن سيستم بزرگتر[ --> modularity کامپيوتر]
building up of generator :: پيش تحريک مولد[الکترونيک]
buillfight :: گاوبازى
built in :: توكار
built in(2) :: جزو ساختمان ، غیر قابل انتقال ، موجود در داخل چیزى
built in check :: مقابله توکار ، بررسى توکار[کامپيوتر]مقابله توکار، بررسى توکار
built in check(2) :: مقابله توكار، بررسی توكار
built in font :: فونت توکار[کامپيوتر]
built in fonts :: شکل حروف تعبيه شده[کامپيوتر]
built in function :: تابع توكار
built in function(2) :: تابع توکار[کامپيوتر]تابع توکار
built up :: پر از ساختمان 
built-in :: توکار 
built-in aerial :: انتن دستگاهى[الکترونيک]
buirdly :: (اسكاتلند) قوى بنیه ، ورزشكار
bulb :: حباب ، لامپ رشته اى ، حباب لامپ[علوم مهندسى]پياز ، بصل النخاع [ پياز مغز تيره[] روانشناسى]حباب[الکترونيک]لامپ برق ، لامپ چراغ برق ، پياز گل ، هر نوع برامدگى ياتورم شبيه پياز
bulb(2) :: لامپ برق 
bulb(3) :: لامپ چراغ برق ، پیاز گل ، هر نوع برامدگی یاتورم شبیه پیاز
bulbaceous :: پیازى شكل 
bulbar :: پیازدار، پیازى
bulbous :: پیازى، پیازدار
buldozer :: ماشین اهنگرى، كوره اهنگرى، بولدوزر، تراكتور خاكبردارى
bulge :: برامدگی ، شكم ، تحدب ، ورم ، بالارفتگی ، صعود، متورم شدن ، باد كردن 
bulgy :: برامده ، شكم دار، محدب 
bulhead :: انواع ماهیان سربزرگ 
bulit in check :: تست تعبيه شده ،[ --> automatic check کامپيوتر]
bulk :: انبوه 
bulk(2) :: جسم ، جثه ، لش ، تنه ، جسامت ، حجم ، اندازه ، بصورت توده جمع كردن ، انباشتن ، توده ، اكثریت 
bulk eraser :: [ --> degausserکامپيوتر]
bulk storage :: انباره پر گنجایش 
bulk storage(2) :: انباره پرگنجايش[کامپيوتر]انباره پر گنجايش
bulkhead :: تیغه ، دیوار، تاق نما، تاقك 
bulkily :: بطور تنه دار، بطور جسیم و پرجثه 
bulkiness :: بزرگی ، تنه دارى، جثه دارى
bull :: گاونر، نر، حیوانات نر بزرگ ، فرمان ، مثل گاو نر رفتاركردن ، (امر) بی پرواكاركردن 
bull session :: جلسه محاوره ومرور
bulldog :: نوعی سگ بزرگ ، بول داگ ، (گاو را) برزمین افكندن 
bulldoze :: ارعاب وتهدیدكردن ، روى ماشین بولدوزكار كردن 
bulldozer :: هموارساز
bullet :: گلوله 
bullet(2) :: گلوله ، بولت[کامپيوتر]توپ سريع [ بيس بال ] ، گلوله فشنگ[ورزشى]فشنگ[علوم دريايى]گلوله[علوم نظامى]گلوله ، گلوله تفنگ
bulleted list chart :: ليست جدولى بولت دار[کامپيوتر]
bulletin :: تابلو اعلانات ، اگهی نامه رسمی ، ابلاغیه رسمی ، بیانیه ، اگاهینامه ، پژوهشنامه ، پژوهنامه 
bulletin(2) :: خبرنامه
bulletin board :: --> electronic bulletin board، تابلوى اعلانات ، تخته بولتن[کامپيوتر]
bulletin board(2) :: تابلوی اعلانات 
bulletin board system :: سيستم تخته بولتن[کامپيوتر]
bulletproof :: ضد یا مانع گلوله 
bullfighter :: گاوباز
bullfrog :: (ج .ش .) غوك بزرگ امریكایی 
bullheaded :: كلهشق ، سرسخت ، ادم كودن وسرسخت 
bullion :: شمش ، شمش زر یا سیم 
bullock :: گوساله وحشی ، گاونر اخته 
bullpen :: اغل گاو یا حشم 
bullring :: صحنه یامیدان گاوبازى
bulls eye :: (pl.bulls eyes) قلب هدف ، تیرى كه بهدف اصابت كند
bullwhip :: شلاق چرمی 
bully :: قلدر، پهلوان پنبه ، گردنكلفت ، گوشت ، تحكیم كردن ، قلدرى كردن 
bullyrag :: ترساندن ، تهدید كردن ، دست انداختن 
bulrush :: نی ، بوریا، جگن ، پیزر
bulwark :: خاكریز، بارو، دیوار(ساحلی )، دیواره سد، موج شكن ، (مج .) پناه ، سنگربندى، حامی 
bum :: ادم مفت خور یا ولگرد، ولگردى یا مفت خورى كردن ، بحد افراط مشروب نوشیدن 
bumble :: وزوز كردن ، صداى زنبور كردن ، اشتباهكارى كردن ، سرهم بندى كردن 
bumblebee :: (ج .ش .) زنبورعسل ، زنبور درشت (از جنس bombus )
bump :: دست انداز جاده ، ضربت ، ضربت حاصله دراثر تكان سخت ، برامدگی ، تكان سخت (در هواپیماو غیره )، تكان ناگهانی ، ضربت (توام باتكان ) زدن 
bump(2) :: دست انداز
bumper :: سپراتومبیل ، ضرب خور، چیز خیلیبزرگ 
bumpiness :: دست انداز، داراى برامدگی 
bumpkin :: روستایی نادان یا كودن ، ادم بی دست وپا
bumptious :: خودبین ، از خود راضی ، جسور
bumpy :: پر از برامدگی ، پر از دست انداز، ناهموار
bun :: یكجور كلوچه یاكماج (انگلیسی - ایرلند)، دم خرگوش 
bunched cable :: کابل چندلايى[الکترونيک]
buncher :: همنواگر جعبه اى ورودى[الکترونيک]
buncher space :: فضاى تحميل سرعتى[الکترونيک]
buncombe :: حرف چرند، چاخان ، توخالی 
bundle :: افزودن نرم افزار ، دستگاهها جانبى و سرويس ها به عنوان قسمتى از قيمت خريد يک سيستم کامپيوترى[کامپيوتر]کانونى کردن ، متمرکز کردن ، دسته کردن دسته[علوم مهندسى]دسته [ در اعصاب[] روانشناسى]بقچه ، بسته ، مجموعه ، دسته کردن ، بصورت گره دراوردن ، بقچه بستن
bundle(2) :: بقچه ، بسته ، مجموعه ، دسته كردن ، بصورت گره دراوردن ، بقچه بستن 
bundle up :: جامه گرم دربركردن ، زیاد لباس پوشیدن 
bundled :: همراه[کامپيوتر]
bundled software :: نرم افزار همراه[کامپيوتر]
bung :: چوب پنبه بشكه ، دریچه مجرا، كیسه ، (مج .) جیب بر، ساقی ، دروغ ، سوراخ بشگه رابستن 
bungalow :: بنگله ، خانههاى ییلاقی 
bunghole :: سوراخ شكم خمره یابشكه ، (ز.ع .) سوراخ مقعد
bungler :: اشتباه كار
bunion :: پینه پا
bunk :: حرف توخالی وبی معنی ، خوابگاه (دركشتی یا ترن )، هرگونه تختخواب تاشو
bunker :: سنگر وپناهگام زیر زمینی ، انباربزرگ ، پرشدن انبار
bunkhouse :: ساختمان خوابگاه 
bunkum :: حرف چرند، چاخان ، توخالی 
bunlge :: سرهم بندى كردن ، سنبل كردن ، ناشیگرى، خطاكردن 
bunny :: پینه ، ورم ، اسم حیوان دست اموز (مثل خرگوش )
bunsen cell :: پيل بونزن[الکترونيک]
bunt :: فشار با سر، (دربیس بال ) زدن توپ ، ناخوشی قارچی گندم ، غربال ، زدن ، فشاردادن ، (ز.ع .) توپ زدن ، الك كردن ، اصلاح كردن 
bunting :: پارچه سست بافت پرچمی ، خطابی دوستانه ، شنل بچگانه 
buntline :: طنابی كه بپاى بادبان بسته میشود
buoy :: رهنماى شناور، كویچه ، روابی ، جسمشناور، روى آب نگاهداشتن ، شناور ساختن 
buoyancy :: رانش ، شناورى، سبكی ، شادابی روح ، خاصیت شناورى
buoyant :: شناور، سبك ، سبكروح ، خوشدل 
bur :: (=burr) خار، تیغ 
burble :: (=burbling) جوش ، قل قل ، سالك ، جوش صورت ، صداى قل قل (درحرف زدن )، اشكال ، بی نظمی ، درهم وبرهم سخن گفتن ، مغشوش كردن 
burden :: بار، وزن ، گنجایش ، طفل در رحم ، بارمسئولیت ، باركردن ، تحمیل كردن ، سنگین بار كردن 
burdensome :: گرانبار، سنگین ، ناگوار، شاق ، غم انگیز، ظالمانه 
bureau :: دفتر، دفترخانه ، اداره ، دایره ، میز كشودار یا خانه دار، گنجه جالباسی ، دیوان 
bureaucracy :: رعایت تشریفات ادارى بحد افراط، تاسیسات ادارى، حكومت ادارى، مجموع گماشتگان دولتی ، كاغذ پرانی ، دیوان سالارى
bureaucrat :: مامور ادارى، مامور دولتی ، مقرراتی واهل كاغذ بازى، دیوان سالار
bureaucratic :: وابسته بهامور ادارى، وابسته به ادارهبازى وكاغذ پرانی ، وابسته به دیوان سالارى
buret :: لوله شیشهمدرج ، بورت ، تنگ مخصوص شراب مقدس (دركلیسا)
buretto :: (=buret) لوله شیشهمدرج ، بورت ، تنگ مخصوص شراب مقدس (دركلیسا)
burg :: حصار یانرده اطراف خانه یا شهر، قصبه ، قلعه 
burgeon :: جوانه زدن ، درامدن ، شروع برشدكردن 
burger :: تكهاى گوشت سرخ كرده یاكباب كردهكه براى تهیه ساندویچ بكارمیرود(مثل hamburger )
burgess :: شهرنشین ، شهرى، حاكم یا قاضی شهر
burgh :: شهر، (اسكاتلند) قصبه 
burgher :: مردم ازاد شهر یاقصبه ، شهرنشینان 
burglar :: دزد، سارق منازل 
burglarize :: شبانه دزدیدن ، سرقت مسلحانه كردن 
burglary :: ورود بخانهاى درشب بقصد ارتكاب جرم ، دزدى
burgomaster :: حاكم ، شهردار(درهلند یاالمان )، اعضاى شهردارى
burgonet :: نوعی كلاهخود
burial :: دفن ، بخاك سپارى، تدفدین 
burier :: بخاك سپارنده ، قبركن 
burke :: كشتن ، خفه كردن ، بطوراهسته وغیر مستقیم از شركسی راحت شدن 
burl :: گره پشم یاپارچه ، كورك ، گره چوب ، خار
burlap :: كرباس ، پارچه كیسهاى
burled :: گره دار، كورك دار
burlesque :: مسخره امیز، مضحك ، تقلید، رقص لخت ، تقلید و هجو كردن 
burly :: تنومند، ستبر، كلفت ، (براى پارچه ولباس ) زبر وخشن ، گره دار
burmese :: (pl.burmese) برمهاى، اهل برمه 
burn :: سوزاندن[کامپيوتر]امتياز گرفتن از حريف ، کسب امتياز برداشتن غيرمجاز سنگ يا مانع ديگر از مسير [ بولينگ روى چمن[] ورزشى]کارکردن موتور راکت طبق برنامه[هواپيمايى]سوختن ، سوزش مواد منفجره[علوم نظامى]سوزاندن ، اتش زدن ، سوختن ، مشتعل شدن ، دراتش شهوت سوختن ، اثر سوختگى
burn(2) :: سوزاندن ، اتش زدن ، سوختن ، مشتعل شدن ، دراتش شهوت سوختن ، اثر سوختگی 
burn in :: ازمايش روشن ، فرايند ازمايش مدارها و مولفه هاى الکتريکى از طريق قرار دادن انها در دماى زياد يک کوره[کامپيوتر]حرارت دادن واکس براى ماليدن به کف اسکى[ورزشى]سوختن
burner :: چراغ خوراكپزى یاگرم كن ، اتشخان 
burning :: سوزاندن ،[ --> prom programmer کامپيوتر]احراق[فقهى]احتراق ، اشتعال[علوم مهندسى]احتراق[هواپيمايى]احتراق ، هيجان ، سوزان ، محترق ، در هيجان
burning glass :: ذره بین ، عدسی محدب یاایینه مقعر، عینك جوشكارى
burning rack :: قاب باترى[الکترونيک]
burnish :: جلا دادن ، پرداخت كردن ، صیقل دادن ، جلا، صیقل 
burnoose :: برنوس ، ردا
burnous :: برنوس ، ردا
burn-out :: سوختن[الکترونيک]
burnout of a crystal rectifier :: سوختن يکسوکننده ديودى[الکترونيک]
burp :: اروغ ، اروغ زدن 
burr :: خار، پوست زبرو خاردارمیوه ، گره ، برامدگی ، غلیظ تلفظ كردن ، حرف r را ادائكردن ، پرهیادندانهدار كردن ، بامته سوراخ كردن 
burro :: الاغ (اسپانیولی )
burrow :: سوراخ زیرزمینی ، نقب ، پناهگاه ، زیرزمین لانه كردن ، (مج .) پنهان شدن ، نقب زدن 
burry :: خاردار، خشن 
bursar :: گنجور دانشكده ، صندوقدار، خزانه دار
bursary :: گنجورى، خزانه دارى
burse :: كیف كیسه مانند، مغازه یا بازار خرید وفروش ، بورس ، وجهی كهبراى كمك هزینه تحصیلیدادهمیشود
bursiform :: كیسه مانند، كیف مانند
bursitis :: (طب ) اماس كیسه هاى مفصلی 
burst :: پيوسته ، قطارى ، پشت سرهم[کامپيوتر]ترکيدن[زيست شناسى]انفجار ، ترکيدن ، منفجر شدن ، ترکاندن[علوم مهندسى]رگبار ، ترکش ، محل اصابت گلوله ، انفجار منفجر شدن[علوم نظامى]پيام همزمان ساز رنگ[الکترونيک]قطارى ، پشت سر هم قطع کردن ، ترکيدن ، ازهم پاشيدن ، شکفتن ، منفجر کردن ، انفجار، شيوع
burst(2) :: قطع كردن ، تركیدن ، ازهم پاشیدن ، شكفتن ، منفجر كردن ، انفجار، شیوع 
burst error :: خطاى قطارى
burst gate :: لامپ پيام گذار[الکترونيک]
burst mode :: حالت پيوسته ، وجه پشت سرهم ، وضعيت پشت سرهم[کامپيوتر]
burst oscillator :: اوسيلاتور رنگ[الکترونيک]
burst pedestal :: پايه پيام[الکترونيک]
burster :: يک وسيله مکانيکى که خروجى کامپيوترى چند صفحه اى را جدا مى کند ، فرم پيوسته[کامپيوتر]منفجر کننده ، خرج تلاش[علوم نظامى]
bury :: بخاك سپردن ، دفن كردن ، از نظر پوشاندن 
bury(2) :: کد کردن پيام [ مخابرات[] علوم نظامى]بخاک سپردن ، دفن کردن ، از نظر پوشاندن
bus :: اتوبوس ، بااتوبوس رفتن 
bus(2) :: گذرگاه ، مسير عمومى ، مسير ، گذر[کامپيوتر]مينى بوس ، اتوبوس[علوم مهندسى]رسانگر ناقل هواپيما با ظزفيتهاى ترابرى مختلف[هواپيمايى]گذرگاه ، مسير عمومى اتوبوس ، بااتوبوس رفتن
bus driver :: محرك گذرگاه 
bus driver(2) :: محرک گذرگاه[کامپيوتر]محرک گذرگاه ، راننده اتوبوس
bus mouse :: ماوس گذرى ، ماوس خطى[کامپيوتر]
bus network :: سيستمى که در ان تمام ايستگاهها يا دستگاههاى کامپيوترى توسط بکارگيرى يک کانال مشترک توزيعى يا يک گذارگاه با هم ديگر ارتباط برقرار مى کنند شبکه گذرى ، شبکه خطى[کامپيوتر]
bus system :: سيستم گذرگاه[کامپيوتر]
busbar :: جعبه تقسيم[هواپيمايى]شين اصلى[الکترونيک]
busboy :: كمك پیشخدمت ، پادو
busby :: یكجور كلاه پوستی 
bush :: بوته ، بته ، شاخ وبرگ 
bushed :: ازبوته پوشیده شده 
bushel :: مقیاس وزنی است معادل 4 پك (peck) و كوارتز (quarts)، پیمانه غله ومیوه كه درحدود6 لیتر است ، پیمانه ، كیل ، باپیمانه وزن كردن 
bushily :: بطورانبوه ، پرپشت 
bushiness :: انبوهی ، پرپشتی 
bushing :: استر برنجی یا فلزى، عایق ، غلاف حیله گردان 
bushing(2) :: بوش ، غلاف ، پوسته[علوم مهندسى]بوش ، لايى ، استرى ، غلاف[علوم نظامى]بوش[الکترونيک]استر برنجى يا فلزى ، عايق ، غلاف حيله گردان
bushwhack :: اداى كسی را در اوردن ، مبارزه كردن 
bushy :: انبوه ، پرپشت 
businedd data processing :: داده پردازى تجارى[کامپيوتر]
business :: تجارت ، كار و كسب 
business(2) :: سوداگرى، حرفه ، دادوستد، كاسبی ، بنگاه ، موضوع ، تجارت 
business class :: (درجه) تجاری
business data processing :: داده پردازى تجارى
business graphics :: گرافيکهاى تجارى[کامپيوتر]
business mechines :: ماشينهاى تجارى[کامپيوتر]
business software :: نرم افزارهاى تجارى[کامپيوتر]
business type operation :: عمليات تجارتى [ کامپيوتر ] ، عمليات کامپيوترى [ مخصوص محاسبه پرسنل و اماد و کنترل توليدات[] علوم نظامى]
businesslike :: مرتب ، منظم ، داراى صورت كار عملی 
businessman :: تاجر، بازرگان 
busk :: مجهز كردن ، باعجله پیش رفتن ، عجله كردن 
buskin :: یكجور چكمه كه تا زیر زانو میرسد، (مج .) تراژدى
buss :: بوس ، بوسه ، ماچ ، ملچ ملچ 
bust :: (ed -ing) مجسمهنیمتنه ، بالاتنه ، سینه ، انفجار، تركیدگی ، تركیدن (باup)، خرد گشتن ، ورشكست شدن ، ورشكست كردن ، بیچاره كردن 
buster :: منفجر یاخوردكننده ، چیز شكفت انگیزوعجیب 
bustle :: شلوغی ، هایهو، جنبش ، تقلا، كوشش ، شلوغ كردن ، تقلا یاكشمكش كردن 
busway :: درپوش[الکترونيک]
busy :: اشغال 
busy(2) :: مشغول ، اشغال 
busy(3) :: مشغول ، دست بكار، شلوغ ، مشغول كردن 
busy signal :: علامت اشغال 
busybody :: فضول ، ادم فضول ، نخود همهاش ، پركارى، اشتغال 
but :: ولی ، اما، لیكن ، جز، مگر، باستثناى، فقط، نه تنها، بطور محض ، بی ، بدون 
butcher :: قصاب ، (مج .) ادم خونریز، كشتن ، قصابی كردن 
butcherly :: بی رحمانه ، قصاب وار
butchery :: دكان قصابی ، كشتارگاه ، (مج .) ادمكشی 
butler :: ناظر، پیشخدمت سفره ، آبدارباشی 
butlers pantry :: آبدارخانه 
butt :: شاخ زدن ، ضربه زدن ، پیش رفتن ، پیشرفتگی داشتن ، نزدیك یامتصل شدن ، بشكه ، ته ، بیخ ، كپل ، ته درخت ، ته قنداقتفنگ ، هدف 
butt joint :: ضربه ، اتصال لب به لب[علوم مهندسى]اتصال دو ورقه بصورت لب به لب و بدون روى هم امدن لبه ها[هواپيمايى]اتصال لب به لب[معمارى]اتصال لب به لب[الکترونيک]
butte :: تل یا تپه 
butter :: كره ، روغن ، روغن زرد، كره مالیدن روى، چاپلوسی كردن 
butterball :: شخص خپله و چاق 
buttercup :: (گ .ش .) گل الاله ، نوعی شیرینی كوچك 
butterfingered :: دست و پا چلفتی ، بی دقت 
butterfly :: پروانه ، بشكل پروانه 
buttermilk :: آبدوغ ، دوغ پس از گرفتن كره 
butterscotch :: تافی ، شكلات شكر زرد وعصاره ذرت 
buttery :: آبدارخانه ، جاى فروش اذوقه و نوشابه ، كرهاى، روغنی 
button :: تكمه ، دكمه ، غنچه ، هرچیزى شبیه دكمه ، تكمه زدن ، باتكمه محكم كردن 
button(2) :: دگمه 
buttonhole :: سوراخ دكمه ، مادگی ، مزاحم شدن 
buttonhook :: دكمه انداز، سگك دكمه ، قلاب دكمه 
buttonwood :: (گ .ش .) چنار(امر.)
buttony :: تكمه دار، دكمهاى
buttress :: شمع پشتیبان دیوار، حائل ، نگهدار، پایه ، شمع زدن ، محكم بستن ، داراى شمع یاحائل 
buttstock :: قنداق تفنگ 
butyraceous :: كرهاى، شبیه كره ، شامل كره 
butyric :: كره مانند (بطرز شیمیایی )، شامل كره 
butyric acid :: (ش .) اسید بوتیریك ، جوهر كره 
buxom :: خوش هیكل ، چاق وچله ، خوش ، خوشدل 
buy :: خریدن ، خرید، ابتیاع ، تطمیع كردن 
buy off :: باپول مصالحه كردن ، تطمیع كردن 
buy out :: سهم كسی را خریدن 
buyer :: خریدار
buzz :: وزوز كردن ، ورور كردن ، نامشخص حرف زدن ، وزوز، ورور، شایعه ، همهمه ، اوازه 
buzzard :: (گ .ش .) سنقر، پرندهاى شبیه باز، ادم لاشخور وپست ، لاشخور
buzzer :: زنگ اخبار، وزوزكن 
buzzer(2) :: طنان[علوم مهندسى]زنگ پايان[ورزشى]بيرز[الکترونيک]زنگ اخبار، وزوزکن
buzzer test :: ازمايش بيرز[الکترونيک]
buzzword :: حرف نامفهوم[کامپيوتر]
bx cable :: لوله ب ايکس[الکترونيک]
by :: بدست ، بتوسط، با، بوسیله ، از، بواسطه ، پهلوى، نزدیك ، كنار، از نزدیك ، ازپهلوى، ازكنار، دركنار، از پهلو، محل سكنی ، فرعی ، درجه دوم 
by and by :: دراینده ، كمكم ، متدرجا، بزودى، بفوریت 
by and large :: كلا، رویهمرفته 
by blow :: ضربت تصادفی 
by election :: انتخابات فرعی 
by end :: غرض شخصی ، قصد پنهان 
by gone :: گذشته ، كهنه ، قدیمی ، گذشتهها، چیزهاى گذشته 
by line :: خط دوم یافرعی ، خط فرعی راه اهن ، (ز.ع .) كار یاشغل اضافی وزائد
by product :: فراورده فرعی ، محصول فرعی ، (مج .) نتیجه فرعی 
by the way :: اتفاقا، تصادفی ، ضمنا
by way :: جاده پرت ، كوچه پرت ، كوره راه ، راه فرعی 
bye :: چیزهاى كنارى یاثانوى، فرعی ، خداحافظ
bye bye :: خدا حافظ
bye election :: انتخابات فرعی 
byelaw :: ایین نامه ، نظامنامه ، قانون ویژه ، قانون فرعی وضمنی 
bylaw :: ایین نامه ، نظامنامه ، قانون ویژه ، قانون فرعی وضمنی 
byname :: لقب ، اسم فرعی ، اسم دوم 
bypass :: گذرگاه فرعی ، سبب انشعاب شدن ، از راه فرعی رفتن ، تقاطع كردن ، گذشتن 
bypass(2) :: گذرگاه ، جنبی ، كنار گذاشتن 
bypass(3) :: مسير جنبى[کامپيوتر]مسير فرعى[شيمى]کنار گذار[هواپيمايى]گذرگاه ، جنبى ، کنار گذاشتن ، گذرگاه فرعى ، سبب انشعاب شدن ، از راه فرعى رفتن ، تقاطع کردن ، گذشتن
bypass capacitor :: خازن شنتى[الکترونيک]
bypass condenser :: خازن شنتى[الکترونيک]
bypath :: جاده فرعی ، جاده پرت 
byplay :: نمایش فرعی بین دوپرده 
byre :: اغل گاو
byroad :: جاده فرعی ، پس كوچه ، جاده كم امد وشد
bystander :: تماشاگر، تماشاچی ، بیننده ، ناظر
bystreet :: كوچه پرت ، خیابان كنارى، خیابان فرعی 
byte :: بايت[کامپيوتر]هشت بيت ، بايت ، لقمه
byte(2) :: بایت
byte(3) :: بایت 
byte(4) :: هشت بیت (بایت )
byte addressable :: بايت نشانى پذير ، بايت ادرس پذير[کامپيوتر]نشانى پذير تالقمه
byte addressable(2) :: نشانی پذیر تالقمه 
byte mode :: وضعيت بايت ، وجه بايت ، حالت بايت[کامپيوتر]
byte oriented :: لقمه گرا
bytes per inch :: تعداد بايت ها در يک واحد اينچ[کامپيوتر]
bytewide memory :: بايت ادرس پذير در حافظه اصلى[کامپيوتر]
byword :: عبرت ، ضرب المثل ، گفته اخلاقی ، اشاره یانگاه مختصر
byzantine :: وابسته بروم شرقی 
c :: رقمى در سيستم عدد نويسى مبناى شانزده که متناظر با عدد در سيستم دهدهى است نام يک زبان برنامه نويسى سطح بالا که مناسب براى حل مسائل است[کامپيوتر]برق پذيرى [ خازن[] الکترونيک]سومين حرف الفباى انگليسى و غالب السنه غربى ، هرچيزى درمرتبه سوم
c(2) :: رقمى در سيستم عدد نويسى مبناى شانزده که متناظر با عدد در سيستم دهدهى است نام يک زبان برنامه نويسى سطح بالا که مناسب براى حل مسائل است[کامپيوتر]برق پذيرى [ خازن[] الکترونيک]سومين حرف الفباى انگليسى و غالب السنه غربى ، هرچيزى درمرتبه سوم
c(3) :: سومین حرف الفباى انگلیسی و غالب السنه غربی ، هرچیزى درمرتبه سوم 
c.g.s. system :: دستگاه سگث[الکترونيک]
c.w. :: موج پايدار[الکترونيک]
c battey :: باترى سى[الکترونيک]
c bias :: ولت شبکه[الکترونيک]
c++ :: زبان[C++ کامپيوتر]
ca :: Connecting Arrangment، ارايش و ترتيب به صورت پيوندى و متصل[کامپيوتر]
cab :: تاكسی ، جاى راننده كامیون ، جاى لوكوموتیوران 
cabal :: دوز و كلك ، دسیسه و توطئه ، روایت ، راز، سر، دسیسه كردن 
cabala :: (=cabbala - cabbalah) حدیث یا روایت شفاهی وزبانی ، علوم اسرار امیز از قبیل علمارواح 
cabana :: كلبه ، خانه كوچك ، كابین 
cabaret :: میكده ، میخانه ، كاباره ، شادخانه 
cabbage :: كلم ، دله دزدى، كش رفتن ، رشد پیدا كردن (مثل سركلم )
cabbala :: (=cabala - cabbalah) حدیث یا روایت شفاهی وزبانی ، علوم اسرار امیز از قبیل علمارواح 
cabbalah :: (=cabbala - cabala) حدیث یا روایت شفاهی وزبانی ، علوم اسرار امیز از قبیل علمارواح 
cabbie :: (=cab driver) رانندهتاكسی 
cabby :: (=cab driver) راننده تاكسی 
caber :: تیر، تنه درخت ، شاهتیر، لاپه (درشیروانی )
cabin :: اطاق كوچك ، خوابگاه (كشتی )، كلبه ، كابین 
cabine :: اتاقك
cabinet :: قفسه 
cabinet(2) :: قفسه ، اطاقك ، هیئت وزرا
cabinet(3) :: قفسه ، جعبه كشودار، كابینه ، هیئت دولت 
cabinet(4) :: کابينه ، هيات دولت[فقهى]اطاق کوچک ، قفسه ، جعبه کشودار[علوم مهندسى]قفسه ، گنجه ، اطاقک[معمارى]قفسه ، اطاقک کوچک ، کابينه ، کمد[علوم نظامى]اطاق کوچک[عمران]کابينت[الکترونيک]قفسه ، جعبه کشودار، کابينه ، هيئت دولت ، هيئت وزرا، اطاقک
cabinetmaker :: قفسه ساز، مبل ساز
cabinetwork :: قفسه سازى، مبل سازى
cable :: طناب سیمی ضخیم ، سیم تلگراف ، سیم كشی كردن ، تلگراف كردن ، شاه سیم 
câble :: بافه
cable(2) :: کابل 
cable(3) :: کابل ، طناب سيمى[کامپيوتر]کابل ، هادى[علوم مهندسى]طناب يا زنجير کلفت براى مهار کردن يا کشيدن قايق[ورزشى]تلگراف ، پيغام تلگرافى ، تلگراف زدن ، واحد طول دريايى برابر 0 يارد[بازرگانى]کابل[هواپيمايى]طناب فلزى ، مفتول فلزى بافته ، کابل ، طناب سيمى[معمارى]سيم ، کابل ، تلگراف کردن[علوم نظامى]طناب سيمى ، کابل[عمران]کابل ، طناب سيمى ، سيم تلگراف ، سيم کشى کردن ، تلگراف کردن ، شاه سيم
cable(4) :: كابل ، طناب سیمی 
cable box :: اتاقک کابل[الکترونيک]
cable car :: ترامواى برقی 
cable clamp :: بست کابل[الکترونيک]
cable cleat :: بست کابل[الکترونيک]
cable clip :: پل کابل[الکترونيک]
cable connector :: دو شاخه کابل[کامپيوتر]
cable core :: سيم کابل[الکترونيک]
cable grip :: چنگال کابل[الکترونيک]
cable head :: سر کابل[الکترونيک]
cable shield :: لوله کابل[الکترونيک]
cable support :: بست کابل[الکترونيک]
cable way :: سیم یا كابل نقاله ، راه اهن برقی 
cablegram :: تلگراف 
cablet :: كابل كوچك 
cabling diagram :: نمودار سيم کشى[کامپيوتر]
cabman :: راننده تاكسی 
cabonic :: (ش .) ذغالی ، حاصل از كربن 
caboodle :: اسباب سفر، مجموعه ، قسمت (باwhole )
caboose :: اشپزخانه كشتی ، اطاق كارگران قطار
cabotage :: كشتی رانی ساحلی ، تجارت ساحلی ، كابوتاژ
cabstand :: توقفگاه تاكسی ، ایستگاه درشكه 
cacanny :: تعلل ، طفره ، با احتیاط جلو رفتن 
cacao :: كاكائو
cacao butter :: كره نارگیل 
cache :: نهان گاه 
cache(2) :: نهانگاه ، ذخیره گاه ، چیز نهان شده ، مخزن ، پنهان كردن 
cache memory :: حافظه پنهانی 
cache memory(2) :: يک حافظه کوچک و بسيار سريع که مخصوص ذخيره موقت اطلاعات مى باشد ، حافظه پنهان[کامپيوتر]حافظه پنهانى
cachectic :: نزار
cachectic(2) :: نزار، ضعیف البنیه ، مبتلا بسوء هاضمه وضعف 
cachet :: مهر، خاتم ، كپسول ، پهن ، كاشه 
cachexia :: (=cachexy)(طب ) ضعف بنیه وعوارض ان ، سوئهاضمه ، زردى صورت ، نزارى
cachexia(2) :: نزار ی
cachinnate :: قاه قاه خندیدن ، در خنده افراط كردن 
cachinnation :: قاه قاه خنده 
cackle :: صداى مرغ درحالت تخم گذارى، غدغد (مثل غاز)، وراجی ، هرزه درایی ، قات قات كردن 
cacodemon :: روح پلید، شیطان ، دیو، كابوس 
cacogenesis :: فساد نژادى دراثر حفظ وابقاء صفات بد
cacogenics :: رشته اى از علم درباره فساد و خرابی نژاد
cacography :: خط بد، املاء غلط
cacophonous :: بدصدا، ناهنجار
cacophony :: صداى ناهنجار و خشن ، بدصدایی ، بداهنگی 
cactus :: (گ .ش .) انجیرهندى، كاكتوس ، صباره خنجرى
cacuminal :: وابسته به نوك وانتهاى درخت ، مغزى، دماغی 
cad :: Computer-Aided Design، طراحى به کمک کامپيوتر ، طراحى کامپيوترى[کامپيوتر]پست و بدون مبادى اداب بودن ، ادم بى تربيت
cad(2) :: پست و بدون مبادى اداب بودن ، ادم بی تربیت 
cad/cam :: Manufacturing Computer Aided Design/Computer Aided، گرافيک کامپيوترى[کامپيوتر]
cadam :: Manufacturing Computer ، فرايند بکارگيرى سيستم هاى کامپيوترى به عنوان وسائلى در کاربردهاى طراحى و ساخت[کامپيوتر]
cadastral :: مربوط به ممیزى عواید و ثبت اراضی واملاك ، مربوط به املاك مزروعی 
cadastre :: مامور ثبت وممیزى املاك مزروعی وغیر منقول ، دفتر ممیزى وتقویم وثبت اراضی واملاك 
cadaver :: لاشه ، نعش (انسان )، جسد (براى تشریح )
cadaverous :: لاشه مانند، داراى رنگ پریده و مرده ، جسدوار
cadd :: Computer Aided Design and Draftingطراحى و نقشه کشى به کمک کامپيوتر[کامپيوتر]
caddice :: جامه ژنده ، لباس مندرس ، نوعی نخ پشمی ، نخ قلابدوزى
caddie :: دانش اموز دانشكده افسرى، پسر كهتر، پیشخدمت ، پیشخدمتی كردن ، پادوى كردن 
caddis :: جامه ژنده ، لباس مندرس ، نوعی نخ پشمی ، نخ قلابدوزى
caddish :: اوباش صفت ، بی تربیت ، پست 
caddy :: (=caddie) چاى دان ، توپ تنیس ، لولو، شبح 
cade :: دست پرورده ، حیوان دست اموز، چلیك ، بشكه ، بچه عزیز دردانه ، عرعر
cadence :: وزن ، اهنگ ، هم اهنگی ، افول 
cadenza :: (مو.) اهنگ معترضهاى كه طی اهنگ یا اوازى اورده شود، قطعه اواز یكنفرى
cadet :: دانشجوى دانشكده افسرى
cadge :: گره زدن ، بستن ، محكم كردن ، باربرى كردن ، اخاذى كردن ، دوره گردى كردن ، گدایی ، دوره گردى
cadmium :: symb: Cd، کادميوم[شيمى]کادميوم[هواپيمايى]کادميم[الکترونيک]
cadmium meter :: ولت سنج کادميمى[الکترونيک]
cadmium test :: ازمايش با کادميم[الکترونيک]
cadre :: پیرابند
cadre(2) :: پایوران
cadre(3) :: كادر، مجموعه یك طبقه از صنوف اجتماعی ، واحدیاز قبیل قضایی وادارى ونظامی وغیره 
caduceus :: چماق قاصدى، عصاى چاووش ، نشانه علم پزشكی 
caducity :: قابل زوال ، زودگذرى، كهولت ، ضعف دوران كهولت ، ضعف پیرى
caducous :: زودگذر، فناناپذیر، تندگذر، زود افت 
cae :: Computer Aided Engineeringمهندسى توسط کامپيوتر[کامپيوتر]
caesar :: قیصر، امپراطور
caesarian :: زایمان از راه پاره كردن شكم مادر
caesarian(2) :: مربوط به عمل سزارین یا شكافتن رحم و دراوردن بچه 
caesarism :: حكومت امپراطورى، حكومت مطلقه 
caesura :: وقفه یاسكوت شعردرانتهاى كلمه یا وتد، سكته ، وقفه ، ایست 
cafe :: رستوران ، كافه 
cafeteria :: چایخانه 
cafeteria(2) :: رستورانی كه مشتریها براى خودشان غذا میبرند
caffeine :: كافئین 
caftan :: خفتان (نوعی لباس مردانه )
cage :: قضيه[کامپيوتر]قفس ، جعبه[علوم مهندسى]تالار سرپوشيده ، بازى بسکتبال[ورزشى]قفل کردن يک ژايرو در وضعيت ثابت و معين[هواپيمايى]اطاق اسانسور کارگاهى[معمارى]قفسه[عمران]قفس[روانشناسى]قفس ، درقفس نهادن ، درزندان افکندن
cage(2) :: قفس ، درقفس نهادن ، درزندان افكندن 
cagey :: (=cagy) (ز.ع .) حیلهگر، زیرك ، كمرو
cagy :: (=cagey) (ز.ع .) حیلهگر، زیرك ، كمرو
cahier :: دفتر، كتابچه 
cahoot :: همدم ، شركت ، تبانی 
cai :: Computer Assisted Instructionاموزش به کمک کامپيوتر[کامپيوتر]
caird :: دوره گرد، ادم خانه بدوش 
caisson :: (نظ.) صندوق مهمات ، واگون مهمات ، ارابه ارتشی 
caitiff :: (=captive) اسیر، دستگیر، ترسو، نامرد
cajole :: ریشخندكردن ، گول زدن ، چاپلوسی ، گول 
cajolement :: (=cajolery) ریشخند، گول ، دست بسر كردن 
cajolery :: (=cajolement) ریشخند، گول ، دست بسر كردن 
cake :: كیك ، قالب ، قرص ، قالب كردن ، بشكل كیك دراوردن 
cal :: [ --> Computer Augmented Learningکامپيوتر calorie]، کالرى[شيمى]
calaboose :: زندان ، محبس ، حبس 
calamitous :: پربلا، بدبختی اور، مصیبت بار، خطرناك ، فجیع 
calamity :: بلا، بیچارگی ، بدبختی ، مصیبت ، فاجعه 
calamus :: سوسن اصغر
calash :: نوعی درشكه ، كروك درشكه ، نوعی روسرى یا باشلق 
calcareous :: اهكی ، داراى كلسیم 
calcic :: داراى اهك ، اهكی ، مشتق از اهك 
calciferous :: داراى كالسیت یا كربنات اهك 
calcification :: تبدیل به اهك ، تحجر، تكلیس شدن ، اهكی شدن 
calcination :: تبدیل باهك ، عمل اهكی شدن ، تكلیس ، برشتن 
calcine :: اهكی كردن ، مكلس كردن ، خشك كردن 
calcity :: اهكی یاسنگی كردن ، اهكی شدن ، متحجر شدن 
calculability :: قابلیت شمارش 
calculable :: حساب كردنی ، براورد كردنی ، قابل اعتماد
calculate :: حساب كردن 
calculate(2) :: حساب كردن ، براورد كردن 
calculated field :: فيلد محاسبه[کامپيوتر]
calculating :: دوباره سازى يا ايجاد داده جديد از طريق فشرده سازى وقايع عددى معين[کامپيوتر]
calculating machine :: ماشين محاسباتى ، ماشين محاسبه[کامپيوتر]ماشين حساب[علوم مهندسى]
calculating punch :: پانچ محاسباتى[کامپيوتر]
calculation :: محاسبه 
calculation(2) :: محاسبه ، حساب ، براورد
calculation(3) :: محاسبه ، محاسبات 
calculations :: محاسبات[کامپيوتر]
calculator :: حسابگر، حساب كننده 
calculator(2) :: حسابگر، محاسب 
calculator(3) :: ماشين حساب ، حسابگر ، محاسب[کامپيوتر]ماشين حساب[علوم مهندسى]حسابگر[روانشناسى]حسابگر، حساب کننده ، محاسب
calculator(4) :: ماشین حساب 
calculator mode :: مد ماشين حساب ، وجه حسابگر[کامپيوتر]
calculus :: حساب جامعه و فاضله ، جامع و فاضل ، سنگ 
calculus(2) :: حساب دیفزانسیل و انتگرال ، جبر
calculus of variations :: حساب تغییرات 
caldron :: (=cauldron) دیگ ، كترى بزرگ ، پاتیل 
calefactory :: گرماده ، حرارت بخش 
calendar :: تقویم 
calendar(2) :: سالنامه ، سالنما، تقویم 
calender :: مهره كشیدن ، برق انداختن ، فشار دهنده 
calendula :: (گ .ش .) گل همیشه بهار، گل اشرفی ، اذریون 
calenture :: برافروختگی ، (مع .) سوزوگداز، تب عشق ، تب نواحی حارهكه دراثرگرمازدگی ایجاد میشود، تب كردن ، شعله ور شدن 
calf :: گوساله ، نرمه ساق پا، ماهیچه ساق پا، چرم گوساله ، تیماج 
calf love :: هوس ، علاقه دمدمی 
calfskin :: پوست گوساله ، تیماج 
caliber :: (=calibre) قطرگلوله ، قطردهانه تفنگ یا توپ ، كالیبر، (مج .) گنجایش ، استعداد
calibrate :: قطر داخلی چیزى را اندازه گرفتن ، تحت قاعده واصول معینی دراوردن ، واسنجیدن 
calibrate(2) :: مدرج کردن[شيمى]کاليبره کردن ، تنظيم کردن[علوم مهندسى]انگ کردن[معمارى]تنظيم کردن بى سيم يا وسيله ديگر خصلت يابى کردن [ توپخانه ] ، تنظيم کردن[علوم نظامى]درجه بندى[الکترونيک]قطر داخلى چيزى را اندازه گرفتن ، تحت قاعده واصول معينى دراوردن ، واسنجيدن ، مدرج کردن
calibration :: درجه بندی 
calibration(2) :: کاليبره کردن[کامپيوتر]درجه بندى[زيست شناسى]درجه بندى[شيمى]درجه بندى ، تنظيم[تربيت بدنى]تنظيم الات دقيق[هواپيمايى]واسنجى ، زينه بندى[معمارى]خصلت يابى [ توپخانه ] ، تنظيم دستگاه بى سيم ، تصحيح کردن تنظيم کردن ، کاليبر سنجى[علوم نظامى]واسنجى[روانشناسى]درجه بندى
calibration marker :: فاصله ياب رادارى[الکترونيک]
calico :: پارچه هاى پنبهاى ارزان قیمت ، چلوار، (امر.) قلمكار
calico printing :: عمل باسمه كردن پارچه ، چیت سازى
caliginous :: مهالود، تاریك ، تیره ، تار، غلیظ
calipash :: كاسه لاك پشت ، قسمت بالاى كاسه لاك پشت 
calipee :: كاسه زیرین لاك پشت 
caliper :: كولیس ، نوعی پرگار كه براى اندازه گیرى ضخامت یا قطر اجسام بكار میرود، فندق شكن ، گازانبر
caliphate :: خلافت 
calisthenic :: وابسته به ورزشهاى سبك سوئدى
calisthenics :: ورزشهاى سبك بدون وسیله ، ورزشهاى سوئدى
calix :: (pl.calices) (گ .ش .) كاسبرگ ، كاسهگل ، پیاله ، فنجان 
calker :: (caulk،calk ،=caulker ) بتونهكارى كردن ، زیرپوش سازى كردن ، مسدود كردن ، نعل زدن 
call :: بانگ ، صدازدن ، ندا، خبر، نامیدن ، احضار كردن ، خواستن ، فریاد، صدا، خبر، احضار، دعوت ، نامبرى، خواندن اسامی 
call(2) :: فراخوانی 
call(3) :: فرمان[CALL کامپيوتر]صدا زدن ، احضار کردن ، خواندن ، ناميدن ندا ، خبر ، احضار ، مکالمه ، گفت و شنود[علوم مهندسى]دعوت يا احضار کردن[حقوق]تعيين وظيفه براى بردن توپ ، گرفتن توپ براى شروع امتياز [ فوتبال امريکايى ] اعلام امتياز [ تنيس ] ، فرياد شمشيرباز براى متوقف کردن مبارزه تقليد کردن صداى حيوانات [ شکار ] فرمان امادگى تيراندازى براى شروع[ورزشى]درخواست اتش کردن ، اخطار کردن تلفن کردن ، صدا کردن ، درخواست ارسال اماد[علوم نظامى]ندا [ در فراروانشناسى[] روانشناسى]بانگ ، صدازدن ، ندا، خبر، ناميدن ، احضار کردن ، خواستن ، فرا خواندن ، فراخوان ، فرياد، صدا، خبر، احضار، دعوت ، نامبرى ، خواندن اسامى
call board :: تخته اعلانات 
call by name :: فراخوانی با نام 
call by reference :: فراخوانی با ارجاع 
call by result :: فراخوانی با نتیجه 
call by value :: فراخوانی با ارزش 
call deflection :: هدایت خط موردی
call directing code :: يک کد دو يا سه کاراکترى است که در سيستم تله تايپ بکار مى رود[کامپيوتر]
call down :: سرزنش كردن ، ملامت كردن ، تحقیر كردن 
call forwarding busy, cfb :: هدایت خط مشغول
call forwarding no reply :: هدایت خط بی پاسخ
call forwarding unconditional :: هدایت خط نامشروط
call girl :: فاحشه تلفونی 
call hold :: نگهداشت
call house :: فاحشه خانه 
call in :: تو خوانی ، تو خواندنی 
call instruction :: دستورالعمل فراخوانی 
call processing :: فراخوان پردازى
call statement :: حكم فرا خوانی 
call to quarters :: شیپور احضار
call transfer, ct :: انتقال مكالمه
call up :: احضار براى فعالیت هاى نظامی ، دستور ارسال گزارش ، شیپور احضار، بخاطر اوردن ، تذكر دادن ، جمع كردن 
call waiting, cw :: انتظار مكالمه
callable :: صدازدنی ، فراخواندنی 
callan :: پسربچه ، جوان ، جوانك 
callant :: پسربچه ، جوان ، جوانك 
callback :: فراخوانی برگشتی 
callboy :: پادو یا پیشخدمت (درتاتر)
called :: فرا خوانده 
called party :: طرف برخوانده
called program :: برنامه فرا خوانده 
caller :: دیدنی كننده ، صدا زننده ، دعوت كننده ، ملاقات كننده 
callet :: فاحشه ، پتیاره ، دعوا و غوغا
calligrapher :: خوش نویس ، خطاط
calligraphic :: مربوط به خطاطی 
calligraphic graphics :: گرافيک خطاطى[کامپيوتر]
calligraphy :: خوش نویسی ، خطاطی 
calling :: برخوانش
calling(2) :: فراخوانی ، فراخواننده 
calling(3) :: فریاد، صدا، ندا، پیشه و شغل 
calling card :: (= visiting card) كارت ویزیت 
calling line identification presentation, clip :: برخوان نمایی
calling line identification restriction, clir :: منع برخوان نمایی
calling party :: طرف برخوان
calling program :: برنامه فرا خواننده 
calling program(2) :: برنامه فراخوانى ، برنامه فراخواننده[کامپيوتر]برنامه فرا خواننده
calling sequence :: دنباله فراخوانی 
calling sequence(2) :: مجموعه اى مشخص از دستورالعمل و داده که براى فراخوانى يک ريزبرنامه معين ضرورى است ، دبناله فراخوانى ، ترتيب فراخوانى[کامپيوتر]دنباله فراخوانى
calliper :: كولیس ، نوعی پرگار كه براى اندازه گیرى ضخامت یا قطر اجسام بكار میرود، فندق شكن ، گازانبر
callithump :: رژه پر سروصدایی همراه با كرنا و بوق ، (امر.) اواز یا تصنیف هزلی وتفریحی 
callose :: برامده ، پینهدار، سخت 
callosity :: سخت شدن یا پینه كردن پوست 
callous :: سفت ، پینه خورده ، بیحس ، بی عاطفه ، سنگ دل ، بی حس كردن ، پینه زدن ، پنبه اى
callout :: نوشته راهنما[کامپيوتر]
callow :: جوجهاى كه هنوز پر درنیاورده ، شخص بی تجربه وناشی 
callus :: پینه ، پینه استخوانی گیاه 
calm :: (n.) : ارامش ، بی سروصدایی ، اسوده ، سكوت ، ارام ، ساكت ، ساكن ، (vi.& vt.) :ارامكردن ، ساكت كردن ، فرونشاندن 
calmant :: دادزننده ، (مج .) نیازمند برسیدگی (فورى)
calmative :: ارام كننده ، مسكن 
calmly :: بطور ارام 
calmness :: ارامش ، متانت ، ملایمت 
caloric :: مربوط به كالرى
calorie :: (= calory) واحد سنجس گرما، كالرى
calorific :: گرمازا، گرم كننده ، گرمایی 
calorimeter :: گرماسنج ، حرارت سنج 
calorimetry :: گرماسنجی 
calory :: (= calorie) واحد سنجس گرما، كالرى
calotte :: شبكلاه كشیشان ، عرقچین ، قله برفی ، گنبد
calumet :: نوعی چپق سرخ پوستان 
calumniate :: افترا زدن ، بهتان زدن به ، بدنام كردن 
calumniator :: افترا زننده 
calumnious :: بدنام كننده ، رسواكننده ، تهمت زننده ، مفترى
calumny :: بدنامی ، رسوایی ، بهتان افترا
calve :: گوساله زاییدن ، زاییدن ، غارزدن ، بشكل غار درامدن ، جدا كردن 
calvities :: طاسی ، دائالثعلب ، ریزش مو
calycle :: (گ .ش .) كاسه گل ، كاسبرگ ، گلبرگ 
calyculate :: حفرهدار، داراى سطوح حفره دار
calyculus :: (pl.calyculi) ساختمان فنجانی شكل ، ساختمان جامی شكل 
calyx :: كاسه گل ، غلاف گل ، حقه گل 
cam :: [ --> Composition And Make-up --> Computer Aided Manufacturingکامپيوتر]شابلون ، بادامک[علوم مهندسى]بادامک[هواپيمايى]بادامک ، گوشواره ، برامدگى ، قطعه گوشه دار ، کم[علوم نظامى]بادامک[الکترونيک]دندانه( درمسلسل)، تپه کوچک
cam(2) :: [ --> Composition And Make-up --> Computer Aided Manufacturingکامپيوتر]شابلون ، بادامک[علوم مهندسى]بادامک[هواپيمايى]بادامک ، گوشواره ، برامدگى ، قطعه گوشه دار ، کم[علوم نظامى]بادامک[الکترونيک]دندانه( درمسلسل)، تپه کوچک
cam(3) :: دندانه (درمسلسل )، تپه كوچك 
cam type regulation :: تنظيم بادامکى[الکترونيک]
camaraderie :: همراهی ، همدمی ، وفادارى، رفاقت 
camarilla :: اطاق كوچك ، حجره 
camber :: خمیدهكردن ، منحنی كردن ، قوز یا خمیدگی اندك ، تحدب كم ، تیر یا الوار خمیده و كج 
cambium :: (pl.cambiums or cambia) محل مبادله ، تهاتر، پایاپاى
cambric :: نوعی پارچه كتانی ظریف ، قمیص 
cambric tape :: نوارچسب کمبره[الکترونيک]
cambric tea :: نوشابه گرمی از اب و شیر و شكر و اغلب چاى
came :: بتونه سربی (براى نگاهدارى قاب شیشه )، میله سربی ، بتونه سربی ، امد، گذشته فعلامدن 
camel :: شتر، سار، مسافرت كردن با شتر، رنگ شترى
camel driver :: ساربان ، شتردار
cameleer :: شترسوار، ساربان 
cameleopardalis :: (= camelopard) (ج .ش .) شترگاوپلنگ ، زرافه ، (نج .) ستاره زرافه 
camelia :: (= camellia) درخت و گل كاملیا
camellia :: (= camelia) درخت و گل كاملیا
camelopard :: (= cameleopardalis) (ج .ش .) شترگاوپلنگ ، زرافه ، (نج .) ستاره زرافه 
camels hair :: (م .ل .) كرك یا پشم شتر، پارچه پشم شتر
camels thorn :: گون ، خارشتر
cameo :: برجسته كارى درجواهر وسنگ هاى قیمتی ، رنگ هاى مابین قرمز مایل به ابی یا قرمزمایلبه زرد، جواهر تراشی كردن 
camera :: دوربین یا جعبه عكاسی 
camera lucida :: دستگاهی كه تصویرى را بزرگ كرده و منعكس میسازد
camera obscura :: تاریك خانه ، اطاقك تاریك جعبه عكاسی 
camera ready copy :: کپى اماده تکثير[کامپيوتر]
camera tube :: دوربين تلويزيونى[الکترونيک]
cameraman :: عكاس ، ادمیكه بادوربین كار میكند
camial :: وابسته بمبادله تجارتی ، تهاترى
camion :: گارى كوتاه بی لبه ، واگن روباز، كامیون 
camisado :: (=camisada) شبیخون ، لباس یا پیراهن علامت دارى كه هنگام شبیخون می پوشندتاطرفینیكدیگر را بشناسند
camisole :: نوعی ژاكت استین دار، زیر پوش زنانه 
camlet :: صوف ، شالی 
camomile :: گل گاوچشم ، بابونه 
camouflage :: استتار، پوشش ، پنهان كردن وسایل جنگی ، مخفی كردن ، پوشاندن 
camp :: اردو، اردوگاه ، لشكرگاه ، منزل كردن ، اردو زدن ، چادر زدن (بیشتر باout )
camp(2) :: اردوگاه، اردو
camp bed :: تخت سفری
camp follower :: اشخاص غیر نظامی كه همراه قشون حركت میكنند
campaign :: زمینمسطح ، جلگه ، یك رشته عملیات جنگی ، لشكركشی ، مبارزه انتخاباتی ، مسافرت درداخل كشور
campaigner :: كسی كه در لشكر كشی شركت میكند، سرباز كهنه كار، نامزد انتخابات 
campanile :: (pl.campaniles or campanili) برج كلیسا، منار، محلناقوس كلیسا
campanology :: علم زنگ شناسی ، هنر زنگ زدن (دررقص )
campanulate :: زنگ مانند، بشكل زنگ ، جرسی 
camphire :: حنا
camphor :: كافور
camphorate :: كافور زدن به ، عرق كافور زدن 
camporee :: اجتماع پسران ودختران پیش اهنگ از ناحیه معینی 
campstool :: عسلی تاشو
campus :: زمین دانشكده ومحوطه كالج ، پردیزه ، فضاى باز
camshaft :: میلهاى كه بچرخ دنده متصل می شود، محور بادامك 
can not :: (cannot) منفی فعل < توانستن >
canaan :: كنعان ، سرزمین موعود اسرائیل 
canaanite :: كنعانی 
canada :: كشور كانادا
canadian :: اهل كانادا، كانادایی 
canadian information processing society :: انجمن کانادايى پردازش اطلاعات[کامپيوتر]
canal :: (n.) :(=chanal) ترعه ، زه اب ، مجراى فاضل اب ، كاریز، ابراه ، (vt.) :ترعهزدن ، حفرترعه كردن ، ابراه ساختن 
canal rays :: پرتو کانالى[شيمى]اشعه مجرايى[الکترونيک]
canalboat :: قایق مخصوص كانال 
canaliculate :: داراى پیچ هاى طولی ، ابراه مانند، راهراه ، شیاردار
canaliculus :: (pl.canaliculi) ابراهك ، كاریزك ، سوراخ باریك 
canalization :: مجرا سازى (براى فاضل اب )، احداث ترعه و قنات ، لولهكشی ، زه كشی ، ابراه سازى
canalize :: زه كشی كردن ، نهرسازى، لوله كشیكردن ، ایجاد ابراه كردن 
canard :: خبردروغ ، شایعات 
canary :: قنارى، رنگ زرد روشن ، شراب محصول جزایر كانارى
canasta :: نوعی بازى رامی 
cancan :: یك نوع رقص نشاط اور
cancel :: باطل كردن ، لغو كردن ، فسخ كردن 
cancel(2) :: حذف[کامپيوتر]باطل کردن[تجارت خارجى]حذف کردن ، باطل کردن ، اقاله کردن[حقوق]فسخ کردن ، لغو کردن ، باطل کردن ، حذف کردن[بازرگانى]حذف کردن ، ملغى کردن ، الغا ، لغو کردن دستور قبلى را لغو کنيد[علوم نظامى]باطل کردن ، لغو کردن ، فسخ کردن
cancel(3) :: فسخ كردن ، لغو كردن ، باطل كردن 
cancel(4) :: لغو 
cancellate :: مشبك ، سوراخ سوراخ ، اسفنجی ، شبكه مانند
cancellation :: الغاء، فسخ ، حذف ، قلم زدن 
cancellation(2) :: فسخ ، لغو، ابطال 
cancellous :: (تش .) سوراخ سوراخ ، اسفنجی 
cancer :: (طب ) سرطان ، (نج .) برج سرطان ، خرچنگ 
cancerous :: سرطانی 
cancroid :: سرطان جلدى، خرچنگ وار، (طب ) شبه سرطان 
candelabra lampholder :: سرپيچ شمعدانى[الکترونيک]
candelabrum :: (pl.candelabra) شمع دان چند شاخه ، جار، چهلچراغ 
candescent :: گرماتاب ، دارایتشعشع یا گرماى شدید، تابش یاگرما
candid :: بی تزویر، منصفانه ، صاف وساده 
candidacy :: نامزدى، داوطلبی ، كاندید(بودن )
candidate :: داوطلب ، خواهان ، نامزد، كاندید، داوخواه 
candidature :: (=candidate ship) نامزدى، داوطلبی 
candidly :: از روى بی ریایی ، رك و راست ، خالصانه ، صادقانه 
candle :: (candling) شمع ، شمع ساختن 
candle power :: شمع[الکترونيک]
candle-foot :: شمع - پا[الکترونيک]
candlelight :: روشنایی شمع 
candlepower :: میزان شدت نور برحسب تعداد شمع 
candlestick :: شمعدان 
candlewick :: فتیله شمع ، نخ پنبهاى حاشیه دوزى
candor :: (candour) سفیدى، خلوص ، صفا، رك گویی 
candour :: (candor) سفیدى، خلوص ، صفا، رك گویی 
candy :: اب نبات ، نبات ، شیرین كردن ، نباتی كردن 
cane :: نی ، نیشكر، چوب دستی ، عصا، باعصازدن ، باچوب زدن 
canebrake :: نیزار، نیستان 
caner :: بافنده صندلی حصیرى
canescent :: سفید مایل به تار، كدر
canicular :: وابسته به شعراى یمانی 
canikin :: (cannikin) ظرف حلبی كوچك ، ابخورى، پیمانه كوچك 
canine :: سگی ، وابسته به خانواده سگ ، سگ مانند
canister :: قوطی ، چاى دان ، نارنجك ، گازاشك اور
canker :: ماشرا، خوره ، اكله ، یكجور افت درختان میوه ، نوعی شته یاكرم ، فاسدكردن ، فاسدشدن 
canker sore :: زخم وقرحه كوچك مخصوصا در دهان 
cankerworm :: نوزاد مختلف حشراتی كه افت گیاهان اند (بویژه درامریكا)
canna :: گل اختر
cannabin :: شاهدانهاى، جبل هندى
cannabis :: شاهدانه ، انواع شاهدانه 
canned :: درقوطی كنسروشده ، مست باده 
canned routine :: روال قالب ريزى شده[کامپيوتر]
canned software :: نرم افزار اماده[کامپيوتر]
cannery :: كنسروسازى، كارخانهاى كه گوشت ومیوه وغیره را درقوطی كنسرو میكند
cannibal :: ادمخوار، جانورى كه همجنس خود را میخورد
cannibalism :: ادمخوارى
cannibalistic :: ادمخورانه 
cannibalize :: پیاده كردن قسمتهاى دستگاهی براى گذاردن در دستگاه دیگرى، ادمخوارى كردن 
cannikin :: (canikin) ظرف حلبی كوچك ، ابخورى، پیمانه كوچك 
cannily :: از روى احتیاط، بطور عاقلانه 
canniness :: ملاحظه كارى، احتیاط
cannon :: (pl.cannon or cannons) توپ (معمولا بصورت اسم جمع )، استوانه ، لوله ، بتوپ بستن ، (در بیلیارد) تصادم دو توپ 
cannonade :: بتوپ بستن ، توپ اندازى، غریو
cannonball :: گلوله توپ ، سریعالسیر حركت كردن 
cannoneer :: توپچی ، توپ انداز
canny :: زیرك ، عاقل ، داراى عقل معاش 
canoe :: قایق باریك وبدون بادبان وسكان ، قایق رانی 
canoeist :: قایق ران 
canon :: (n.& vt.) :تصویبنامه ، تصمیم ، حكم ، قانون كلی ، قانون شرع ، مجموعه كتب ، قانون گزاریكردن ، (n.) :(=canyon) دره عمیق وباریك 
canon engine :: موتور[Conon کامپيوتر]
canoness :: زنی كه درمیان جامعه مذهبی یادانشكدهاى با سایر اهل ان زندگی كند
canonic :: مومن باصول كلیسایی ، سیستم منطقی ، منطق اپیكورى
canonical :: شرعی ، قانونی ، (ر.) استاندارد، معیار
canonical(2) :: متعارف 
canonical(3) :: متعارفی 
canonical form :: صورت متعارفی 
canonicals :: لباس رسمی روحانیون 
canonicity :: مطابقت باقانون شرع ، شرعی بودن ، جواز شرعی 
canonist :: كسیكه قانون شرع یا شرعیان بداند، متشرع 
canonize :: درزمره مقدسان شمردن ، شرعی كردن 
canonry :: محضر شرع ، دادگاه شرع 
canopy :: تاج پوشش گياهان[زيست شناسى]پوشش شفاف روى قسمت خدمه پرواز[هواپيمايى]سايه بان[معمارى]طاقه چتر ، روکش قايق ، کروکى قايق سرپوش قايق[علوم نظامى]سايبان[الکترونيک]سايبان ، خيمه ، کروک اتومبيل ، سايبان گذاشتن
canopy(2) :: سایبان ، خیمه ، كروك اتومبیل ، سایبان گذاشتن 
canorous :: خوش صدا، خوش اهنگ 
cant :: (= can not)
cantabile :: مناسب براى اواز
cantaloupe :: گرمك ، طالبی 
cantankerous :: چموش ، بدخلق ، بداخم 
cantarellus :: (گ .ش .) نوعی قارچ كوهی خوراكی 
cantata :: (مو.) شعرى كه با اواز یكنفرى همراه موسیقی خوانده شود
cantation :: سرود، مناجات ، افسون گرى
canted :: كج شده ، یك ورشده ، داراى سطح شیب دار، اریبی 
canteen :: قمقمه ، فروشگاه یا رستوران ، سربازخانه 
canter :: چهارنعل ، گامی شبیه چهارنعل ، گردش ، سوار اسب (چهارنعل رونده ) شدن ، سلانه سلانهراه رفتن 
canticle :: سرود(روحانی )
cantilever :: سگدست ، پایه 
cantilever bridge :: پل معلق ، پل قپانی 
cantillate :: مناجات كردن ، با اواز خواندن 
cantina :: مغازه خواربار یامشروب فروشی ، خورجین 
cantle :: گوشه ، تكه ، قاش 
canto :: سرود، بند(شعر)، قسمت ، فصل (كتاب )
canton :: زاویه ، بخش ، بلوك (بویژه در سویس )، به بخش تقسیم كردن (غالبا باout )
cantonese :: (pl.cantonese) اهل كانتن (درچین )، لهجه كانتونی 
cantonment :: اردوگاه 
cantor :: اواز خوان مذهبی 
canty :: بشاش ، سرزنده 
canuck :: كانادایی 
canvas :: (n.) :(=canvass) كرباس ، پارچه مخصوص نقاشی ، (مج .) نقاشی ، پرده نقاشی ، كف رینگ بوكسیا كشتی 
canvas(2) :: صفحه مجازی 
canvass :: (vt.& vi.،n. ) :(=canvas) براى جمعاورى اراء فعالیت كردن ، الك یا غربال كردن 
canvasser :: پروپاكاندچی انتخابات و غیره ، راى جمعكن 
canyon :: دربند، تنگه ، دره باریك وتنگ 
canzone :: (pl.canzones or canzoni) شعربزمی 
canzonet :: سرود یا تصنیف كوچك 
caoutchouc :: كائوچو، لاستیك 
caoxial cable :: کابل کواکسيال ، سيم هم مرکز[کامپيوتر]
cap :: (capa) طاق 
cap(2) :: كلاه ، سرپوش ، كلاهك ، راس ، باكلاهك پوشاندن ، پوشش دار كردن ، سلام دادن بوسیلهبرداشتن كلاه از سر، سربطرى یا قوطی 
cap & cone insulator :: مقره کاس و گوژ[الکترونيک]
cap a pie :: سرتاپا، از سر تا پا، سرتاسر
cap height :: ارتفاع حروف بزرگ[کامپيوتر]
capability :: استعداد پیشرفت ، صلاحیت ، قابلیت 
capability(2) :: قابلیت ، توانایی 
capable :: توانا، قابل ، لایق ، با استعداد، صلاحیتدار، مستعد
capacious :: گنجا، جادار، گنجایش دار، گشاد، فراخ ، وسیع 
capacitance :: ظرفيت[کامپيوتر]ظرفيت[شيمى]ظرفيت ، مقاومت کور خازنى[علوم مهندسى]ظرفيت[هواپيمايى]قدرت جمع اورى ، ظرفيت[علوم نظامى]برق پذيرى[الکترونيک]توان ، ظرفيت الکتريکى ، ظرفيت خازنى
capacitance of a capacitor :: ظرفيت خازن ، برق پذيرى خازن[الکترونيک]
capacitance of a conducting body :: ظرفيت رسانا[الکترونيک]
capacitance of a conductor :: ظرفيت سيم[الکترونيک]
capacitate :: تواناكردن ، لایق كردن ، صلاحیتدار كردن 
capacitive :: خازنی 
capacitive circuit :: مدار ظرفيتى[الکترونيک]
capacitive coupling :: جفتگرى خازنى[الکترونيک]
capacitive reactance :: راکتانس خازنى ، مقاومت خازنى[علوم مهندسى]راکتانس ظرفيتى[هواپيمايى]راکتانس ظرفيتى[الکترونيک]
capacitive time constant :: ثابت زمانى ظرفيت[الکترونيک]
capacitor :: خازن[کامپيوتر]خازن[شيمى]خازن[علوم مهندسى]خازن[هواپيمايى]خازن ، ظرف[علوم نظامى]خازن[الکترونيک]باطرى ، ذخيره کننده برق ، خازن ، انباره
capacitor motor :: موتور خازنى[علوم مهندسى]موتور خازنى[الکترونيک]
capacitor storage :: حافظه خازنى[کامپيوتر]
capacitor store :: انباره خازنی 
capacity :: گنجايش ، ظرفيت[کامپيوتر]ظرفيت ، گنجايش[شيمى]اهليت ، صلاحيت ، قابليت[فقهى]قوه کار ، توانايى کار ، توان حيطه کار ماشين ، ظرفيت[علوم مهندسى]ظرفيت ، صلاحيت ، گنجايش ، استعداد ، سمت[حقوق]ظرفيت ، گنجايش ، صلاحيت ، توانايى[بازرگانى]ظرفيت ، گنجايش[ هواپيمايى]گنجايش[معمارى]ظرفيت ، استعداد ، توانايى ، گنجايش[علوم نظامى]گنجايش ، ظرفيت[عمران]ظرفيت ، گنجايش ، استعداد[روانشناسى]ظرفيت[الکترونيک]ظرفيت ، گنجايش ، استعداد[اقتصاد]گنجايش ، صلاحيت ، استعداد، مقام ، ظرفيت
capacity component of spark :: بخش ظرفيتى جرقه[الکترونيک]
capacity ground :: اتصال به ظرفيت[الکترونيک]
capacity of coil :: ظرفيت پيچک[الکترونيک]
capacity of condenser :: ظرفيت خازن[الکترونيک]
capacole :: چرخش بطرف چپ وراست ، پلكان مارپیچ 
caparison :: زره وتجهیزات اسب ، مجهز كردن 
cape :: دماغه ، شنل 
capeline :: كلاه خود كوچك ، نوعی كلاه زنانه 
caper :: از روى شادى جست وخیز كردن ، رقصیدن ، جهش ، جست وخیز، شادى
capias :: حكم یا امریه دائر بر توقیف شخص معینی 
capillary :: مویرگ ، مویی ، باریك ، ظریف ، عروق شعریه 
capital account :: حساب دارایی وسرمایه 
capital assets :: دارایی طویل المده اعم از مالی واعتبارى
capital expenditure :: هزینهاى كه براى بهبود سرمایه وافزایش ان بكار میرود
capital levy :: مالیات برسرمایه 
capital stock :: سهام انتشار نیافته شركت تضامنی ، عنصر مالكیت شركت كه بصورت سهام وگواهی نامهسهام درامده 
capitalism :: رژیم سرمایه دارى، سرمایه گرایی 
capitalist :: سرمایه دار، سرمایه گراى
capitalization :: جمع اورى سرمایه ، جمع مبلغ سرمایه ، نوشتن با حروف بزرگ 
capitalize :: تبدیل بسرمایه كردن ، باحروف درشت نوشتن ، سرمایه جمع كردن 
capitate :: راسی ، مانند سر
capitation :: سرانه ، مالیات برهر فرد، سرشمارى
capitol :: عمارت كنگره درشهر واشینگتن ، عمارت پارلمان ایالتی 
capitular :: فصلی ، مربوط بفصل (كتاب )
capitulary :: عضو دستهاى دركلیسا، مجموعه دستورهاوایین نامه هاى ادارى وشرعی ، سرلوحه ، عنوان ، كتاب راهنماى كلمات كتاب مقدس ، كتاب دعا
capitulation :: كاپیتولاسیون ، تسلیم 
capitulum :: (pl.capitula) بخش ، فصل یا قسمت مختصرى، نوك یا سر كوچك 
capon :: خروس اخته ، اخته 
caponize :: اخته كردن 
cappa :: كلاه 
capper :: كلاهدوز
capping :: كلاه سازى، پوشش ، سرپوش ، اندودسازى
capriccio :: قطعه موسیقی ازاد با ضرب نشاط اور
caprice :: هوس ، تمایل فكرى
capricious :: هوسباز، دمدمی مزاج ، بوالهوس 
capricorn :: (نج .) برج جدى، بزغاله ، نشانه دهم منطقه البروج 
caprifig :: (گ .ش .) درخت انجیر وحشی 
capriole :: جست وخیز (مثل هنگام رقص )، جهش بلند اسب (ازروى مانع )، جفتك ، جفتك زدن 
caps :: حروف بزرگ[کامپيوتر]
caps lock (key) :: (كلید) قفل اعداد 
caps lock key :: کليد[Caps Lock کامپيوتر]
capsize :: (نظ.) واژگون كردن كشتی ، واژگون شدن 
capslock :: (كلید) قفل تبدیل 
capstan :: چرخ تسمه[کامپيوتر]دوار[علوم دريايى]نشيمنگاه ، زير سوپاپى ، ميله گردان گردونه دوار لنگر ، قرقره دوار لنگر[علوم نظامى]چرخ طناب ، چرخ لنگر دوار، چرخ تسمه
capstan(2) :: چرخ طناب ، چرخ لنگر دوار
capsular :: داراى خصوصیات كپسول ، مجوف 
capsulate :: (=capsulated) درمحفظه یا حفره قرار گرفته ، واقع در كپسول 
capsule :: پوش ینه
capsule(2) :: كپسول
capsule, cylindre :: استوانك 
captain :: (نظ.) سروان ، ناخدا، سركرده 
captain(2) :: سریار
caption :: عنوان 
caption(2) :: عنوان ، سرلوحه ، عنوان دادن 
captious :: ایرادگیر، فریبنده ، عیب جو، حیله گر، وسیع 
captivate :: شیفتن ، فریفتن ، اسیر كردن 
captivation :: شیفتگی ، اسارت 
captive :: اسیر، گرفتار، دستگیر، شیفته ، دربند
captivity :: اسارت ، گرفتارى، گفتارى فكرى
captor :: اسیر كننده 
capture :: دستگیرى، اسیر كردن ، تسخیر، گرفتن 
capture(2) :: گیر اندازی 
capture of data :: ضبط داده روى يک فرم[کامپيوتر]
capuche :: باشلق یا كلاه شنل 
capuchin :: جامه باشلق دار زنانه ، راهب باشلق پوش ، راهب كبوشی 
car :: اتومبیل ، واگن ، اطاق راه اهن ، هفت ستاره دب اكبر، اطاق اسانسور
car man :: ارابهران 
car pool :: برنامه هم پیمایی
car pool(2) :: گروه هم پیمایی
car wash :: خودروشویی
carabineer :: (=carabiner) سرباز حامل تفنگ كارابین كوتاه 
carabinier :: (=carabineer) سرباز حامل تفنگ كارابین كوتاه 
carack :: كشتی بزرگ بارى وجنگی قدیمی 
caracter addressable :: کاراکتر نشانى پذير[کامپيوتر]
caramel :: قند سوخته ، یكجور شیرینی مركب از قند وشیره ومیوه ، تافی ، رنگ زرد، مایل به قرمز
caramelize :: بصورت قند سوخته درامدن یادراوردن 
carat :: (=karat) قیراط، واحد وزن جواهرات ، عیار
caravan :: كاروان 
caravan(2) :: كاروانك
caravan park :: كاروانگاه
caravaner :: كاروانی
caravanette :: كاروانچه
caravansary :: (=caravanserai) كاروانسرا، كاروانسراى
caravanserai :: (=caravansary) كاروانسرا، كاروانسراى
caravel :: نوعی كشتی یا هواپیما
caravelle :: نوعی كشتی یا هواپیما
caraway :: زیره سیاه ، درخت زیره 
carbine :: كارابین ، تفنگ لولهكوتاه سبك 
carbohydrate :: (ش .) تركیبات خنثی كربن واكسیژن وهیدرژن 
carbolated :: (ش .) ممزوج شده با اسید فنیك 
carbon :: symb: C، کربن[شيمى]ذغال ، کربن[علوم مهندسى]کربن[هواپيمايى]کربن ، ذغال[معمارى]کربن[الکترونيک]ذغال خالص ، کربن ، الماس بيفروغ
carbon(2) :: ذغال خالص ، كربن ، الماس بیفروغ 
carbon arc lead burning :: جوش سرب با جرقه کربن[الکترونيک]
carbon arc welding :: جوشکارى با جرقه کربن[الکترونيک]
carbon battery plate :: صفحه باترى کربنى[الکترونيک]
carbon brush :: ذغال[علوم مهندسى]زغال کربنى[الکترونيک]
carbon cell :: پيل کربنى[الکترونيک]
carbon contact :: کنتاکت کربنى[الکترونيک]
carbon copy :: رونوشت كاربنی 
carbon disk :: قرص زغالى[الکترونيک]
carbon filament lamp :: لامپ با افروزه کربنى[الکترونيک]
carbon holder :: پايه کربن[الکترونيک]
carbon microphone :: ميکروفون زغالى[الکترونيک]
carbon paper :: كاغذ كاربن 
carbon pile regulator :: ناظم کربنى[الکترونيک]
carbon resistor :: مقاومت کربنى[الکترونيک]
carbon rheostat :: رئوستاى کربنى[الکترونيک]
carbon ribbon :: (carbon tape)نوار كاربنی 
carbon ribbon(2) :: نوار کاربنى[کامپيوتر)carbon tape(]نوار کاربنى
carbon tape :: (carbon ribbon) نوار كاربنی 
carbonaceous :: كربن دار
carbonado :: (pl.carbonados carbonadoes) قطعه گوشت كباب كرده (با ذغال )، نوعی الماس كدر، كباب كردن ، زخم زدن 
carbonate :: كربنات ، بصورت كربن دراوردن ، بصورت ذغال دراوردن 
carbonate of soda :: جوهر قلیا، كاربنات دوسود
carbonation :: عمل امیختن با، بصورت كربنات (درامدن )
carbonic acid :: گاز اسید كربونیك 
carboniferous :: ذغال دار، ذغال خیز
carboning a lamp :: کربن گذارى لامپ[الکترونيک]
carbonization :: زغالی شدن ، تبدیل بذغال ، زغالش 
carbonize :: ذغال ساختن ، باذغال پوشاندن یاتركیب كردن 
carbonize(2) :: کربونيزه کردن ، کک ساختن[علوم مهندسى]کربن سازى[الکترونيک]ذغال ساختن ، باذغال پوشاندن ياترکيب کردن
carborundum :: کربورندم[شيمى]کاربيد سيليسيوم[علوم مهندسى]کربوراندم[الکترونيک]
carboy :: قرابه ، تنگ دهن گشاد، گپ 
carbuncle :: یاقوت اتشی ، لعلی كه تراش محدب داشتهباشد، (طب ) كفگیرك ، دمل بزرگ ، رنگ نارنجیمایل به قرمز
carbuncled :: (=carbuncular) مزین به یاقوت قرمز، مرضع ، دمل دار
carburet :: باذغال تركیب كردن ، باذغال امیختن 
carburetion :: عمل تركیب باذغال 
carburetor :: (=carburettor) كابوراتور
carburettor :: (=carburetor) كابوراتور
carburization :: تركیب با كربن 
carburize :: (=carburet) باكربن تركیب كردن 
carcanet :: زنجیرطلایاگردنبند ویا طوق طلا
carcase :: لاشه ، جسد
carcaturist :: كاریكاتورنگار
carcinogen :: مادهمولد یا مشدد سرطان ، سرطانزا
carcinogenesis :: تولید سرطان 
carcinogenic :: سرطان زا
carcinology :: سخت پوست شناس ، (طب ) علم سرطان شناسی ، (ج .ش .) خرچنگ شناسی 
card :: برگ ، ورق ، ورق بازى، گنجفه ، كارت ویزیت ، بلیط، مقوا، كارت تبریك ، كارت عضویت ، ورق بازى كردن ، پنبه زنی ، ماشین پرداخت پارچه 
card(2) :: كارت 
card(3) :: کارت 
card(4) :: کارت[کامپيوتر]امتياز معين را درهربخش از بازى بدست اوردن[ورزشى]برگه ، کارت[روانشناسى]برگ ، ورق ، ورق بازى ، گنجفه ، کارت ، کارت ويزيت ، بليط، مقوا، کارت تبريک ، کارت عضويت ، ورق بازى کردن ، پنبه زنى ، ماشين پرداخت پارچه
card aligner :: هم تراز كننده كارت 
card bed :: بستر كارتها
card cage :: محفظه کارت[کامپيوتر]
card code :: رمز كارت 
card code(2) :: رمز کارت ، کد کارت[کامپيوتر]رمز کارت
card column :: ستون كارت 
card column(2) :: ستون کارت[کامپيوتر]ستون کارت
card deck :: دستينه کارت ، دسته کارت[کامپيوتر]دستينه کارت
card deck(2) :: دستینه كارت 
card face :: رویه كارت 
card feed :: خورد كارت 
card feed(2) :: خورد کارت[کامپيوتر]خورد کارت
card field :: ميدان کارت ، فيلد کارت[کامپيوتر]ميدان کارت
card field(2) :: میدان كارت 
card file :: پرونده كارتی 
card format :: قالب كارت 
card guide :: راهنماى كارت 
card hopper :: ناودان كارت 
card hopper(2) :: ناودان کارت ، قسمت جهنده کارت[کامپيوتر]ناودان کارت
card image :: تصوير کارت[کامپيوتر]تصوير کارت
card image(2) :: تصویر كارت 
card jam :: گیر كردن كارت 
card loader :: بار كننده كارت ، كارت باركن 
card punch :: دستگاه کارت منگنه[کامپيوتر]کارت منگنه کن
card punch(2) :: كارت منگنه كن 
card rack :: طاقچه كارت ، جاى كارت 
card reader :: كارت خوان 
card reader(2) :: کارت خوان[کامپيوتر]کارت خوان
card reproducer :: توليدکننده دوباره کارت[کامپيوتر]
card row :: سطر كارت 
card row(2) :: سطر کارت[کامپيوتر]سطر کارت
card sorter :: دستگاه کارت جورکن ، دستگاه مرتب کننده کارت[کامپيوتر]
card stacker :: كارت پشته كن 
card stacker(2) :: کارت پشته کن ، مخزن کارت[کامپيوتر]کارت پشته کن
card system :: سیستم كارتی 
card to disk converter :: مبدل کارت به ديسک[کامپيوتر]
card verification :: بازبينى کارت[کامپيوتر]
card verifier :: بازبین كارت 
cardboard :: مقوا، مقواى نازك 
cardi :: (=cardio- =cardia-) كلمات پیشوندى بمعنی <دل > یا < قلب > است 
cardia :: (=cardio- =cardi-) كلمات پیشوندى بمعنی <دل > یا < قلب > است 
cardiac :: وابسته بدل ، قلبی ، فم المعدى
cardigan :: ژاكت كش باف پشمی ، پارچه ژاكت 
cardinal :: كاردینال ، عدداصلی ، اعداد اصلی ، اصلی ، اساسی ، سهره كاكل قرمز امریكایی 
cardinal number :: عدد اصلی 
cardinality :: اندازه 
cardio :: (=cardi- =cardia-) كلمات پیشوندى بمعنی <دل > یا < قلب > است 
cardiograph :: قلب نگار، دستگاه ثبت ضربان قلب ، كاردیوگراف 
cardiography :: ثبت حركات وضربان قلب ، قلب نگارى
cardiology :: دانش قلب شناسی 
cardiorespiratory :: وابسته بریه وقلب 
cardsharp :: (=cardsharper) برگ زن ، قمار باز متقلب 
cardsharper :: (=cardsharp) برگ زن ، قمارباز متقلب 
care :: تیمار، پرستارى، مواظبت ، بیم ، دلواپسی (م .م .) غم ، پروا داشتن ، غم خوردن ، علاقمند بودن 
career :: دوره زندگی ، دوره ، مسیر، مقام یاشغل ، حرفه 
careerism :: دنبال كردن شغل 
carefree :: سبكبار، بی خیال 
careful :: بادقت ، با احتیاط، مواظب ، بیمناك 
caress :: نوازش ، دلجویی ، دلنوازى كردن ، در اغوش كشیدن 
caret :: علامت ]^[ ، هشتک[کامپيوتر]هشتک ، نشان
caret(2) :: هشتك ، نشان 
caretaker :: سرپرست ، مستحفظ، سرایدار
carfare :: كرایه اتوبوس ، كرایه ماشین 
cargo :: (pl.cargoes cargos) باركشتی ، محموله دریایی ، بار
cargo(2) :: بار
caribbean :: وابسته بدریاى كاریب ، جزایر واقع دردریاى كاریب 
cariboo :: (=caribou) (ج .ش .) گوزن كانادایی ، گوزن امریكایی شمالی 
caribou :: (=caribou) (pl.caribou caribous) (ج .ش .) گوزن كانادایی ، گوزن امریكایی شمالی 
caricature :: كاریكاتور، ادمك ، كاریكاتور ساختن 
caries :: كرم خوردگی دندان ، پوسیدگی استخوان 
carillon :: زنگهاى موسیقی ، سنتور زنگی 
carillonneur :: نوازنده سنتور زنگی 
carina :: (pl.carinas carinae) زورق ، كشتی حمال ، ناو
cariole :: (=carriole) درشكه یا كالسكه سبك و كوچك یك اسبه 
cariovascular :: وابسته بقلب ورگهاى خونی 
cark :: تحمیل كردن ، بار كردن ، غمگین ساختن یاشدن ، نگران شدن ، بار مسئولیت ، رنج و زحمت 
carl :: (=carle) دهاتی ، شخص پست ، ادم بی تربیت 
carle :: (=carl) دهاتی ، شخص پست ، ادم بی تربیت 
carlin :: زن ، زن مسن ، كاملهزن 
carline :: زن ، زن مسن ، كاملهزن 
carling :: زن ، پیرزن (غالبا از روى تحقیر)، عفریته 
carload :: یك بار كامیون ، بقدرظرفیت یك ماشین 
carmelite :: وابسته به راهبان كرملی ، راهب یا راهبه كرملی 
carminative :: (طب ) بادشكن ، داروى ضد نفخ 
carnage :: لاشه ها، كشتار، قتل عام ، خونریزى، قصابی 
carnal :: جسمانی ، جسمی ، نفسانی ، شهوانی 
carnality :: شهوت ، شهوانیت 
carnelian :: عقیق جگرى، رنگ عقیق جگرى یا سرخ مسی 
carnet de passage :: گذربرگ
carnet de tir :: گذربرگ تیر
carney :: ریشخندكردن ، دلنوازى كردن 
carnie :: ریشخندكردن ، دلنوازى كردن 
carnival :: كارناوال ، كاروان شادى، جشن 
carnivore :: گوشتخوار
carnivorous :: حیوان گوشتخوار
carny :: ریشخندكردن ، دلنوازى كردن 
caroche :: نوعی كالسكه یادرشكه ، درشكه سوارى كردن 
carol :: سرود(خواندن )، نغمه سرایی (كردن )، چهچه ، سرودشب عید میلاد مسیح 
carotid :: (تش .) وابسته به شریان ، شاهرگی 
carotid artery :: سرخرگ كاروتید، خوابرگ
carouse :: میگسارى كردن ، در مشروب افراط كردن 
carouse(2) :: میگسارى، عیاشی 
carouser :: میگسار، عیاش 
carp :: عیب جویی كردن ، از روى خرده گیرى صحبت كردن ، گله كردن ، (ج .ش .) ماهی كول ، كپور
carpal :: وابسته به مچ ، مچی 
carpale :: (pl.carpalia) استخوان مچ دست ، رسغ دست 
carpenter :: درودگر، نجار، نجارى كردن 
carpentry :: درودگرى، نجارى
carpet :: فرش ، قالی ، زیلو
carpetbag :: خورجین ، خورجینی ، سیاست بازى ودغلكارى كردن 
carpetbagger :: تازه بدوران رسیده وفاسد، مسافر خورجین دار
carpology :: مبحث میوه ودانه شناسی 
car-pool :: هم پیمایی كردن
car-pooler :: هم پیما
carpophagous :: میوه خوار
carport :: گاراژ بدون سقف 
carrack :: كشتی بزرگ بارى وجنگی قدیمی 
carraiage return :: سر سطر رفتن[کامپيوتر]
carrel :: كابین یا اطاقك چوبی 
carriage :: كالسكه 
carriage(2) :: کنترل چاپگر ، نورد[کامپيوتر]هزينه حمل[تجارت خارجى]نورد ، نرده ، حمل[علوم مهندسى]بردن ،حمل کردن ،باربرى ،کرايه ،هزينه حمل[بازرگانى]قنداق توپ يا جنگ افزار ، قنداق[علوم نظامى]کالسکه ، نورد
carriage(3) :: نورد 
carriage control tape :: نوارى که اطلاعات لازم براى کنترل تعويض سطر در يک چاپگر سطرى روى ان پانچ شده است ، نوار کنترل نورد[کامپيوتر]
carriage return :: بازگشت نورد ، سر سطر رفتن ، تعويض سطر ،[ --> Enter/Return کامپيوتر]بازگشت نورد، سر سطر رفتن
carriage return(2) :: بازگشت نورد، سر سطر رفتن 
carrier :: برنامه ، حامل میكرب ، دستگاه كاریر، حامل 
carrier(2) :: حامل 
carrier(3) :: حامل[کامپيوتر]متصدى حمل و نقل[فقهى]موسسه حمل و نقل[تجارت خارجى]حامل ، ترک بند ، متصدى حمل و نقل[علوم مهندسى]متصدى حمل و نقل ، مکارى[حقوق]حمل کننده ، فرستنده بار ، شرکت حمل و نقل ، وسيله حمل و نقل[بازرگانى[---> aircraft carrier]علوم دريايى]حامل[هواپيمايى]ناو هواپيمابر ، باربر ، نامه بر ، حامل غلطک حمال[علوم نظامى]حامل ، موج حامـل ، برنامه ، حامل ميکرب ، دستگاه کارير
carrier(4) :: حامل ، موج حامل 
carrier chrominance signal :: پيام رنگ تابى[الکترونيک]
carrier color signal :: پيام رنگ تابى ، پيام رنگى حامل[الکترونيک]
carrier detect :: کشف حامل ، تشخيص حامل[کامپيوتر]
carrier frequency :: فرکانس موج حامل[کامپيوتر]فرکانس حامل ، فرکانس حامل امواج بى سيم يا رادار[علوم نظامى]بسامد حامل[الکترونيک]
carrier frequency(2) :: فرکانس موج حامل[کامپيوتر]فرکانس حامل ، فرکانس حامل امواج بى سيم يا رادار[علوم نظامى]بسامد حامل[الکترونيک]
carrier pigeon :: کبوتر نامه بر [ مخابرات[] علوم نظامى]کبوتر نامه بر، کبوتر قاصد
carrier pigeon(2) :: كبوتر نامه بر، كبوتر قاصد
carrier sense :: multiple access with collision detectدستيابى چندتايى با کشف تلاقى[کامپيوتر]
carrier system :: سیستم حامل 
carrier wave :: موج حامل 
carriole :: (=cariole) درشكه سبك تك اسبه ، سورتمه سبك 
carrion :: مردار، لاشه ، گوشت گندیده 
carrot :: هویج ، زردك ، زردك مانند، موى قرمز
carroty :: زردك مانند، مخروط
carry :: رقم نقلى[کامپيوتر]جبران ضعف يار ، رانينگ [ بسکتبال ] گرفتن توپ و دويدن براى کسب امتياز [ فوتبال امريکايى ] ، گذشتن گوى از يک نقطه يا شى ء ، مسافتى که گوى در هوا مى پيمايد [ گلف ] ، حمل غيرمجاز توپ [ واليبال ] ، انداختن يک يا دو ميله بولينگ[ورزشى]روپوش پرچم ، تير رسى داشتن ، تيررسى حالت دوش فنگ ، حمل کردن ، انتقال دادن[علوم نظامى]بردن ، بدوش گرفتن ، حمل کردن ، حمل ونقل کردن ، رقم نقلى
carry(2) :: رقمِ نَقلی 
carry all :: درشكه یك اسبه وچهارچرخه ، چنته یا خورجین 
carry lookahead :: با پیش بینی رقم نقلی 
carry on :: ادامه دادن 
carry out :: انجام دادن 
carry over :: (حسابدارى) انتقال به صفحه بعد دادن 
carryall :: درشكه یك اسبه وچهارچرخه ، چنته یا خورجین 
carsick :: مبتلا به بهم خوردگی حال در اتومبیل 
carsickness :: تهوع در اثر بودن در اتومبیل 
cart :: ارابه ، گارى، دوچرخه ، چرخ ، باگارى بردن 
cartable :: كارپوشه
cartage :: باربرى باگارى، كرایه گارى، مكارى
carte blanche :: (pl.cartes blanches) كارت سفید، كاغذ سفید، (مج .) اختیار تام ، اختیار نامحدود
cartel :: اتحادیه صاحبان صنایع مشابه ، كارتل 
carter :: راننده گارى
cartesian chart :: مختصات کارتزين[کامپيوتر]
cartesian coordinate system :: سيستم مختصات کارتزين[کامپيوتر]
cartful :: انچه دریك گارى جا بگیرد
carthage :: شهر كارتاژ قدیم 
cartilage :: نرمه استخوان ، غضروف ، كرجن 
cartogram :: نقشه امارى جغرافیایی 
cartographer :: نقشه كش ، طراح 
cartographic :: وابسته به نقشه كشی 
carton :: مقوا، جعبه مقوایی ، جاكاغذى، كارتن 
cartoon :: كاریكاتور، تصویر مضحك ، داستان مصور
cartoonist :: نقاش كارتون 
cartridge :: کارتريج ، قاب نوار[کامپيوتر]فيوز فشنگى[علوم مهندسى]فشنگ[ورزشى]محفظه پرتابل سوخت جامد يا سيستم خودسوزى براى پرتاب پرتابه[هواپيمايى]فشنگ[علوم نظامى]پيکاپ گرامافون[الکترونيک]فشنگ ، گلوله ، کارتريج
cartridge font :: فونت کارتريج[کامپيوتر]
cartridge fuse :: فيوز فشنگى[علوم مهندسى]فيوز فشنگى[الکترونيک]
cartulary :: (=chartulary) كازیه ، جاكاغذى، كلاسور، ارشیو
carve :: حك كردن ، تراشیدن ، كنده كارى كردن ، بریدن 
carvel :: كشتی كوچك سریع السیر، كرجی 
carvel(2) :: نوعی كشتی یا هواپیما
carven :: (=carved) حك شده 
carving :: حكاكی ، بریدن 
carving knife :: چاقوى حكاكی یا گوشت برى
casbah :: (درافریقاى شمالی ) قلعه یا دژ، محله بومیهاى شهرهاى شمالی افریقا (از كلمه عربیقصبه )
cascade :: ابشار، ابشارى
cascade(2) :: آبشاری 
cascade(3) :: ابشیب ، ابشار كوچك ، بشكل ابشار ریختن 
cascade carry :: رقم نقلی ابشارى
cascade connection :: دو يا چندين دستگاه مشابه که پشت سر هم مرتب شده اند و خروجى يکى به ورودى ديگرى وصل مى شود[کامپيوتر]اتصال ابشارى ، اتصال کاسکاد اتصال پله اى[علوم مهندسى]اتصال ابشارى[الکترونيک]اتصال ابشارى
cascade control :: كنترل ابشارى
cascade control(2) :: کنترل زنجيره اى[شيمى]تنظيم زنجيرى[الکترونيک]
cascade converter :: تبديلگر زنجيرى[الکترونيک]
cascaded carry :: رقم نقلى ابشارى[کامپيوتر]
cascara :: قایقی كه از پوست درخت درست شده 
cascode amplifier :: فزون ساز کاسکودى[الکترونيک]
case :: حالت 
case(2) :: محفظه، كازه 
case(3) :: مورد، غلاف 
case branch :: انشعاب شرطى[کامپيوتر]
case history :: سوابق ، تاریخچه ، سابقه مرض ودرمان 
case knife :: چاقوى جلد دار، چاقوى بزرگ 
case mate :: (نظ.) پناهگاه توپ ، بمب پناه ، جاى نصب توپ درناو
case ment :: پنجره لولادار، روزنه ، پنجره ، پوشش ، غلاف 
case sensitive :: حساس به حالت 
case sensitive(2) :: حساس نسبت به بزرگ يا کوچک بودن حرف[کامپيوتر]
case sensitive search :: جستجو براى حساسيت نسبت به بزرگ يا کوچک بودن حرف[کامپيوتر]
case shot :: چار پاره 
caseate :: بصورت پنیرى دراوردن ، بستن ، منعقد شدن 
casein :: ماده پنیرى، ماده پروتئین شیر، پنیر بی چربی 
caseous :: پنیرى، پنیردار
casern :: پادگان ، سربازخانه 
caserne :: پادگان ، سرباز خانه 
casework :: مطالعه بسیط اجتماع و محیط فرد یا خانواده براى تشخیص مرض ودرمان 
caseworm :: (ج .ش .) نوعی كرم ابریشم 
cash :: پول نقد، وصول كردن ، نقدكردن ، دریافت كردن ، صندوق پول ، پول خرد
cash office :: دایره صندوق 
cash register :: صندوق پول شمار، ماشین ثبت خرید وفروش روزانه مغازه 
cash register(2) :: ماشین صندوقدارى
cashier :: صندوقدار، تحویلدار، بیرون كردن 
cashiers check :: چكی كه بانك عهده خود بكشد
cashmere :: شال كشمیرى، ترمه 
casing :: پوشش ، غلاف ، روكش ، اندود، لوله جدارى، لوله محافظ
casino :: تفریحگاه عمومی براى رقص وموزیك ، كازینو
casket :: جعبه كوچك ، جعبه جواهر، صندوق یاتابوت 
casquet :: كلاه خودسبك وباز، كاسكت ، سرپوش 
casrd random access memory :: حافظه دستيابى تصادفى کارت[کامپيوتر]
cassation :: تمیز، رسیدگی ، فرجامی 
cassava :: منهوت ، نشاسته كاساو، ارد مانیوك 
casserole :: نوعی غذاى مركب از گوشت وارد، ظرف خوراك پزى سفالی یاشیشهاى
cassette :: (sagger،=casket ) جعبه كوچك جاى جواهرات ، تابوت ، كاست 
cassette(2) :: كاست 
cassette(3) :: کاست[کامپيوتر]کاست ، کاست فيلم عکاسى ، جعبه حاوى فيلم[علوم نظامىsagger(]، )=casket جعبه کوچک جاى جواهرات ، تابوت ، کاست
cassette(4) :: نوار 
cassette recorder :: دستگاه ضبط کاست[کامپيوتر]
cassette tape :: نوار کاست[کامپيوتر]
cassi mere :: پارچه پشمی جناغی مردانه 
cassia :: (گ .ش .) سنا، فلوس ، پرك هندى، درخت فلوس 
cassiterite :: (مع .) سنگ قلع ، معدن قلع ، اكسید قلع طبیعی 
cassock :: جبه ، دلق ، قبا، خرقه پوش ، كشیش 
cast away :: رانده ، مردود، كشتی شكسته ، مطرود
cast off :: دور انداخته 
castanet :: (مو.) قاشقك ، یك نوع الت موسیقی 
caste :: طبقه ، صنف ، قبیله ، طبقات مختلف مردم هند
castellan :: حاكم قصر، دژبان ، افسر فرمانده قصر
castellated :: قلعه دار، دژ مانند
caster :: تنگ كوچك ادویه یا سركه ، (درجمع ) چرخ زیر صندلی یامیز، ستاره اول دو پیكر
caster(2) :: چرخ كوچك ، چرخك ، پرتاب كننده (بسایر معانی cast مراجعه شود)
castigate :: تنبیه كردن ، شدیدا ~انتقاد كردن 
casting :: چدن ریزى، ریخته گرى، (بسایرمعانی cast مراجعه شود)
casting out nines :: مقابله نهنهی 
castor :: كرچك ، (caster،Castor ) :تنگ كوچك ادویه یا سركه ، (درجمع ) چرخ زیر صندلی یامیز، ستاره اول دو پیكر
castor bean :: دانه سمی كرچك وخود این گیاه 
castor oil plant :: (گ .ش .) كرچك ، گیاه كرچك 
castrate :: اخته كردن ، تضعیف كردن 
castration :: اخته كردن ، اختگی 
casual :: اتفاقی ، غیر مهم ، غیر جدى
casualty :: تلفات ، تصادفات 
casuistic :: سفسطه گرانه 
casuistry :: (pl.ies) سوفسطایی ، استدلال غلط وغیر منطقی ، سفسطه 
casus belli :: (لاتین ) عمل خصمانه باعث جنگ 
cat :: [ --> Computer Axial Tomography --> Computer Assisted Trainingکامپيوتر]اويختن لنگر[علوم دريايى]گربه ، شلاق زدن ، قى کردن ، شلاق لنگربرداشتن
cat(2) :: گربه ، شلاق زدن ، قی كردن ، شلاق لنگربرداشتن 
cat onine tails :: تازیانه 9 تسمهاى
catabolic :: فروگشتی
catabolic(2) :: وابسته به فروساخت ، وابسته بهكاتابولیسم یادگرگونی بافتها
catabolism :: دگرگونی ، نابودكننده ، سوخت موادغذایی دربافت ها، فروساخت 
catabolism(2) :: فروگشت
catabolite :: فروگشته
catabolize :: دگرگون شدن (مواد غذایی دربافت ها)
catachresis :: (pl.catachreses) استعمال غلط كلمه 
cataclysm :: سیل بزرگ ، طوفان ، تحولات ناگهانی وعمده 
cataclysmic :: وابسته بتحولات عظیم 
catafalque :: تابوت یا عمارى
catalepsy :: (طب ) تصلب وسخت شدن عضلات ، جمود عضلات 
cataleptic :: مبتلا به بیمارى جمود عضلات ، مبتلا به جمود فكرى
catalexis :: (pl.catalexes) وتد ناقص در اخر شعر، نقص وتد
catalog :: فهرست 
catalog(2) :: فهرست ، کاتالوگ[کامپيوتر]کاتالوگ ، فهرست ، کتاب فهرست ، فهرست کردن ، به فهرست بردن
catalog(3) :: كاتالوگ ، فهرست ، كتاب فهرست ، فهرست كردن 
cataloged data set :: مجموعه داده فهرست بندى شده[کامپيوتر]
cataloged procedure :: رويه فهرست بندى شده[کامپيوتر]
cataloger :: متصدى كاتالوگ ، ثبات ، فهرست نگار
catalogue :: كالانما
catalogue(2) :: كارنما
catalogue(3) :: فهرست
catalogue(4) :: كاتالوگ ، فهرست ، كتاب فهرست ، فهرست كردن 
cataloguer :: متصدى كاتالوگ ، ثبات ، فهرست نگار
catalysis :: (ش .) اثر مجاورت جسمی دریك فعل وانفعال شیمیایی ، (م .م .) تجزیه 
catalyst :: عامل فعل وانفعال اجسام شیمیایی دراثر مجاورت ، (مج .) تشكیلات دهنده ، سازمان دهنده ، فروگشا
catalyze :: (درفعل وانفعال شیمیایی ) داراى اثرمجاورتی كردن ، تسریع كردن ، تندتر كردن ، كاتالیز
catalyzer :: كاتالیزر، فروگشا
catamaran :: نوعی كلك یاجسم شناور دراب ، ادم بددهن وماجراجو
catamenia :: قاعدگی زنان ، عادتماهیانه زنان ، حیض 
cataplasia :: (زیست شناسی ) تغییرات قهقهرایی در سلول 
cataplexy :: خواب حیوانی ، هیپنوتیزم حیوانی 
catapult :: سنگ انداز، هرجسمی كه داراى خاصیت فنرى بوده وبراى پرتاب اجسام بكار میرود، منجنیقانداختن ، بامنجنیق پرت كردن ، منجنیق 
cataract :: ابشار بزرگ ، (طب ) اب مروارید، اب اوردن (چشم )
cataract(2) :: آب مروار ید
catarrh :: (طب ) زكام ، ریزش ، نزله 
catastasis :: (pl.catastases) بخش سوم داستان هاى باستانی كه اوج مطلب دران بود، دیباچه ، مقدمه ، (دردرام ) حداعلی و منتها درجه رل نمایش +.
catastrophe :: عاقبت داستان ، مصیبت ، بلاى ناگهانی ، فاجعه 
catastrophic :: مصیبت بار، فاجعه انگیز
catastrophic failure :: خرابی فجیع 
catcall :: صداى سوت ، جیغ ، سوت (مخصوصا در نمایش كه نشانه نارضایتی مردم است )
catch :: گرفتن ، از هوا گرفتن ، بدست اوردن ، جلب كردن ، درك كردن ، فهمیدن ، دچار شدن به ، عمل گرفتن ، اخذ، دستگیره ، لغت چشمگیر، شعار
catchall :: ظرف یامخزن اشیائگوناگون (مثل سبد یاگنجه )، هزاربیشه ، بخشی كه شامل مواد مختلفوبدون دسته بندى ب اشد
catcher :: فرفره هاى گيرنده محصول[علوم مهندسى]توپگير پشت سر توپزن [ بيس بال ] بوکسور ناشى کتک خور[ورزشى]همنواگر جعبه اى خروجى[الکترونيک]گيرنده ، بدست اورنده
catcher(2) :: گیرنده ، بدست اورنده 
catcher space :: فضاى اوسيلاسيون زاى[الکترونيک]
catching :: واگیر، فریبنده ، جاذب 
catchpenny :: تهیه شده براى پول دراوردن ، تله پول 
catchpole :: مامور اخذ مالیات ، باج گیر
catchpoll :: مامور اخذ مالیات ، باج گیر
catchup :: (=catsup & ketchup) سوس گوجه فرنگی 
catchword :: كلمه راهنما، كلمه سرصفحه براى جلب توجه (درفرهنگ ومانند ان )، تكیه سخن ، مفتاحكلام 
catchy :: گیرنده ، جاذب 
cate :: (درجمع ) خواربار، سورسات ، اغذیه لذیذ
catechesis :: (pl.catecheses) تعالیم مذهبی شفاهی ، كتاب تعلیمات دینی 
catechetic :: وابسته به تعالیم مذهبی 
catechisation :: تعلیم واموزش (اصول دین ) از راه سئوال وجواب 
catechise :: تعلیم دادن (اصول دین ) از راه پرسش ، از راه پرسش یاد دادن 
catechism :: پرسش نامه مذهبی ، كتاب سوال وجواب دینی ، تعلیم ودستور مذهبی 
catechization :: تعیم واموزش (اصول دین ) از راه سئوال وجواب 
catechize :: تعلیم دادن (اصول دین ) از راه پرسش ، از راه پرسش یاد دادن 
catechu :: (گ .ش .) كاد هندى
catechumen :: (در كلیساى مسیحی ) نو اموز تعالیم مسیحیت 
categoric :: قاطع ، حتمی ، جزمی ، قیاسی ، قطعی ، (من .) مطلق ، بی قید، بی شرط
categorical :: قاطع ، حتمی ، جزمی ، قیاسی ، قطعی ، (من .) مطلق ، بی قید، بی شرط
catena :: (catenas،pl.catenae ) زنجیر، رشته ، سلسله 
catena(2) :: سرى هاى متصل شده ، --> concatenate ، الحاق کردن[کامپيوترcatenas(]، )pl.catenae زنجير، رشته ، سلسله
catenary :: مسلسل ، چون دانه هاى زنجیر
catenary suspension :: اويزش سيم رانش[علوم مهندسى]اويز اندارى زنجيره اى[الکترونيک]
catenate :: الحاق كردن 
catenate(2) :: چون دانه هاى زنجیر، مسلسل كردن ، پیوستن ، متصل كردن 
catenulate :: داراى شكل زنجیرى، زنجیروار، مسلسل 
cater :: اذوقه رساندن ، خواربار رساندن ، تهیه كردن ، فراهم نمودن 
cater cousin :: (=cousin german) دوست صمیمی 
cateran :: اهل مناطق مرتفع ، دزد
caterer :: اذوقه رسان ، سورسات چی 
catering :: پذیرایی
catering equipment :: وسایل پذیرایی
caterpillar :: كرم صدپا، تراكتور زنجیرى، بشكل كرم صد پا حركت كردن 
caterwaul :: جیغ كشیدن (مانند گربه )، صداى شیون گربه 
catgut :: زه ، رودهگربهوغیره كه براى بخیه زدن درجراحی بكار میرود
catharsis :: (=purgation)(pl.catharses) روانپاكسازى، تصفیه ، تطهیر، تصفیه وتزكیه نفس بوسیلههنر
cathartic :: مسهل ، تصفیه كننده ، روانپاكساز
cathect :: تحریك شهوانی كردن 
cathectic :: وابسته بهتمركز روانی ، شهوانی شده ، تحت اثر قوه شهوانی قرار گرفته 
cathedral :: كلیساى جامع 
cathexis :: (ر.ش .) نیروى عاطفی ، انرژى روانی ، تمركز روانی 
cathode :: (فیزیك - ش ) كاتد، الكترود منفی ، قطب منفی 
cathode(2) :: کاتد[شيمى]کاتد ، قطب منفى[علوم مهندسى]کاتد[هواپيمايى]کاتد[الکترونيک(]فيزيک - ش )کاتد، الکترود منفى ، قطب منفى
cathode(3) :: كاتد، قطب منی 
cathode (potential) fall :: افت فشار کاتد[الکترونيک]
cathode border :: مرز کاتد[الکترونيک]
cathode dark space :: فضاى تاريک کاتد[الکترونيک]
cathode follower :: فزون ساز کاتدى[الکترونيک]
cathode glow :: فضاى روشن کاتد[الکترونيک]
cathode heating time :: مدت گرم سازى کاتد[الکترونيک]
cathode pay tube :: لامپ با اشعه كاتدى
cathode ray oscilloscope :: اسيلوسکوپ اشعه کاتدى[هواپيمايى]نوسان نماى اشعه کاتدى[الکترونيک]
cathode ray tube :: لامپ اشعه کاتدى ، لامپ اشعه کاتد[کامپيوتر]لامپ اشعه کاتدى[الکترونيک]
cathode ray tube(2) :: لامپ اشعه کاتدى ، لامپ اشعه کاتد[کامپيوتر]لامپ اشعه کاتدى[الکترونيک]
cathode ray tuning indicator :: لامپ ميزان نما[الکترونيک]
cathode rays :: پرتو کاتدى[شيمى]اشعه کاتدى[الکترونيک]
cathode region :: پهنه کاتد[الکترونيک]
cathode spot :: لکه کاتدى[الکترونيک]
cathode sputtering :: کاتد پرانى[الکترونيک]
cathodic :: (فیزیك ) وابسته به قطب منفی یاكاتد
cathodoluminescence :: لومينانس کاتدى[الکترونيک]
catholic :: جامع ، بلند نظر، ازاده ، كاتولیك ، عضو كلیساى كاتولیك 
catholicism :: اصول مذهب كاتولیكی 
catholicon :: نوشدارو
cation :: (=kation) یون مثبت 
cationic :: داراى كاتیون فعال 
catlike :: گربهوار، اهسته رو
catnap :: خواب سبك وكوتاه ، چرت كوتاه ، چرت زدن 
catoptric :: وابسته به ایینه ونور منعكس شده 
cats eye :: باباغورى، (گ .ش .) عین الهر، سفیداب 
cats paw :: الت دست ، پنجه گربه 
cattage key people :: افرادى که در خانه کار مى کنند و کار را از طريق سيستم هاى مخابراتى فلاپى ديسک يا ساير وسايل به شرکت ارسال مى دارند[کامپيوتر]
cattage key people(2) :: افرادى که در خانه کار مى کنند و کار را از طريق سيستم هاى مخابراتى فلاپى ديسک يا ساير وسايل به شرکت ارسال مى دارند[کامپيوتر]
catterer :: وراج ، چهچه زننده ، پچ پچ كننده 
cattily :: گربهوار، حیله گرانه 
cattle :: احشام واغنام ، گله گاو
cattleman :: گاودار، گاو فروش 
cattles :: اموال ، عقار، احشام ، خدمه وغلامان 
catwalk :: راه باریك وگربه رو
catwhisker :: سوزن بلور[الکترونيک]
caucasian :: قفقازى، هندواروپایی ، سفید پوست 
caucus :: انجمن حزبی ، كمیته هاى پارلمانی ، نمایندگان حزب كارگر درپارلمان یا انجمن 
caudate :: دمی ، دم وار، وابسته به دم ، واقع درنزدیكی دم 
caudel :: دمی ، دم وار، وابسته به دم ، واقع درنزدیكی دم 
caudle :: یكجورنوشابه گرم ومقوى
caul :: غشائپوششی ، نوعی روسرى مشبك تورى، شبكه تارعنكبوت 
cauldron :: (=caldron) پاتیل ، دیگ 
caulk :: (=calk) شكاف وسوراخ چیزى را گرفتن ، بتونهگیرى كردن ، درز گرفتن ، اب بندى كردن 
caulker :: درزگیر كشتی ، بتونه كار
causal :: علی ، سببی ، علتی ، بیان كننده علت ، مبنی بر سبب 
causality :: خاصیت سببی ، رابطه بین علت ومعلول ، علیت 
causation :: سبب ، نسب میان علت ومعلول 
cause :: سبب ، علت ، موجب ، انگیزه ، هدف ، (حق .) مرافعه ، موضوع منازع فیه ، نهضت ، جنبش ، سبب شدن ، واداشتن ، ایجاد كردن (غالبا بامصدر)
causer :: سبب ، ایجاد كننده 
causeway :: گذرگاه ، جاده ، جادهایكه از كف زمین بلندتراست 
causey :: ساحل ، دیواره ، راه سنگ فرش شده 
caustic :: (مج .) نیشدار، تند، تیز، هجو امیز، سوزش اور
cauterization :: سوزاندن زخم بوسله داغ اتش یا داغ اهن 
cauterize :: داغ كردن ، داغ زدن ، سوزاندن 
caution :: احتیاط، پیش بینی ، هوشیارى، وثیقه ، ضامن ، هوشیار كردن ، اخطار كردن به 
cautionary :: اخطارامیز، احتیاطی 
cautious :: هوشیار، محتاط، مواظب 
cavalcade :: دسته اسب سواران ، سوارى، گردش سواره 
cavalier :: اسب سوار، شوالیه 
cavalry :: سواره نظام 
cave :: غار، كاو، مجوف ، مقعر، مجوف كردن ، درغارجادادن ، حفر كردن ، فرو ریختن 
caveat :: اخطار، اگهی ، پیش بینی احتیاطی 
caveman :: غارنشین 
cavern :: غار، حفره زیرزمینی ، مغاك ، چال ، گودال ، حفره 
cavernous :: غارمانند، غاردار
cavetto :: (pl.cavetti) (م .م .) قالب مجوف 
caviar :: خاویار
caviare :: خاویار
cavity :: كاواك ، گودال ، حفره ، كرم خوردگی دندان 
cavity(2) :: گودال ، كاوى
cavity magnetron :: ماگنترون با همنواگرهاى جعبه اى[الکترونيک]
cavity resonator :: همنواگر جعبه اى[الکترونيک]
cavort :: جست وخیز كردن ، رقاصی كردن 
cavy :: خوك هندى، ارنب رومی 
caw :: قارقار(كلاغ )، قارقار كردن (مثل كلاغ )
cay :: (=kay) تخته سنگ ساحلی درجزیره ، ساحل مرجانی یاشنی درجزیره ، جزیره كوچك 
cbasic :: يک کامپايلر مشهور زبان برنامه نويسى که بسيار سريعتر از مترجم BASIC مى باشد[کامپيوتر]
cbl :: [ --> Computer Based Learningکامپيوتر]
cbt :: اموزش بر پايه کامپيوتر[کامپيوتر]
ccd :: Charge-Coupled Device، اسباب تزويج علامت ، حافظه با اطلاعات چرخان ، دستگاه با بار جفت شده[کامپيوتر]
ccitt :: Telegraph and Telephone Consulation Committe International، کميته مشاوره بين المللى تلگراف و تلفن[کامپيوتر]
ccitt v.4 :: در ارتباطات داده سرى اى از استانداردها است که خصوصيات رابط را توصيف مى کند[کامپيوتر]
ccp :: Certificate in Computer Programmingگواهى برنامه نويسى کامپيوتر[کامپيوتر]
cd :: Compact Disk، ديسک فشرده يا تعويض دايرکتورى[کامپيوتر]
cd(2) :: دیسك فشرده 
cdc :: Call-Directing Code، يک کد دو يا سه کاراکترى است که در سيستم تله تايپ بکار مى رود ، جهت دهى خودکار پيام از طريق کد[کامپيوتر]
cdev :: دستگاه تابلوى کنترل[کامپيوتر]
c-display :: ارائه سى[الکترونيک]
cdp :: Certification in Data Processingگواهى پردازش داده[کامپيوتر]
cdrom :: دیسک فشرده 
cd-rom :: سى دى - رام[کامپيوتر]
cd-rom disk drive :: ديسک گردان سى دى - رام[کامپيوتر]
ce :: --> Customer Engineer، Chip Enable ، تراشه تواناکننده ، تراشه فعال کننده[کامپيوتر]
cease :: ایستادن ، موقوف شدن ، دست كشیدن ، گرفتن ، وقفه ، ایست ، توقف 
cease fire :: فرمان اتش بس 
ceaseless :: پیوسته ، دائمی 
cecum :: (تش .) روده كور، اعور
cedar :: سدر، سرو، سروازاد، چوب سرو، رنگ قرمز مایل به زرد
cede :: واگذار كردن ، تسلیمكردن ، صرفنظركردن از
ceder :: واگذار كننده 
ceiba :: درخت گل ابریشم گرمسیرى، درخت پنبه هندى
ceil :: سقف (اطاقی را) تخته پوش كردن ، استر كردن ، باپوشال پوشاندن 
ceiling :: سقف ، پوشش یا اندود داخلی سقف ، حد پرواز
ceiling button :: مقره سقفى[الکترونيک]
ceilometer :: ارتفاع سنج ابر
celebrant :: برگذار كننده 
celebrate :: جشن گرفتن ، عیدگرفتن ، ایین (جشن یاعیدى را) نگاهداشتن ، تقدیس كردن ، تجلیل كردن 
celebration :: جشن ، برگزارى جشن ، تجلیل 
celebrity :: شهرت ، شخص نامدار
celerity :: سرعت ، تندى، فرزى، چابكی 
celesta :: (مو.) نوعی الت موسیقی شبیه پیانو
celestial :: الهی ، علوى، اسمانی ، سماوى
celibacy :: تجرد، بی زنی ، بی شوهرى، امتناع از ازدواج 
cell :: سلول ، سل ، خانه[کامپيوتر]ياخته ، ظرف نمونه ، پيل ، سلول[شيمى]باطرى ، المان[علوم مهندسى]زندان انفرادى[حقوق]جزء اصلى باطرى[هواپيمايى]زندان انفرادى ، سلول ، پيل ، خانه باطرى[علوم نظامى]ياخته ، خانه جدول[روانشناسى]پيل[الکترونيک]باطرى ، پيل ، زندان تکى ، سلول يکنفرى ، حفره ، سلول ، ياخته
cell(2) :: یاخته ، سلول ، باطرى
cell , cellule :: یاخته
cell address :: ادرس سل ، نشانى سل[کامپيوتر]
cell animation :: تحرک سلولى[کامپيوتر]
cell connector :: رابط پيل باترى[الکترونيک]
cell cover :: درپوش باترى[الکترونيک]
cell definition :: تعريف سل[کامپيوتر]
cell format :: فرمت سل ، قالب سل[کامپيوتر]
cell pointer :: اشاره گر سل[کامپيوتر]
cell protection :: حفاظت سل[کامپيوتر]
cell reference :: ارجاع سل[کامپيوتر]
cell tester :: ازمايشگر باطرى ، تستر باطرى[علوم مهندسى]ولت سنج باترى[الکترونيک]
cell vent :: نفس کش پيل[الکترونيک]
cell wall :: دیواره یاخته
cellar :: زیرزمین ، سرداب ، انبار، جاى شراب انداختن ، گودال سرچاه ، پیش چاه 
cellarage :: حق انباردارى براى نگاه داشتن چیزى، فضاى زیر زمین 
cellist :: (مو.) نوازنده ویولن سل 
cello phane :: كاغذسلوفان ، كاغذ شیشه نماى سلولزى
cellular :: بافت سلولی ، سلول دار، خانه خانه 
cellular(2) :: سلولی 
cellular metal floor raceway :: سيم روى کف مشبک اطاق[الکترونيک]
celluloid :: سلولوييد[شيمى]لايه پلاستيکى شفاف از نيتروسلولز اغشته به کافور[هواپيمايى]سلولئيد[الکترونيک]مانند سلول ،( نام تجارتى )سلولويد
celluloid(2) :: مانند سلول ، (نام تجارتی ) سلولوید
celluloid separator :: ميان گير سلولئيدى[الکترونيک]
cellulosic :: وابسته بسلولز، ساخته شده از سلول 
celt :: نژاد سلت 
celtic :: سلتی ، وابسته به نژاد سلت (celts)، زبان سلتی 
celtic cross :: علامت ضربدر (x)، ضرب در
cembalo :: (=clavicembalo) (مو.) سنتور، سنتور پیانویی 
cement :: سمنت ، سیمان ، سمنت كردن ، چسباندن ، پیوستن 
cementation :: سمنت كارى
cementation(2) :: سيمانکارى ، کارهاى سيمانى ، چسباندن ، سيمانکارى سخت گردانى ، تکه تکه کردن[معمارى]سيمان کارى[عمران]سيمانى شدن باترى[الکترونيک]سمنت کارى
cementite :: چدن ، فولاد
cementitious :: داراى مواد سمنتی یا سیمانی ، داراى خواص سیمان 
cemetery :: گورستان ، قبرستان ، ارامگاه 
cenogenesis :: تغییراتی كه بعلت عادت به محیط وهمزیستی درجنس یانژاد(چیزى)ایجادمی شود، نسل جدید
cenotaph :: مقبره خالی ، مقبره سرباز گمنام 
cenote :: مخزن طبیعی وتحتالارضی اب 
cense :: بخوردادن 
censer :: بخورسوز، مجمر، عودسوز، عطردان 
censor :: مامور سانسور، بازرس مطبوعات و نمایشها
censorious :: خردهگیر، عیب جو، عیب جویانه 
censorship :: سانسور عقاید، سانسور
censurable :: انتقاد امیز، قابل توبیخ وسرزنش 
censure :: انتقاد، سرزنش ، سرزنش كردن 
censure(2) :: سانسور، بررسی
census :: سرشمارى، امار، احصائیه ، ممیزى مالیاتی 
cent :: درصد، یك صدم ، سنت كه معادل یك صدم دلار امریكایی است 
centarl processor :: [ --> central processing unitکامپيوتر]
centaur :: حیوان افسانهاى با بالاتنه انسان وپایین تنه اسب ، قنطورس 
centenarian :: ادم صدساله ، سده ، مربوط به قرن ، جشن صد ساله 
centenary :: صدساله ، جشن یا یادبود صد ساله ، سده 
centennial :: صدساله ، یادبود صدساله ، سده 
center :: مرکز 
center(2) :: مرکز[کامپيوتر]متمرکز کردن ، کانونى کردن ، تمرکز يافتن مرکز ، متمرکز ، نقطه اتکاء ، نقطه گره[علوم مهندسى]سانتر [ فوتبال ] ، تعيين حدود وسيله ايجاد حرارت براى استفاده در هواپيماى بى موتور[ورزشى]کيان ، مرکز[معمارى]مرکز ، مجمع ، گروه مرکزى[علوم نظامى]مرکز[روانشناسى]ميان ، مرکز، وسط ونقطه مرکزى ، درمرکز قرار گرفتن ، تمرکز يافتن
center(3) :: میان ، مركز، وسط ونقطهمركزى، درمركز قرار گرفتن ، تمركز یافتن 
center board :: ته قایق بادبانی 
center of distribution :: مرکز پخش[الکترونيک]
centering control :: پيچ مرکزگذار[الکترونيک]
centering diode :: ديود مرکزگذار[الکترونيک]
centesimal :: صدم ، صدقسمتی ، یكصدم ، صدبرابر
centi :: يک صدم[کامپيوتر]سانتى[نجوم]سانتى[هواپيمايى]
centiampere :: سانتى امپر[الکترونيک]
centigrade :: سانتى گراد[نجوم]سانتيگراد[هواپيمايى]صدبخشى[معمارى]صد بخشى[الکترونيک]سانتيگراد، صدبخشى
centigrade(2) :: سانتیگراد، صدبخشی 
centiliter :: یك صدم لیتر، یك سانتی متر مكعب 
centillion :: (انگلیس ) عددیك با ششصد صفر، (امر.) عدد یك با 0 صفر
centime :: سانتیم (یك صدم فرانك فرانسه )
centimeter :: سانتى متر[نجوم]سانتيمتر[الکترونيک]سانتى متر
centimeter(2) :: سانتی متر
centipede :: (ج .ش .) صد پا (هزار پا)
centisecond :: يکصدم ثانيه[کامپيوتر]
cento :: پیراهن چهل تكه ، پارچه وصله وصله ، قطعه یا تصنیفی كه از چند جا اقتباس شده باشد، هركارناجور وغیر متجانس ، (مخفف ) سازمان پیمان مركزى
central information file :: سيستم اصلى ذخيره داده[کامپيوتر]
central mass storage :: انباره انبوه مرکزى[کامپيوتر]
central processing unit :: واحد پردازش مركزى
central processing unit(2) :: واحد پردازش مرکزى ، واحد پردازنده مرکزى[کامپيوتر]واحد پردازش مرکزى
central processing unit, cpu :: واحد پردازش مركزی 
central processor :: پردازشگر مرکزى ، پردازنده مرکزى[کامپيوتر]پردازنده مرکزى
central processor(2) :: پردازنده مركزى
central site :: سايت مرکزى[کامپيوتر]
central station :: نيروگاه مرکزى[الکترونيک]
central tendency :: احتمال مطابقت داده با مقادير مورد انتظار[کامپيوتر]تمايل به مرکز[معمارى]
central terminal :: پایانه مركزى
centralism :: مركز گرایی 
centralist :: مركز گراى، طرفدار تمركز
centralization :: تمركز، استقرار درمركز
centralize :: تمركز دادن ، درمركز جمع كردن 
centralized data processing :: پردازش تمرکز يافته داده ، پردازش داده متمرکز[کامپيوتر]
centralized design :: طراحى تمرکز يافته[کامپيوتر]
centralized network configuration :: ساختار شبکه اى متمرکز[کامپيوتر]
centre :: میان ، مركز، وسط ونقطهمركزى، درمركز قرار گرفتن ، تمركز یافتن 
centric :: وسطی ، میانی ، واقع درمركز
centrifugal :: گریزندهاز مركز، فرار از مركز
centrifugal cutout :: فيوز مرکزگريز[الکترونيک]
centrifugation :: قوهگریز از مركز
centrifuge :: ماشینكره گیرى، تفكیك كردن 
centriole :: ذره كوچكی در مركز جاذبه ، میان دانه 
centriole(2) :: میانك
centripetal :: مایل به مركز
centripetal force :: قوهمركز جویی ، قوه جاذبه مركز
centroid :: (=canter of figure) مركز ثقل ، (در شعر) قویترین هجاى سطر
centronics interface :: رابط موازى[کامپيوتر]
centrosome :: میان تن
centrum :: مركز بدنمهرهداران ، جسم مركزى، جسم مهره 
centurion :: (روم قدیم ) رئیس دسته صد نفر، یوزباشی 
cephalad :: بطور راسی ، متمایل بطرف راس ، متمایل بطرف سر
cephalic :: وابسته به سر، وابسته به مغز كله ، دماغی ، راسی 
cephalopod :: (ج .ش .) سرپایان ، سرپاوران 
ceraceous :: مومی ، مانند موم 
ceramic :: وابسته به سفال سازى، سفالینی ، ظرف سفالین 
ceramic capacitor :: خازن سفالی 
ceramicist :: متخصص سفالگرى، سازنده ظروف سفالین 
ceramist :: متخصص سفالگرى، سازنده ظروف سفالین 
cerate :: مرهم ، داراى غشاء یاشامه مومی 
cerberus :: (اساطیریونان ) سگ سه سرى كه پاسبان دوزخ بوده ، مستحفظ
cercis :: درخت وگل ارغوان 
cere :: موم مالی كردن یا روغن مالی كردن ، كفن پیچ كردن 
cereal :: غله ، گیاهان گندمی ، حبوبات ، غذایی كه از غلات تهیه شده وباشیر بعنوان صبحانه مصرفمیشود
cerebellar :: (تش .) مخچهاى، مربوط به مخچه 
cerebellum :: (cerebella،pl.cerebellums ) (تش .) مخچه ، مخ كوچك ، پس مخ 
cerebral :: مخی ، دماغی ، مغزى، فكرى
cerebral palsy :: (طب ) اختلالات دماغی (از قبیل اختلال در گفتار)
cerebrate :: فعالیت مغزى را نشان دادن ، فكر كردن 
cerebration :: بكاربردن مغز، تفكر
cerebrospinal :: (تش .) مربوط بهنخاع ومغز، مغزى نخاعی 
cerebrum :: (cerebra،pl.cerebrums ) (تش .) مغز پیشین ، مغز كله 
cerecloth :: مشمع ، پارچه موم اندود، كفن ، بامشمع پوشاندن 
cerement :: پارچه مومیایی مخصوص كفن اموات ، كفن 
ceremonial :: مربوط به جشن ، تشریفاتی ، تشریفات ، اداب 
ceremonious :: پاى بند تشریفات وتعارف ، رسمی 
ceremony :: تشریفات ، جشن ، مراسم 
ceres :: (اساطیر روم ) الهه زراعت و رستنی ها
ceresin :: سرزين[الکترونيک]
cero :: (ج .ش .) نوعی ماهی خوراكی (kingfish)
certainly :: همانا، حتما، مطمئنا
certainty :: امر مسلم ، یقین ، اطمینان 
certifiable :: قابل تصدیق ، قابل تایید
certificate :: گواهینامه ، شهادت نامه ، سند رسمی ، گواهی صادر كردن 
certificate in computer programming :: [ --> CCPکامپيوتر]
certification :: تصدیق ، گواهی ، شهادت 
certification(2) :: گواهى ، تصديق[کامپيوتر]گواهى ، تصديق[تجارت خارجى]تصديق[حقوق]تاييد ، گواهى ، تصديق[بازرگانى]گواهى ، گواهى کردن[علوم نظامى]گواهى[روانشناسى]تصديق ، گواهى ، شهادت
certificatory :: گواهینامهاى
certified mail :: پست سفارشی ، پست سفارشی دو قبضه 
certified public accountant :: حسابدار قسم خورده 
certified systems professionals :: [ --> CSPکامپيوتر]
certifier :: مصدق ، گواهی كننده 
certify :: تصدیق كردن ، صحت وسقم چیزى را معلوم كردن ، شهادت كتبی دادن ، مطمئن كردن ، تضمینكردن ، گواهی كردن 
certitude :: اطمینان ، یقین ، دقت 
cerulean :: برنگ ابی نیلگون 
ceruse :: سفیداب سرب ، اسفداج 
cervical :: گردنی ، وابسته به گردن 
cervix :: (pl.cervices & cervixes) پشت گردن ، قفا، گردنه 
cesarean :: زایمان از راه پاره كردن شكم مادر
cess :: سرازیرى كنار رودخانه وغیره ، تشخیص وتعیین مالیات 
cessation :: ایست ، توقف ، انقطاع ، پایان 
cession :: واگذارى، نقل وانتقال ، انتقال قرض یا دین 
cesspit :: گودال فاضل اب ، چاه مستراح 
cesspool :: چاه مستراح 
cga :: وفق دهنده نگاره سازى رنگى ، سى جى اى[کامپيوتر]
cgm :: متافايل نگاره سازى کامپيوتر ، سى جى ام[کامپيوتر]
cha cha :: نوعی رقص تند اسپانیولی 
chablis :: (pl.chablis) نوعی شراب سفید
chace :: تعقیب كردن ، دنبال كردن ، شكار كردن ، واداربه فرار كردن ، راندن واخراج كردن (با awayو out وoff )، تعقیب ، مسابقه ، شكار
chad :: خرده كاغذ
chad(2) :: خرده کاغذ[کامپيوتر]خرده کاغذ
chadless :: بی خرده كاغذ
chadless punch :: منگنه بی خرده كاغذ
chadless tape :: نوار بی خردهكاغذ
chafe :: مالش دادن ، خراشیدن ، ساییدن ، بوسیله اصطكاك گرم كردن ، (مج .) بههیجان اوردن ، اوقات تلخی كردن به ، عصبانیت ، ساییدگی ، پوست رفتگی 
chaff :: كاه ، پوشال ، پوسته ، سبوس ، (مج .) چیزكم بها یا بی اهمیت 
chaffer :: مبادله كردن ، چانه (زدن )، وراجی كردن ، ادم شوخ وخوش مشرب ، داد وستد
chaffy :: كاهی ، پوشالی 
chagrin :: ازردگی ، غم وغصه ، اندوه ، الم ، تنگدلی ، اندوهگین كردن ، ازرده كردن 
chain :: زنجير[کامپيوتر]زنجير[علوم مهندسى]زنجير 90 مترى براى اندازه گيرى خط پيشروى [ فوتبال امريکايى ] ، زنجير [ شطرنج[] ورزشى ]سلسله کوه ، زنجير مساحى[معمارى]سرى عکسهاى يک منطقه ، زنجير ، سلسله سلسله مراتب ، سرى[علوم نظامى]زنجير[عمران]زنجيره[روانشناسى]شبکه زنجيرى[الکترونيک:).n(]زنجير، کند وزنجيز، حلقه ،( مج ).رشته ، سلسله :)vt.&vi( زنجيرکردن
chain(2) :: زنجير[کامپيوتر]زنجير[علوم مهندسى]زنجير 90 مترى براى اندازه گيرى خط پيشروى [ فوتبال امريکايى ] ، زنجير [ شطرنج[] ورزشى ]سلسله کوه ، زنجير مساحى[معمارى]سرى عکسهاى يک منطقه ، زنجير ، سلسله سلسله مراتب ، سرى[علوم نظامى]زنجير[عمران]زنجيره[روانشناسى]شبکه زنجيرى[الکترونيک:).n(]زنجير، کند وزنجيز، حلقه ،( مج ).رشته ، سلسله :)vt.&vi( زنجيرکردن
chain(3) :: زنجیر 
chain field :: فيلد اتصال[کامپيوتر]
chain gang :: دستهاى از محكومین كه بهم زنجیر شده اند، هم زنجیر
chain printer :: چاپگر زنجيرى ، چاپگر زنجيره اى[کامپيوتر]چاپگر زنجيرى
chain printer(2) :: چاپگر زنجیرى
chain react :: تحت واكنش هاى زنجیرى واقع شدن ، دچار واكنش هاى مسلسل وزنجیرى شدن 
chain reaction :: واکنش زنجيرى[شيمى]واکنش زنجيره اى[هواپيمايى]واکنش زنجيرى[الکترونيک]واکنش زنجيرى ياهسته اى
chain reaction(2) :: واكنش زنجیرى یاهستهاى
chain saw :: اره زنجیرى، اره برقی 
chain smoker :: كسیكه پشت سرهم سیگار میكشد
chain store :: فروشگاه زنجیرى، فروشگاههاى مشابه متعلق به یك شركت یا كالا
chain winding :: سيم پيچ زنجيرى[الکترونيک]
chained :: زنجیرهاى، زنجیرهاى كردن 
chained file :: پرونده يا فايل زنجير شده[کامپيوتر]
chained files :: فايل هاى زنجيرى[کامپيوتر]
chained list :: ليست زنجيرى[کامپيوتر]ليست زنجيره اى
chained list(2) :: لیست زنجیرهاى
chained printing :: چاپ زنجيره اى[کامپيوتر]
chaining :: زنجيره اى کردن ، زنجيره اى[کامپيوتر]زنجيره اى کردن[روانشناسى]
chaining search :: جستجوى زنجيره اى[کامپيوتر]جستجوى زنجيره اى
chaining search(2) :: جستجوى زنجیرهاى
chair :: صندلی ، مقر، كرسی استادى در دانشگاه ، بركرسی یاصندلی نشاندن 
chairman :: فرنشین ، رئیس ، ریاست كردن ، اداره كردن 
chairmanship :: ریاست 
chaise longue :: (=chaise lounge) (pl.chaise longues=chaises longues) نوعی نیمكت دراز
chaldaic :: وابسته بكلده 
chalet :: كلبه یاالونك چوبی ، كلبه ییلاقی 
chalice :: جام باده ، (درعشاء ربانی )، جام ، پیاله ، كاسه 
chalk :: گچ ، (ز.ع .)نشان ، علامت سفید كردن ، باگچ خط كشیدن ، باگچ نشان گذاردن 
challenge :: بمبارزه طلبیدن ، رقابت كردن ، سرپیچی كردن ، سرتافتن ، متهم كردن ، طلب حق ، گردنكشی ، دعوت بجنگ 
chalybeate :: اهن دار، داراى مزه شبیه باهن 
chamberer :: كلفت ، معشوقه ، پیشكار، فاسق 
chamberlain :: رئیس خلوت ، پیشكار، ناظر، پرده دار، حاجب 
chambermaid :: كلفت ، خادمه ، خدمتكار
chambray :: كتان یا چیت راه راه شطرنجی 
chameleon :: (ج .ش .) حرباء، سوسمار كوچك ، ادم متلون المزاج ودمدمی 
chamfer :: ناو ، گوده ، شيار[کامپيوتر]پخ زدن ، کج شدن ، مايل شدن ، گرفتن تيزى تيزى ، کج بر ، پخ ، شيب[علوم مهندسى]پخ دار[هواپيمايى]
chamois :: (chamois & chamoix) چرم بسیارنازك از پوست گوسفند و بز و گوزن ، نوعی رنگ زرد، (ج .ش .)شوكا، بزكوهی 
chamomile :: بابونه ، بابونه معمولی یامعطر
champ :: میدان جنگ ، بیابان ، عمل جویدن (اسب )، نشخوار، مخفف champion ، قهرمان ، مزرعه ، جویدن ، باصداجویدن ، نشخوار كردن 
champagne :: شامپانی ، نام مشروبی كهدر شامپانی فرانسه تهیه میشود
champaign :: زمین مرتفع ، دشت ، جلگه ، صحرا، وسیع ، میدان جنگ 
champerty :: شركت در دعوا، شرخرى
champignon :: غاریقون ، نوعی قارچ خوراكی 
champion :: پهلوان ، قهرمان ، مبارزه ، دفاع كردن از، پشتیبانی كردن 
championship :: پهلوانی ، قهرمانی ، مسابقه قهرمانی 
chance :: بخت ، تصادف ، شانس ، فرصت ، مجال ، اتفاقی ، اتفاق افتادن 
chanceful :: اتفاقی ، تصادفی 
chancel :: صدركلیسا، جاى مخصوص كشیش 
chancellery :: (=chancellory) رتبه و مقام صدراعظم یا رئیس دانشگاه 
chancellor :: صدراعظم ، رئیس دانشگاه 
chancellorship :: صدارت عظمی 
chancellory :: (=chancellery) رتبه و مقام صدراعظم یا رئیس دانشگاه 
chancery :: مقام یا وظیفه صدارت عظمی ، (انگلیس ) مقام وزارت دارایی ، دفتر مهردار سلطنتی 
chancre :: (طب ) شانكر، سیفلیس 
chancroid :: (طب ) زخم اتشك ، بدل شانكر
chancy :: تصادفی ، اتفاقی 
chandelier :: چلچراغ ، شمع دان چند شاخه ، لوستر
chandler :: شمع ساز، شمع فروش 
chandlery :: شمع فروشی ، بقالی 
change :: دگرگون كردن یاشدن ، دگرگونی ، تغییر، پول خرد، مبادله ، عوض كردن ، تغییردادن ، معاوضهكردن ، خردكردن (پول )، تغییر كردن ، عوض شدن 
changeable :: دگرگون شدنی ، دگرگون پذیر، متلون ، تغییر پذیر، ناپایدار
changeless :: بی تغییر، ثابت ، پایدار، تغییر ناپذیر
changeling :: بچهاى كه پریان بجاى بچهاى كه دزدیدهاند میگذارند، (مج .) ادم دمدمی 
changer :: عوض كننده ، تغییر دهنده ، (مج .) صراف 
changful :: جوربجور شونده ، دگرگون شونده ، نامعین 
channel :: شیاردار كردن ، دریا، كندن (مجرا یا راه )، (مج درجمع ) هرگونه نقل وانتقالچیز یا اندیشه ونظر و غیره ، ترعه ، مجرا، خط مشی 
channel(2) :: کانال ، مجرا[کامپيوتر]تنگه ، ابروى پهن ، راهگان[زيست شناسى]مجرا[فقهى]شيار دراوردن ، کانال ساختن ، کانال تلويزيون ، کانال ، مجرا ، روگاه شيار ، ناودان ، فولاد" يو "شکل[علوم مهندسى]قسمت عميق اب [ قايقرانى[] ورزشى]گذرگاه ابى[علوم دريايى]کانال[هواپيمايى]تنگه ، باب ، ابراه ، ابرو ، ابراهه[معمارى]سلسله مراتب ، انتقال ، تعويض محل خدمت مسير انجام کار ، رده ، کانال ، راه ابى ، چانل بى سيم ، مجرا[علوم نظامى]ابراهه ، مجراى ابگذرى ، کانال[عمران]کانال ، رسانه[روانشناسى]کانال[الکترونيک]شياردار کردن ، دريا، کندن( مجرا يا راه)،( مج درجمع )هرگونه نقل وانتقال چيز يا انديشه ونظر و غيره ، ترعه ، مجرا، کانال ، خط مشى
channel )#o :: ورودى و خروجی مجرایی 
channel access :: دستيابى کانال[کامپيوتر]
channel adapter :: تطبيق دهنده کانال[کامپيوتر]
channel attached :: اتصال کانالى[کامپيوتر]
channel capacit :: گنجایش مجرا
channel capacity :: گنجايش کانال ، ظرفيت کانال[کامپيوتر]حداکثر جريانى که از يک کانال عبور ميکند بدون لبريز شدن[عمران]ظرفيت کانال[روانشناسى]
channel command :: فرمان کانال[کامپيوتر]
channel command word :: كلمه فرمان محرا
channel controller :: كنترل كننده مجرا
channel selector :: مجرا گزین 
channel status word :: كلمه وضعیت مجرا
channel type :: کانال تايپ[کامپيوتر]
channelization :: ترعه سازى، مجرا سازى
channelize :: كندن (مجرا یا راه اب )
chanson :: سرود، تصنیف ، ترانه 
chant :: اهنگ ساده و كشیده ، مناجات ، سرود، سرود یا اهنگ خواندن 
chanter :: خواننده ، سراینده ، سرود خوان كلیسا
chantey :: (=chanty) سرود ملوانان هنگام كار
chanty :: (=chantey) سرود ملوانان هنگام كار
chaos :: هرج و مرج[کامپيوتر]اشفتگى[روانشناسى]هرج ومرج ، بى نظمى کامل ، شلوغى ، اشفتگى
chaos(2) :: هرج ومرج ، بی نظمی كامل ، شلوغی ، اشفتگی 
chap :: معامله كردن ، انتخاب كردن ، شكاف دادن ، تركاندن ، خشكی زدن پوست ، زدن ، مشترى، مرد، جوانك ، شكاف ، ترك ، فك 
chaparral :: (گ .ش .) بلوط كوتاه وهمیشه بهار جنگل 
chapeau :: (chapeaux،pl.chapeaus ) كلاه ، شاپو
chapel :: كلیساى كوچك 
chaperon :: شخصی كه همراه خانم هاى جوان میرود، نگهبان یاملازم خانم هاى جوان ، نگهبانی كردن ، همراه دختران جوان رفتن (براى حفاظت انها)، اسكورت 
chaperone :: شخصی كه همراه خانم هاى جوان میرود، نگهبان یاملازم خانم هاى جوان ، نگهبانی كردن ، همراه دختران جوان رفتن (براى حفاظت انها)، اسكورت 
chapfallen :: داراى چانه اویزان ، ملول ، دلخور
chaplain :: دین یار، كشیشی كه عبادتگاه ویژه دارد، قاضی عسگر
chaplaincy :: مقام یا محل كار قاضی عسگر
chaplet :: حلقه گل كه بگردن میاویزند، تسبیح یا گردن بند
chapman :: تاجر، دلال ، واسطه سیار
chaps :: شلوار بی خشتك گاوداران 
chapter :: فصل (كتاب )، شعبه ، قسمت ، باب 
char :: (=charr) زغال ، تبدیل به زغال كردن 
char(2) :: برگشتن ، انجام دادن ، كردن ، بازگشت ، فرصت ، كار روز مزد و اتفاقی 
char(3) :: تبدیل به زغال كردن ، نیمسوز كردن ، نیمسوز شدن ، زغال ، جسم زغال 
char cell :: سلول نویسه ای 
character :: مونه ، منش ، خیم ، نهاد، سیرت ، صفات ممتازه ، هرنوع حروف نوشتنی وچاپی ، خط، رقم ، شخصیت هاى نمایش یا داستان ، نوشتن ، مجسم كردن ، شخصیت 
character(2) :: نويسه ، علامت ، دخشه ، کاراکتر[کامپيوتر]صفت اختصاصى ، حرف[علوم مهندسى]يکى از نمادهاى مقدماتى که براى بيان اطلاعات بصورت مجزا يا ترکيبى بکار ميرود[هواپيمايى]سيرت ، صفت ، عدد صحيح ، خصوصيت[علوم نظامى]منش[روانشناسى]مونه ، منش ، خيم ، نهاد، سيرت ، صفات ممتازه ، هرنوع حروف نوشتنى وچاپى ، خط، رقم ، شخصيت هاى نمايش يا داستان ، نوشتن ، مجسم کردن ، شخصيت ، دخشه
character(3) :: نویسه 
character based program :: برنامه دخشه ، برنامه مبتنى بر کاراکتر[کامپيوتر]
character checking :: تست کاراکترى[کامپيوتر]
character code :: رمز دخشهاى
character code(2) :: کد کاراکترى ، رمز کاراکتر[کامپيوتر]رمز دخشه اى
character density :: تراكم دخشهها
character density(2) :: تراکم کاراکترها[کامپيوتر]تراکم دخشه ها
character fill :: پر کردن کاراکترها[کامپيوتر]
character generator :: دخشه زا
character generator(2) :: دخشه زا ، مولد کاراکتر[کامپيوتر]دخشه زا
character graphics :: نگاره سازى دخشه اى[کامپيوتر]
character map :: شبکه اى از بلوک ها روى صفحه نمايش[کامپيوتر]
character mapped display :: نمايش طرح دخشه اى[کامپيوتر]
character oriented protocol :: پروتکل با گرايش کاراکترى ، پروتکل کاراکترگرا[کامپيوتر]
character per inch :: دخشه در اينچ ، کاراکتر در اينچ[کامپيوتر]
character per second :: دخشه در ثانيه ، کاراکتر در ثانيه[کامپيوتر]
character pitch :: تعداد کاراکترها در واحد اينچ در يک خط متن ، --> pica ،[ --> elite type کامپيوتر]
character printer :: چاپگر دخشه اى ، چاپگر علامتى ، چاپگر کاراکترى[کامپيوتر]چاپگر دخشه اى
character printer(2) :: چاپگر دخشهاى
character reader :: دخشه خوان 
character reader(2) :: دخشه خوان[کامپيوتر]دخشه خوان
character recognition :: دخشه شناسى ، تشخيص کاراکتر[کامپيوتر]دخشه شناسى
character recognition(2) :: دخشه شناسی 
character set :: دخشكان 
character set(2) :: نویسه گان 
character set(3) :: مجموعه علائم ، دخشگان ، مجموعه دخشه ها ، مجموعه کاراکترها[کامپيوتر]دخشکان
character string :: رشته دخشهاى
character string(2) :: رشته کاراکترى[کامپيوتر]رشته دخشه اى
character template :: مبدل کاراکترى[کامپيوتر]
characteristic :: مشخصه ، خصوصيت[کامپيوتر]وصف[فقهى]صفت اختصاصى يا مميز ، نشان ويژه علامت مشخصه ، مشخصه ، مفسر[علوم مهندسى]ويژگى[روانشناسى]مشخصه[الکترونيک]منشى ، خيمى ، نهادى ، نهادين ، منش نما، نشان ويژه ، صفت مميزه ، مشخصات ، مشخصه
characteristic(2) :: منشی ، خیمی ، نهادى، نهادین ، منش نما، نشان ویژه ، صفت ممیزه ، مشخصات 
characteristic equation :: معادله هاى شاخص[روانشناسى]معادله مشخصه[الکترونيک]
characteristic function :: تابع مشخصه 
characteristic impedance :: ناگذرايى ماهيتى[الکترونيک]
characteristics :: مشخصات 
characterization :: منش نمایی ، توصیف صفات اختصاصی ، توصیف شخصیت 
characterize :: منش نمایی كردن ، توصیف كردن ، مشخص كردن ، منقوش كردن 
characters per second :: دخشه بر ثانيه[کامپيوتر]
charade :: نوعی معما، جدول كلمات متقاطع ، نوعی بازى
chararcter mode :: حالت دخشه اى[کامپيوتر]
charcoal :: زغال چوب 
chare :: برگشتن ، انجام دادن ، كردن ، بازگشت ، فرصت ، كار روز مزد و اتفاقی 
charge :: بار الکتريکى[کامپيوتر]بار[تربيت بدنى]هزينه ، بدهکار کردن[تجارت خارجى]بار کردن ، شارژ کردن ، شارژ ، بار الکتريکى[علوم مهندسى]اتهام ، متهم کردن ، عهده و تعهد و الزامى که بر شخص باشد حقى که در مورد ملکى وجود داشته باشد خطابه اى که رئيس محکمه پس از ختم دادرسى خطاب به هيات منصفه ايراد و ضمن خلاصه کردن شهادتهاى داده شده ، مسائل قانونى لازم را براى ايشان تشريح مى کند[حقوق]خطاى حمله ، حمله به حريف[ورزشى]جرم کل سوخت در راکتهاى سوخت جامد[هواپيمايى]بار[معمارى]متهم کردن ، خرج ، خرج منفجره ، پر کردن [ جنگ افزار ] ، خرج گذارى کردن شارژ کردن[علوم نظامى]بار الکتريکى[الکترونيک]تصدى ، عهده دارى ، حمله ، اتهام ، هزينه ، وزن ، بار، مسئوليت ، گماشتن ، عهده دار کردن ، زيربار کشيدن ، متهم ساختن ، مطالبه بها، پرکردن( باطرى وتفنگ)، موردحمايت
charge(2) :: بار، هزینه ، مطالبه هزینه 
charge(3) :: هزینه سرانه خدمات
charge coupled device :: دستگاه بار جفت شده ، دستگاه توام با بار ، اسباب تزويج علامت ، حافظه با اطلاعات چرخان[کامپيوتر]
charge daffaires :: (pl.charges daffaires) كاردار، نایب سفارت ، نایب وزیر مختار
charge of the electron :: بار الکترون[الکترونيک]
chargeable :: پرشدنی ، اتهام پذیر، قابل بدهی یا پرداخت 
charged particle :: ذره باردار[شيمى]ذره باردار[الکترونيک]
charge-exchange phenomenon :: پديده تبادل بار[الکترونيک]
charge-mass ratio :: نسبت بار به جرم[الکترونيک]
charger :: اسب جنگی ، دستگاه پركردن باطرى و هرچیز دیگر (مثل تفنگ )
charger(2) :: دستگاه شارژ[علوم مهندسى]باترى پر کن[الکترونيک]اسب جنگى ، دستگاه پرکردن باطرى و هرچيز ديگر( مثل تفنگ)
charging :: بارگيرى ، شارژ[علوم مهندسى]شارژينگ ، خطاى مهاجم ، خطاى ناشى از يورش به حريف[ورزشى]پر کردن[الکترونيک]
charging fuse :: فيوز پر کردن[الکترونيک]
charging information at call set-up time :: اعلام هزینه در آغاز مكالمه، اعلام هزینه در آغاز برخوانی
charging information at the end of the call :: اعلام هزینه در پایان مكالمه، اعلام هزینه در پایان برخوانی
charging information during the call :: اعلام هزینه ضمن مكالمه، اعلام هزینه ضمن برخوانی
charging rate :: شدت پر کردن[الکترونيک]
charily :: از روى احتیاط، با دقت 
chariot :: ارابه 
charioteer :: ارابه ران ، كالسكهچی ، ممسك الاعنه 
charism :: (=charisma) عطیهالهی ، جذبه روحانی ، گیرایی ، گیرش ، فره 
charisma :: (=charism) عطیهالهی ، جذبه روحانی ، گیرایی ، گیرش ، فره 
charitable :: دستگیر، سخی ، مهربان ، (موسسه ) خیریه 
charity :: دستگیرى، صدقه ، خیرات ، نیكوكارى
charlatan :: ادم حقه باز، شارلاتان ، ادم زبان باز
charles babbage institute :: موسسه چارلز بابيج[کامپيوتر]
charley horse :: سختی وگرفتگی دردناك ماهیچه (دست وپا)
charlock :: (گ .ش .) خردل بیابانی ، خردل وحشی 
charm :: (n.):افسون ، طلسم ، فریبندگی ، دلربایی ، سحر، (vt.& vi.) :افسون كردن ، مسحور كردن ، فریفتن ، شیفتن 
charmer :: جذاب ، دلربا، افسونگر، فریبنده 
charming :: فریبا، فریبنده ، ملیح 
charnel :: گورستان ، قبرستان 
charr :: (=char) زغال ، تبدیل به زغال كردن 
chart :: نقشه ، نمودار، جدول (اطلاعات )، گرافیگ ، ترسیم امارى، بر روى نقشه نشان دادن ، كشیدن ، طرح كردن ، نگاره 
chart(2) :: نمودار
chart(3) :: نمودار[کامپيوتر]نگاره[شيمى]نقشه ، جدول ، کاغذ ، نوار ، تابلو نمودار ، دياگرام[علوم مهندسى]تنظيم طرح پرتاب توپ [ بيس بال ] گزارش کتبى مسابقه ، نقشه دريايى[ورزشى]نقشه [ ى دريايى[] علوم دريايى]جدول[هواپيمايى]نمودار ، ترسيمه ، نگاره[معمارى]چارت ، نمودار ، نقشه [ دريايى ] ، طرح طرح تير ، جدول ، نقشه[علوم نظامى]نگاره[روانشناسى]نقشه ، نمودار، جدول( اطلاعات)، گرافيگ ، ترسيم امارى ، بر روى نقشه نشان دادن ، کشيدن ، طرح کردن ، نگاره
chartaceous :: شبیه كاغذ، كاغذى
charter :: فرمان ، امتیاز، منشور، اجازهنامه ، دربست كرایه دادن ، پروانه دادن ، امتیازنامهصادر كردن 
chartulary :: دفتر ثبت اجاره نامه وامتیازنامه وفرامین ، بایگان ، متصدى بایگانی 
charwoman :: مستخدمه ، كلفت ، زغال فروش 
chary :: عزیز، محبوب ، با احتیاط ودقیق ، محتاط، كمرو
chase :: تعقیب كردن ، دنبال كردن ، شكار كردن ، واداربه فرار كردن ، راندن واخراج كردن (با awayو out وoff )، تعقیب ، مسابقه ، شكار
chaser :: دنبال كننده ، (امر.) مشروبی كه بدرقه نوشابه اى باشد، تعاقب كننده 
chasm :: شكاف ، وقفه ، (مج .) فرق بسیار، پرتگاه عظیم 
chassepot :: نوعی تفنگ كه فشنگ اتش زا دارد
chassi :: قاب[الکترونيک]
chassis :: شاسى[کامپيوتر]شاسى[علوم مهندسى]شاسى[هواپيمايى]شاسى[عمران]شاسى ، شاسى اتوميل ، اسکلت ، کالبد
chassis(2) :: شاسی 
chassis(3) :: شاسی اتومیل ، اسكلت ، كالبد
chaste :: عفیف ، پاكدامن ، خالص ومهذب 
chastise :: تنبیه كردن ، توبیخ وملامت كردن 
chastity :: عفت وعصمت ، پاكدامنی ، نجابت 
chasuble :: لباده باشلق دار بلند
chat :: گپ 
chat(2) :: گپ زدن ، دوستانه حرف زدن ، سخن دوستانه ، درددل ، گپ 
chateau :: (chateaux،pl.chateaus ) كاخ دوره ملوك الطوایفی ، دژ، قلعه ، قصر ییلاقی 
chatelain :: (=castellan) بانوى حاكم قلعه ، كمربند زنجیرى زنانه 
chatoyance :: درخشندگی متغیر، تلالو متغیر، سوسو زنی 
chatoyancy :: درخشندگی متغیر، تلالو متغیر، سو سوزنی 
chatoyant :: داراى رنگ ودرخشندگی متغیر (مثل چشمگربه درتاریكی )، سنگ براق وصیقلی وموجدار
chattels :: اموال ، عقار، احشام ، خدمه وغلامان 
chatter :: تندتند حرف زدن ، تند وناشمرده سخنگفتن ، پچ پچ كردن ، چهچه زدن (مثل بلبل )
chatterbox :: ادم پرحرف و یاوه گو، ادم روده دراز
chattily :: باخوش صحبتی ، باپرحرفی ، باوراجی 
chattiness :: خوش صحبتی ، وراجی ، پرحرفی ، بلبل زبانی 
chatty :: خوش صحبت ، وراج ، پرحرف 
chauffeur :: راننده ماشین ، شوفر، رانندگی كردن 
chauvinism :: تعصب در وطن پرستی ، میهن پرستی از روى تعصب 
chaw :: جویدن ، بادندان خرد وپاره كردن ، (درجمع ) ارواره ، فك ، لقمه جویده 
chckloft :: اطاق زیر شیروانی 
chcp :: فرمان[CHCP کامپيوتر]
chdir :: فرمان[CD کامپيوتر]
cheap :: ارزان ، جنس پست ، كم ارزش ، پست 
cheapen :: ازقیمت كاستن ، ارزان شدن ، تحقیر كردن ، ناچیز شمردن 
cheapjack :: كاسب دوره گرد
cheapness :: ارزانی 
cheapskate :: ادم ارزان خر
cheat :: ادم متقلب وفریبنده ، فریب ، گول ، فریب دادن ، خدعه كردن ، گول زدن ، جر زدن 
check :: بررسی 
check(2) :: جلوگیرى كردن از، ممانعت كردن ، سرزنش كردن ، رسیدگی كردن ، مقابله كردن ، تطبیقكردن ، نشان گذاردن ، چك بانك 
check(3) :: مقابله ، مقابله کردن ، بررسى ، بررسى کردن[کامپيوتر]بازرسى کردن ، امتحان کردن بازرسى ، امتحان[علوم مهندسى]منع ، تطبيق ، مقابله ، چک[حقوق]و شدن بوى شکار ، کيش [ شطرنج ] ، کم يا متوقف کردن سرعت بدن [ ترامپولين[] ورزشى]وارسى[معمارى]بازرسى کردن ، بازديد کردن ، رسيدگى کردن سر زدن ، بازداشت کردن ، بازرسى شد [ مخابرات[] علوم نظامى]دريچه تنظيم ، دستگاهى که روى تاسيسات ابى جهت تنظيم سطح اب ساخته ميشود[عمران]جلوگيرى کردن از، ممانعت کردن ، سرزنش کردن ، رسيدگى کردن ، مقابله کردن ، مقابله ، بررسى ، بررسى کردن ، تطبيق کردن ، نشان گذاردن ، چک بانک
check(4) :: مقابله ، مقابله كردن ، بررسی ، بررسی كردن 
check bit :: بيت مقابله اى[کامپيوتر]ذره مقابله اى
check bit(2) :: بیت بررسی 
check bit(3) :: ذره مقابلهاى
check box :: جعبه بررسی 
check boxes :: جعبه های بررسی 
check boxes(2) :: چهارگوشهاى انتخاب ، جعبه هاى مقابله[کامپيوتر]
check character :: دخشه مقابلهاى
check character(2) :: علامت مقابله اى ، دخشه مقابله اى ، کاراکتر مقابله اى[کامپيوتر]دخشه مقابله اى
check digit :: رقم مقابله اى[کامپيوتر]رقم مقابله اى
check digit(2) :: رقم مقابلهاى
check digits :: ارقام تست[کامپيوتر]
check field :: میدان مقابلهاى
check indicator :: نماينده مقابله ، مشخص کننده مقابله[کامپيوتر]
check list :: سیاهه مقابله 
check plot :: يک ترسيم قلمى که به طور خودکار توسط سيستم CAD قبل از ايجاد خروجى نهايى براى اصلاح و ويرايش تصويرى توليد شود[کامپيوتر]
check point :: نقطه مقابله ، نقطه ازمايش[کامپيوتر]نقطه اى است براى زمانگيرى قسمتى از مسابقه اتومبيلرانى ، علامتى نزديک نقطه اغاز پرش يا پرتاب[ورزشى]نقطه از پيش تعيين شده اى در سطح زمين براى کنترل حرکت رسانگرها يا پرتابه ها[هواپيمايى]نقطه بازرسى [ توپخانه[] علوم نظامى]
check problem :: مسئله ازمايشى[کامپيوتر]مسئله مقابله اى
check problem(2) :: مسئله مقابلهاى
check sum :: جمع ارقام يا بيت ها که براى اهداف ازمايشى بکار مى رود[کامپيوتر]مجموع مقابله اى
check sum(2) :: مجموع مقابلهاى
checkbook :: دفترچه چك (بانك )
checker :: شطرنجی ، بشكل شطرنجی ساختن یاعلامت گذاردن ، شطرنجی كردن ، نوعی بازى شبیه جنگنادر، چكرز
checkers :: بازى چكرز، جنگ نادر
checking :: مقابله ، بررسی 
checking account :: حساب جارى بانكی 
checking program :: برنامه مقابله كننده 
checklist :: سیاهه مقابله 
checkmate :: شهمات كردن ، مات كردن ، (مج .) شكست دادن 
checkout :: وارسى ،[ --> debug کامپيوتر]وارسى ، به امانت گرفتن
checkout(2) :: وارسی 
checkout(3) :: وارسی ، به امانت گرفتن 
checkout point :: نقطه وارسی 
checkout run :: رانش وارسی 
checkout test :: ازمون وارسی 
checkpoint :: محل بازرسی وسائط نقلیه 
checkpoint(2) :: نقطه مقابله 
checkpoint restart :: اغازگر مجدد نقطه مقابله[کامپيوتر]
checkroom :: اطاق تفتیش اثاث وبار مسافرین ، اطاق امانت گذارى بار وچمدان وپالتو
checksum :: مجموع مقابله اى[کامپيوتر]
checksum(2) :: مجموعِ مقابله ای 
checkup :: بازرسی كلی ، معاینه عمومی 
cheekbone :: استخوان گونه 
cheekily :: باپررویی ، باگستاخی ، بطورجسارت امیز
cheekiness :: گستاخی 
cheeky :: داراى گونه هاى برامده ، گستاخ ، پررو
cheep :: جیرجیر، اشاره مختصر، جیر جیر كردن ، اشارهمختصر كردن به 
cheer :: خوشی ، فریادوهلهله افرین ، هورا، دلخوشی دادن ، تشویق كردن ، هلهله كردن 
cheerful :: بشاش ، خوش روى
cheerio :: خدا حافظ
cheerless :: غمگین ، افسرده ، ناشاد
cheery :: سرحال ، بابشاشت ، شاد، دلگشا
chef :: سراشپز
chef doeuvre :: (pl.chefs doeuvre) شاهكار ادبی یا هنرى
chemic :: دارو فروش ، شیمیایی 
chemical :: شیمیایی ، كیمیایی 
chemical equivalent :: هم ارز شيميايى[الکترونيک]
chemical warfare :: جنگ بوسیله گازهاى شیمیایی 
chemically :: بطورشیمیایی 
cheminée :: هیمه سوز
chemise :: لباس خواب یا زیر پیراهن زنانه 
chemist :: شیمی دان ، داروساز
chemotherapy :: (طب ) درمان بواسطه مواد شیمیایی ، درمان دارویی 
chemotropism :: گرایش شیمیایی 
cheque :: (=check) حواله ، برات ، چك 
chequered :: شطرنجی ، پیچازى، (مج .) داراى تحولات 
cherish :: گرامی داشتن ، تسلی دادن 
cheroot :: نوعی سیگار برگ 
cherry :: گیلاس 
cherub :: كروب (كروبیان )، فرشتگان اسمانی بصورت بچه بالدار، (مج .) بچه قشنگ 
chest :: صندوق ، یخدان ، جعبه ، تابوت ، خزانه دارى، قفسه سینه 
chested :: صندوق یا سینه دار
chestnut :: شاه بلوط، بلوط، رنگ شاه بلوطی 
chevalier :: سوار دلاور، نجیب زاده 
chevron :: دستكش ، درجه نظامی روى بازو
chew :: جویدن ، خاییدن ، تفكر كردن 
chewing gum :: ادامس ، سقز
chianti :: نوعی شراب قرمز
chiaroscurist :: هنرمندى كه سیاه قلم كار میكند، سیاه قلمكار
chiaroscuro :: نقاشی سیاه قلم ، نوعی نقاشی كه فقط با سیاه روشن وبدون رنگامیزى انجام میشود
chiasma :: (pl.chiasmata chiasmas) (تش .) تقاطع ، ضربدر بصرى، (بافت شناسی ) امیزش از میانیا از پهنا (مثلا در كروموسوم ها)
chic :: شیك ، مد، باب روز، زیبا
chicanery :: حیله بازى، ضد ونقیض گویی ، مغالطه 
chichi :: باارزش ، ظریف ، باهنرمندى
chick :: جوجه ، بچه ، نوزاد
chicken :: جوجه مرغ ، پرنده كوچك ، بچه ، مردجوان ، ناازموده ، (ز.ع .) ترسو، كمرو
chicken feed :: (ز.ع .) مبلغ ناچیز، غذاى جوجه 
chicken pox :: (طب ) ابله مرغان 
chickweed :: حشیشه القزاز وعلف هاى هرز دیگر
chicory :: كاسنی دشتی ، كاسنی تلخ 
chide :: سرزنش كردن ، گله كردن از، غرغركردن 
chief :: رئیس ، سر، پیشرو، قائد، سالار، فرمانده ، عمده ، مهم 
chief justice :: (ز.ع .) رئیس دادگاه ، قاضی اعظم ، قاضی القضات 
chief of staff :: رئیس ستاد
chief petty officer :: (ن .د.) ناوبان دوم 
chief programmer :: سازمان برنامه نويسى[کامپيوتر]
chief programmer team :: سرپرست يک تيم برنامه نويسى[کامپيوتر]
chief warrant officer :: (نظ.) استوار یكم 
chiefly :: مخصوصا، بطور عمده 
chieftain :: سالار، سردسته ، رئیس قبیله 
chiel :: (=chield) (اسكاتلند) یارو
chield :: (=chiel) (اسكاتلند) یارو
chiffon :: تورنازك ، نوعی پارچه ابریشمی ، نوعی كیك 
chiffonier :: قفسه كوچك كشودار، اشكاف كوچك 
chilblain :: (طب ) سرمازدگی 
child :: --> parent child relat ionship، --> parent ، يک رکورد داده که تنها با توجه به محتوى رکوردهاى موجود ديگر مى تواند ايجاد شود[کامپيوتر]ولد[فقهى]ولد ، فرزند ، بچه ، کودک[حقوق]کودک[روانشناسى]بچه ، کودک ، طفل ، فرزند
child(2) :: فرزند 
child frame :: قابک فرزند 
child process :: پردازه فرزند 
childbearing :: بچه اورى، بچه زایی 
childbed :: بستر زایمان 
childbirth :: وضع حمل ، زایمان 
child-langmuir equation :: معادله چايلد - لنگميور ، قانون چايلد - لنگميور[الکترونيک]
childlike :: بچگانه ، ساده وبی الایش ، كودك مانند
childly :: بچگانه ، مثل بچه 
chile :: (=chili & chilli) دارفلفل ، برباس ، گردفلفل ، خوراك لوبیاى پر ادویه 
chili :: (=chile & chilli) دارفلفل ، برباس ، گردفلفل ، خوراك لوبیاى پر ادویه 
chiliad :: هزارتایی ، هزار عدد، یك هزار سال ، هزار ساله 
chiliasm :: اعتقاد به ظهور مجدد هزار ساله مسیح 
chilisauce :: نوعی رب گوجه فرنگی فلفل دار
chilish :: بچگانه ، ناپسند، لوس 
chill :: سردكردن ، خنك شدن ، سرما، خنكی ، چایمان ، مایه دلسردى، ناامید، مایوس 
chiller :: سردكن
chilli :: (=chili & chile) دارفلفل ، برباس ، گردفلفل ، خوراك لوبیاى پر ادویه 
chimaera :: (=chimera)(افسانه ) جانورى كه سرشیر وبدن ببر ودم مار داشته است ، (مج .) خیال واهی 
chime :: (مو.) سنج ، ترتیب زنگهاى موسیقی ، سازیاموسیقی زنگی ، صداى سنج ایجادكردن ، ناقوس رابصدا دراوردن 
chime in :: بادیگران هم اهنگ شدن 
chimera :: (=chimaera)(افسانه ) جانورى كه سرشیر وبدن ببر ودم مار داشته است ، (مج .) خیال واهی 
chimere :: خرقه بدون استین ویا با استین گشاد وبزرگ 
chimerical :: واهی ، خیالی ، ذوقی ، هوس باز، هوس امیز، دمدمی 
chimney :: دودكش ، بخارى، كوره ، نك 
chimney pot :: سردودكش ، كلاهك دودكش 
chimney sweeper :: كسی كه دوده لوله بخارى را پاك میكند
chimneypiece :: نماى بخارى، گچ برى بخارى
chimp :: (= chimpanzee)
chimpanzee :: (=chimp) (ج .ش .) میمون ادم وار، شمپانزه 
chin :: چانه ، زنخدان ، زیرچانه نگهداشتن (ویولون )
chinaware :: (=china) ظروف چینی 
chine chilla :: (ج .ش .) نوعی جانور جوندهكوچك شبیه سنجاب 
chinese :: چینی ، چینی ها (درجمع ومفرد)، زبان چینی 
chinese binary :: دودويى چينى[کامپيوتر]
chinioserie :: (درمعمارى) سبك معمارى ویا هنر چینی 
chink :: شكاف ، رخنه ، شكافتن ، درزپیدا كردن ، درز گرفتن ، صداى بهم خوردن فلز، جرنگ جرنگ 
chino :: لیموشیرین ، پرتقال شیرین 
chintz :: چیت گلدار
chip :: تراشه
chip(2) :: تراشه 
chip(3) :: تراشه[کامپيوتر]تراشه ، خرده چوب[علوم مهندسى]پاس بلند قوسى [ فوتبال[] ورزشى]خرده فلزى که قابل رويت که از موتور يا ساير دستگاهها جدا شده باشد[هواپيمايى]خرده چوب ، تراشه[معمارى]خرده چوب ، پريدگى فلز ، زدگى فلز لب پريدگى[علوم نظامى]لپ پريده کردن يا شدن ، ژتن ، ريزه ، تراشه ، مهره اى که دربازى نشان برد وباخت است ، ژتون ، ورقه شدن ، رنده کردن ،( بصورت جمع )سيب زمينى سرخ کرده
chip enable :: تواناکننده تراشه[کامپيوتر]
chip family :: چند تراشه مربوط به هم[کامپيوتر]
chip select :: انتخاب تراشه[کامپيوتر]
chipmunk :: موش خرماى زمینی ، سنجاب راه راه 
chipper :: رنده نجارى، تیشه نجارى، خراط، جیك جیك كردن 
chirk :: شادكردن یاشدن ، شاد
chirographer :: خطاط، خط نویس ، كف بین 
chirography :: خط نویسی ، محررى، طالع بین 
chiromancy :: پیش گویی وغیب گویی با دیدن خطوط كف دست 
chiropodist :: متخصص درمان وحفاظت پاها، پزشك پا
chiropody :: (=podiatry) فن معالجه ودرمان امراض پا
chiropractic :: فن ماساژ وجابجا كردن ستون فقرات 
chirr :: صداى زنجره ، جیرجیر، صداى ملخ كردن 
chisel :: اسكنه ، قلم درز، بااسكنه تراشیدن 
chiseled :: (=chiselled) چوب اسكنه خورده ، اسكنه مانند
chiselled :: (=chiseled) چوب اسكنه خورده ، اسكنه مانند
chit :: بچه ، كودك ، دخترك ، توله حیوانات (مثل خرس )، یادداشت 
chit chat :: گفتگو، صحبت كوتاه ، گپ 
chitlings :: (=chitterlings & chitlins) رودهكوچك خوك ، (كالباس سازى وغیره )، چین ، حاشیه چین دار
chitlins :: (=chitlings & chitterligns) رودهكوچك خوك ، (كالباس سازى وغیره )، چین ، حاشیه چیندار
chiton :: قباى كوتاه 
chitter :: چهچه زدن ، اواز خواندن ، از سرما لرزیدن 
chitterlings :: (=chitlings & chitlins) روده كوچك خوك ، (كالباس سازى وغیره )، چین ، حاشیه چین دار
chivalric :: (=chivalrous) دلیرانه ، جوانمرد، بلند همت 
chivalrous :: (=chivalric) دلیرانه ، جوانمرد، بلند همت 
chivalry :: سلحشورى، دلیرى، جوانمردى، فتوت ، تعارف 
chive :: (vt.& vi.& n.) :(=chivvy) تعقیب كردن ، اذیت كردن .(n.) :پیازچه ، پیاز كوهی ، موسیر اسپانیا
chivvy :: (=chive) تعقیب كردن ، اذیت كردن 
chkdsk :: فرمان[CHKDSK کامپيوتر]
chloe :: دخترك چوپان ، چوپان زن 
chloramine :: (ش .) هرنوع تركیبی كه داراى ازت و كلر باشد
chlorate :: (ش .) كلرات ، نمك اسید كلریك 
chloric acid :: (ش .) اسیداكسیدكننده بی ثباتی بفرمول HCLO 
chloride of lime :: (=bleaching powder) گرد سفید كنی ، گردمخصوص سفید كردن پارچه 
chlorinate :: اغشته كردن باكلر، با كلر تركیب شدن 
chlorophyl :: (=chlorophyll) ماده سبز گیاهی ، سبزینه ، كلروفیل 
chlorophyll :: (=chlorophyl) ماده سبز گیاهی ، سبزینه ، كلروفیل 
chlorophyll(2) :: سبزینه
chloroplast :: سبزدیسه
choach box :: جاى كالسكه ران 
chochleate :: شبیه صدف ، پیچ وخم دار، پیچاپیچ ، مارپیچی 
chock :: گوه (goveh)، تكه چوبی كه چرخ یا چلیكی را ازغلتیدن بازمیدارد، از حركت بازداشتن ، (باچوب ) محكم كردن ، محكم ، سفت ، كیپ 
chock full :: پرشده ، كیپ ، گرفته ، لبالب ، مالامال 
chocolate :: شوكولات ، شوكولاتی ، كاكائو
chocolate tree :: (گ .ش .) درخت كاكائو (theobroma cacao)
choice :: پسند، انتخاب ، چیز نخبه ، برگزیده ، منتخب 
choir :: دسته سرایندگان ، كر، بصورت دسته جمعی سرود خواندن ، هم سرایان 
choir loft :: جاى مخصوص خواندن كلیسا
choirmaster :: رهبر دسته سرایندگان (كلیسا)
choke :: خفه كردن ، بستن ، مسدود كردن ، انسداد، اختناق ، دریچه ، ساسات (ماشین )
choke(2) :: ساسات هوا ، ساسات کاربراتور مسدود کردن[علوم مهندسى]از کف دادن خونسردى ، باريکتر شدن تدريجى لوله تفنگ نزديک دهانه[ورزشى]چوک ، ساسات[هواپيمايى]دريچه سوخت[معمارى]مسدود کردن ، خفه کردن ، ساسات خودرو چوک [ وسايل الکترونيکى[] علوم نظامى]خفه کردن ، بستن ، مسدود کردن ، انسداد، اختناق ، دريچه ، ساسات( ماشين)
choke flange joint :: مفصل چوکى ال شکل[الکترونيک]
choke joint :: مفصل چوکى[الکترونيک]
choker :: خفه كننده ، مسدودكننده ، شال گردن 
choky :: خفه ، دم دار، گرفته 
choler :: خشم ، تندى، صفراوى، صفرا
cholera :: وبا
choleric :: سودایی مزاج ، عصبانی 
cholesterol :: (ش ) ماده بفرمول C7 H45 OH (موجد تصلب شرائین )
choose :: گزیدن ، انتخاب كردن ، خواستن ، پسندیدن 
chooser :: (=choosy & choosey)گزینگر، انتخاب كننده 
chooser(2) :: فرستنده ، چوزر[کامپيوتر)=choosy & choosey(]گزينگر، انتخاب کننده
choosey :: (=choosy & chooser) گزینگر، انتخاب كننده 
choosy :: (=choosey & chooser) گزینگر، انتخاب كننده 
chop :: ریز ریز كردن ، بریدن ، جدا كردن ، شكستن 
chop(2) :: کنار گذاشتن داده اى که مورد نياز نمى باشد[کامپيوتر]کات کشيدن ، گام کوتاه [ بسکتبال ] ضربه پايين زدن به توپ براى اينکه به زمين بخورد [ بيس بال ] ، ضربه پيچشى [ پينگ پنگ ] ، ضربه بريده [ تنيس ] ، پاس بريده [ واليبال ] ، کوتاه کردن گام براى اجتناب دونده از ضربه پاشنه نفر جلو [ دو و ميدانى[] ورزشى]تعويض کنترل عملياتى يکانها ، زير امر قرار گرفتن يا قرار دادن ناو ، [ دريايى[] علوم نظامى]ريز ريز کردن ، بريدن ، جدا کردن ، شکستن
chopfallen :: (=chapfallen)
chopine :: نوعی كفش پاشنه بلند
chopper :: ساطور
chopper(2) :: ساطور، تبر، هلی كوپتر
choppy :: پرشكاف ، (درمورد دریا) اندكی متلاطم ، (مج .) متغیرودستخوش تغییر وتبدیل 
chops :: (تش .) ارواره ، دهان ، لب ولوچه 
chopsticks :: میله هاى عاج یا چوبی كه چینی ها براى خوردن برنج از ان استفاده میكنند
chopsuey :: نوعی غذاى چینی 
choral :: وابسته بدسته سرودخوانان ، وابسته به اواز دسته جمعی 
chorale :: (=choral) دسته سرایندگان ، مجموعه خوانندگان 
chord :: عصب ، ریسمان ، (هن .) وتر، قوس ، زه ، تار
chord(2) :: وتر[کامپيوتر]وتر[علوم مهندسى]وتر[هواپيمايى]وتر[معمارى]عصب ، ريسمان ،( هن ).وتر، قوس ، زه ، تار، سيم
chord(3) :: وتر، سیم ، ریسمان 
chore :: كارهاى عادى و روزمره ، كار مشكل ، كارسخت وطاقت فرسا
chorea :: (طب ) داء الرقص ، تشنج مخصوص 
choreograph :: طرح رقص یا بالت را ریختن ، درحال رقص یا بالت بودن 
choreography :: رقص ارایی ، هنررقص ، رقص مخصوصا درتئاتر وغیره 
choric :: وابسته بدسته خوانندگان 
chorister :: اوازه خوان جزو دسته خوانندگان 
chorographic :: وابسته بنقشه بردارى جغرافیایی از ناحیه اى
chorography :: نقشه بردارى وتوضیح وضع جغرافیایی ناحیه اى
chortle :: صداى خورخور یاخنده ، سرود وتسبیح خواندن ، مناجات كردن ، صداى خرخركردن ، صدایخرناس كردن ، خندیدن 
chorus :: هم سرایان ، هم سرایی كردن ، دسته خوانندگان ، نغمه سرایان هم اهنگ 
chorus girl :: زن جوانی كه دریك دسته كر میخواند
chough :: (ج .ش .) زغن (از جنس pyrrhocorax )
chow :: (ز.ع .)غذا، خوراكی ، سگ خپله 
chow mein :: نوعی غذاى چینی 
chowder :: نوعی ابگوشت 
chrestomathy :: قطعات منتخب ، قطعات برگزیده (براى نواموزان زبان بیگانه )، منتخبات 
chrism :: روغن امیخته بابلسان ، مرهم ، تدهین 
christen :: نام گذارى كردن (هنگام تعمید)، تعمید دادن 
christendom :: مسیحیت ، عالم مسیحیت ، جامعه مسیحیت 
christening :: مراسم تعمید ونامگذارى بچه 
christian era :: مبدائتاریخ كشورهاى مسیحی كه از زمان تولد مسیح اغاز میگردد
christian name :: نام اول شخص 
christianization :: عیسوى سازى، گرایش به مسیحیت 
christlike :: مسیح وار
christly :: مسیح وار، شایسته مسیح ، مربوط به مسیح 
christmas :: عیدمیلاد مسیح ، عید نوئل 
christmastide :: ایام كریسمس 
christology :: مبحث مسیح شناسی 
chroma :: مشخصه هاى رنگى[کامپيوتر]فام[روانشناسى]رنگينى[الکترونيک]
chroma(2) :: مشخصه هاى رنگى[کامپيوتر]فام[روانشناسى]رنگينى[الکترونيک]
chroma oscillator :: اوسيلاتور رنگ[الکترونيک]
chroma-control :: پيچ رنگ[الکترونيک]
chromatic :: رنگی ، پر رنگ ، تصادفی ، اتفاقی 
chromaticity :: فام مايه[روانشناسى]رنگينى[الکترونيک]رنگين ، رنگى ، نوع ، رنگ پذيرى
chromatics :: علم رنگ شناسی 
chromatographic :: وابسته برنگ نگارى، رنگ نگار
chromatography :: رنگ نگارى، جدا كردن عناصر رنگی از هم 
chromatolysis :: تجزیه وتحلیل مواد رنگی سلول 
chromaton :: کروماتون ، کروماترون[الکترونيک]
chromatophil :: رنگ پذیر، باسانی رنگ شونده ، رنگ دوست 
chromatron :: کروماترون ، کروماتون[الکترونيک]
chrome :: رنگ دانه كرومیوم ، رنگ زرد فرنگی ، اب ورشو
chromic acid cell :: پيل بيکرومات[الکترونيک]
chrominance :: رنگ تابى[الکترونيک]
chrominance amplifier :: فزون ساز رنگ تابى[الکترونيک]
chrominance channel :: کانال رنگ تابى[الکترونيک]
chrominance signal :: پيام رنگ تابى[الکترونيک]
chromite :: كرومیت ، نمك اسید كرومیوم 
chromium :: كرومیوم ، كروم ، فلزى سخت وخاكسترى رنگ 
chromogen :: دانههاى رنگیگیاهان ، رنگ پذیرى گیاهان ، رنگ زا
chromolithograph :: عكس رنگی كه بوسیله چاپ سنگی تهیه میشود
chromophil :: رنگ پذیر، باسانی رنگ شونده ، رنگ دوست 
chromophore :: گروه رنگی ملكول ، عامل رنگی ملكول 
chromoplast :: رنگ دیسه
chromoplast(2) :: یاخته رنگی كه حاوى رنگ قرمز یا زرد میباشد
chronic :: دیرینه ، مزمن ، سخت ، شدید، گرانرو
chronicle :: شرح وقایع بترتیب تاریخ ، تاریخچه 
chronogram :: ماده تاریخ ، نشان دادن سنوات تاریخی 
chronograph :: گاه سنج ، الت سنجش فواصل زمانی 
chronologic :: بترتیب تاریخی ، داراى تسلسل تاریخی ، داراى ربط زمانی 
chronological :: بترتیب تاریخی ، داراى تسلسل تاریخ ، داراى ربط زمانی 
chronological(2) :: ترتیب زمانی وقوع 
chronology :: شرح وقایع بترتیب زمانی 
chronology(2) :: علم ترتیب تاریخ ، گاه شناسی ، تاریخ شمارى، جدول یا شرح وقایع یاتاریخهاى وابستهبانها
chronometer :: زمان سنج ، گاه شمار، كرونومتر، وقت نگار، گاه نگار
chronometry :: گاه شمارى، وقت سنجی بطریق علمی ، علم قیاس زمان 
chronoscope :: زمانسنج ، گاه شمار، لحظه شمار
chrysalis :: (=chrysalid) شفیره حشرات ، جوانه ، شكوفه ، جنین 
chrysanthemum :: گل داودى، میناى طلایی 
chrysolite :: (مع .) زبرجدسبز، یاقوت سبز، الیوین 
chrysoprase :: (مع .) یكجور یاقوت زرد، عقیق سبز
chthonian :: ساكن زیرزمین ، درونزمین ، وابسته به خدایان وارواح عالم اسفل 
chthonic :: ساكن زیرزمین ، درونزمین ، وابسته به خدایان وارواح عالم اسفل 
chubbiness :: خپله بودن ، گوشتالویی 
chubby :: خپله ، چاق ، گوشتالو، پهن رخسار
chuck :: گیرهاى كه مته را در ماشین نگه میدارد، مرغك ، عزیزم ، جانم ، (ز.ع .انگلیس )جوجهمرغتكان ، صدایی كه براى راندن حیوان بكار میرود
chuck wagon :: واگن اشپزخانه و وسایل اشپزى ترن 
chuckhole :: دست انداز یا جاى چرخ درجاده 
chuckle :: بادهان بسته خندیدن ، پیش خود خندیدن 
chucklehead :: ادم كله گنده ، ادم كودن 
chuff :: دهاتی ، بی تربیت ، روستامنش 
chuffy :: چاق وچله ، كوتوله وچاق (مثل خوك )، ترشرو، عبوس 
chug :: صداى لوكوموتیو، صداى انفجارى كه گاهی از ماشین شنیده میشود
chum :: هم اطاق ، دوست ، صمیمی ، رفیق بودن ، باهم زندگی كردن 
chummy :: صمیمی ، خوش مشرب ، یار
chunk :: تكه بزرگ یا كلفت وكوتاه (درمورد سنگ ویخ وچوب )، (مج .) كنده ، مقدار قابل توجه 
chunk(2) :: توده(ای) 
chunking along :: عملکرد يک برنامه طويل الاجرا و قابل اطمينان[کامپيوتر]
chunky :: خپله وچاق 
church :: كلیسا، كلیسایی ، دركلیسامراسم مذهبی بجا اوردن 
churchliness :: علاقمندى بكلیسا
churchly :: مربوط بهكلیسا، مذهبی 
churchman :: كشیش ، نگهبانكلیسا، عضو كلیسا
churchyard :: حصار كلیسا، حیاط كلیسا
churl :: دهاتی ، ادم خشن و زمخت ، بی تربیت ، روستایی 
churn :: بوسیله اسباب گردنده (مثل چرخ ) جلو رفتن ، بافعالیت فكرى چیزى بوجود اوردن ، كره سازى، دائما وشدیدا چیزى را تكان دادن وبهم زدن 
churr :: صداى كبك وكودك شیرخوار وغیره 
chute :: شیب تند رودخانه ، ناودان یا مجراى سرازیر، مخفف كلمه پاراشوت ، (مج .) سقوط، انحطاط، زوال 
chutney :: یك نوع ترشی با ادویه ، یكنوع چاشنی غذا
chylaceous :: شبیه كیلوس ، شیره مانند، قیلوس وار
ci devant :: پیشین ، سابق ، متعلق بدوره سابق ، منسوخ 
ciborium :: قبه ، اسمانه ، قدح یا ظرف 
cicala :: (=cicada) ملخ ، زنجره 
cicatricle :: داغ ، نشان ، محل زخم 
cicatrix :: جاى زخم ، اثر زخم ، داغ ، نشان ، داغه 
cicatrize :: گوشت نو بالا اوردن ، جاى زخم باقی گذاردن 
cicerone :: راهنما، بلد
cider :: شراب سیب ، شربت سیب ، اب سیب 
cigar :: سیگار، سیگار برگ 
cigarette :: (=cigaret) سیگارت ، سیگار
ciliary :: مژگانی ، مویی ، مودار
ciliate :: مودار، ریشه دار، مژگان دار، مژه دار
ciliolate :: مژك دار، تاژك دار، مویچهدار
ciliolated :: مودار، ریشه دار، مژگان دار، مژه دار
cilium :: مژه ، تاژك ، مویچه ، پر
cim :: Computer Input Microfilm، تکنولوژى که مستلزم بکارگيرى يک دستگاه ورودى براى خواندن مستقيم محتويات ميکروفيلم به داخل کامپيوتر مى باشد Computer Integrated Manufacturing کارخانه کاملا "اتوماتيک[کامپيوتر]
cimex :: (ج .ش .) ساس ، سرخك ، خانواده ساس وسرخك 
cimmerian :: افراد كشور ظلمات ، ظلمانی ، تاریك 
cinch :: كارى كه با سهولت انجام شود، تنگ یا كمربند(به اسب ) بستن ، محكم بستن 
cincture :: كمربند، احاطه ، حلقه ، محوطه ، احاطه كردن ، كمرچیزى را بستن 
cinder :: زغال نیم سوز، خاكستر، خاكستر كردن 
cindery :: خاكسترى
cinema :: سینما
cinematic :: سینمایی 
cinematograph :: اپارات فیلم ، دوبین فیلم بردارى، سینما
cinematography :: هنر فیلمبردارى
cinemobile :: فیلم خودرو
cinereous :: خاكسترى رنگ ، خاكستروار
cingulate :: داراى كمربند، كمر بندى
cingulum :: كمربند، خط رنگی ومارپیچ 
cinnabar :: شنگرف ، شنجرف ، سولفور سیماب 
cinnamon :: (گ .ش )دارچین ، رنگ زرد سبز
cinque :: پنج (دربازى)، عدد پنج 
cinquecento :: قرن شانزدهم (مخصوصا دوره رنسانس و یا تجدد ادبی و هنرى ایتالیا)
cipher :: رمز 
cipher(2) :: سر ، سرى کردن ، رمز[کامپيوتر]رمز ، مجموعه حروف و اعدادى که مامورين سياسى براى ارتباط سرى با کشور خود از انها استفاده مى کنند و درک مفاهيمشان بدون در دست داشتن کليد ممکن نيست[حقوق]رمز ، صفر زنى ، رمز کردن[علوم نظامى]عدد صفر، رمز، حروف يا مهر رمزى ، حساب کردن( بارقام)، صفر گذاردن ، برمزدراوردن ، صدر، سر، سرى کردن
cipher(3) :: عدد صفر، رمز، حروف یا مهر رمزى، حساب كردن (بارقام )، صفر گذاردن ، برمزدراوردن 
cips :: [Society --> Canadian Information Processingکامپيوتر]
circa :: درحدود، دراطراف ، تقریبا
circinate :: قوسی ، پرگارى، تاشده ، چین دار
circle :: دایره ، محیط دایره ، محفل ، حوزه ، قلمرو، دورزدن ، مدور ساختن ، دور(چیزى را)گرفتن ، احاطه كردن 
circler :: دوار، عضو محفل 
circlet :: دایره كوچك ، حلقه زریاگوهر، انگشترى، تشكیل دایره كوچك دادن ، دایرهوارحركت كردن 
circuit :: (حق .) حوزه قضایی یك قاضی ، دور، دوره ، گردش ، جریان ، حوزه ، مدار، اتحادیه ، كنفرانس ، دورچیزى گشتن ، درمدارى سفر كردن ، احاطه كردن 
circuit(2) :: مدار
circuit(3) :: مدار[کامپيوتر]دايره[تربيت بدنى]مدار جريان ، اتصال الکتريکى ، مسير گردش[علوم مهندسى]حوزه صلاحيت دادگاه ، حوزه قضائى[حقوق]پيست اتومبيلرانى ، پيست اسبدوانى[ورزشى]مدار[هواپيمايى]مدار ، جريان الکتريکى ، مسير[علوم نظامى]مدار ، مسير[عمران]مدار[روانشناسى]مدار[الکترونيک(]حق ).حوزه قضايى يک قاضى ، دور، دوره ، گردش ، جريان ، حوزه ، مدار، اتحاديه ، کنفرانس ، دورچيزى گشتن ، درمدارى سفر کردن ، احاطه کردن
circuit board :: برد مدار ، تخته مدار[کامپيوتر]تخته مدار
circuit board(2) :: تخته مدار
circuit breaker :: سويچى براى قطع جريان[هواپيمايى]برق شکن[معمارى]مدارشکن[الکترونيک]
circuit capacity :: ظرفيت مدار[کامپيوتر]
circuit card :: کارت مدار[کامپيوتر]کارت مدار
circuit card(2) :: كارتمدار
circuit closer :: مداربند[الکترونيک]
circuit family :: خانواده مدارى
circuit switching :: راه گزينى مدارى ، مدارگزينى ، انتخاب مدار[کامپيوتر]راه گزينى مدارى ، مدارگزينى
circuit switching(2) :: راه گزینی مدارى، مدارگزینی 
circuit voltage :: ولتاژ مدار[الکترونيک]
circuitry :: شدت جریان برق ، اجزاء تركیب كننده جریان برق 
circuitry(2) :: مدارات 
circuitry(3) :: مدارات[کامپيوتر]مدار بندى ، مداربندى کردن ، ترتيب مدارها[علوم نظامى]مدارات ، شدت جريان برق ، اجزاء ترکيب کننده جريان برق
circuity :: پیرامون ، محیط، حوزه ، غیر مستقیم ، مدار حركت 
circular :: دایرهاى، مدور، بخشنامه 
circular(2) :: مدور 
circular(3) :: مدور، مستدیر، دایره وار، بخشنامه 
circular list :: ليست دايره اى ، ليست مدور ، ليست حلقوى[کامپيوتر]ليست دايره اى
circular list(2) :: لیست دایرهاى
circular loom :: ناى عايق[الکترونيک]
circular mil :: مساحت دايره اى به قطر يک ميل[هواپيمايى]ميل مدور[الکترونيک]
circular mil-foot :: پا - ميل مدور[الکترونيک]
circular reference :: ارجاع چرخشى[کامپيوتر]
circular scanning :: مراقبت دايره اى منطقه ، تجسس و مراقبت دايره اى[علوم نظامى]تقطيع مدور[الکترونيک]
circular shift :: تغيير مکان دايره اى ، شبفت مدور ، تغيير مکان حلقوى[کامپيوتر]تغيير مکان دايره اى
circular shift(2) :: تغییر مكان دایرهاى
circularize :: بخشنامه صادركردن ، پرسش نامه فرستادن 
circulate :: بخشنامه كردن ، بدورمحور گشتن ، منتشر شدن 
circulate(2) :: گردش كردن ، به گردش در اوردن 
circulating storage :: انباره گردشی 
circulation :: گردش ، تیراژ
circulation(2) :: گردش ، دوران ، انتشار، جریان ، دوران خون ، رواج ، پول رایج ، تیراژ(روزنامهیامجله )
circulation of a vector :: چرخه بردار[الکترونيک]
circulation of electrolyte :: جريان الکتروليت[الکترونيک]
circumambient :: احاطهكننده ، محیط، دورگردیدن ، گردنده بدور
circumference :: پیرامون ، محیط
circumference(2) :: محیط، محیط دایره ، پیرامون 
circumferential :: پیرامونی 
circumferential(2) :: پیرامونی ، جنبی 
circumfluent :: جارى شونده دراطراف ، احاطه كننده 
circumfuse :: باطراف منتشر كردن ، منتشر شدن ، گسترش یافتن 
circumlocution :: طول وتفصیل در كلام ، بیان غیر مستقیم 
circumlunar :: دراطراف ماه 
circumnavigate :: دورتادورگیتی یا اقلیمی كشتی رانی كردن ، زمین را دورزدن ، پیرامون پیمودن 
circumscription :: تعریف ، محدودیت ، انحصار، فضایامحیط محدود ومشخص شده 
circumspect :: بااحتیاط، ملاحظه كار، مال اندیش ، باتدبیر
circumspection :: احتیاط
circumstance :: چگونگی ، شرح ، تفصیل ، رویداد، امر، پیشامد، (درجمع ) شرایط محیط، اهمیت 
circumstantial :: تصادفی ، مربوط به موقعیت 
circumstantial evidence :: (حق .) اماره ، اماره اتفاقی 
circumstantiality :: حالت وكیفیت ، جزئیات ، كیفیات 
circumstantiate :: (حق .) امارات لازمه را تهیه كردن ، قرائن وامارت را بدست اوردن ، وارد جزئیات شدن 
circumvallate :: باسنگریابارو محصور شده ، سنگربندى كردن 
circumvent :: باحیله پیش دستی كردن ، گیر انداختن 
circumvolution :: دورزنی ، دورگردى، گردش ، حركت پیچاپیچ 
circus :: سیرك ، چالگاه 
cirhose :: (=cirrate) مژهدار، تاژك دار، مضرس ، دندانه دار
cirque :: دایره كوچك ، میدان كوچك ، سیرك ، چالگاه 
cirrate :: (ج .ش .) مضرس ، داراى زائده و ضمیمه ، دندانهدار
cirrocumulus :: قطعات ابرهاى كوچك وسفیدى كه در ارتفاعات زیاد قرار دارد
cirrose :: (=cirrate) مژهدار، تاژك دار، مضرس ، دندانه دار
cirrostratus :: یك طبقه سفید رنگ ویكنواخت از ابر طرهاى
cirrous :: داراى چین وشكن ، داراى اویز
cirrus :: ابرطرهاى، (گ .ش .) پیچك (tendril) (ج .ش .) اویز، ضمیمه ، مژه ، تاژك 
cirvis :: دستورات مخابراتى که براى گزارش مشاهدات اطلاعاتى تهيه مى شوند[علوم نظامى]
cisc :: کامپيوتر مجموعه دستورالعمل هاى پيچيده[کامپيوتر]
cislunar :: واقع بین زمین وماه ، واقع در جو قمر
cistern :: اب انبار، مخزن اب ، قدح بزرگ مسی ، منبع 
citable :: قابل نقل قول ، قابل ذكر
citadel :: ارك ، دژ، قلعه نظامی ، سنگر
citation :: ذكر، نقل قول ، (حق .) احضار، احضار به بازپرسی ، (نظ.) تقدیرازخدمات ، تقدیررسمی 
cite :: ذكر كردن ، اتخاذ سند كردن ، گفتن 
cithara :: (مو.) یكنوع الت موسیقی قدیمی 
cithern :: (مو.) گیتار، سه تار
cithren :: (مو.) گیتار، سه تار
citied :: شبیه شهر، واقع شده در شهر
citizen :: تابع ، رعیت ، تبعه یك كشور، شهروند
citizenry :: شهروندان ، ساكنین ، مردم ، تبعیت 
citizenship :: شهروندان ، ساكنین ، مردم ، تبعیت 
citrate :: سیترات ، نمك اسید سیتریك 
citric acid :: اسیدسیتریك ، جوهرلیموترش 
citriculture :: كاشتن مركبات مانند لیمو وپرتقال وغیره 
citrus :: (pl.citus & citruses) (گ .ش .) مركبات ، خانواده مركبات 
cittern :: (مو.) گیتار، سه تار
ciu :: [ --> Computer Interface Unitکامپيوتر]
civi rights :: حقوق وامتیازات مدنی (اشخاص )
civic :: شهرى، كشورى، اجتماعی ، مدنی 
civics :: علوم مدنی ، تعلیمات مدنی 
civil :: غیرنظامی ، مدنی 
civil defense :: دفاع غیر نظامی 
civil engineer :: مهندس راه وساختمان 
civil service :: خدمات كشورى (غیر نظامی )، خدمات اجتماعی 
civil war :: جنگ داخلی 
civilian :: شخص غیر نظامی ، غیر نظامی 
civility :: نزاكت ، نجابت ورفتار خوب ، تربیت 
civilization :: تمدن ، مدنیت ، انسانیت 
clachan :: دهكده كوچك كوهستانی 
clack :: صداى بهم خوردن دوتخته یا چیز دیگر، تق تق 
clad :: (بازگشت شود به clothe ) ملبس ، مزین 
cladding :: روكش فلزى، اب فلزى
cladding(2) :: واسطه شفافى که هسته يک فيبر نورى را احاطه مى کند ، دومين لايه واحد فيبر نورى[کامپيوتر]روکشى که روى سطح مواد قرارگرفته و معمولا با انها پيوند ايجاد ميکند[هواپيمايى]روکار ، پوشش[معمارى]روکش فلزى ، اب فلزى
claim :: ادعا، دعوى، مطالبه ، ادعا كردن 
claimable :: قابل ادعا، قابل مطالبه 
claimant :: مدعی ، مطالبه كننده 
clairvoyant :: روشن بین ، نهان بین 
clam :: حلزون دوكپهاى یا صدف خوراكی از جنس pecten، گوشت صدف ، بچنگالگرفتن ، محكم گرفتن 
clambake :: پیكنیك ، اجتماعی درخارج 
clamber :: بادست وپا بالارفتن ، بسختی بالارفتن 
clammy :: تروچسبناك ، سرد ومرطوب ، اهسته رو، بی حرارت 
clamor :: (=clamour) بانگ ، غوغا، سروصدا، غریو كشیدن ، مصرانه تقاضا كردن 
clamorous :: مصر، خروشان ، پرخروش ، جیغ ودادكن ، پرسروصدا
clamour :: (=clamor) بانگ ، غوغا، سروصدا، غریو كشیدن ، مصرانه تقاضا كردن 
clamp :: بند، گیره ، انبرك ، باگیره نگاهداشتن ، با قید ومنگنه محكم بستن 
clamping circuit :: مدار محدودکننده[الکترونيک]
clan :: خاندان ، خانواده ، طایفه ، قبیله ، دسته 
clang :: صداى جرنگ جرنگ ، صداى شیپور، صداى بهم خوردن اسلحه ، صدا كردن 
clangor :: (=clangour) جرنگ جرنگ ، طنین ناقوس ها
clangour :: (=clangor) جرنگ جرنگ ، طنین ناقوس ها
clank :: چكاچاك (صداى زنجیر)، چكاچاك كردن 
clannish :: داراى تعصب قبیلهاى، پیوستگی ایلی 
clansman :: عضو خانواده ، عضوقبیله یا طایفه 
clap :: كف زدن ، صداى دست زدن ، ترق تراق ، صداى ناگهانی 
clap board, clapper board, clapstick board; claquette :: تخته نشان
clapboard :: قطعات چوب كه به مصرف روكوبی میرسد، توفال سقف 
clapper :: زبانه زنگ ، كف زننده 
clapper boy :: نشانزن
clapperclaw :: چنگ زدن ، پنجول زدن ، بدزبانی كردن 
claptrap :: سخنی كه براى ستایش دیگران بگویند
claret :: نوعی شراب قرمز، رنگ قرمز مایل بارغوانی 
clarifier :: واضح كننده 
clarify :: روشن كردن ، واضح كردن ، توضیح دادن 
clarinet :: (=clarionet) (مو.) قرهنی ، كلارینت 
clark (standard) cell :: پيل استاندارد کلارک[الکترونيک]
clash :: برخورد، تصادم ، تصادم شدید كردن 
clasp :: گیره قزن قفلی ، جفت چپراست ، قلاب ، دراغوش گرفتن ، بستن 
clasp knife :: چاقوى ضامن دار
class :: درجه 
class(2) :: رده 
class(3) :: رده ، طبقه[کامپيوتر]رده[زيست شناسى]طبقه[شيمى]طبقه[فقهى]رديف ، طبقه ، گروه وزنى ، ورزشکار ممتاز[ورزشى]طبقه ، دسته[بازرگانى]رده ، طبقه ، دسته[معمارى]طبقه ، دانشپايه ، کلاس[روانشناسى]طبقه ، قشر ، کلاس[اقتصاد]کلاس ، دسته ، طبقه ، زمره ، جور، نوع ، طبقه بندى کردن ، رده ، هماموزگان ، رسته ، گروه
class(4) :: كلاس ، دسته ، طبقه ، زمره ، جور، نوع ، طبقه بندى كردن ، رده ، هماموزگان ، رسته ، گروه 
class a amplifier :: فزون ساز درجه ا[الکترونيک]
class ab amplifier :: فزون ساز درجه ا ب[الکترونيک]
class b amplifier :: فزون ساز درجه ب[الکترونيک]
class c amplifier :: فزون ساز درجه سى[الکترونيک]
class conscious :: داراى حساسیت وتعصب نسبت بطبقه اجتماعی خود
classe :: رده، طبقه
classic :: مطابق بهترین نمونه ، ادبیات باستانی یونان و روم ، باستانی ، مربوط به نویسندگانقدیم لاتین ویونان 
classical :: ردهاى، كلاسیك 
classical(2) :: وابستهبه ادبیات باستانی (یونان وروم )، پیرو سبكهاى باستانی 
classical system :: دستگاه کلاسيک[الکترونيک]
classicism :: سبك باستانی (در ادبیات وهنر)، پیروى از سبك هاى یونان وروم 
classicist :: دانشمند ادبیات باستانی وپیرو سبك هاى باستانی (یونان وروم )
classicize :: درزمره ادبیات باستانی (یونان وروم ) در اوردن ، از سبك ادبی باستانی پیروى كردن 
classifiable :: قابل طبقه بندى
classification :: رده بندی 
classification(2) :: رده بندی، طبقه بندی
classify :: طبقه بندى کردن[کامپيوتر]دسته بندى کردن ، طبقه بندى کردن[علوم مهندسى]طبقه بندى کردن ، تنظيم کردن[علوم نظامى]رده بندى کردن ، دسته بندى کردن ، طبقه بندى کردن
classmate :: همكلاس ، هماموز
classroom :: اموزگاه ، كلاس درس 
classy :: ارشد، درجه یك 
clastic :: جدا شونده ، تقسیم شونده 
clatter :: جغ جغ یا تلق تلق كردن ، صداى بهم خوردن اشیایی مثل بشقاب 
claudication :: لنگی ، شلی (shali)
clause :: بند، ماده 
clause(2) :: شرط، ماده ، عهد، بند، جزء، قضیه ، جزئی از جمله 
claustral :: شبیه حجره ، صومعه نشین ، وابسته بدیر یاصومعه 
claustrophobia :: تنگناترس ، (طب ) مرض ترس از فضاى تنگ ومحصور
clavate :: چماقی ، پیازى شكل 
claver :: گفتار بیهوده ، وراجی ، پشت سركسی پچ پچ كردن ، وراجی كردن 
clavicorn :: داراى شاخ یا شاخك هاى چماقی شكل 
clavier :: ردیف جا انگشتی ، ردیف مضراب 
claviform :: بشكل چماق یا گرز
claw :: چنگ ، پنجه ، سرپنجه جانوران ، ناخن ، چنگال ، پنجهاى شكل ، چنگ زدن 
claw hammer :: چكش دوشاخ ، چكش میخ كش 
claw hatchet :: تبر چنگال دار
clay :: خاك رس ، رس ، گل ، خاك كوزه گرى، سفال 
claybank :: اسب زرد رنگ 
clayish :: مثل خاك رس یا سفال 
claypan :: ظرف سفالین 
clean :: پاك ، پاكیزه ، تمیز، نظیف ، طاهر، عفیف ، تمیزكردن ، پاك كردن ، درست كردن ، زدودن 
clean cut :: روشن ، صریح ، مشخص ، واضح 
clean limbed :: اراسته ، پاكیزه 
clean up :: عمل تمیز كردن وپاك كردن ، تصفیه 
cleanhanded :: بی گناه ، بی تقصیر، دست ودل پاك 
cleanse :: پاك كردن ، تمیز كردن (بمعانی clean vt.& vi.مراجعه شود)، تطهیركردن ، تبرئه كردن 
cleanser :: وسیله یا ماده تمیز كننده 
clear :: (adj.):اشكار، زلال ، صاف ، صریح ، واضح ، (vt.& vi.) :روشن كردن ، واضح كردن ، توضیحدادن ، صاف كردن ، تبرئه كردن ، فهماندن 
clear(2) :: پاک کردن 
clear(3) :: واضح ، شفاف ، روشن ، زدودن ، کليد پاک کردن صفحه نمايش ، تغيير محتوى يک خانه حافظه[کامپيوتر]نص ، صريح[فقهى]ترخيص کردن[تجارت خارجى]خالص کردن ، روشن کردن ، صاف کردن شفاف کردن[علوم مهندسى]تبرئه کردن ، از گمرک در اوردن[حقوق]دور کردن توپ از دروازه ، ضربه بلند دور کردن توپ از سبد [ بسکتبال ] دفع توپ از حوالى دروازه [ فوتبال ] دور کردن گوى از نزديک دروازه[ورزشى]ترخيص کردن از گمرک ، تسويه کردن[بازرگانى]مجاز کردن يک سخت افزار براى استفاده[هواپيمايى]بطور واضح ، درست ، جدا[معمارى]واضح ، روشن ، رفع خطر ، صاف ، پيام کشف روشن کردن ، پاک کردن[علوم نظامى:)adj.(]اشکار، زلال ، صاف ، صريح ، واضح ، شفاف ، زدودن ، ترخيص کردن ، :)vt.& vi.( روشن کردن ، واضح کردن ، توضيح دادن ، صاف کردن ، تبرئه کردن ، فهماندن
clear(4) :: واضح ، شفاف ، زدودن ، ترخیص كردن 
clear eyed :: پاك نظر، بصیر
clear to send :: ترخيص به ارسال[کامپيوتر]
clearance :: اختیار، اجازه ، زدودگی ، ترخیص 
clearance(2) :: برداشتن مانع ، گواهینامه یاكاغذ دال بر پاكی و بیعیبی ، ترخیص كالا از گمرك 
clearance interval :: زمان تخلیه (تقاطع)
clearance space :: چاک[الکترونيک]
clearheaded :: با ذكاوت ، بافهم 
clearing :: تعويض اطلاعات در يک ثبات يا خانه حافظه يا واحد ذخيره با صفر يا جاى خالى پاک کردن متن و يا تصاوير گرافيکى روى صفحه نمايش[کامپيوتر]تهاتر بانکى ، تسويه ، تبرئه[حقوق]بوته کنى ، سترده ، تسطيح[معمارى]جمع کردن ، پاک کردن ، تخليه محل تخليه بيماران[علوم نظامى]نقل وانتقال بانکى ، تسويه ، تسطيح ، مکان مسطح
clearing(2) :: نقل وانتقال بانكی ، تسویه ، تسطیح ، مكان مسطح 
clearinghouse :: سازمانی كه چكهاى بانكهاى مختلف را دران مبادله میكنند، موسسه تهاترى لندن ، انبار
cleat :: گل ميخ کفش ، بستن طناب به ميله قايق[ورزشى]گوه ، گيره[معمارى]موت شاخى ، موت دو شاخ [ دريايى[] علوم نظامى]عايق انگليسى[الکترونيک]ميخ ته کفشهاى ورزشى ، گوه ، گيره ، باگوه و گيره محکم کردن
cleat(2) :: میخ ته كفشهاى ورزشی ، گوه ، گیره ، باگوه و گیره محكم كردن 
cleat knob :: دگمه انگليسى[الکترونيک]
cleavable :: رخ پذیر، قابل شكافته شدن ، قابل ورقه ورقه شدن 
cleavage :: رخ ، عمل شكافتن ، ورقه ورقه شدگی ، شكافتگی ، تقسیم 
cleave :: شكافتن ، جدا كردن ، شكستن ، ورامدن ، چسبیدن ، پیوستن ، تقسیم شدن ، شكافتن سلول 
cleaver :: ساطور، شكافنده 
cleck :: ازتخم در اوردن ، تخم گذاشتن 
cleek :: چوگان سراهنی (درگلف )، قلاب بزرگ ، چنگك بزرگ ، كلاچ ، ربایش ، عمل گرفتنوربودن ، (درجمع )، سایه 
clef :: (مو.) كلید، مفتاح 
cleft :: شكاف ، ترك ، چنگال ، شكاف دار، ترك خورده 
clematis :: (گ .ش .) شقایق پیچ ، قلماتیس ، فل بهار
clemency :: بخشایندگی ، رحم ، اعتدال عناصر
clement :: بخشاینده ، رئوف ، رحیم ، مهربان ، رحمان ، ملایم 
clepe :: كسی را به اسم صدا كردن ، داد زدن 
clergy :: مردروحانی ، كاتوزى، روحانیون ، دین یار
clergyman :: كشیش ، روحانی 
clerical :: دفترى، وابسته به روحانیون 
clericalism :: سیاست واصول واعمال روحانیون ، وابستگی به روحانیت 
clerk :: منشی ، دفتردار، كارمند دفترى، فروشنده مغازه 
clerk(2) :: منشی ، متصدى، كارمند دفترى
clerkly :: وابسته به كشیش ، فاضلانه ، ادیبانه 
clever :: ناقلا، زرنگ ، زیرك ، باهوش ، با استعداد، چابك 
clew :: گلولهكردن ، بشكل كلاف یا گلوله نخ درامدن ، گلوله نخ ، گره ، گوى
click :: تیك ، صداى مختصر، صداى حاصله از خوردن سم اسب بزمین ، صدا كردن 
click(2) :: فرايند فشار دکمه دستگاه MOUSE تلنگر زدن[کامپيوتر]ضربه زدن ، زنگ خوردن ، تيک تيک کردن قلاب يا ضامن در دستگاههاى زمان سنجى[علوم مهندسى]گير کردن قرقره ماهيگيرى[ورزشى]تيک ، صداى مختصر، صداى حاصله از خوردن سم اسب بزمين ، صدا کردن
click(3) :: فشار دادن 
click art :: صفحه اى از اشکال و تصاوير که اماده بريده شدن هستند تا در اسناد کامپيوترى مورد استفاده قرار گيرند[کامپيوتر]
clicking :: فشار دادن دکمه بالاى دستگاه ماوس[ --> cut and paste کامپيوتر]
client :: ايستگاه پردازشگر ، مشترى[کامپيوتر]موکل[فقهى]موکل ، مشترى[حقوق]درمان جو[روانشناسى]موکل ، مشترى ، ارباب رجوع
client(2) :: کارخواه 
client(3) :: موكل ، مشترى، ارباب رجوع 
client based application :: برنامه کاربردى ايستگاه پردازشگر[کامپيوتر]
client server network :: شبکه خدمتگزار - مشترى[کامپيوتر]
clientele :: ارباب رجوع ، مشتریان ، پیروان ، موكلین 
cliff hanger :: مطلب یا داستان جالب 
clift :: شكاف ، ترك ، چنگال ، شكاف دار، ترك خورده 
climacteric :: بحرانی ، دوران یائسگی زن 
climactic :: اوجی ، باوج رسیده 
climate :: اب وهوا
climatic :: مربوط به اب وهوا
climatological :: مربوط به اب وهوا شناسی 
climatologist :: متخصص اب وهوا
climatology :: اب وهوا شناسی ، اقلیم شناسی 
climax :: اوج ، راس ، قله ، منتها درجه ، باوج رسیدن 
climb :: بالارفتن ، صعود كردن ، ترقی كردن 
climber :: بالارونده ، گیاه نیلوفرى یا بالارو
climber(2) :: پوست يا چرم زير اسکى تا در هنگام صعود بعقب ليز نخورد ، کوهنورد[ورزشى]رکاب[الکترونيک]بالارونده ، گياه نيلوفرى يا بالارو
clime :: سرزمین ، اب وهوا
clinch :: محكمكردن ، ثابت كردن ، پرچ كردن ، قاطع ساختن ، گروه ، پرچ بودن (مثل سرمیخ )
clincher :: متمسك شونده ، قیچی كننده ، قاطع 
cling :: صداى جرنگ (مثل صداى افتادن پول خرد) چسبیدن ، پیوستن ، (مج .) وفادار بودن 
clinic :: درمانگاه
clinic(2) :: درمانگاه ، بالین ، مطب ، بیمارستان 
clinical :: بال ین ی
clinical(2) :: درمانگاه ی 
clinician :: پزشك بال ین ی
clink :: جلنگ جلنگ صدا كردن ، بصدا دراوردن (شیشه )
clinker :: اجر لعابی ، اجر كاشی ، تفاله شیشه دركوره قالگرى، پوسته اهن 
clinometer :: شیب سنج (نوعی طراز ابی )
clinometric :: وابسته به شیب سنجی 
clinquant :: داراى پولك زرى، پرزرق وبرق ، پولكدار
clip :: برش 
clip(2) :: برش ، موزنی ، پشم چینی ، شانه فشنگ ، گیره كاغذ، گیره یاپنس ، چیدن ، بغل گرفتن ، محكم گرفتن 
clip(3) :: كوتاه كردن ، گیرهكاغذ
clip(4) :: مفصل کابل ، گيره ، ترمينال باطرى بست ، لوله[علوم مهندسى]سد کردن راه حريف از پشت با انداختن خود به زمين [ فوتبال امريکايى[] ورزشى]دستگيره[علوم دريايى]گيره[هواپيمايى]قلاب نوار ، بست ، شانه فشنگ ، خشاب[علوم نظامى]بست مخصوص کابل و سيم[عمران]گيره[الکترونيک]برش ، موزنى ، پشم چينى ، کوتاه کردن ، شانه فشنگ ، گيره کاغذ، گيره ياپنس ، چيدن ، بغل گرفتن ، محکم گرفتن
clip art :: هنر ارايش[کامپيوتر]
clipboard :: تخته كوچكی كه گیرهاى براى نگاه داشتن كاغذ دارد، تخته رسم گیره دار
clipboard(2) :: تخته یادداشت 
clipboard(3) :: قسمتى از حافظه کامپيوتر که به منظور ذخيره داده اى که از يک فايل يا برنامه ديگر منتقل مى شود کنار مى گذارند تخته رسم ، تخته ارايش[کامپيوتر]تخته زيردستى ، گيره زيردستى ، تخته کار[علوم نظامى]تخته کوچکى که گيره اى براى نگاه داشتن کاغذ دارد، تخته رسم گيره دار
clipper :: اسب یا كشتی تندرو، طیاره تندرو، بادپا، (درجمع ) ماشین موزنی ، قیچی باغبانی 
clipper(2) :: کليپر[کامپيوتر]اسب يا کشتى تندرو، طياره تندرو، بادپا،( درجمع )ماشين موزنى ، قيچى باغبانى
clipper (tube) :: لامپ محدودکننده[الکترونيک]
clipping :: چیدن ، تكه چیده شده ، عمل كوتاه كردن (مثل مو)، اختصار(مخصوصا از اخر)، (درجمع ) اخبارقیچی شده از روزنامه 
clipping(2) :: کوتاه کردن[کامپيوتر]سد کردن[ورزشى]چيدن ، تکه چيده شده ، عمل کوتاه کردن( مثل مو)، اختصار(مخصوصا از اخر)،( درجمع )اخبارقيچى شده از روزنامه
clipping circuit :: مداركوتاه كننده 
cliquey :: وابسته به دسته یا گروه ، وابسته به جرگه 
cliquy :: وابسته به دسته یا گروه ، وابسته به جرگه 
clitoral :: (تش .) وابسته به چوچوله 
clitoric :: (تش .) وابسته به چوچوله 
clk :: clock، ساعت ، زمان سنج[کامپيوتر]
cloaca :: مجراى فاضل اب ، مستراح ، (مج .) مركز مفاسد اخلاقی 
cloak :: ردا، عبا، جبه ، خرقه ، پنهان كردن ، درلفافه پیچیدن 
cloak and dagger :: شبیه نمایشنامه پلیسی ، اسرار امیز
cloak room :: رخت كن
clobber :: پاک کردن فايل[کامپيوتر(]انگليس )خمير ياچسب سياه رنگى که با ان ترک وشکاف هاى کفش را پر ميکنند، دنده(ماشين)، لباس ، جامه ، وصله کردن ، بهم پيوستن ، زدن ، کتک زدن
cloche :: كلاه تنگ وچسبان براى خانم ها
clock :: زمان سنج ، ساعت[کامپيوتر]ساعت ورزشگاه ، زمانگيرى[ورزشى]زمان سنج ، تپش زمان سنجى ، ساعت ، سنجيدن باساعت
clock(2) :: زمانسنج ، تپش زمان سنجی ، ساعت 
clock(3) :: ساعت 
clock(4) :: ساعت (دیوارى)، سنجیدن باساعت 
clock calendar board :: تخته ساعت / تقويم[کامپيوتر]
clock frequency :: بسامد زمان سنجی 
clock generator :: مولد زمان سنجی ، ساعت زا
clock interrupt :: وقفه زمانسنجی 
clock pulse :: تپش زمان سنجی 
clock rate :: نرخ زمان سنجی 
clock signal :: علامت زمان سنجی 
clock skew :: اریب زمان سنجی 
clock speed :: سرعت ساعت[کامپيوتر]
clock stagger :: رتبه زمان سنجی 
clock track :: شیار زمان سنجی 
clocked :: با سنجش زمان 
clocked flip flop :: الاكلنگ با سنجش زمان 
clocked input :: ورودى با سنجش زمان 
clocking :: روشى براى همزمان کردن دو دستگاه فرستنده و گيرنده مخابراتى[کامپيوتر]
clocking(2) :: روشى براى همزمان کردن دو دستگاه فرستنده و گيرنده مخابراتى[کامپيوتر]
clockwise :: در جهت ساعت[کامپيوتر]مطابق گردش عقربه هاى ساعت راستگرد[علوم مهندسى]مطابق گردش عقربه ساعت ، در جهت عقربه ساعت[علوم نظامى]درجهت ساعت ، درجهت گردش عقربه هاى ساعت
clockwise(2) :: درجهت ساعت 
clockwise(3) :: درجهت گردش عقربه هاى ساعت 
clockwise rotation :: گردش براست[علوم مهندسى]گردش به راست[الکترونيک]
clockwork :: (گردش ) چرخ هاى ساعت ، منظم وخودكار
clod :: كلوخ ، خاك ، لخته ، دلمه 
clodhopper :: روستایی ، دهاتی ، (مج .) ساده ، كفش هاى زمخت سنگین 
clodpole :: (=clodpoll) كله خر، ادم كودن 
clodpoll :: (=clodpole) كله خر، ادم كودن 
clog :: (n.) :كنده ، كلوخه ، قید، پابند، ترمز، (n.vt.& vi.) :سنگین كردن ، كندكردن ، مسدودكردن ، بستن (لوله )، متراكم وانباشته كردن ، پابند
clog(2) :: زیادى پركردن ، لخته شدن 
clogged ink jet nozzles :: اشکالى که در يک چاپگر پرتاب مرکبى پيش مى ايد و مربوط به زمانى است که مرکب با هوا تماس پيدا کرده و خشک مى شود که در اينصورت در داخل و اطراف دهانک جمع شده و باعث مسدود شدن سيستم مى شود[کامپيوتر]
cloisonne :: خانه خانه ، حجره حجره 
cloister :: راهرو سرپوشیده ، اطاق یا سلول راهبان وتاركان دنیا، ایوان ، دیر، صومعه ، گوشهنشینی كردن ، درصومعه گذاشتن 
cloistral :: وابسته به صومعه ، دیر مانند
cloistress :: (=nun) راهبه 
clonal :: وابسته به تولید مثل یا ابستنی غیر جنسی 
clone :: (زیست شناسی ) تولید مثل یا ابستنی غیر جنسی (چه از راه شكفتن وچه از راه تقسیمسلولی )
clone(2) :: کپى ، ابزار همگن ، ابزار مشابه ، ابزار همزاد[کامپيوتر(]زيست شناسى )توليد مثل يا ابستنى غير جنسى( چه از راه شکفتن وچه از راه تقسيم سلولى)
cloot :: سم ، شكاف سم ، شیطان 
clop :: لنگی اسب وغیره ، صداى تلق تلق ، لنگیدن 
close :: بستن 
close(2) :: نزديک ، بستن[کامپيوتر]نزديک بهم ، نزديک شدن به فورواردها ، تغيير وضع در ايستادن[ورزشى]پرچم افراشته[علوم دريايى]نزديک به ناو ، نزديک شدن ، احاطه کردن نزديک ، بستن[علوم نظامى )n.& adj.& adv.(]جاى محصور، چهارديوارى ، محوطه ، انتها، پايان ، ايست ، توقف ، تنگ ، بن بست ، نزديک ، :)vt.& vi.( بستن ، منعقد کردن ، مسدود کردن ، محصور کردن
close corporation :: شركت یا بنگاهی كه توسط عده معدودى از افراد اداره میشود
close coupling :: جفتگرى قوى[الکترونيک]
close grain :: داراى الیاف یا بلورها ویاساختمان ظریف وبهم پیوسته 
close grained :: داراى الیاف یا بلورها ویاساختمان ظریف وبهم پیوسته 
close up :: از نزدیك ، از جلو
closed :: بسته ، مسدود[کامپيوتر]مسابقه محدود به سن يا جنس ، وضع اماتورى يا حرفه اى ، پاى جلو را نزديک خط گذاشتن [ بيس بال ] مسدود [ شمشيربازى[] ورزشى]محصور، مسدود، محرمانه ، بسته ، ممنوع الورود
closed(2) :: محصور، مسدود، محرمانه ، بسته ، ممنوع الورود
closed bus system :: سيستم گذر بسته[کامپيوتر]
closed circuit :: تصویر تلویزیونی كه علائم ان بوسیله سیم به چندگیرنده منتقل میشود، تلویزیون مداربسته 
closed circuit(2) :: مدار بسته[الکترونيک]تصوير تلويزيونى که علائم ان بوسيله سيم به چندگيرنده منتقل ميشود، تلويزيون مداربسته
closed circuit battery :: باترى با مدار بسته[الکترونيک]
closed coil armature :: ارميچر مدار بسته[الکترونيک]
closed file :: فايل بسته[کامپيوتր±]ستون بسته [ شطرنج[] ورزشى]
closed footed magnet :: اهنرباى چنبرى[الکترونيک]
closed loop :: حلقه مسدود ، حلقه بسته[کامپيوتر]حلقه بسته
closed magnetic circuit :: مدار مغناطيسى بسته[الکترونيک]
closed magnetic core :: هسته مغناطيسى بسته[الکترونيک]
closed routine :: روال بسته[کامپيوتر]
closed shop :: سيستم بسته ، سيستم بسته[کامپيوتر]قانون عضويت اجبارى در اتحاديه هاى کارگرى[حقوق]سيستم بسته ، با کارکرد انحصارى ، موسسه کارشناسى
closed shop(2) :: موسسه كارشناسی 
closed shop(3) :: سیستم بسته ، با كاركرد انحصارى
closed subroutine :: زيرروال مسدود ، زيرروال بسته[کامپيوتر]زيرروال بسته
closed subroutine(2) :: زیرروال بسته 
closed user group, cug :: گروه بسته
closet :: صندوق خانه ، پستو، گنجه ، خصوصی ، مخفی ، پنهان كردن ، نهفتن ، منزوى شدن 
closet drama :: نمایشنامه خواندنی درخانه 
closure :: بستار، بسته شدن 
closure(2) :: خاتمه ، راى كفایت مذاكرات ، عمل محصور شدن ، دریچه ، درب بطرى وغیره ، دربستن 
cloth :: پارچه ، قماش 
clothe :: پوشاندن ، اراستن 
clothes :: جامه لباس ، ملبوس ، رخت 
clothes peg :: گیره چوبی روى رجه لباس 
clothes tree :: چوب لباسی ، چنگك لباس 
clothesline :: طناب رخت شویی ، رجه 
clothespin :: گیرهاى كه با ان لباس هارا روى بند نگهمیدارند
clothier :: پوشاك فروش ، لباس فروش 
clothing :: پوشاك ، لباس 
cloture :: كفایت مذاكرات (درمجلس شورا)، راى به كفایت مذاكرات دادن 
cloud :: ابر، توده ابرومه ، توده انبوه ، تیره وگرفته ، ابرى شدن ، سایه افكن شدن 
cloud effect(s) :: جلوه(های) ابرگون
cloudburst :: رگبار
cloudless :: بی ابر، روشن 
cloudlessly :: بطور بی ابر یا روشن 
cloudlet :: ابر كوچك ، تكه ابر
cloudy :: ابرى، پوشیده از ابر، (مج .) تیره 
clout :: زدن ، وصله كردن ، چرم یا پارچه مندرس ، پارچه كهنه ، كهنه 
clove :: (نوعی ادویه معطر) میخك ، گل میخك ، بوته میخك 
cloven :: شكافته ، شكاف دار
cloven foot :: داراى پا یا سم شكافته 
cloverleaf :: چهار راه اتوبان ، برگ شبدر
clownish :: لوده وار، داراى رفتار زمخت وبدون اداب 
cls :: فرمان[CLS کامپيوتر]
club :: (adj.&n.) :چماق ، گرز، (درورق ) خالگشنیز، خاج ، باشگاه ، انجمن ، كانون ، مجمع (vti.&vi):چماق زدن ، تشكیل باشگاه یا انجمن دادن 
club car :: (=lounge car) واگن راه اهنی كه داراى میز ناهارخورى باشد
club chair :: صندلی دسته دار بزرگ 
club steak :: قسمتی از گوشت ران گاو، گوشت گاو بریان شده 
clubfoot :: (طب ) پاى كوتاه وكج بطور مادرزادى، كجی ، پیچیدگی ، كج پا، پاچنبرى
clubhouse :: محل باشگاه وانجمن ، پانسیون عزبها
cluck :: قدقد، مرغ كرچ ، مرغ قپ ، ادم احمق و رذل ، قدقد كردن 
clue :: (clew) كلید، راهنما، اثر، نشان ، مدرك 
clue(2) :: گلولهكردن ، بشكل كلاف یا گلوله نخ درامدن ، گلوله نخ ، گره ، گوى
clump :: انبوه ، دسته ، خوشه ، ضربه سنگین ، مشت ، انبوه كردن 
clumpy :: خوشه دار، انبوه 
clumsily :: ناشیانه ، خام دستانه ، شلخته وار
clumsy :: بدتركیب ، زمخت ، خام دست ، ناازموده 
cluster :: خوشه 
cluster(2) :: کلاستر ، خوشه ، دسته ، گروه[کامپيوتر]دسته ، خوشه ، لوستر چند شاخه شمش ، قالب[علوم مهندسى]خوشه ، خوشه مين ، خوشه اى ، مين خوشه اى[علوم نظامى]خوشه[روانشناسى]اويز چند شاخه[الکترونيک]خوشه ، دسته ، گروه ، سنبله ، دسته کردن ، جمع کردن ، خوشه کردن
cluster(3) :: کلاستر ، خوشه ، دسته ، گروه[کامپيوتر]دسته ، خوشه ، لوستر چند شاخه شمش ، قالب[علوم مهندسى]خوشه ، خوشه مين ، خوشه اى ، مين خوشه اى[علوم نظامى]خوشه[روانشناسى]اويز چند شاخه[الکترونيک]خوشه ، دسته ، گروه ، سنبله ، دسته کردن ، جمع کردن ، خوشه کردن
cluster controller :: کنترل کننده گروهى[کامپيوتر]
clustered devices :: دستگاههاى گروهى[کامپيوتر]
clustering :: دسته بندى[کامپيوتر]
clutch :: چنگ ، چنگال ، كلاچ (اتومبیل )، وضع دشوار، چنگ زدن ، محكم گرفتن 
clutch(2) :: كلاج 
clutter :: صداهاى ناهنجار دراوردن ، درهم ریختن ، درهم ریختگی ، درهم وبرهمی 
clyster :: تنقیه ، اماله 
cm :: Corrective Maintenance، نگهداشت اصلاحى[کامپيوتر]
cmi :: [ --> Computer Managed Instructionکامپيوتر]
cmos :: Comple Mentary Mos، روشى براى ساخت تراشه هاى نيمه هادى نيمه هادى اکسيد فلزى تکميلى[کامپيوتر]
cms :: Conversational Monitor Systemسيستم عامل کامپيوترهاى بزرگ[IBM کامپيوتر]
co :: پیشوندیست بمعنی با و باهم 
co ed :: دخترى كه دردبیرستان یا دانشكدهمختلط تحصیل میكند، وابسته به مدارس مختلط پسرودختر
co op :: (cooperative) تعاونی 
co opt :: بهمكارى پذیرفتن ، بعنوان همقطار پذیرفتن 
co optation :: (co option) پذیرفتن بعنوان همكار
co option :: (co optation) پذیرفتن بعنوان همكار
co worker :: همكار، همقطار
coach :: كالسكه ، واگن راهاهن ، مربی ورزش ، رهبرى عملیات ورزشی را كردن ، معلمی كردن 
coachman :: درشكهچی ، كالسكهچی 
coact :: همكارى كردن ، باهم نمایش دادن ، همكنش كردن 
coaction :: همكنش ، عمل دسته جمعی ، همكارى دسته جمعی ، تعاون 
coadjutor :: همیاور، همكار، معاون ، یارى كننده 
coadunate :: پیوسته ، بهم چسبیده ، باهم روییده 
coagulability :: قابلیت انعقاد، دلمه شدنی ، انعقاد پذیرى
coagulase :: مواد منعقد كننده ، مواد دلمه یا لخته كننده 
coagulation :: انعقاد، دلمه شدگی ، لختگی ، لخته شدن ، ماسیدن 
coal :: زغال سنگ ، زغال ، زغال كردن 
coal gas :: گاز زغال سنگ 
coaler :: زغال سنگ كش ، وسیله حمل زغال سنگ 
coalesce :: ائتلاف كردن 
coalesce(2) :: بهم امیختن ، یكی شدن ، منعقد شدن 
coalescence :: بهم امیختگی ، انعقاد
coalescent :: بهم امیخته ، پیوسته 
coalfield :: ناحیه ذغال خیز
coalition :: ائتلاف ، پیوستگی ، اتحاد موقتی 
coaming :: ظرف لبه بلند، حائل (عرشه كشتی )
coapt :: باهم جور امدن ، باهم متناسب شدن ، چسبانیدن 
coarctate :: بهم فشرده ، تنگ ، داراى شكم تنگ ومنقبض 
coarse :: زبر، خشن ، زمخت ، بی ادب 
coarse grained :: داراى دانه خشن ، ناصاف ، زبر، درشت 
coast :: ساحل ، دریاكنار، سریدن ، سرازیر رفتن 
coastline :: خط ساحلی 
coastward :: بطرف ساحل ، درامتداد ساحل 
coastwards :: بطرف ساحل ، درامتداد ساحل 
coastwise :: درطول ساحل 
coat :: كت ، نیمتنه ، روكش ، پوشاندن ، روكش كردن ، اندودن 
coat hanger :: جارختی ، جالباسی 
coat of arms :: نشان یا علامت دولت یا خانواده وامثال ان 
coating :: پوشش ، روكش (رنگ یا چیزهاى دیگر)، اندود
coauthor :: شریك در تالیف ونگارش 
coax :: coaxial cable، کابل هم محور[کامپيوتر]ريشخندکردن ، نوازش کردن ، چرب زبانى کردن
coax(2) :: ریشخندكردن ، نوازش كردن ، چرب زبانی كردن 
coaxial cable :: کابل هم مرکز ، سيم هم مرکز[کامپيوتر]کابل هم محور[علوم مهندسى]کابل هم محور[معمارى]کابل هم محور[الکترونيک]کابل هم محور
coaxial cable(2) :: کابل هم مرکز ، سيم هم مرکز[کامپيوتر]کابل هم محور[علوم مهندسى]کابل هم محور[معمارى]کابل هم محور[الکترونيک]کابل هم محور
cob :: ادم مهم ، ضربت بركپل ( cobbنیز نوشته می شود)، توده ، چوب ذرت 
cobalitic :: كوبالتی 
cobalt :: symb: Co، کبالت[شيمى]کبالت[هواپيمايى]کبالت[الکترونيک]کبالت ، فلز لاجورد
cobalt(2) :: كبالت ، فلز لاجورد
cobaltous :: كوبالتی 
cobelligerent :: شریك درتجاوز یا خصومت 
coble :: قایق پارویی 
cobol :: Common Business Oriented Languageيک زبان برنامه نويسى سطح بالا براى کاربردهاى تجارى ، کوبول ، کوبال[کامپيوتر]زبان کوبول
cobol(2) :: زبان كوبول 
cobra :: (ج .ش .) مار عینكی ، كفچه مار، مار كبرى
cobweb :: تارعنكبوت 
coca :: كاكائو
cocaine :: كوكائین 
cocainize :: باكوكائین بی حس كردن ، تخدیركردن (باكوكائین )، كوكائین زدن 
coccygeal :: (تش .) عصعصی ، دنبالچهاى، دنبلیچهاى
cochineal :: قرمز دانه ، قرمز شراب كش 
cochlea :: (تش .) صدف گوش ، حلزون گوش ، پلكان پرپیچ وخم ، پیچ وخم 
cock a hoop :: لافزن ، شادومغرور، سرمست 
cock and bull story :: داستان جعلی براى تعریف از خود، چاخان 
cock eyed :: لوچ ، احمق ، كودن ، ناجور
cockalorum :: ادم خپله و لافزن ، بازى جفتك چاركش 
cockatoo :: (ج .ش .) طوطی كاكل سفید
cockatrice :: نوعی مار افسانهاى، (مج .) ادم خیلی مضر و خطرناك ، (م .م .) فاحشه 
cockcrow :: سپیده دم ، صداى بانگ خروس 
cocker :: خروس باز، خروس جنگی 
cocker spaniel :: نوعی سگ پاكوتاه 
cockfight :: جنگ اندازى خروس ها
cockiness :: گستاخی ، خودنمایی 
cockle :: چین وچروك ، موج ، رویش زگیل مانند، گره و برامدگی پارچه 
cockleshell :: صدف حلزون دوكپهاى، قایق كوچك وباریك 
cockney :: اهل لندن ، لهجه لندنی 
cockpit :: صحنه تئاتر، محل دعوا ومسابقه ، اطاقك خلبان درهواپیما
cockroach :: (ج .ش .) سوسك حمام 
cockscomb :: گل تاج خروس ، زلف عروسان ، ادم خود فروش وخودنما، احمق ، ژیگولو
cockshot :: پرتاب تیر بطرف هدف ، نشانه روى
cockshut :: غروب افتاب ، شفق 
cockshy :: پرتاب تیر بطرف هدف ، نشانه روى
cocksure :: غره ، حتمی ، پرافاده 
cocktail :: نوشابه اى مركب از چند نوشابه دیگر، مهمانی 
cocky :: ازخودراضی ، جسور، خودنما
coco :: (cacao،coconut ،cocoa ) درخت كاكائو، كاكائو، درخت نارگیل 
cocoa :: (adj.& n.) :(cacao،coconut ،coco ) درخت كاكائو، كاكائو، درخت نارگیل ، (n.) :كاكائو، رنگ كاكائو
coconscious :: ادراك چیزهاى یكسان ، اگاهی ثانوى
coconsciousness :: ادراك چیزهاى یكسان ، اگاهی ثانوى
coconut :: (=cocoanut) نارگیل 
coconut palm :: درخت نارگیل (coloa palm)
cocoon :: پیله ، پیله كرم ابریشم 
cocotte :: زن جوان بد اخلاق وجلف ، هرزه 
cocozelle :: كدوى قلیانی تابستانی 
cod :: كیسه ، كیسه كوچك ، چنته ، غلاف سبوس ، پوسته ، فضاى داخل خلیج یادریاچه ، نوعی ماهی 
c-o-d indicator :: عقربه سى او دى[الکترونيک]
coda :: قطعه اخریك اهنگ 
codasyl :: مشاوره در مورد زبانهاى سيستمهاى اطلاعات Conference On Data Systems Language کنفرانس سيستم زبان داده ها[کامپيوتر]
coddle :: نیم پزكردن ، اهسته جوشاندن یا پختن ، بادقت زیاد بكارى دستزدن ، نازپرورده كردن ، نوازش كردن 
code :: شناسه
code(2) :: رمز 
code(3) :: رمز ، رمزى کردن ، برنامه ، دستورالعمل ها ، کد[کامپيوتر]قانون[فقهى]رمز ، علامت ، نشانه قراردادى ، قانون قاعده ، مقرر ، شماره[علوم مهندسى]مجموعه قوانين[حقوق]کد ، رمز ، علامت[بازرگانى]کد[هواپيمايى]رمز ، کد ، رمز کردن ، کتاب قانون قرارداد[علوم نظامى]رمز ، کد[روانشناسى]نظام نامه ، رمز، رمزى کردن ، برنامه ، دستورالعملها، قانون ، بصورت رمز دراوردن ، مجموعه قانون تهيه کردن
code(4) :: نظام نامه ، رمز، قانون ، بصورت رمز دراوردن ، مجموعه قانون تهیه كردن 
code conversion :: تبديل رمز ، تبديل کد[کامپيوتر]تبديل رمز
code distance :: فاصله رمز
code holes :: سوراخهاى رمز
code level :: تعداد بيت هايى که براى نمايش يک کاراکتر معين بکار مى روند[کامپيوتر]
code page :: رويه رمز ، صفحه کد[کامپيوتر]
code recorder :: رمزنگار[الکترونيک]
code segment :: قطعه کد 
code translation :: رمزبرگرداندن 
code translator :: رمزبرگردان 
code value :: ارزش رمز
code vector :: بردار رمز
code walk through :: گردش درطول برنامه 
codec :: COder/DECoder، رمزگذار - رمزگشا[کامپيوتر]
codec(2) :: کدک 
coded decimal number :: عدد دهدهى کدگذارى شده[کامپيوتر]
coder :: رمز گذار
coder(2) :: کدگذار ، برنامه نويس ، رمزگذار[کامپيوتر]رمز گذار
coder-decoder :: رمزگذار - رمزگشا[کامپيوتر]
codes :: رمزهاى پنهان ، کدهاى مخفى[کامپيوتر]
codex :: مجموعه قوانین ، دستخط كهنه ، نسخه قدیمی 
codger :: ادم خسیس وپست ، ادم عجیب وغریب 
codification :: (حق .) جمع وتدوین قوانین ، وضع قوانین ، قانون نویسی 
codify :: قانون وضع كردن ، بصورت رمز دراوردن ، تدوین كردن 
coding :: رمزگذارى، برنامه نویسی 
coding(2) :: کد گذاری 
coding(3) :: کدگذارى ، برنامه نويسى[کامپيوتر]کد گذارى[تجارت خارجى]کدگذارى ، علامت گذارى[بازرگانى]رمزگردانى[روانشناسى]رمزگذارى ، برنامه نويسى
coding form :: ورقه برنامه نويسى ، فرم برنامه نويسى[کامپيوتر]ورقه برنامه نويسى
coding form(2) :: ورقه برنامه نویسی 
coeducation :: اموزش وپرورش مختلط (دختر وپسر)
coeducational :: مختلط، پسرانه ودخترانه 
coefficient :: ضريب[شيمى]ضريب[تربيت بدنى]ضريب[علوم مهندسى]ضريب[هواپيمايى]ضريب[معمارى]ضريب تاثير ، ضريب[علوم نظامى]ضريب[عمران]ضريب[روانشناسى]ضريب[الکترونيک]ضريب[اقتصاد]ضريب ، عامل مشترک
coefficient(2) :: ضریب 
coefficient(3) :: ضریب ، عامل مشترك 
coefficient of mutual induction :: ضريب القاى متقابل[الکترونيک]
coefficient of self-induction :: ضريب خودالقاگرى[الکترونيک]
coelectron :: هم الکترون[الکترونيک]
coequal :: متعادل ومتساوى، درشان ومقام وغیره ، متساوى از هر نظر
coerce :: بزور وادار كردن ، ناگزیر كردن 
coercible :: اجبار پذیر
coercion :: اجبار، اضطرار، تهدید واجبار
coercion(2) :: تبديل خودکار نوع داده[کامپيوتر]اجبار[فقهى]اجبار ، اضطرار[حقوق]تحميل ، قهر[روانشناسى]اجبار، اضطرار، تهديد واجبار
coercive :: از روى كره واجبار، اجبارى، قهرى
coercive force :: قوه يا نيروى کوئر سيتيو[علوم مهندسى]نيروى مغناطيس زدا[الکترونيک]
coeternal :: ابدى، ابدى وازلی ، مثل خدا
coeval :: هم سال ، هم تاریخ 
coexist :: باهم زیستن 
coextensive :: باهم دریك زمان ویك مكان بسط یافته ، هم حدود وثغور
coffee net, cafe net :: نت سرا
coffee shop :: قهوه خانه ، رستوران 
coffee shop(2) :: قهوه سرا
coffeehouse :: قهوه خانه ، كافه كوچك 
coffer :: صندوق ، خزانه وجوه 
cofferdam :: سدصندوقی ، بستاب 
coffin :: تابوت 
coffle :: دسته یا قافله چارپایان وغلامان 
cog :: دندانه ، دنده چرخ ، دندانه دار كردن ، حقه بازى، طاس گرفتن (درتخته نرد)
cogency :: ضرورت ، اجبار، زیركی ، قدرت عقیده 
cogent :: متقاعد كننده ، داراى قدرت وزور
cogitable :: اندیشه پذیر، قابل تفكر
cogitate :: اندیشه كردن ، درعالم فكر فرورفتن 
cogitation :: اندیشه وتفكر
cogitative :: مربوط به اندیشه وتفكر
cognac :: كنیاك 
cognate :: هم ریشه ، همجنس ، واژه هم ریشه 
cognation :: خویشاوندى، نسبت ، قرابت فطرى
cognition :: ادراك ، معرفت ، شناخت 
cognition(2) :: شناخت ، ادراك 
cognizable :: دانستنی ، قابل درك 
cognizance :: معرفت ، ادراك ، شناسایی ، اگاهی ، تصدیق ضمنی 
cognizant :: اگاه ، باخبر
cognize :: درك كردن ، دانستن 
cognoscente :: متخصص در اثار هنرى، عتیقه شناس 
cogo :: COordinate ، يک زبان برنامه نويسى مسئله گرا براى حل مسائل هندسى[کامپيوتر]
cogwheel :: چرخ دندانه دار، چرخ دنده 
cohabit :: باهم زندگی كردن (زن ومرد)، رابطه جنسی داشتن 
cohabitant :: شریك زندگی یا عمل جنسی ، بغل خواب 
cohabitation :: زندگی باهم ، جماع 
coheir :: شریك در ارث 
cohere :: چسبیدن ، رابطه خویشی داشتن 
coherence :: چسبیدگی ، ارتباط (مطالب )، وابستگی 
coherence(2) :: فرضيه تکنولوژى پيمايش صفحه اى تلويزيون[کامپيوتر]چسبيدگى ، همدوسى[زيست شناسى]همدوسى[شيمى]ربط [ در گفتار ] ، به هم پيوستگى[روانشناسى]چسبيدگى ، ارتباط( مطالب)، وابستگى
coherency :: چسبیدگی ، ارتباط (مطالب )، وابستگی 
coherent :: چسبیده ، مربوط، داراى ارتباط یا نتیجه منطقی 
coherer :: کوهرر[الکترونيک]
cohesion :: پيوستگى ، چسبندگى[کامپيوتر]چسبندگى ، همدوسش[زيست شناسى]همدوسش ، همچسبى[شيمى]چسبندگى[تربيت بدنى]چسبندگى ، التصاق يا قوه جاذبه ذرات[علوم مهندسى]پيوستگى ، چسبندگى ، جاذبه مولکولى ، همچسبى ، کشش مولکولى[معمارى]چسبندگى ، نيروى جاذبه بين ذرات همگن[عمران]به هم پيوستگى[روانشناسى]پيوستگى ، چسبندگى ، هم بستگى ، جاذبه مولکولى
cohesion(2) :: پیوستگی ، چسبندگی ، هم بستگی ، جاذبه مولكولی 
cohesive :: چسباننده ، چسبناك 
cohort :: گروه ، پیرو، طرفدار، همكار
coiffure :: ارایش مو، مردى كه سلمانی زنانه باشد
coil :: پیچه 
coil(2) :: چنبره زدن ، فنر، بدور چیزى بطورمارپیچ پیچیدن ، مارپیچ 
coil(3) :: حلقه شدن ، حلقه کردن ، بوبين ، کويل ، سيم پيچ ، حلقه ، چنبره[علوم مهندسى]جمع کردن [ حلقوى ، دايره اى[] علوم دريايى]سيم پيچ[هواپيمايى]حلقه ، کويل ، فنر ، سيم پيچ برق پيچيدن[علوم نظامى]پيچک[الکترونيک]چنبره زدن ، فنر، بدور چيزى بطورمارپيچ پيچيدن ، مارپيچ ، سيم پيچ
coil box :: جعبه پيچک[الکترونيک]
coil form :: نوع بوبين ، شکل بوبين[علوم مهندسى]مغزى پيچک[الکترونيک]
coil pitch :: گام پيچک[الکترونيک]
coin :: سكه ، سكه زدن ، اختراع وابداع كردن 
coinage :: ضربه سكه ، مسكوكات ، ابداع واژه 
coincide :: همزمان بودن ، باهم رویدادن ، منطبق شدن ، دریك زمان اتفاق افتادن 
coincidence :: انطباق 
coincidence(2) :: تصادف ، توافق ، اقتران ، انطباق ، همرویداد
coincidence circuit :: يک مدارالکترونيکى که تنها درصورت دريافت سيگنال در همه وروديها بصورت همزمان يا بسيار نزديک بهم داراى سيگنال خروجى خواهد بود[هواپيمايى]
coincident :: همرویده ، واقع شونده دریكوقت ، منطبق ، متلاقی 
coincident current :: با انطباق جریان 
coinsurance :: بیمه اتكایی ، بیمه مشترك 
coinsure :: بیمه اتكایی كردن 
coir :: لیف نارگیل ، الیاف سخت وزبر
coital :: وابسته بجماع ومقاربت ، مقاربتی 
coition :: جماع ، مقاربت ، امیزشی 
coitus :: اتصال ، مقاربت جنسی ، جماع 
coke :: زغال كوك ، زغال سنگ سوخته ، تبدیل به زغال كردن 
col :: پیشوند بمعانی با و باهم 
col(2) :: گدار، گردنه 
cola :: درخت كولا، ماده شیرینی كه از برگ ومیوه كولا گرفته میشود
colander :: كفگیر، صافی 
cold :: سرما، سرماخوردگی ، زكام ، سردشدن یا كردن 
cold blooded :: خونسرد، بی عاطفه 
cold boot :: روشن کردن کامپيوتر و بار کردن سيستم عامل به درون ان ، راه اندازى سرد[کامپيوتر]
cold cathode :: کاتد سرد[هواپيمايى]کاتد سرد[الکترونيک]
cold cuts :: گوشت سرد با پنیر یخ زده ، كالباس واغذیه مشابه 
cold fault :: نقص کامپيوتر که به محض روشن کردن اشکار مى شود[کامپيوتر]
cold link :: پيوند سرد ، پيوند دستى[کامپيوتر]
cold shoulder :: خونسرد، بی اعتنایی كردن به 
cold sore :: (طب ) تاول تبخالی 
cold start :: دوباره روشن کردن ، روش بازنشاندن کامپيوتر ، شروع سرد ،[ --> cold boot کامپيوتر]
cold war :: جنگ سرد، جنگ تبلیغاتی ومطبوعاتی 
coldhearted :: بی عاطفه 
cole :: (گ .ش .) نوعی كلم ، چشم بند، شعبده باز، تردستی ، شیادى
colectomy :: كولون بردار ی
coleslaw :: سالاد كلم 
colewort :: كلم تازه ونورس 
colic :: قولنج ، قولنجی ، بخار یاگاز معده 
colin :: بدبده ، بلدرچین امریكایی 
coliseum :: سالن ، استادیوم ورزشی 
colitis :: (طب ) اماس قولون ، ورم مخاط روده بزرگ 
colitis(2) :: كولون آماس
collaborate :: همدستی كردن ، باهم كار كردن ، تشریك مساعی 
collaboration :: همدستی ، همكارى
collaboration(2) :: همکاری 
collaborator :: همدست ، یاور
collage :: اختلاط رنگهاى مختلف درسطح پردهنقاشی ، هنر اختلاط رنگها
collapse :: فروریختن ، متلاشی شدن ، دچار سقوط واضمحلال شدن ، غش كردن ، اوار
collar :: یقه ، یخه ، گریبان ، گردن بند
collarbone :: (=clavicle) (تش .) ترقوه ، چنبر
collate :: تلفيق ، مقابله کردن ، مرتب کردن ، تلفيق کردن[کامپيوتر]به هم مرتبط کردن امور ، مقايسه دو چيز مربوط به يک موضوع[علوم نظامى]تلفيق ، مقابله وتطبيق کردن
collate(2) :: مقابله کردن 
collate(3) :: مقابله وتطبیق كردن 
collateral :: هم بر، پهلو به پهلو، متوازى، تضمین ، (امر.) وثیقه 
collating :: تلفیق 
collating sequence :: ترتيب تلفيقى ، توالى ترتيب ، رشته تلفيق[کامپيوتر]ترتيب تلفيقى
collating sort :: مرتب کردن داده[کامپيوتر]
collation :: مقابله ، تطبیق ، مقایسه ، تطبیق دستخط ها
collator :: تلفيق کننده ، ماشينى که براى تلفيق و ادغام مجموعه کارتها يا ساير اسناد در يک رشته متوالى بکار مى رود[کامپيوتر]تلفيق کننده
colleague :: هم كار، هم قطار
collect :: جمع اورى كردن ، وصول كردن 
collect(2) :: جمع آوری 
collect(3) :: گرداوردن ، جمع كردن ، وصول كردن 
collection :: جمع اورى[کامپيوتر]وصول[تجارت خارجى]وصول[حقوق]جمع اورى اخبار ، جمع اورى ، جمع اورى کردن[علوم نظامى]دريافت ، جمع اورى ، وصول[اقتصاد]جمع اورى ، وصول ، گرداورى ، گرداورد، کلکسيون ، اجتماع ، مجموعه
collection(2) :: جمع اورى، وصول 
collection(3) :: گرداورى، گرداورد، كلكسیون ، اجتماع ، مجموعه 
collective :: بهم پیوسته ، انبوه ، اشتراكی ، اجتماعی ، جمعی 
collective bargaining :: مذاكرات دسته جمعی كارمندان با كارفرما
collective farm :: مزرعه اشتراكی ، كلخوز
collective security :: تامین دسته جمعی ، تامین اجتماعی 
collectively :: مجتمعا
collectivism :: (حق .) اجراى اصول اشتراكی درزندگی ، سیستم اقتصادى مشترك ، وسایل تولید دسته جمعیومشترك 
collectivity :: جامعیت ، مالكیت اشتراكی ، جمع 
collectivize :: اشتراكی كردن 
collector :: تحصیلدار، جمع كننده ، فراهم اورنده ، گرد اورنده 
collector brush :: ذغال کلکتور[علوم مهندسى]زغال گرداور[الکترونيک]
collector rings :: حلقه هاى لغزان[الکترونيک]
colleen :: دختر موخرمایی ، دختر بور
college :: كالج ، دانشگاه 
collegial :: مربوط به دانشكده ، دانشكدهاى
collegian :: عضو دانشكده ، دانشجو
collegiate :: دانشكدهاى، دانشگاهی 
collegium :: هیئت یا كمیته 
collenchyma :: بافت لانه زنبورى، بافت كلانشیم 
colleotor :: جمع اورنده ، روبنده ، جریان روب 
collide :: تصادم كردن ، بهم خوردن 
collie :: سگ گله اسكاتلندى
collier :: ذغال سنگ ، كشتی ، ذغال گیرى
colliery :: كان ذغال سنگ (یاساختمان وابسته بهان )، تجارت ذغال ، ذغال فروشی 
collieshangie :: دعواى پر سر وصدا، مناقشه 
colligate :: بستن ، متصل كردن ، ائتلاف كردن 
collimate :: موازى قرار دادن ، میزان كردن ، تعدیل كردن 
collimator :: اختر یاب ، موازى ساز
collinear :: دریك خط مستقیم واقع شونده 
collins :: نامه پر سود
collision :: برخورد 
collision(2) :: تصادم ، برخورد ، تلاقى[کامپيوتر]برخورد[زيست شناسى]برخورد[تربيت بدنى]تصادم[تجارت خارجى]تصادف ، تصادم[حقوق]برخورد[هواپيمايى]ضربه ، برخورد[معمارى]تصادف ، برخورد کردن ، برخورد تصادف کردن[علوم نظامى]تصادم[روانشناسى]تصادم ، برخورد
collision(3) :: تصادم ، برخورد
collision detection :: تشخيص تصادم[کامپيوتر]
collision excitation :: تحريک برخوردى[الکترونيک]
collision ionization :: يونش برخوردى[الکترونيک]
collision of the first kind :: برخورد نوع اول[الکترونيک]
collision of the second kind :: برخورد نوع دوم[الکترونيک]
collission :: بهم خوردن ، تصادم ، بهم خوردگی ، پیوند چند حرف بدون صدا
collocate :: پهلوى هم گذاردن ، مرتب كردن 
collocation :: باهم گذارى، ترتیب ، نظم ، نوبت وترتیب 
collogue :: چاپلوسی كردن ، موافقت دروغی كردن ، توطئه چیدن ، محرمانه گفتگو كردن 
colloquial :: گفتگویی ، محاورهاى، مصطلح ، اصطلاحی 
colloquialism :: عبارت مصطلح ، جمله مرسوم درگفتگو
colloquist :: (=talker) گوینده ، اهل محاوره 
colloquium :: مكالمه ، محاوره ، كنفرانس 
colloquy :: گفتگو، صحبت ، محاوره 
collude :: ساخت وپاخت كردن ، تبانی كردن ، توطئه چیدن 
collusion :: ساخت وپاخت ، تبانی ، سازش ، هم نیرنگ ، بست وبند
colluvial :: وابسته بسنگهاى كوه ، دامنه كوهی 
colluvim :: تخته سنگی كه در اثر شكاف سنگ وغیره غلتیده وبپاى كوه افتاده 
colly :: بادوده سیاه كردن ، سیاه كردن ، دوده 
collyrium :: دواى قطره براى چشم ، سرمه 
colocynth :: حنظل ، هندوانه ابو جهل 
colon :: دونقطه یعنی این علامت : ، روده بزرگ ، قولون ، معاء غلاظ، ستون روده 
colon(2) :: دونقطه ، نشان دونقطه 
colon(3) :: كولون
colonial :: مستعمراتی 
colonialism :: استعمار، سیاست مستعمراتی 
colonist :: مستعمره نشین ، كسیكه درتاسیس مستعمرهاى شركت میكند، مهاجر
colonization :: استعمار، مهاجرت ، كوچ 
colonize :: تشكیل مستعمره دادن ، ساكن شدن در، مهاجرت كردن 
colonoscopy :: كولون ب ین ی
colony :: مستعمره ، مستملكات ، مهاجر نشین ، جرگه 
color :: رنگ ، کيفيت ، ترکيب[کامپيوتر]رنگ ، رنگ کردن[شيمى]رنگ زدن ، رنگ[علوم مهندسى]تفسير ورزشى[ورزشى]پرچم ، پرچم يکان يا جنگى ، نشان و درجه روى شانه و سينه[علوم نظامى]رنگ ، فام ، بشره ، تغيير رنگ دادن ، رنگ کردن ، ملون کردن
color(2) :: رنگ ، فام ، بشره ، تغییر رنگ دادن ، رنگ كردن ، ملون كردن 
color blind :: رنگ كور، فاقد حساسیت نسبت برنگ 
color camera :: دوربين رنگى[کامپيوتر]
color carrier :: حامل رنگ[الکترونيک]
color carrier reference :: فاز مبناى حامل رنگ[الکترونيک]
color code :: روشى براى مشخص کردن يک جسم يا خواص ان با استفاده از ترکيبات مختلف رنگها[هواپيمايى]رمز رنگى[الکترونيک]
color correction; étalonnage :: نوربندی
color difference signal :: پيام اختلاف رنگ[الکترونيک]
color gate :: دريچه پيام رنگى[الکترونيک]
color graphics :: گرافيک رنگى[کامپيوتر]
color graphics adapter :: وفق دهنده نگاره سازى رنگى[کامپيوتر]
color grid :: شبکه رنگ[الکترونيک]
color killer :: صافى رنگ[الکترونيک]
color monitor :: صفحه نمايش رنگى ، مونيتور رنگى[کامپيوتر]
color oscillator :: اوسيلاتور رنگ[الکترونيک]
color phase :: فاز رنگ[الکترونيک]
color printer :: چاپگر رنگى[کامپيوتر]
color saturation :: اشباع رنگ[کامپيوتر]پررنگى[الکترونيک]
color saturation(2) :: اشباع رنگ[کامپيوتر]پررنگى[الکترونيک]
color selector :: گزیننده رنگ 
color separation :: تفکيک رنگ[کامپيوتر]
colorable :: رنگ پذیر، ساختگی ، جعلی 
coloration :: فن رنگرزى، حالت رنگ پذیرى، رنگ امیزى
color-burst pedestal :: پايه پيام[الکترونيک]
colored :: رنگی ، ملون ، نژادهاى غیر سفید پوست ، رنگین 
colorfast :: داراى رنگ ثابت ، رنگ نرو
colorful :: رنگارنگ 
colorific :: رنگ اور، رنگ ده 
coloring :: رنگ امیزى
colorist :: رنگ زن ، نقاش 
colorless :: بی رنگ ، كم رنگ ، رنگ پریده ، غیر جالب ، بیمزه 
color-subcarrier oscillator :: اوسيلاتور رنگ[الکترونيک]
color-sync signal :: پيام همزمان ساز رنگ[الکترونيک]
colosseum :: سالن بزرگ ، امفی تئاتر، میدان ورزش 
colossus :: عظیم الجثه ، چیز غول پیكر وگنده 
colour :: رنگ ، فام ، بشره ، تغییر رنگ دادن ، رنگ كردن ، ملون كردن 
colour hard copy device :: اسباب نسخه چاپى رنگى[کامپيوتر]
colourable :: رنگ پذیر، ساختگی ، جعلی 
colouration :: فن رنگرزى، حالت رنگ پذیرى، رنگ امیزى
coloured :: رنگی ، ملون ، نژادهاى غیر سفید پوست ، رنگین 
colourful :: رنگارنگ 
colouring :: رنگ امیزى
colourless :: بی رنگ ، كم رنگ ، رنگ پریده ، غیر جالب ، بیمزه 
coloursit :: رنگزن ، نقاش 
colpitts oscillator :: اوسيلاتور کولپيتس[الکترونيک]
colportage :: دوره گردى، دتسفروشی ، طوافی 
colporteur :: كتاب فروش دوره گرد، فروشنده دوره گرد
colt :: كره اسب ، شخص ناازموده ، تازه كار، نوعی طپانچه 
colubrine :: مارمانند، وابسته بخانواده مارهاى بی زهر
columbarium :: دخمه مردگان ، جاى نگهدارى خاكستر مردگان ، سوراخ (شبیه لانه كبوتر)
columbine :: گل تاج الملوك اخیلیا، زبان در قفا
column :: ستون 
column(2) :: ستون[کامپيوتر]ستون[شيمى]استاتور ، ستون[علوم مهندسى]ستون ، رديف کشتيهاى مسافربرى که به دنبال هم حرکت مى کنند ، ستون روزنامه ، برج[حقوق]ستون[معمارى]ستون ، ستون نظامى ، رديف ، صف ستون راهپيمايى يا موتورى ، پايه ، رکن[علوم نظامى]ستون[عمران]ستون[روانشناسى]ستون ، پايه ، رکن
column(3) :: ستون ، پایه ، ركن 
column binary :: دودوئى ستونى[کامپيوتر]دودويى ستونى
column graph :: نمودار ستونى[کامپيوتر]
column indicator :: نشانگر ستونى[کامپيوتر]
column text chart :: جدول متن ستونى[کامپيوتر]
column wise recalculation :: محاسبه مجدد ستونى[کامپيوتر]
columnist :: مقاله نویس 
com :: Computer Output Microfilm، فيلم توليد شده با سيگنالهاى کامپيوترى ذخيره اطلاعات خروجى روى ميکروفيلم[کامپيوتر]پيشوند بمعانى با و باهم
com(2) :: پیشوند بمعانی با و باهم 
com file :: فايل[COM کامپيوتر]
com recorder :: [ --> computer output microfilm recorderکامپيوتر]
coma :: اغماء، بیهشی 
comatant :: جنگجو، مایل بجنگ ، مبارز، محارب 
comate :: رفیق ، همدم ، ریشه اى، (نجوم ) مه گرفته 
comatose :: (طب ) اغماء، بیهش ، بیهوش 
comb :: شانه[کامپيوتر]شانه ، شانه اى ، شانه کردن ، جستجو کردن
comb(2) :: شانه ، شانه كردن ، جستجو كردن 
comb(3) :: شانه ، شانهاى، شانه كردن 
comb lightning arrester :: برقگير شانه اى[الکترونيک]
combat :: پیكار، نبرد، زد وخورد، ستیز، حرب ، مبارزه كردن ، رزم ، جنگیدن با
combative :: مبارز، جنگجو، اهل مجادله ودعوا
combe :: دره باریك ، دامنه تپه 
comber :: ماشین شانه زنی ، كارگر شانه زنی ، ماشین پنبه زنی 
combinability :: تركیب پذیرى، قابلیت تركیب 
combination :: ترکیب 
combination(2) :: تركیب ، امیزش 
combination current :: جريان مرکب[الکترونيک]
combination fixture :: اويز مرکب[الکترونيک]
combination switch :: سويچ چندکاره[الکترونيک]
combinational circuit :: مدار ترکيبى[کامپيوتر]مدار ترکيبى
combinational circuit(2) :: مدار تركیبی 
combinatorial explosion :: موقعيتى که به هنگام حل مسئله اتفاق مى افتد ، انفجار ترکيبى[کامپيوتر]
combinatorics :: محاسبه تعداد موارد يکسان ، تعداد راههاى انجام يک کار ، ترکيب شناسى[کامپيوتر]
combine :: باهم پیوستن ، ملحق شدن ، متحد شدن ، امیختن (ش .) تركیب شدن ، ماشین درو وخرمنكوبی ، كمباین 
combo :: دسته كوچك موسیقی جاز
combo box :: جعبه ترکیب 
combrous :: صعبالعبور، صعبالوصول ، مزاحم ، پردردسر
combust :: سوزاندن ، تبدیل بخاكستر كردن ، محو در نور خروشید
combustibility :: سوختنی ، قابلت احتراق ، (مج .) برانگیختنی 
combustible :: سوزا، احتراق پذیر، قابل تحریك وبرانگیختنی 
combustion :: سوختن ، سوخت ، اشتعال ، احتراق 
combustor :: محفظه احتراق (در موشك جت یا توربین )
comdex :: EXposition COMmunication and Data processing، نمايشگاه بازرگانى کامپيوترهاى بزرگ در امريکا و ساير کشورها ، کامدکس[کامپيوتر]
come :: امدن ، رسیدن 
come about :: اتفاق افتادن ، بانجام رسیدن 
come around :: بازگشت كردن به ، تغییر مسیردادن (مثل باد)
come back :: بازگشتن ، برگشتن 
come down gracefully :: توقف منضبط[کامپيوتر]
come off :: تحقق یافتن ، وقوع یافتن 
come round :: شفا یافتن ، (ز.ع .) بهوش امدن ، بازگشتن وبحال اول رسیدن 
come through :: باقی ماندن ، دادن ، وقوع یافتن ، طی شدن 
come to pass :: اتفاق افتادن ، رخ دادن 
come-along clamp :: بست کابل[الکترونيک]
comedian :: نوینسده نمایش هاى خنده دار، هنرپیشه نمایش هاى خنده دار
comedienne :: زنی كه در نمایش هاى خنده اور بازى میكند
comedown :: نزول كردن ، پایین رفتن ، تنزل رتبه ومقام 
comedy :: نمایش خنده دار، شاد نمایش ، كمدى
comely :: خوبرو، خوش ایند، خوش منظر
comer :: اینده ، وارد
comestible :: خوردنی ، خوراكی (درجمع )، قابل خوردن 
comet :: ستاره دنباله دار
comeuppance :: توبیخ بیجا، مزد عمل بد
comfort :: راحت ، اسودگی ، اسایش ، مایه تسلی ، دلدارى دادن (به )، اسایش دادن 
comfortable :: راحت 
comforter :: راحتی بخش ، تسلی دهنده 
comfy :: =comfortable
comic :: خنده دار، مضحك ، وابسته به كمدى
comic strip :: كارتون ، فیلم هاى نقاشی شده 
comit language :: زبان كامیت 
comity :: تعارف ، نزاكت 
comkpliant :: مهربان ، خوشخو، موافق ، اجابت كننده 
comkplimentarily :: بطور تعارفی ، با تعریف 
comma :: نام این نشان (،)، ویرگول 
comma(2) :: واوك ، ویرگول 
comma delimited file :: فايل مجزا توسط واوک يا ويرگول[کامپيوتر]
command :: دستور ، فرمان[کامپيوتر]امر[فقهى]فرمان ، حکم ، امر[علوم مهندسى]فرماندهى ، يکان عمده ، قرارگاه فرماندهى کردن ، امر دادن ، فرمان دستور دادن ، دستور ، امريه ، يکان قرارگاه عمده[علوم نظامى]فرمايش ، سرکردگى ، فرماندهى ، فرمان دادن ، حکم کردن ، امرکردن ، فرمان
command(2) :: فرمان 
command(3) :: فرمان 
command(4) :: فرمایش ، سركردگی ، فرماندهی ، فرمان دادن ، حكم كردن ، امركردن ، فرمان 
command.com :: فايل[COMMAND.COM کامپيوتر]
command driven software :: نرم افزار فرمان گرا[کامپيوتر]
command key :: کليد فرمان[کامپيوتر]
command language :: زبان فرمان ، زبان دستورى[کامپيوتر]زبان فرماندهى
command language(2) :: زبان فرماندهی 
command line :: خط فرمان 
command mode :: حالت فرماندهى ، وضعيت دستورى[کامپيوتر]
command processing :: پردازش دستورالعمل[کامپيوتر]
command processor :: سيستم عامل فرمانى[کامپيوتر]
commandant :: افسر فرمانده ، فرمانده 
commandeer :: وارد بخدمت اجبارى كردن ، براى ارتش برداشتن ، مصادره كردن 
commander :: فرمانده ، ارشد، سركرده ، تخماق 
commandery :: مقام فرماندهی ، محل فرماندهی 
commanding officer :: افسر فرمانده 
commandment :: فرمان ، حكم ، دستور خدا
commando :: تكاور
comme il faut :: چنانكه باید وشاید
commemorate :: مجلس یاداورى، نگاه داشتن ، جشن گرفتن ، بیادگار نگاه داشتن 
commemoration :: یادبود، مجلس تذكر، مجلس یا جشن یادبود
commemorative :: مربوط به جشن یاد بود، یادبودى
commence :: اغاز كردن ، شروع كردن 
commencement :: اغاز، جشن فارغ التحصیلی 
commend :: ستودن ، ستایش كردن 
commendation :: ستایش ، توصیه ، سفارش ، تقدیر
commendatory :: تقدیر امیز
commensal :: هم غذا
commensurability :: (ر.) توافق ، قابلیت قیاس ، قابلیت اندازه گیرى، هم مقیاسی ، هم اندازگی ، همپیمانگی ، تناسب 
commensurable :: تناسب پذیر
commensurate :: متناسب 
comment :: توضيح[کامپيوتر]نظريه[عمران]توضيح ، تفسير، تعبير، تفسير نوشتن ، تعبير کردن
comment(2) :: توضیح 
comment card :: كارت توضیحی 
comment column :: ستون توضيحى[کامپيوتر]
commentary :: تفسیر، سفرنگ ، تقریظ، رشته یادداشت ، (درجمع ) گزارش رویداد
commentate :: تقریظ نوشتن ، حاشیه نوشتن ، یادداشت كردن 
comments :: توضيحات ، نکات[کامپيوتر]
commerce :: تجارت ، بازرگانی ، معاشرت ، تجارت كردن 
commercial :: تجارتی ، بازرگانی 
commercial(2) :: تجارى
commercial(3) :: تجاری 
commercial bank :: بانگ بازرگانی 
commercial efficiency :: بازده صنعتى[الکترونيک]
commercial paper :: اوراق و اسناد بهادار قابل انتقال (مثل سفته وغیره )
commercialization :: تبدیل بصورت بازرگانی ، تجارتی كردن 
commercialize :: بصورت تجارتی دراوردن ، جنبه تجارتی دادن به 
commerical language :: زبان تجارى
commie :: (ز.ع -.امر.) مخفف كلمه communist ، كمونیست 
commination :: لعن ونفرین ، تكفیر، تهدید بمجازات 
commingle :: بهم امیختن ، بهم مخلوط كردن 
comminute :: خردكردن ، ریز ریز كردن ، تجزیه كردن ، تجزیه شده ، خرد شده ، پودرشدن یاكردن 
comminution :: پودركردن ، خردسازى
commiserate :: دلسوزى كردن ، ترحم كردن بر، تسلیت گفتن بر، اظهار تاسف كردن 
commiseration :: دلسوزى، ترحم ، تسلیت ، اظهارتاسف 
commiserative :: همدردانه 
commissariat :: اداره كارپردازى وخواربارارتش ، كلانترى
commissary :: فروشگاه مخصوص كارمندان یك اداره 
commission :: (n.):ماموریت ، تصدى، حق العمل ، فرمان ، حكم ، هیئت ، مامورین ، كمیسیون ، انجام ، (vt.) :گماشتن ، ماموریت دادن 
commission(2) :: گروه، هیئت، كمیسیون
commissioner :: عضو هیئت ، مامور عالی رتبه دولت 
commissure :: سطح اتصال ، مفصل ، درز، پیوندگاه ، محل تلاقی ، بند
commisural :: درزى، مربوط به درز وپیوندگاه ، بندى
commit :: تصدیق 
commit(2) :: سپردن ، مرتكب شدن ، اعزام داشتن براى (مجازات و غیره )، متعهدبانجامامرى نمودن ، سرسپردن 
commitment :: سرسپردگی ، ارتكاب ، حكم توقیف ، تعهد، الزام 
committable :: قابل ارتكاب 
committal :: (commitment) سرسپردگی ، ارتكاب ، حكم توقیف ، تعهد، الزام 
committee :: كارگروه
committee(2) :: هیئت یا كمیته ، كمیسیون ، مجلس مشاوره 
commix :: مخلوط كردن ، بهم ریختن ، درامیختن 
commixture :: اختلاط، تركیب 
commode :: رختدان ، رختان ، گنجه كشودار، چارپایه زیر مستراح دستی ، كمد
commodious :: جادار، بكار خور، مقرون بصرفه ، سودمند
commodity :: وسیله مناسب ، متاع ، كالا، جنس 
commodore :: ناخدا، افسر فرمانده دریایی 
commodore international :: ltd. :: شرکت بين المللى کمودور[کامپيوتر]
common :: مشترک 
common(2) :: مشترك ، اشتراكی ، معمولی 
common area :: ناحيه مشترک[کامپيوتر]
common base circuit :: مدار یا پایه مشترك 
common business oreinted language :: زبان با گرايش متداول تجارى[کامپيوتر]
common carrier :: حامل مشترك 
common carrier(2) :: شرکتى دولتى که تلفن ، تلگراف و ساير امکانات مخابراتى را جهت عموم تهيه مى کند حامل مشترک[کامپيوتر]موسسه حمل و نقل عمومى[تجارت خارجى]متصدى حمل ونقل ، مکارى[حقوق]موسسه حمل و نقل عمومى ، شرکت حمل و نقل عمومى ، متصدى حمل و نقل[بازرگانى]گاراژ دار، متصدى حمل ونقل ، حامل مشترک
common cold :: (طب ) سرماخوردگی ، گریپ ، نزله ، زكام 
common cold(2) :: سرماخوردگ ی
common collector :: با جریان روب مشترك 
common divisor :: (ر.) مقسوم علیه مشترك ، بخشیاب مشترك 
common emitter :: با ساتع كننده مشترك 
common language :: زبان عمومى ، زبان مشترک[کامپيوتر]
common library :: كتابخانه اشتراكی 
common logarithm :: (ر.) لگاریتم اعشارى
common logarithm(2) :: لگاریتم طبیعی 
common progarm :: برنامه مشترک[کامپيوتر]
common properties :: ویژگی های مشترک 
common sense :: عقل سلیم ، قضاوت صحیح ، حس عام 
common statement :: حكم اشتراك 
common stock :: سهام معمولی شركت ، سهام عادى
common storage :: حافظه مشترک[کامپيوتر]
common storage area :: ناحیه اشتراكی انباره 
common time :: (مو.) چهارگام ، چهارضربی 
common touch :: استعدادایجاد حس همدردى وتعاون در اشخاص 
common user net work :: شبکه مخابراتى مشترک[علوم نظامى]
common wealth :: مشترك المنافع ، رفاه عمومی ، جمهورى، كشور
commonalty :: (commonality) عوام الناس ، توده مردم 
commoner :: شخص غیر اشرافی 
commonly :: بطور عادى
commonplace :: پیش پا افتاده ، معمولی ، مبتذل ، همه جایی 
commons :: عوام ، مردم عادى
commonweal :: خیر ورفاه عمومی ، مشترك المنافع ، اجتماع 
commotion :: اشوب ، اضطراب ، جنبش ، اغتشاش ، هیاهو
commove :: تكان دادن ، مضطرب ساختن ، به هیجان اوردن 
communal :: اشتراكی ، همگانی 
communalism :: كمونیسم ، سیستم اشتراكی 
communalist :: اشتراكی گراى
communalize :: اشتراكی كردن 
commune :: بخش ، مزرعه اشتراكی ، صمیمانه گفتگو كردن ، راز دل گفتن 
communicability :: قابلیت ارتباط، ارتباط پذیرى
communicable :: قابل ارتباط، مسرى
communicant :: اشخاصیكه مراسم عشاء ربانی را انجام میدهند
communicate :: ارتباط برقراركردن 
communicate(2) :: گفتگوكردن ، مكاتبهكردن ، كاغذ نویسی كردن ، مراوده كردن 
communicating :: مخابره کردن ، ارتباط[کامپيوتر]
communication :: ارتباط 
communication(2) :: ارتباط، ابلاغیه ، مكاتبه 
communication(3) :: ارتباط، مكاتبه 
communication(4) :: مخابره[علوم مهندسى]ابلاغ ، ابلاغيه ، ارتباطات ، مواصلات ، اخبار[حقوق]ارتباط ، مکاتبه ، مراوده ، وسايل ارتباطى ، نقل و انتقال[بازرگانى]ارتباط و مخابرات ، ارتباطات[علوم نظامى]ارتباط[روانشناسى]ارتباطات ، مخابرات[اقتصاد]ارتباط، ابلاغيه ، مکاتبه
communication and electronics :: رسته مخابرات و الکترونيک[علوم نظامى]
communication and electronics(2) :: رسته مخابرات و الکترونيک[علوم نظامى]
communication center :: مرکز مخابرات ، مرکز ارتباطات[علوم نظامى]
communication channel :: مجراى ارتباطى ، کانال ارتباطى[کامپيوتر]کانل ارتباطى[علوم مهندسى]مجراى ارتباطى
communication channel(2) :: مجراى ارتباطی 
communication chief :: رئيس ارتباطات ، رئيس مخابرات يکان[علوم نظامى]
communication control character :: کاراکتر کنترل ارتباطى[کامپيوتر]
communication cover :: پوشش مخابراتى[علوم نظامى]
communication deception :: فريب مخابراتى ، گول زدن دشمن در ارتباط و مخابرات[علوم نظامى]
communication device :: دستگاه ارتباطی 
communication engineer :: مهندس مخابرات[علوم مهندسى]
communication engineering :: مهندسى مخابرات ، تکنيک مخابرات تکنيک جريان ضعيف[علوم مهندسى]
communication interface :: ميانجى ارتباطى[کامپيوتر]
communication line :: خط ارتباطى[کامپيوتر]خط مخابراتى ، خط ارتباطى[علوم مهندسى]
communication line(2) :: خط ارتباطى[کامپيوتر]خط مخابراتى ، خط ارتباطى[علوم مهندسى]
communication link :: پيوند ارتباطى ، اتثال ارتباطى[کامپيوتر]تسلسل مخابراتى ، رابطه مخابراتى ربط مخابراتى[علوم نظامى]پيوند ارتباطى
communication network :: شبکه ارتباطى[بازرگانى]شبکه مخابراتى ، شبکه ارتباط و مخابرات[علوم نظامى]شبکه ارتباط[روانشناسى]
communication operation instructions (co :: دستور کار مخابرات ، دستورالعمل مخابرات[علوم نظامى]
communication protocol :: پروتکل ارتباطى[کامپيوتر]
communication receiver :: گيرنده مخابرات[الکترونيک]
communication receiver(2) :: گيرنده مخابرات[الکترونيک]
communication relay ship (agmr) :: ناو تقويتى مخابراتى[علوم دريايى]
communication satellite :: ماهواره مخابراتى ، اقمار مخابراتى[علوم نظامى]
communication security :: تامين مخابراتى ، برقرارى تامين مخابراتى[علوم نظامى]
communication security account :: ميزان تامين مخابراتى ، اندازه تامين مخابراتى[علوم نظامى]
communication security custodian :: مسئول وسايل تامين مخابراتى ، مسئول شمارش و تحويل و تحول و نگهدارى وسايل تامين مخابراتى[علوم نظامى]
communication security monitoring :: کنترل تامين مخابراتى ، نظارت در امر تامين مخابراتى[علوم نظامى]
communication signal :: سيگنال مخابراتى[علوم مهندسى]
communication standing instructions :: دستورات ثابت مخابراتى[علوم نظامى]
communication technician :: تکنيسين مخابرات ، تعمير کار فنى مخابرات[علوم نظامى]
communication theory :: تئورى مخابرات[علوم مهندسى]نظريه ارتباط[روانشناسى]نظريه ارتباطات
communication theory(2) :: نظریه ارتباطات 
communications :: ارتباطات[کامپيوتر]ارتباط و مخابرات ، خطوط مواصلاتى ارتباطات[علوم نظامى]ارتباطات
communications channel :: کانال مخابراتى[کامپيوتر]
communications control unit :: واحد کنترل مخابراتى[کامپيوتر]
communications controller :: کنترل کننده ارتباطات[کامپيوتر]
communications link :: پيوند مخابراتى[کامپيوتر]
communications processor :: پردازنده مخابراتى ، پردازشگر ارتباطات[کامپيوتر]
communications program :: برنامه ارتباطات[کامپيوتر]
communications protocol :: پروتکل مخابراتى ، پروتکل ارتباطات[کامپيوتر]
communications satellite :: ماهواره ارتباطاتى ، ماهواره هاى مخابراتى[کامپيوتر]]
communications server :: سرويس دهنده مخابراتى[کامپيوتر]
communications software :: نرم افزار مخابراتى[کامپيوتر]
communications stallite corporation :: يک شرکت تحت مالکيت خصوصى است که امتياز ان توسط کنگره ايالات متحده امريکا به منظور مخابره سيگنالهاى صوتى و تلويزيونى و تصويرى ماهواره صادر شده است[کامپيوتر]
communications system :: سيستم مخابراتى[کامپيوتر]
communications terminal :: ترمينال هاى ارتباطى[کامپيوتر]
communicative :: گویا، فصیح ، مسرى
communicator :: مكاتب ، شخص در تماس 
communion :: مشاركت ، ایین عشاء ربانی ، صمیمیت وهمدلی 
communique :: ابلاغ رسمی ، اطلاعیه رسمی یا ادارى، اعلامیه 
communism :: اصول اشتراكی ، مرام اشتراكی ، كمونیسم 
communist :: طرفدار مرام اشتراكی ، مربوط به كمونیسم 
communistic :: وابسته بكمونیسم 
communitarian :: عضو انجمن یا اجتماع كمونیستی 
community :: انجمن ، اجتماع ، عوام 
community center :: ساختمان محل انجمن (فرهنگی وغیره )، مركز اجتماع 
community chest :: صندوق اعانه براى امور خیریه 
community property :: اموال مشترك زن وشوهر، اموال همگانی 
communization :: متكی برحقوق مشترك ، اشتراكی كردن 
communize :: اشتراكی كردن ، كمونیستی كردن 
commutable :: قابل تغییر، دگرگونی پذیر، قابل تبدیل 
commutate :: (دربرق ) هدایت وتغییر(یك یا چند جریان براى ایجاد جریانمداوم )
commutating machine :: ماشين جابجاگرى[الکترونيک]
commutating pole :: قطب جابجاگرى ، قطب کمکى[الکترونيک]
commutating pole converter :: تبديل گر قطب کمکى[الکترونيک]
commutating pole generator :: مولد با قطب جابجاگر[الکترونيک]
commutating rectifier :: يکسوکننده جابجاگرى[الکترونيک]
commutating switch :: کليد تعويض[الکترونيک]
commutation :: جابجايى[شيمى]کموتاسيون[علوم مهندسى]تخفيف مجازات ، تبديل مجازات به اخف[حقوق]تغيير جهت پى در پى جريان در سيم پيچهاى دستگاههاى الکتريکى[هواپيمايى]جابجاگرى[الکترونيک]تبديل ، تغيير،( حق ).تخفيف جرم
commutation ticket :: بلیط با تخفیف (دوسره وبامدت معین )
commutative :: جابجایی پذیر
commutative(2) :: مبادلهاى، مبنی بر تبدیل یامبادله ، تخفیف دار
commutativity :: جابجایی پذیرى
commutator :: الت تغییردهنده جهت برق ، كموتاتور، سویگر
commutator(2) :: جابجاگر
commutator(3) :: جابجاگر[شيمى]کلکتور ، کموتاتور[علوم مهندسى]سرى هاديهايى که بصورت شعاعى از يکديگر جدا شده و بصورت حلقه اى دور تا دور شفت گردنده ژنراتور قرار گرفته اند[هواپيمايى]جابجاگر ، چکش برق[الکترونيک]جابجاگر، الت تغييردهنده جهت برق ، کموتاتور، سويگر
commutator air blast :: بادبزن جابجاگر[الکترونيک]
commutator bar :: تيغه جابجاگر[الکترونيک]
commutator cement :: سيمان جابجاگر[الکترونيک]
commutator compound :: خمير جابجاگر[الکترونيک]
commutator ripple :: تموج جابجاگر[الکترونيک]
commute :: تبدیل كردن ، مسافرت كردن با بلیط تخفیف دار، هر روزاز حومه بشهر وبالعكس سفركردن 
comose :: (گ .ش .) كلالهدار مویی 
comp :: کومپ ، ترکيب[کامپيوتر]
comp command :: فرمان[COMP کامپيوتر]
compact :: (adj.& n.) جمع وجور، بهم پیوسته ، پیمان ، معاهده ، متراكم ، (vt.) :بهمفشردن ، بهم متصل كردن ، ریز بافتن 
compact(2) :: (داده) چکیده 
compact disk :: ديسک فشرده[کامپيوتر]
compaction :: عمل بهم چسباندن ، عمل ریز بافتن ، پیمان 
compaction(2) :: فشردگی ، فشرده سازى
compactions :: فشردگى ، فشرده سازى[کامپيوتر]
compactor :: لایه كوب
compander :: فشرده و نافشرده كننده 
companding :: --> compressing expanding، انبساط تراکم[کامپيوتر]
compandor :: فشرگستر
companion :: همراه همدم ، هم نشین ، پهلو نشین ، (مج .) معاشرت كردن ، همراهی كردن 
companionable :: قابل معاشرت ، شایسته رفاقت 
companionate :: بهم پیوسته دراثر اتحاد واشتراك ، مصاحب 
companionship :: یارى، همراهی ، مصاحبت ، پهلو نشینی 
company :: جمعیت ، انجمن ، شركت (مخفف ان co میباشد)، گروه ، دسته ، هیئت بازیگران ، گروهان ، همراه كسی رفتن ، مصاحبت كردن با
company(2) :: شركا
company(3) :: شركت 
company network :: شبکه همکار ، شبکه شرکت[کامپيوتر]
compaq computer corporation :: شرکت سازنده انواع گوناگون ريزکامپيوتر سازگار با ريزکامپيوتر IBM ، شرکت کامپيوترى کامپک[کامپيوتر]
comparability :: قابلیت قیاس ، قیاسی 
comparable :: برابركردنی ، قابلیت مقایسه ، مانند كردنی ، نظیر
comparable(2) :: قیاس پذیر، قابل مقایسه 
comparand :: قیاسوند، قیاس شونده 
comparative :: تطبیقی ، مقایسه اى، نسبی ، (د.) تفضیلی (بطور اسم )، درجه تفضیلی ، صفت تفضیلی 
comparator :: دستگاه اندازه گیرى وسنجش وقیاس اشیاء
comparator(2) :: مقايسه کننده[کامپيوتر]مقايسه کننده ، وسيله انجام مقايسه[علوم نظامى]دستگاه اندازه گيرى وسنجش وقياس اشياء، مقايسه کننده
comparator(3) :: مقایسه كننده 
compare :: مقايسه کردن[کامپيوتر]مقايسه کردن ، برابرکردن ، باهم سنجيدن
compare(2) :: مقایسه كردن 
compare(3) :: مقایسه کردن 
compare(4) :: مقایسه كردن ، برابركردن ، باهم سنجیدن 
comparison :: مقايسه[کامپيوتر]تطبيق ، تشبيه[حقوق]مقايسه[عمران]مقايسه[روانشناسى]مقايسه ، همسنجى ، تطبيق ، سنجش ، برابرى ، تشبيه
comparison(2) :: مقایسه ، تطبیق ، سنجش ، برابرى، تشبیه 
comparison(3) :: مقایسه ، همسنجی 
comparison operator :: عملگر مقايسه ، عملگر مقايسه اى[کامپيوتر]
comparmentalize :: به قسمت هاى مجزا تقسیم نمودن ، به اپارتمان هاى جدا جدا تقسیم كردن ، حجره حجرهكردن 
comparsion :: قياس[کامپيوتر]
compart :: (مج .) جدا جدا كردن ، تقسیم كردن 
compart(2) :: هنر کامپيوتر[کامپيوتر(]مج ).جدا جدا کردن ، تقسيم کردن
compartment :: (درقطار) كوپه ، قسمت ، تقسیم كردن 
compartmental :: قسمت قسمت ، كوپه دار
compass :: قطب نما[نجوم]قطب نما ، حدود ، وسعت ، دايره ، دوره[علوم مهندسى]قطبنما[علوم دريايى]جهت ياب ، پرگار ، قطب نما[هواپيمايى]قطبنما[معمارى]قطب نما[علوم نظامى]قطب نما[عمران]قطبنما[الکترونيک )adj.& adv.& vt.& vi.& n.(]تدبير کردن ، نقشه کشيدن ، اختراع کردن ، دور زدن ، مدار چيزى راکامل نمودن ، باقطب نماتعيين ، جهت کردن ، محصور کردن ، محدود کردن ، فهميدن ، درک کردن ، گرد، مدور )n.( حدود وثغور، حوزه ، دايره ، حيطه ، پرگار، قطب نما
compass(2) :: قطب نما، پرگار
compassion :: دلسوزى، رحم ، شفقت ، غمخوارى
compassionate :: ترحم كردن ، دلسوز، غم خوار، رحیم ، شفیق ، مهربان 
compatibility :: سازش پذیرى، سازگارى، دمسازى، مطابقت 
compatibility(2) :: سازگارى[کامپيوتر]سازگارى[شيمى]سازش[حقوق]سازگارى[هواپيمايى]سازگارى[معمارى]همسازى[روانشناسى]سازگارى[الکترونيک]سازش پذيرى ، سازگارى ، دمسازى ، مطابقت ، همسازى
compatibility(3) :: سازگارى[کامپيوتر]سازگارى[شيمى]سازش[حقوق]سازگارى[هواپيمايى]سازگارى[معمارى]همسازى[روانشناسى]سازگارى[الکترونيک]سازش پذيرى ، سازگارى ، دمسازى ، مطابقت ، همسازى
compatibility(4) :: همسازى
compatible :: سازگار، موافق ، دمساز، جور
compatible(2) :: همساز
compatible(3) :: همساز 
compatible(4) :: همساز ، سازگار[کامپيوتر]زيردستگاهى که در رابطه با کل دستگاه عملکرد مناسبى دارد[هواپيمايى]سازگار، موافق ، دمساز، جور، همساز
compatible software :: نرم افزار سازگار[کامپيوتر]
compeer :: هم پایه ، هم دوش ، قرین ، همراه ، هم رتبه بودن با
compel :: مجبوركردن ، وادار كردن 
compellation :: عمل خطاب یا احضار كردن ، نام 
compend :: (=compendium) خلاصه ، زبده ، مختصر، كوتاهی ، اختصار
compendium :: خلاصه ، زبده ، مختصر، كوتاهی ، اختصار
compensable :: قابل جبران ، قابل پاداش 
compensate :: تاوان دادن ، پاداش دادن ، عوض دادن ، جبران كردن 
compensated machine :: ماشين تقويت شده[الکترونيک]
compensating coil :: سيم پيچ جبرانگر ، سيم پيچ خنثى کننده[علوم مهندسى]پيچک جبران کننده[الکترونيک]
compensating errors :: خطاهاى خنثی كننده 
compensating magnet :: مغناطيس تصحيح[الکترونيک]
compensating transformer :: مبدل جبران کننده[الکترونيک]
compensating winding :: سيم پيچ تعديل کننده ، سيم پيچ تعادلى سيم پيچ خنثى کننده[علوم مهندسى]سيم پيچ جبران گر[الکترونيک]
compensation :: جبران كردن ، خنثی كردن 
compensation(2) :: جبران ، تلافی ، پاداش ، غرامت ، تاوان 
compensator :: جبران کننده ، متعادل کننده[علوم مهندسى]وسيله اى براى کاستن لگد اسلحه[ورزشى]ابزارى براى اندازه گيرى اختلاف فار بين اجزاء يک نور پلاريزه[هواپيمايى]جبران گر[الکترونيک]تلافى کننده
compete :: رقابت كردن - مسابقه دادن 
compete(2) :: رقابت كردن با، هم چشمی كردن ، مسابقه دادن 
competence :: صلاحیت ، شایستگی ، كفایت ، سررشته 
competency :: (=competence) صلاحیت ، لیاقت ، شایستگی 
competent :: لایق ، ذى صلاحیت ، شایسته ، داراى سر رشته 
competetive :: رقابتی ، مسابقهاى
competition :: رقابت ، مسابقه 
competition(2) :: مسابقه ، هم چشمی ، سبقت جویی ، هم اورى
competitive :: مسابقهاى، قابل رقابت ، رقابتی ، سبقت جو
competitor :: رقیب ، هم چشم ، حریف ، هم اورد
competitor(2) :: رقیب ، همكار
compietion :: تكمیل ، اتمام ، انجام 
compiexity :: هم تافتی ، پیچیدگی ، درهمی ، بغرنجی 
compilation :: ترجمه 
compilation(2) :: کامپايل ، ترجمه ، همگردانى[کامپيوتر]تاليف ، تصنيف[حقوق]جمع اورى و انتخاب ، جمع اورى اطلاعات به صورت نوشته ، [ نقشه بردارى[] علوم نظامى]گرداورى ، تاليف ، تلفيق ، همگردانى
compilation(3) :: گرداورى، تالیف ، تلفیق 
compilation(4) :: همگردانی 
compilation time :: زمان کامپايل[کامپيوتر]
compile :: گرداوردن ، تالیف كردن 
compile(2) :: همگرادنی كردن 
compile(3) :: همگردانى کردن ، کامپايل[کامپيوتر]تاليف کردن[حقوق]جمع اورى کردن ، توده کردن ، جمع کردن زباله[علوم نظامى]همگرادنى کردن ، گرداوردن ، تاليف کردن
compile and go :: بار کردن و اجراى يک برنامه کامپايل[کامپيوتر]همگردانى و اجرا
compile and go(2) :: همگردانی و اجرا
compile language :: زبان کامپايل[کامپيوتر]
compile time :: زمان کامپايل[کامپيوتر]هنگام همگردانى ، حين همگردانى
compile time(2) :: هنگام همگردانی ، حین همگردانی 
compile time error :: خطاى حین همگردانی 
compiler :: مترجم 
compiler(2) :: مولف ، گرد اورنده 
compiler(3) :: همگردان 
compiler(4) :: همگردان ، کامپايلر ، مترجم ، برنامه مترجم[کامپيوتر]همگردان ، مولف ، گرد اورنده
compiler compiler :: همگردان - همگردان[کامپيوتر]
compiler directive :: رهنمود همگردانی 
compiler generator :: مولد همگردان 
compiler language :: زبان همگردانى[کامپيوتر]زبان همگردانى
compiler language(2) :: زبان همگردانی 
compiler program :: برنامه همگردانى[کامپيوتر]
compile-time :: زمانِ ترجمه 
complacence :: (=complacency) خوشنودى از خود، خود خوشنودى
complacency :: (=complacence) خوشنودى از خود، خود خوشنودى
complacent :: از خود راضی ، عشرت طلب ، تن اسا، خود خوشنود
complain :: شكایت كردن ، غرولند كردن ، نالیدن 
complainant :: شاكی ، دادخواه ، عارض ، مدعی ، خواهان 
complaint :: شكایت ، دادخواهی 
complaisance :: خوشخویی ، ادب 
complaisant :: مهربان ، خوشخو، با ادب 
complected :: (=complexioned) لغت <رو> مثل سیاه رو یا سبزه رو
complement :: تعارفات معمولی ، (ر.) متمم ، مكمل ، ضمائم ، تزئینی ، كامل كردن ، متمم بودن 
complement(2) :: مکمل 
complement(3) :: مکمل[کامپيوتر]پرسنل سازمانى[علوم دريايى]استعداد کامل سازمانى ، پرسنل سازمانى ناو ، تملق گويى کردن خوشامد گفتن ، تکميل کردن ، حد مجاز مکمل ، متمم ، ملحقات ، ضميمه[علوم نظامى]مکمل[روانشناسى]مکمل[اقتصاد]تعارفات معمولى ،( ر ).متمم ، مکمل ، ضمائم ، تزئينى ، کامل کردن ، متمم بودن ، متمم گرفتن
complement form :: صورت متمم ، فرم متمم ، شکل متمم[کامپيوتر]صورت متممى
complement gate :: دریچه متمم ساز
complementarity :: مكمل ، متمم ، تكمیل ، كمال ، اصل متممیت 
complementary colors :: رنگهاى مکمل[روانشناسى]رنگهاى مکمل[الکترونيک]
complementary metal oxide semiconductor :: نيمه هادى اکسيد فلزى تکميلى[کامپيوتر]
complete :: تمام ، كامل 
complete(2) :: كامل ، تمام ، كامل كردن ، انجام دادن ، بانجام رساندن 
complete graph :: گراف کامل[کامپيوتر]
completely specified :: با تعیین كامل 
completeness :: تمامیت ، كمال 
completeness check :: تطبيق کامل[کامپيوتر]
completion :: اتمام ، تكمیل 
completion code :: رمز اتمام 
complex :: (n.) مجتمع ، گروهه ، مجموعه ، عقده (oghdeh)، اچار، هم تافت ، (adj.) :پیچیده ، مركب از چند جزء، بغرنج ، هم تافت 
complex admittance :: گذرايى مختلط[الکترونيک]
complex impedance :: ناگذرايى مختلط[الکترونيک]
complex instruction set computer :: کامپيوتر مجموعه دستورالعمل هاى پيچيده[کامپيوتر]
complex number :: اعداد مختلط[کامپيوتر]عدد مختلط[هواپيمايى]عدد مختلط[روانشناسى(]ر ).عدد مرکب ، عدد مختلط
complex power :: توان مختلط ، توان موهومى[معمارى]توان مختلط[الکترونيک]
complexioned :: (=complected) لغت <رو> مثل سیاه رو یا سبزه رو
complexity :: پیچید گی 
compliance :: قبول ، اجابت ، بر اوردن 
compliancy :: قبول اجابت 
complicacy :: پیچیدگی ، كار پیچیده ، بغرنج ، بغرنجی 
complication :: پیچیدگی ، بغرنجی ، (طب ) عوارض ، عواقب 
complier :: انجام دهنده ، قبول كننده ، همدست ، شریك 
compliment :: تعارف ، تعریف ، درود، تعریف كردن از
complimentary :: تعریف امیز، تعارفی ، بلیط افتخارى
complot :: دسیسه ، دوزوكلك ، سازش 
comply :: موافقت كردن ، براوردن ، اجابت كردن 
component :: اجزاء، تركیب كننده ، تركیب دهنده ، جزء
component(2) :: مؤلفه 
component(3) :: مولفه ، جزء[کامپيوتر]جزء سازنده ، مولفه[زيست شناسى]مولفه ، جزء سازنده[شيمى]جزء سازنده ، مولفه[تربيت بدنى]مولفه[نجوم]عنصر ، قطعه ، جزء ساختمانى ، عضو قسمت[علوم مهندسى]جزء ، همنه[هواپيمايى]مولفه بردار ، سازنده ، جزء در شيمى ، سازا ، جسمهاى ترکيب کننده ، همنهند ، جزء [ ترکيب دهنده[] معمارى]قسمت ، عضو ، اجزاى تشکيل دهنده نيروى مسلح شرکت کننده در عمليات جزء يا قطعه اى از يک وسيله کامل يکان شرکت کننده در عمليات[علوم نظامى]مولفه ، جزء[روانشناسى]مولفه[الکترونيک]اجزاء، ترکيب کننده ، ترکيب دهنده ، جزء، مولفه
component(4) :: مولفه ، جزء[کامپيوتر]جزء سازنده ، مولفه[زيست شناسى]مولفه ، جزء سازنده[شيمى]جزء سازنده ، مولفه[تربيت بدنى]مولفه[نجوم]عنصر ، قطعه ، جزء ساختمانى ، عضو قسمت[علوم مهندسى]جزء ، همنه[هواپيمايى]مولفه بردار ، سازنده ، جزء در شيمى ، سازا ، جسمهاى ترکيب کننده ، همنهند ، جزء [ ترکيب دهنده[] معمارى]قسمت ، عضو ، اجزاى تشکيل دهنده نيروى مسلح شرکت کننده در عمليات جزء يا قطعه اى از يک وسيله کامل يکان شرکت کننده در عمليات[علوم نظامى]مولفه ، جزء[روانشناسى]مولفه[الکترونيک]اجزاء، ترکيب کننده ، ترکيب دهنده ، جزء، مولفه
component of a symmetrical system :: مولفه دستگاه متوازن[الکترونيک]
comport :: سازش كردن ، جور بودن ، تحمل كردن ، دربرداشتن ، حامل بودن ، رفتار
comportment :: رویه ، اخلاق ، رفتار
compos mentis :: (حق .) داراى عقل سالم ، داراى مشاعر صحیح 
compose :: سرودن ، ساختن ، درست كردن ، تصنیف كردن 
compose sequence :: ترتيب ساختگى ، دخشه ساختگى[کامپيوتر]
composed :: تركیب شده ، مركب ، ارام ، خونسرد
composer :: سراینده ، نویسنده ، سازنده ، مصنف ، اهنگ ساز
composer(2) :: مؤلف 
composite :: مخلوط، مركب ، چیز مركب ، هم گذاره 
composite(2) :: مرکب[کامپيوتر]مرکب[هواپيمايى]مختلط ، يکان مختلط ، يکان مرکب[علوم نظامى]مرکب[روانشناسى]مخلوط، مرکب ، چيز مرکب ، هم گذاره
composite color monitor :: مونيتور رنگى مرکب[کامپيوتر]
composite color signal :: پيام رنگى مرکب[الکترونيک]
composite symbol :: علامت ترکيبى[کامپيوتر]
composite television signal :: پيام مرکب تلويزيونى[الکترونيک]
composite video :: تصوير ترکيبى[کامپيوتر]
composited circuit :: مدار تک سيم[الکترونيک]
composition :: تركیب ، ساخت ، انشاء، سرایش ، قطعه هنرى
composition and make-up terminal :: صفحه نمايش CRT که قابليت نمايش و تغيير دقيق اندازه هاى نقاط و پهناى کاراکترها را دارد[کامپيوتر]
compositive cideo :: ويدئوى مرکب[کامپيوتر]
compositor :: حروفچین ، سازنده ، اهنگ ساز
compost :: مخلوط، مواد مقوى نباتات ، كود دادن 
composure :: ارامش ، خوددارى، تسلط بر نفس ، خونسردى
compotator :: هم پیاله 
compote :: خوشاب
compote(2) :: كمپوت ، خوشاب 
compound :: (adj.) مركب ، چند جزئی ، جسم مركب ، لفظ مركب ، بلور دوتایی (n.) :محوطه ، عرصه ، حیاط، تركیب ، جسم مركب ، (vt.& vi.) :تركیب كردن ، امیختن 
compound(2) :: ترکيب ، اميزه[شيمى]ماده مرکب ، ترکيب شيميايى[تربيت بدنى]مرکب ، کمپوند ، اتصال مرکب ، اتصال کمپوند[علوم مهندسى]تصفيه کردن ، سازش کردن[حقوق]فرم پياده اى مرکب [ شطرنج[] ورزشى]مرکب[هواپيمايى]جسم مرکب ، محوطه ، عرصه ، حياط ، مرکب[معمارى]اردوگاه ، کمپ ، انبار موقت ، پادگان محوطه پادگان ، مخلوط ، ترکيب[علوم نظامى]مرکب[روانشناسى]جسم مرکب[الکترونيک )adj.(]مرکب ، چند جزئى ، جسم مرکب ، لفظ مرکب ، بلور دوتايى :)n.( محوطه ، عرصه ، حياط، ترکيب ، جسم مرکب ، :)vt.& vi.( ترکيب کردن ، اميختن
compound(3) :: مرکّب 
compound catenary :: اويزاندارى مرکب[الکترونيک]
compound circuit :: مدار مرکب[الکترونيک]
compound complex :: (درجمله ) داراى دو قضیه اصلی ویك قضیه فرعی 
compound converter :: تبديل گر مرکب[الکترونيک]
compound field winding :: سيم پيچ اهنربايى مرکب[الکترونيک]
compound magnet :: مغناطيس مرکب[الکترونيک]
compound statement :: جمله مرکب[کامپيوتر]
compounding :: اميزه کارى[شيمى]ترکيب[الکترونيک]
compound-wound generator :: ژنراتورى که هم داراى ميدان موازى و هم ميدان سرى ميباشد[هواپيمايى]مولد مرکب[الکترونيک]
compound-wound motor :: موتور با سيم پيچى کمپوند[علوم مهندسى]موتور مرکب[الکترونيک]
comprehend :: دریافتن ، درك كردن ، فهمیدن ، فرا گرفتن 
comprehensibility :: قابلیت درك 
comprehensible :: دریافتنی ، قابل درك 
comprehension :: دریافت ، قوه ادراك 
comprehensive :: جامع ، فرا گیرنده ، وسیع ، محیط، بسیط
compress :: متراكم كردن 
compress(2) :: متراکم کردن[کامپيوتر]متراکم کردن ، فشردن ، پرس کردن[علوم مهندسى]هم فشرده کردن ، بهم فشردن ، خلاصه شدن ، خلاصه کردن ، متراکم کردن
compress(3) :: هم فشرده كردن ، بهم فشردن ، خلاصه شدن یا كردن 
compressed :: فشرده ، متراكم 
compressed file :: فايل فشرده[کامپيوتر]
compressibility :: قابلیت فشردگی ، تراكم پذیرى
compressible :: بهم فشردنی ، خلاصه شدنی 
compression :: تراكم ، متراكم سازى
compression(2) :: فشرده سازی 
compression(3) :: هم فشارش ، بهم فشردگی ، تراكم ، اختصار
compressive :: هم فشارنده ، فشارى، مایه تراكم ، فشرده 
compressor :: ماشین فشار، دستگاه یا ماشین فشردن هوا، منگنه ، كمپرسور
compressor(2) :: متراكم كننده 
comprise :: دربرداشتن ، شامل بودن 
compromise :: تراضی ، مصالحه ، توافق ، مصالحه كردن ، تسویه كردن 
compromiser :: توافق كار، سازشكار
compromising emanation :: پيام خطرناک از نظر تامين مخابراتى ارتباط خطرناک[علوم نظامى]
compteur :: شمارگر
compulsion :: اجبار، اضطرار
compulsive :: اجبارى، اضطرارى
compulsory :: اجبارى، قهرى
compunction :: پشیمانی ، ندامت ، رحم 
compunctious :: نادم ، وابسته به پشیمانی 
compurgation :: تبرئه ، برائت 
compurgator :: یادكننده سوگند براى تبرئه دیگرى، تطهیر كننده 
compuserve :: شبکه اصلى اطلاع رسانى[کامپيوتر]
computability :: شماره پذیرى
computability(2) :: قابليت محاسبه[کامپيوتر]شماره پذيرى
computable :: محاسبه پذیر
computable function :: تابع محاسبه پذیر
computation :: شمارش ، نتیجه شمارش ، محاسبه 
computation(2) :: نتيجه محاسبه ، محاسبه[کامپيوتر]محاسبه[معمارى]شمارش ، نتيجه شمارش ، محاسبه ، محاسبات
compute :: حساب كردن ، تخمین زدن 
compute(2) :: محاسبه كردن 
compute(3) :: محاسبه کردن 
compute bound :: با تنگناى محاسباتی 
compute bound(2) :: محدوديت محاسباتى ، با تنگناى محاسباتى ، کران محاسباتى[کامپيوتر]با تنگناى محاسباتى
computed goto :: جهش بر مبناى محاسبه 
computed tomography scanning (ct scan) :: مغز نگارى کامپيوترى [ سى تى اسکن[] روانشناسى]
computer :: رایانه، كامپیوتر
computer(2) :: شمارنده ، ماشین حساب 
computer(3) :: کامپيوتر ، رايانه[کامپيوتر]رايانه ، کامپيوتر[شيمى]ماشين متفکر ، ماشين حساب ، ماشين الکترونيکى[علوم مهندسى]کامپيوتر[بازرگانى]رايانه[هواپيمايى]دستگاه محاسب ، کامپيوتر[علوم نظامى]حسابگر الکترونى ، رايانه [ کامپيوتر[] روانشناسى]شمارنده ، ماشين حساب ، کامپيوتر، رايانه
computer aided :: بكمك رایانه
computer aided(2) :: بکمک کامپيوتر
computer aided design :: طراحى به کمک کامپيوتر ، طراحى کامپيوترى[کامپيوتر]
computer aided design and drafting :: طراحى و نقشه کشى به کمک کامپيوتر طراحى و نقشه کشى کامپيوترى[کامپيوتر]
computer aided factory management :: مديريت کارخانه با استفاده از کامپيوتر[کامپيوتر]
computer aided instruction :: [ --> computer augmented learningکامپيوتر]
computer aided manufacturing :: توليد به کمک کامپيوتر[کامپيوتر]
computer architect :: معمار رایانه
computer architect(2) :: معمار کامپيوتر
computer architecture :: معمارى رایانه
computer architecture(2) :: معمارى کامپيوتر[کامپيوتر]معمارى کامپيوتر
computer art :: هنر کامپيوتر[کامپيوتر]
computer artist :: هنرمند کامپيوتر[کامپيوتر]
computer assisted :: بكمك رایانه
computer assisted(2) :: بکمک کامپيوتر
computer assisted diagnosis :: تشخيص بيمارى توسط کامپيوتر[کامپيوتر]
computer assisted instruction :: اموزش به کمک کامپيوتر ، اموزش کامپيوترى ، دستورالعمل به کمک کامپيوتر[کامپيوتر]
computer augmented learning :: بسط اموزش به کمک کامپيوتر[کامپيوتر]
computer awarness :: دانش کامپيوتر[کامپيوتر]
computer based :: بر مبناى رایانه
computer based(2) :: بر مبناى کامپيوتر
computer based learning :: يادگيرى بر پايه کامپيوتر[کامپيوتر]
computer based training :: تربيت مبتنى بر کامپيوتر[کامپيوتر]
computer camp :: اردوى کامپيوتر[کامپيوتر]
computer center :: مركز رایانه
computer center(2) :: مرکز کامپيوتر[کامپيوتر]مرکز کامپيوتر
computer center director :: مدير مرکز کامپيوتر[کامپيوتر]
computer center manager :: مدير مرکز کامپيوتر
computer center manager(2) :: مدیر مركز رایانه
computer circuits :: مدارهاى کامپيوترى[کامپيوتر]
computer classifications :: طبقه بندى کامپيوتر[کامپيوتر]
computer code :: رمز رایانه اى
computer code(2) :: رمز کامپيوتر ، کد کامپيوتر[کامپيوتر]رمز کامپيوترى
computer conferencing :: کنفرانس کامپيوترى[کامپيوتر]
computer control console :: [ --> control panelکامپيوتر]
computer controlled machine :: دستگاه با فرمان کامپيوترى ، دستگاه با فرمان الکترونيکى[علوم مهندسى]
computer controlled machine(2) :: دستگاه با فرمان کامپيوترى ، دستگاه با فرمان الکترونيکى[علوم مهندسى]
computer crime :: جرم کامپيوترى[کامپيوتر]
computer design :: طراحى کامپيوترى[کامپيوتر]
computer drawing :: ترسيم کامپيوترى[کامپيوتر]
computer enclosure :: محفظه کامپيوتر[کامپيوتر]
computer engineer :: مهندس کامپيوتر
computer engineer(2) :: مهندس كامپیوتر
computer engineering :: مهندسى کامپيوتر[کامپيوتر]مهندسى کامپيوتر
computer engineering(2) :: مهندسی كامپیوتر
computer family :: خانواده رایانه
computer family(2) :: خانواده کامپيوتر[کامپيوتر]خانواده کامپيوتر
computer flicks :: فيلمهايى که توسط کامپيوتر ساخته مى شود[کامپيوتر]
computer game :: بازى کامپيوترى[کامپيوتر]
computer generations :: نسل هاى کامپيوتر[کامپيوتر]
computer graphicist :: گرافيست کامپيوترى[کامپيوتر]
computer graphics :: نگاره سازى کامپيوترى ، گرافيک کامپيوترى[کامپيوتر]نگاره سازى کامپيوترى
computer graphics(2) :: نگاره سازی رایانه ای
computer graphics metafile :: فايل برتر نگاره سازى کامپيوترى[کامپيوتر]
computer independent language :: زبان مستقل کامپيوترى[کامپيوتر]
computer industry :: صنعت رایانه
computer industry(2) :: صنعت کامپيوتر[کامپيوتر]صنعت کامپيوتر
computer information system :: سيستم اطلاعات کامپيوترى[کامپيوتر]
computer input microfilm :: تکنولوژى که مستلزم بکارگيرى يک دستگاه ورودى براى خواندن مستقيم محتويات ميکروفيلم به درون کامپيوتر مى باشد[کامپيوتر]
computer instruction :: دستورالعمل رایانه
computer instruction(2) :: دستورالعمل کامپيوتر[کامپيوتر]دستورالعمل کامپيوتر
computer instruction set :: مجموعه دستورالعمل کامپيوتر[کامپيوتر]
computer integrated manufactureing :: کارخانه کاملا "اتوماتيک[کامپيوتر]
computer interface unit :: وسيله اتصال دستگاههاى جانبى به کامپيوتر[کامپيوتر]
computer jargon :: لغات فنى مربوط به رشته کامپيوتر[کامپيوتر]
computer language :: زبان کامپيوتر[کامپيوتر]زبان کامپيوترى
computer leasing company :: شرکت اجاره دهنده کامپيوتر[کامپيوتر]
computer letter :: حرف کامپيوترى[کامپيوتر]
computer literacy :: دانش کامپيوترها و چگونگى استفاده از انها براى حل مسائل ، دانش کامپيوتر[کامپيوتر]
computer literacy(2) :: سواد رایانه 
computer logic :: منطق کامپيوتر[کامپيوتر]
computer managed instruction :: اموزش با مديريت کامپيوتر دستورالعمل با مديريت کامپيوتر[کامپيوتر]
computer manufacturer :: سازنده کامپيوتر
computer museum :: موزه کامپيوترى[کامپيوتر]
computer music :: موسيقى کامپيوترى[کامپيوتر]
computer network :: شبکه کامپيوترى[کامپيوتر]شبکه کامپيوترى
computer nik :: استفاده کننده علاقمند کامپيوتر که وقت زيادى را صرف کار با کامپيوتر مى کند[کامپيوتر]
computer numerical control :: کنترل عددى توسط کامپيوتر[کامپيوتر]
computer on a chip :: کامپيوتر روى يک تراشه[کامپيوتر]
computer operation :: عملکرد کامپيوترى ، عمليات کامپيوتر[کامپيوتر]
computer operations manager :: مدير عمليات کامپيوتر[کامپيوتر]
computer operator :: اپراتور کامپيوتر[کامپيوتر]
computer oriented :: رایانه گرا
computer oriented(2) :: کامپيوتر گرا
computer oriented language :: زبان کامپيوترگرا[کامپيوتر]
computer output microfilm :: فيلم توليد شده با سيگنالهاى کامپيوترى تکنولوژى ضبط خروجى کامپيوتر روى ميکروفيلم ، ميکروفيلم خروجى کامپيوتر[کامپيوتر]
computer output microfilm recorder :: دستگاهى که خروجى کامپيوتر را روى فيلم حساس به نور به شکل ميکروسکوپى ضبط مى کند[کامپيوتر]
computer printout :: چاپ کامپيوترى ، مطالبى که توسط کامپيوتر چاپ شده است[بازرگانى]
computer processing cycle :: چرخه پردازش کامپيوتر[کامپيوتر]
computer professional :: متخصص کامپيوتر[کامپيوتر]
computer program :: برنامه رایانه اى
computer program(2) :: برنامه کامپيوتر[کامپيوتر]برنامه کامپيوترى
computer programmer :: برنامه نويس کامپيوتر[کامپيوتر]
computer programming :: برنامه سازی رایانه ای، برنامه نویسی رایانه ای 
computer programming(2) :: برنامه نويسى کامپيوترى[روانشناسى]
computer revolution :: تحول کامپيوتر[کامپيوتر]
computer salesman :: فروشنده رایانه
computer salesman(2) :: فروشنده کامپيوتر
computer science :: علم رایانه، علوم رایانه
computer science(2) :: علم کامپيوتر ، علوم کامپيوتر[کامپيوتر]علم کامپيوتر، علوم کامپيوتر
computer security :: امنيت کامپيوتر[کامپيوتر]
computer serrices company :: شرکت خدمات کامپيوترى[کامپيوتر]
computer simulation :: شبيه سازى کامپيوترى[کامپيوتر]شبيه سازى ، کامپيوترى
computer simulation(2) :: شبیه سازى، رایانه اى
computer specialist :: متخصص کامپيوتر[کامپيوتر]
computer store :: فروشگاه کامپيوتر[کامپيوتر]
computer system :: سيستم کامپيوترى[کامپيوتر]سيستم کامپيوترى
computer system(2) :: سیستم رایانه
computer time :: وقت رایانه
computer time(2) :: وقت کامپيوتر
computer typesetting :: حروف چينى کامپيوترى[کامپيوتر]
computer user :: استفاده کننده کامپيوتر[کامپيوتر]
computer users group :: گروه استفاده کننده کامپيوتر[کامپيوتر]
computer utility :: سودمندى کامپيوتر ، خدمات کامپيوترى[کامپيوتر]
computer vendor :: فروشنده کامپيوتر[کامپيوتر]
computer word :: كلمه رایانه ا ى
computer word(2) :: کلمه کامپيوترى[کامپيوتر]کلمه کامپيوترى
computerese :: استفاده کنندگان از کامپيوتر ، مجموعه اصطلاحات کامپيوترى[کامپيوتر]
computerised ordering systems :: سيستم سفارش کامپيوترى ، خريد کامپيوترى[بازرگانى]
computerist :: کامپيوتريست[کامپيوتر]
computerization :: رایانه اى كردن ، رایانه اى شدن 
computerization(2) :: کامپيوترى کردن[کامپيوتر]کامپيوترى کردن ، کامپيوترى شدن
computerize :: رایانه اى كردن 
computerize(2) :: کامپيوترى کردن[کامپيوتر]کامپيوترى کردن
computerized :: رایانه اى، رایانه اى شده 
computerized(2) :: کامپيوترى ، کامپيوترى شده
computerized data base :: پايگاه داده هاى کامپيوترى[کامپيوتر]
computerized game playing :: بازى هاى کامپيوترى[کامپيوتر]
computerized instruction :: اموزش کامپيوترى[روانشناسى]
computerized mail :: پست کامپيوترى[کامپيوتر]
computerized tomography :: راديولوژى کامپيوترى[کامپيوتر]
computerphobia :: ترس از کامپيوتر[کامپيوتر]
computing :: محاسبات 
computing(2) :: محاسبه[کامپيوتر]محاسبه ، محسبات ، رشته کامپيوتر
computing(3) :: محاسبه ، محسبات ، رشته رایانه
computing center :: مركز محاسبات 
computing system :: سيستم کامپيوترى[کامپيوتر]
comrade :: رفیق ، همراه 
comradeship :: رفاقت ، معاضدت 
comunications parameters :: پارامترهاى ارتباطات[کامپيوتر]
con :: از بر كردن ، دانستن ، مخفف كلمه عامیانه confidence ، اعتماد، گول زدن ، مخالف 
con(2) :: پیشوند بمعانی با و باهم 
con(3) :: در DOS و OS/ نام دستگاهى که به صفحه کليد و مونيتور دلالت داشته باشد[کامپيوتر]بر عليه ، راى مخالف[حقوق]هدايت کردن [ کشتى ] ،[syn : steer علوم دريايى]از بر کردن ، دانستن ، مخفف کلمه عاميانهconfidence ، اعتماد، گول زدن ، مخالف ، پيشوند بمعانى با و باهم
con cuss :: تكان دادن ، بهم زدن ، بهیجان اوردن 
conatus :: كوشش ، انگیزه 
concatenate :: اتصال ، چسباندن ، الحاق ، الحاق کردن[کامپيوتر]بهم پيوستن ، مسلسل کردن ، الحاق کردن
concatenate(2) :: الحاق 
concatenate(3) :: الحاق كردن 
concatenated data set :: مجموعه داده ها متصل شده[کامپيوتر]
concatenated key :: کليد اتصال[کامپيوتر]
concatenation :: الحاق 
concatenation(2) :: الحاق[کامپيوتر]الحاق ، تسلسل
concatenation motor control :: تنظيم زنجيرى سرعت موتور[الکترونيک]
concatenation operator :: عملگر الحاقى[کامپيوتر]
concave :: كار، مقعر
concave(2) :: كاو، مقعر
concavity :: كاوى، تقعر
concavity(2) :: كاوى، توگودى، تقعر، فرورفتگی 
concavo concave :: مقعر الطرفین ، از دو سو كاو
concavo convex :: از یك سو مقعر واز سوى دیگر محدب 
conceal :: پنهان كردن ، نهان كردن ، نهفتن 
concealment :: پنهان بودن 
concede :: واگذار كردن ، دادن ، تصدیق كردن 
conceit :: خودبینی ، غرور، استعاره 
conceited :: خودپسندى، خودبینی ، غرور، استعاره 
conceivability :: قابلیت تصور، امكان پذیرى
conceivable :: تصور كردنی ، ممكن ، امكان پذیر
conceivably :: بطور امكان پذیر
concent :: توافق ، مطابقت ، هم اهنگی 
concenter :: متمركز كردن ، تمركز دادن ، تغلیظ كردن 
concentrate :: افشرده
concentrate(2) :: متمركز كردن ، تمركز دادن ، تغلیظ
concentration camp :: بازداشتگاه زندانیان سیاسی یا اسراى جنگی 
concentration of electron :: چگالى الکترون[الکترونيک]
concentrator :: متمركز كننده یاشونده 
concentrator(2) :: متمرکزکننده ، تمرکزدهنده[کامپيوتر]متمرکز کننده ، متمرکز شونده
concentric :: هم مركز، متحد المركز
concentric cable :: کابل هم مرکز[الکترونيک]
concentricity :: متحدالمركز، بودن 
conception :: حاملگی ، لقاح تخم وشروع رشد جنین ، ادراك ، تصور
conceptional :: تعقلی ، ادراكی 
conceptual :: تصورى، ادراكی 
conceptual tool :: وسيله اى براى کار با نظريه ها بجاى کار با اشياء[کامپيوتر]
conceptualization :: تصور، خیال ، ادراك 
conceptualize :: تصور یا اندیشه چیزى را كردن 
concern :: ربط، بستگی ، بابت ، مربوط بودن به ، (بصورت اسم مفعول ) دلواپس كردن ، (م .م .)نگرانبودن ، اهمیت داشتن 
concerning :: درباره ، درباب 
concert :: ساز واواز، انجمن ساز واواز، هم اهنگی ، كنسرت ، مرتب كردن ، جور كردن 
concerted :: مجتمعا، باهم ، موزون ، هم نوا
concertina :: (مو.) ارغنون دستی 
concertmaster :: (=concertmeister) (مو.) رهبر نوازندگان ویلن ومعاون رهبر اركست 
concertmeister :: (=concertmaster) (مو.) رهبر نوازندگان ویلن ومعاون رهبر اركست 
concession :: اعطاء، امتیاز، امتیاز انحصارى
concessionaire :: صاحب امتیاز
concessioner :: (concessionaire) صاحب امتیاز
concessive :: امتیازى، تصدیقی ، حق الامتیازى
concha :: كرنا، بوق ، گنبدنیم گرد، صدفه ، استخوان صدفه 
conchiferous :: دارى صدف ، تولید كندنه صدف ، صدف زا
conchoidal :: داراى پستی وبلندى هایی شبیه داخل صدف ، صدفی 
conchology :: مبحث صدف شناسی 
concierge :: نگهدار یاحافظ، زندانبان ، قلعه بان ، دربان 
conciliar :: مشورتی ، توطئه امیز، سرى، شورایی 
conciliate :: ساكت كردن ، ارام كردن ، مطالعه كردن ، اشتی دادن 
conciliation :: مصالحه ، اشتی ، تسكین ، توافق 
conciliator :: اشتی دهنده ، میانجی 
concinnity :: زیبایی ، ظرافت ، تناسب 
concise :: مختصر، موجز، كوتاه ، لب گو، فشرده ومختصر
concision :: برش ، قطع ، تفرقه ، نفاق 
conclave :: انجمن محرمانه ، كنفرانس 
conclude :: بپایان رساندن ، نتیجه گرفتن ، استنتاج كردن ، منعقد كردن 
conclusion :: پایان ، فرجام ، اختتام ، انجام ، نتیجه ، استنتاج 
conclusive :: قطعی ، قاطع ، نهایی 
concoct :: درست كردن ، جعل كردن ، اختراع كردن ، تركیب كردن ، پختن ، (م .م .) گواریدن 
concomitance :: پیوستگی ، همراهی ، ملازمت 
concomitant :: همراه ، ملازم ، پیوسته 
conconancy :: هم اهنگی ، هم صدایی ، توافق صدا
concord :: توافق ، مطابقت ، یكجورى، پیمان ، قرار
concordance :: فهرست الفبايى کلمات و عبارات در نوشته فهرست ، راهنما[کامپيوتر]همشبيى ، همايى[زيست شناسى]همگامى[روانشناسى]کشف اللغات ، فهرست ، تطبيق نامه ، راهنماى مطالب وموضوعات کتاب ، هم شيبى
concordance(2) :: كشف اللغات ، فهرست ، تطبیق نامه ، راهنماى مطالب وموضوعات كتاب ، هم شیبی 
concordance file :: فايل راهنما[کامپيوتر]
concordant :: موافق ، جور، هم اهنگ ، هم نوا، متوازن ، موزون 
concordat :: پیمان دولت با جماعت مذهبی ، پیمان رسمی میان دو فرقه مذهبی ، موافقت نامه 
concourse :: گروه ، محل ملاقات ، محل اجتماع ، محل تلاقی چند خیابان یا جاده 
concrescence :: (ز.ش .) رشد با یكدیگر، نمو مشترك ، پیوستگی 
concrescent :: داراى رشد مشترك یا هماهنگ 
concretion :: سفت شدگی ، تحجر، جسمانیت ، ذاتیت ، سنگال 
concubinage :: زندگانی با صیغه ، زندگی بطور صیغه 
concubine :: صیغه ، متعه ، رفیقه ، همخوابه 
concupiscence :: شهوت ، نفس اماره ، هوس 
concupiscible :: تحریك شده بوسیله امیال شهوانی ، هوس انگیز
concur :: موافقت كردن ، هم راى بودن ، دمساز شدن 
concurrence :: موافقت ، توافق ، دمسازى، رضایت ، تصادف 
concurrency :: همزمانی 
concurrency management :: مديريت همزمانى[کامپيوتر]
concurrent :: دریك وقت واقع شونده ، موافق ، متقارن ، همرو
concurrent(2) :: همروند 
concurrent(3) :: همزمان 
concurrent(4) :: همزمان[کامپيوتر]همزمان[روانشناسى]دريک وقت واقع شونده ، موافق ، متقارن ، همرو، همزمان
concurrent execution :: اجراى همزمان[کامپيوتر]
concurrent operation :: عملکرد همزمان[کامپيوتر]
concurrent processing :: پردازش همزمان[کامپيوتر]
concurrent program execution :: اجراى همزمان برنامه[کامپيوتر]
concurrent programming :: برنامه نويسى همزمان[کامپيوتر]
concussion :: صدمه وتكان مغز كه منجر به بیهوشی میشود، تصادم ، صدمه ، ضربت سخت 
condeitional branch :: انشعاب شرطی 
condensable :: (=condensible) چگال پذیر، خلاصه شدنی ، غلیظ شدنی 
condensate :: هم چگال ، چگالیده ، تغلیظ شده ، منقبض شده ، خلاصه شده 
condensation :: چگالش ، خلاصه ، جمع شدگی ، تكاثف ، تغلیظ
condense :: هم چگال كردن ، متراكمكردن ، تغلیظ كردن ، منقبض كردن ، مختصرومفیدكردن ، خلاصهكردن ، چگالیدن 
condense(2) :: همچگال ، متراكم ، متراكم كردن 
condensed :: فشرده ، خلاصه شده ، تغلیظ شده ، چگالیده 
condensed type :: نوع فشرده ، چاپ فشرده[کامپيوتر]
condensed-mercurytemperature :: دماى جيوه متراکم[الکترونيک]
condenser :: چگالنده[شيمى]خازن ، چگالنده[علوم مهندسى]کندانسور ، خازن[هواپيمايى]کندانسور ، تغليظ کننده ، در هم فشارنده[علوم نظامى]خازن[الکترونيک]منقبض کننده ، الت تقصير ، عدسى محدب ، الت جمع کردن و تمرکز دادن برق
condenser capacity :: ظرفيت خازن[الکترونيک]
condenser charge :: بار خازن[الکترونيک]
condenser dielectric :: دى الکتريک خازن[الکترونيک]
condenser microphone :: ميکروفون خازنى[الکترونيک]
condenser plate :: جوشن خازن[الکترونيک]
condensite :: کندانسيت[الکترونيک]
condensive load :: بار فشرده[الکترونيک]
condensive reactance :: راکتانس خازن[الکترونيک]
condescend :: تمكین كردن ، فروتنی كردن ، خود را پست كردن ، تواضع كردن 
condescending :: فروتن ، مهربان ، نوازش كننده 
condescension :: واگذارى، اعطاء، تمكین ، موافقت ، مدارا
condign :: سزاوار، فراخور، مناسب 
condiment :: ادویه ، نمك وفلفل ، چاشنی ، ادویه زدن 
condition :: حالت ، وضعیت ، چگونگی ، شرط، مقید كردن ، شرط نمودن 
condition(2) :: شرط 
condition(3) :: شرط ، وضعيت[کامپيوتر]شرط ، شرط مهم در قرارداد[فقهى]شرط ، مشروط کردن[حقوق]وضعيت ، موقعيت ، شرط[بازرگانى]شرط ، وضع ، عارضه ، شرطى کردن[روانشناسى]حالت ، وضعيت ، چگونگى ، شرط، مقيد کردن ، شرط نمودن ، شايسته کردن
condition(4) :: شرط، وضعیت ، شایسته كردن 
condition code :: رمز وضعيت ، کد شرط[کامپيوتر]کد وضعيت امادگى اقلام ، کد وضعيت اماد[علوم نظامى]
conditional :: شرطی 
conditional(2) :: شرطی ، مشروطه ، موكول ، مقید، نامعلوم 
conditional branch :: انشعاب شرطى[کامپيوتر]
conditional breakpoint :: نقطه انفصال شرطی 
conditional instruction :: دستورالعمل شرطی 
conditional jump instruction :: دستورالعمل پرش شرطى[کامپيوتر]
conditional operator :: عملگر شرطى[کامپيوتر]
conditional statement :: حکم شرطى ، دستور شرطى[کامپيوتر]
conditional transfer :: انتقال شرطى[کامپيوتر]انتقال شرطى
conditional transfer(2) :: انتقال شرطی 
conditioning :: اصلاح مشخصه هاى اطلاعات در يک خط انتقال صدا از طريق تصحيح خصوصيات فاز دامنه تقويت کننده هاى خط ، شايسته سازى[کامپيوتر]امادگى[تربيت بدنى]شرطى شدن ، شرطى کردن ، شرطى سازى[روانشناسى]شايسته سازى
conditioning(2) :: شایسته سازى
conditonal branching :: انشعاب شرطى[کامپيوتر]
condole :: تسلیت دادن ، اظهار تاسف كردن 
condolence :: همدردى، تسلیت ، اظهار تاسف 
condominium :: حكومت مشترك ، مالكیت مشترك 
condonation :: چشم پوشی ، عفو تقصیر، بخشایش 
condone :: چشم پوشی كردن از، اغماض كردن ، بخشیدن 
condor :: رخ ، شاهرخ ، كركس امریكایی 
conduce :: منتهی شدن به ، راهنمایی كردن ، رهبرى كردن 
conducive :: موجب شونده ، سودمند، مساعد، منجر شونده 
conduct :: رفتار، سلوك ، هدایت كردن ، بردن ، اداره كردن 
conduct(2) :: هدایت كردن ، رفتار
conductance :: رسانايى ، رسانايى الکتريکى ، گرما رسانايى ، گرما رسانندگى[شيمى]مقدار هدايت واقعى ، مقدار هدايت موثر کندوکتانس[علوم مهندسى]رسانايى[هواپيمايى]رسانايى[معمارى]رسانايى[الکترونيک]ميزان هدايت ، ميزان رسانايى ، رسانايى ، ضريب هدايت ، قدرت هدايت ، هدايت ، انتقال
conductance(2) :: رسانایی ، ضریب هدایت ، قدرت هدایت ، هدایت ، انتقال 
conductance(3) :: میزان هدایت ، میزان رسانایی 
conductibility :: قابلیت هدایت 
conducting period :: دوره رسانايى[الکترونيک]
conduction :: انتقال ، بردن جریان ، هدایت ، تنظیم ، رهبرى
conduction(2) :: هدایت ، رسانایی 
conduction band :: نوار رسانايى[الکترونيک]
conduction current :: جريان رسانايى[الکترونيک]
conduction electron :: الکترون رسانش[شيمى]الکترون رسانايى[الکترونيک]
conductive :: برنده ، رسانا
conductivity :: رسانندگى الکتريکى ، رسانندگى ، رسانايى[زيست شناسى]رسانندگى[شيمى]قابليت هدايت[علوم مهندسى]رسانايى ، ضريب هدايت[هواپيمايى]رسانايى[روانشناسى]برق رسانايى[الکترونيک]ضريب هدايت يا انتشار( حرارت والکتريسيته وغيره)، قابليت هدايت ، رسانايى ، قابليت رسانايى
conductivity(2) :: ضریب هدایت یا انتشار (حرارت والكتریسیته وغیره )، قابلیت هدایت ، رسانایی 
conductivity(3) :: قابلیت هدایت ، قابلیت رسانایی 
conductivity bridge :: پل برق رسانايى[الکترونيک]
conductor :: رهبر اركتسر، راهنما، رسانا
conductor(2) :: هادى ، رسانا[کامپيوتر]رسانا ، هادى[زيست شناسى]رسانا[شيمى]هادى ، هادى جريان برق ، رشته سيم[علوم مهندسى]مباشر ، مدير[حقوق]هادى[هواپيمايى]رسانا[معمارى]سيم هادى ، هادى ، وسيله هادى اجرا کننده[علوم نظامى]رسانا[روانشناسى]رسانا[الکترونيک]رهبر ارکتسر، راهنما، هادى ، رسانا
conduit :: لوله 
conduit(2) :: لوله ، مجراى سیم 
conduit(3) :: ناشر غيرانتفاعى نرم افزار اموزشى[کامپيوتر]رسانگاه[زيست شناسى]لوله برگمن ، لوله سيم پوش ، کانال لوله ، ابگذر ، مجرا[علوم مهندسى]سيم پوش[هواپيمايى]مجرا[عمران]لوله حفاظ[الکترونيک]لوله ، مجراى سيم ، مجراى اب ، ابگذر، معبر، کانال ، مجرا
conduit box :: جعبه انشعاب[الکترونيک]
conduit bushing :: بوش لوله حفاظ[الکترونيک]
conduit bushing adapter :: تبديل لوله حفاظ[الکترونيک]
conduit coupling :: مهره ماسوره[الکترونيک]
conduit elbow :: زانويى لوله حفاظ[الکترونيک]
conduit rodding :: فنرگذرانى از لوله[الکترونيک]
conduit wiring :: سيم کشى از لوله[الکترونيک]
conduplicate :: از درازا دولا شده ، تاشده 
cone :: مخروط ، مخروطى[علوم مهندسى]مخروط[معمارى]مخروط[روانشناسى]شيپور ، مخروط[الکترونيک]مخروط، ميوه کاج ، هرچيز مخروطى ياکله قندى ، مخروطى شکل کردن ، قيف(براى بستنى قيفى)
cone(2) :: مخروط، میوه كاج ، هرچیز مخروطی یاكله قندى، مخروطی شكل كردن ، قیف (براى بستنی قیفی )
cone antenna :: انتن مخروطى[علوم مهندسى]انتن مخروطى[الکترونيک]
coneive :: تصور كردن ، پنداشتن ، ابستن شدن ، درك كردن ، دیدن ، ایجاد كردن 
coney :: (cony) خرگوش كوچك ، ادم ساده لوح 
confect :: ساختن ، تركیب كردن ، اماده كردن (غذا براى گوارش )، مخلوط كردن ، مزق 
confection :: شیرینی ، معجون ، تركیب ، ساخت ، مربا
confectionary :: شیرینی سازى، شیرینی ساز، قنادى
confectioner :: قناد، شیرینی فروش 
confectionery :: صنعت شیرینی سازى، قنادى
confederacy :: هم پیمانی ، اتفاق ، اتحاد، پیوند، اتحادیه 
confederate :: هم پیمان ، متحد، متفق ، موتلف ، متفق كردن 
confederation :: اتفاق ، اتحاد، هم پیمانی ، هم عهدى، معاهده 
confer :: همرایزنی كردن ، اعطاء كردن ، مشورت كردن ، مراجعه كردن 
conferee :: (conferree) مشاوره كننده ، همرایزن 
conference :: مشاوره ، كنگاش ، گفتگو، مذاكره ، همرایزنی 
conference , lecture :: سخنرانی
conference ¸ lecture :: اجلاس 
conférence ¸ lecture :: فراهمایی
conference calling :: هم سخنی
conferencing :: [ --> computer conferenceکامپيوتر]
conferment :: تفویض ، اعطاء
conferrable :: قابل تفویض 
conferree :: (conferee) مشاوره كننده ، همرایزن 
confess :: اقراركردن ، اعتراف كردن 
confession :: اقرار، اقرار بجرم ، اعتراف نامه 
confessional :: محل مخصوص اعتراف بگناه ، اعترافی ، اقرارى
confessor :: معترف ، كسی كه كیش خود را اشكارا اعتراف میكند، اقرار اورنده 
confetti :: كاغذ رنگی براى تزئین درجشنها، شیرینی ، نقل 
confidant :: رازدار، محرم اسرار، دمساز
confidante :: زن رازدار، زن محرم اسرار
confide :: سپردن ، محرمانه گفتن (به )، اطمینان كردن ، اعتماد داشتن به 
confidence :: اطمینان 
confidence(2) :: اطمینان ، اعتقاد، اعتماد، رازگویی ، صمیمیت 
confident :: مطمئن ، دلگرم ، بی پروا، رازدار
confidential :: محرمانه 
confidential(2) :: محرمانه ، داراى ماموریت محرمانه ، راز دار
confidentiality :: قابليت اعتماد[کامپيوتر]رازدارى[روانشناسى]
confiding :: اعتماد كننده 
config.sys :: در DOS و OS/ يک فايل متن اسکى که شامل فرمان هاى پيکر بندى است[کامپيوتر]
configuration :: پيکربندى[کامپيوتر]ارايش فضايى ، پيکرمان[زيست شناسى]پيکربندى[شيمى]پيکربندى[تربيت بدنى]ترکيب ، شکل ، قواره[علوم مهندسى]ترتيب فضايى کلى اجزاء اصلى[هواپيمايى]هيئت ، شکلبندى ، هيئت پذيرى[معمارى]شکل بندى[روانشناسى]پيکربندى ، هيئت ، ترتيب ، شکل ، قواره ، وضعيت يا موقعيت
configuration(2) :: پیكر بندى، هیئت ، ترتیب ، شكل ، قواره ، وضعیت یا موقعیت 
configuration(3) :: پیکربندی 
configuration file :: فايل پيکربندى[کامپيوتر]
configuration management :: مديريت پيکربندى[کامپيوتر]
configure :: ايجاد پيکربندى[کامپيوتر]شکل دادن به
confinement :: تحدید، زندان بودن ، زایمان ، بسترى
confirm :: تأیید
confirm(2) :: تایید کردن 
confirm(3) :: تایید كردن ، تصدیق كردن 
confirm(4) :: تایید كردن ، تصدیق كردن ، تثبیت كردن 
confirmable :: قابل تایید وتصدیق 
confirmation :: تایید 
confirmation(2) :: تایید، تصدیق 
confirmation(3) :: تایید، تصدیق ، ابرام ، تثبیت ، استقرار
confirmatory :: تقویتی ، تاییدى
confirmed :: مسلم ، برقرار، تایید شده 
confiscable :: (=confiscatable) درمعرض ضبط وتوقیف ، قابل توقیف 
confiscatable :: (=confiscable) درمعرض ضبط وتوقیف ، قابل توقیف 
confiscate :: ضبط كردن ، توقیف كردن ، مصادره كردن 
confiscation :: مصادره یا ضبط
confiscator :: مصادره گر، دعاى اعتراف بگناهان ، دعاى اعتراف نامه 
conflagrant :: مشتعل ، فروزان 
conflagration :: اتش سوزى بزرگ ، حریق مدهش 
conflation :: تركیب دوعبارت بایكدیگر، تلفیق ، تالیف 
conflict :: ستیزه ، كشاكش ، كشمكش ، نبرد، برخورد، ناسازگارى، تضاد، ناسازگار بودن ، مبارزهكردن 
confliction :: تضاد، برخورد
confluence :: اتصال یا تلاقی دو نهر، همریختنگاه ، همریزگاه 
confluent :: همریز، باهم جارى شونده ، متلاقی 
conflux :: (=confluence) همریزگاه ، برخورد، تلاقی 
confocal :: (ر.) هم كانون (حقیقی یا مجازى)
conform :: همنوایی كردن ، مطابقت كردن ، وفق دادن ، پیروى كردن 
conformable :: قابل توافق ، منطبق شدنی ، مطیع 
conformance :: (=conformity) پیروى، متابعت ، همنوایی 
conformation :: تطبیق ، برابرى، سازش ، توافق ، ساخت ، تركیب 
conformity :: انطباق ، پیروى از رسوم یا عقاید، همنوایی 
confound :: پریشان كردن ، گیج كردن ، عاجز كردن 
confraternity :: انجمن اخوت ، دسته 
confrere :: همقطار
confront :: روبرو شدن با، مواجهه دادن 
confuse :: مغشوش شدن ، باهم اشتباه كردن ، اسیمه كردن ، گیج كردن ، دست پاچه كردن 
confusion :: اسیمگی ، پریشانی ، درهم وبرهمی ، اغتشاش ، دست پاچگی 
confusion(2) :: گیجی ، اشتباهی گرفتن 
confutation :: تكذیب ، مورد تكذیب ، امر مردود
confute :: ردكردن ، مجاب كردن ، عقیم كردن 
conge :: اجازه عبور، تعظیم ، كرنش 
congeal :: ماسیدن ، یخ بستن ، بستن ، منجمد شدن ، سفت كردن 
congelation :: ماسیدگی ، بستگی ، انجماد، افسردگی ، دلمه ، چیز منجمد
congener :: هم جنس ، همنوع ، مشابه ، متجانس 
congenial :: همخو، هم مشرب ، داراى تجانس روحی ، هم سلیقه 
congenital :: مادر زادى، ارثی ، موروثی ، ذاتی ، خلقتی 
congeries :: توده ، انباشته ، تراكم ، انبوه ، كومه ، كپه 
congest :: انبوه شدن ، متراكم كردن ، گرفته كردن 
congestion :: ازدحام ، انبوهی 
congestion(2) :: تراكم ، (طب ) جمع شدن خون یا اخلاط، گرفتگی 
congestive :: وابسته به تراكم 
conglobe :: (=conglobate) گردكردن ، گلوله شدن 
conglomerate :: اختلاط، كلوخه شده ، گرد شدن ، جوش سنگ 
conglomeration :: گلوه شدگی ، توده ، اختلاط شركتها
conglutinate :: التیام دادن ، بهم چسباندن 
conglutination :: التیام ، بهم چسبیدن 
congratulate :: تبریك گفتن ، شادباش گفتن 
congratulation :: تبریك ، تهنیت ، شادباش 
congregate :: جمع شدن ، اجتماع كردن 
congregation :: جماعت ، دسته ، گروه ، حضار در كلیسا
congress :: همایش ، كنگره ، انجمن ، مجلس ، (امریكا) مجلسین سنا ونمایندگان 
congressman :: عضو كنگره یا مجلس قانون گذارى امریكا
congressman(2) :: عضوهمایش
congresswoman :: بانوى عضو كنگره امریكا
congruence :: (=congruency) موافقت ، تناسب ، تجانس 
congruency :: (=congruence) موافقت ، تناسب ، تجانس 
congruent :: موافق ، متجانس 
congruity :: موافقت ، سنخیت ، تجانس ، هم نهشت بودن 
congurous :: درخور، مناسب ، مطابق ، جور، منطبق 
conic :: (=conical) مخروطی ، كله قندى
conical antenna :: انتن مخروطى[الکترونيک]
conical scanning :: رديابى امواج به طور مخروطى ، انتشار مخروطى امواج[علوم نظامى]تقطيع مخروطى[الکترونيک]
conifer :: رسته درختانی (مثل كاج ) كه میوه مخروطی دارند
conium :: (گ .ش .) شوكران ، شوكران كبیر
coniviction :: محكومیت ، مجرمیت ، عقیده ، اطمینان 
conjecture :: حدس ، ظن ، گمان ، تخمین ، حدس زدن ، گمان بردن 
conjecture(2) :: گمان ، حدس 
conjugal :: نكاحی ، ازدواجی 
conjugate :: صرف كردن ، درهم امیختن ، توام 
conjunction :: پیوستگی ، اتصال ، اقتران ، حرف ربط، حرف عطف 
conjunction(2) :: عطف 
conjunction(3) :: عطف ، ترکيب عطفى[کامپيوتر]مقارنه ، اجتماع ، اتصال ، اقتران[نجوم]پيوستگى ، اتصال ، اقتران ، حرف ربط، حرف عطف ، عطف ، ترکيب عطفى
conjunctivitis :: (طب ) ورم ملتحمه ، اماس ملتحمه 
conjuncture :: اقتران ، اتصال ، ملاقات تصادفی 
conjuration :: افسون ، سحر، جادو، التماس ، مناجات 
conjure :: التماس كردن به ، سوگند دادن ، جادو كردن 
conjurer :: (=conjuror) جادوگر، ساحر، ادم تردست 
conjuror :: (=conjurer) جادوگر، ساحر، ادم تردست 
conk :: (معمولا باout ) ضعیف شدن ، از كار افتادن 
conn :: راندن ، (كشتی وهواپیما) را هدایت كردن 
connate :: ذاتی ، مادزادى
connect node :: کد اتصال[کامپيوتر]
connect time :: زمان اتصال[کامپيوتر]
connected line identification presentation, colp :: برخوانده نمایی
connected line identification restriction, colr :: منع برخوانده نمایی
connected load :: بار متصل شده ، توان اتصال[علوم مهندسى]بار خارجى متصل[الکترونيک]
connecting arrangement :: ترتيب پيوسته ، ترتيب متصل[کامپيوتر]
connecting cable :: کابل رابط[کامپيوتر]
connecting flight :: پرواز رابط
connecting rooms :: اتاقهای تودرتو
connection :: (=connexion) پیوستگی ، اتصال ، وابستگی ، نسبت ، مقام ، خویش ، رابطه 
connection(2) :: اتصال 
connection(3) :: بستگی ، اتصال 
connection cable :: كابل اتصال 
connection terminal :: پایانه اتصال 
connections of polyphase circuits :: اتصالهاى مدارهاى چند فاز[الکترونيک]
connective :: رابط، متصل كننده 
connective(2) :: كلمه ربط یا عطف ، ربط، پیوندى
connectivity :: اتصال 
connectivity(2) :: اتصال[کامپيوتر]اتصال
connectivity platform :: برنامه اتصال[کامپيوتر]
connector :: بست 
connector(2) :: بست ، اتصال ، رابط، متصل كننده 
connector(3) :: رابط ، بست[کامپيوتر]اتصال دهنده[علوم مهندسى]رابط ، رسانا[هواپيمايى]تبديل [ لوله کشى[] معمارى]وسيله اتصال دهنده ، اتصالى ، وسيله اتصال[علوم نظامى]رابط[روانشناسى]رابط[الکترونيک]بست ، اتصال ، رابط، متصل کننده
connector(4) :: رابط ، بست[کامپيوتر]اتصال دهنده[علوم مهندسى]رابط ، رسانا[هواپيمايى]تبديل [ لوله کشى[] معمارى]وسيله اتصال دهنده ، اتصالى ، وسيله اتصال[علوم نظامى]رابط[روانشناسى]رابط[الکترونيک]بست ، اتصال ، رابط، متصل کننده
connector plug :: دوشاخه رابط[الکترونيک]
connector switch :: کليد رابط[الکترونيک]
connector symbol :: علامت اتصال[کامپيوتر]
connexion :: (=connection) ارتباط، اتصال 
connivance :: چشم پوشی ، اغماض ، اجازه ضمنی 
connive :: چشم پوشی كردن ، مسامحه كردن ، تجاهل كردن ، سر وسر داشتن 
conniver :: مسامحه كار، تجاهل كننده 
connotation :: دلالت ضمنی ، توارد ذهنی ، معنی 
connotative :: دلالت كننده ، درضمن ، اشاره ضمنی كننده 
connote :: دلالت ضمنی كردن بر، اشاره ضمنی كردن 
connubial :: وابسته به زناشویی 
conoid :: (=conoidal) (هن .) شبه مخروطی ، مخروطی شكل 
conquer :: پیروزى یافتن بر، فتح كردن ، تسخیر كردن 
conqueror :: فاتح ، غالب ، پیروز، كشورگشا
consanguine :: (=consanguinous) هم خون ، از یك صلب ، صلبی 
consanguinous :: (=consanguine) هم خون ، از یك صلب ، صلبی 
conscience :: وجدان ، ضمیر، ذمه ، باطن ، دل 
conscientious :: باوجدان ، وظیفه شناس 
conscientious objector :: كسی كه بعلل اخلاقی یا عقاید مذهبی از دخول در ارتش خوددارى كند
conscionable :: معقول ، درست ، وجدانی ، باوجدان 
conscious :: هوشیار، بهوش ، اگاه ، باخبر، ملتفت ، وارد
consciously :: از روى قصد
consciousness :: هوشیارى، اگاهی ، خبر، حس اگاهی 
conscript :: سرباز وظیفه ، مشمول نظام كردن 
conscription :: خدمت اجبارى
consecrate :: وقف شده ، ویژه كردن ، تخصیص دادن ، تقدیس كردن 
consecution :: توالی ، نتیجه منطقی 
consecutive :: پياپى ، متوالى[کامپيوتر]پى درپى ، متوالى ، پشت سرهم ،( د ).نتيجه اى ، پياپى ، متوالى
consecutive(2) :: پی درپی ، متوالی ، پشت سرهم ، (د.) نتیجهاى
consecutive(3) :: پیاپی ، متوالی 
consecutive(4) :: متوالی 
consensual :: (حق .) مبنی بر رضایت طرفین ، رضایتی 
consensus :: توافق عام ، رضایت وموافقت عمومی ، وفاق ، اجماع 
consent :: رضایت ، موافقت ، راضی شدن ، رضایت دادن 
consentaneous :: موافق ، داراى اتفاق اراء
consequence :: نتیجه ، نتیجه منطقی ، اثر، برامد، دست اورد، پی امد
consequent :: من تبع ، پی ایند، بر ایند، نتیجه بخش 
consequent pole :: قطب فرعى[الکترونيک]
consequential :: نتیجهاى، مهم ، داراى اهمیت ، پربرایند
conservation :: نگهدارى، حفاظت ، حفظ منابع طبیعی 
conservationist :: طرفدارحفظ منابع طبیعی 
conservatism :: محافظه كارى، سیاست محافظه كارى
conservative :: محافظه كار، پیرو سنت قدیم 
conservative flux :: شاره ثابت[الکترونيک]
conservatoire :: (conservatory) (مو.) اموزشگاه هنرهاى زیبا
conservator :: نگهبان ، سرایدار، نگهدارنده ، محافظ
conservatory :: هنرستان هنرهاى زیبا (بخصوص موسیقی )
conserve :: نگهدارى كردن ، از صدمه محفوظ داشتن ، كنسرو تهیه كردن ، كنسرو
consider :: رسیدگی كردن (به )، ملاحظه كردن ، تفكر كردن 
considerable :: شایان ، قابل توجه ، مهم 
considerate :: باملاحظه ، بافكر، محتاط
consideration :: ملاحظه ، رسیدگی ، توجه ، مراعات 
considered :: بافكر باز ودرست ، با اندیشه صحیح ، مطرح شده 
consign :: سپردن ، تسلیم كردن ، امانت گذاردن ، ارسال كردن 
consignee :: كسی كه جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده 
consignment :: حمل ، ارسال ، محموله ، مرسوله 
consignor :: فرستنده كالا، حمل كننده كالا
consist :: مركب بودن از، شامل بودن ، عبارت بودن از
consistence :: (consistency) ثبات ، استحكام ، درجه غلظت ، توافق ، سازگارى
consistency :: (consistence) ثبات ، استحكام ، درجه غلظت ، توافق ، سازگارى
consistency(2) :: سازگارى
consistency(3) :: سازگاری 
consistency check :: بررسى سازگارى[کامپيوتر]بررسى سازگارى
consistency check(2) :: بررسی سازگارى
consistent :: سازگار
consistent(2) :: سازگار 
consistent(3) :: نامتناقض ، استوار، ثابت قدم 
consistory :: مجلس سناى پاپ ومطران ها، انجمن كاتوزیان 
consociation :: (association) شركت ، پیوند
consolation :: دلدارى، تسلی ، تسلیت 
console :: پايانه نمايش ، کنسول ، پايانه فرمان ، پيشانه ، ميز فرمان[کامپيوتر]تير يک طرف گيردار ، تير يک طرف بسته[معمارى]سگدست ، صفحه نشان دهنده علايم دلدارى دادن ، تسلى دادن[علوم نظامى]دلدارى دادن ، تسلى دادن ، تسليت دادن ، ميز زير راديو ياتلويزيون ياارگ وپيانو، پيشانه ، ميزفرمان
console(2) :: پیشانه 
console(3) :: پیشانه ، میزفرمان 
console(4) :: دلدارى دادن ، تسلی دادن ، تسلیت دادن ، میز زیر رادیو یاتلویزیون یاارگ وپیانو
console operator :: اپراتور کنسول[کامپيوتر]
console printer :: چاپگر کنسول[کامپيوتر]
console type writer :: ماشين تحرير ميز فرمان[کامپيوتر]
consolidation :: تحكیم ، تثبیت ، تقویت ، تركیب ، اتحاد، قوام 
consomme :: اب گوشت تنگاب ، ابگوشت غلیظ
consonance :: هم اهنگی ، هم صدایی ، توافق صدا
consonance(2) :: هماهنگى[روانشناسى]دمسازى[الکترونيک]هم اهنگى ، هم صدايى ، توافق صدا
consonant :: هم اهنگ ، حرف صامت ، حرف بی صدا، همخوان 
consonantal :: بی صدایی ، وابسته به حروف بی صدا، صامت 
consort :: همسر، شریك ، مصاحب ، هم نشین شدن ، جور كردن 
consortium :: (حق .) ائتلاف چند شركت باهم براى انجام امور انتفاعی ، كنسرسیوم 
conspectus :: نمودار، اجمال ، زمینه 
conspicuous :: انگشت نما، پدیدار، اشكار، توى چشم خور
conspiracy :: توطئه ، دسیسه ، نقشه خیانت امیز
conspirator :: خیانتكار، توطئه چی ، دسیسه كار، شریك فتنه 
conspiratorial :: حاكی از توطئه وتوطئه سازى، توطئه امیز
conspire :: توطئه چیدن براى كار بد، هم پیمان شدن ، درنقشه خیانت شركت كردن 
constable :: افسر ارتش ، پاسبان ، ضابط
constabulary :: نیروى شهربانی ، پاسبانان یك محل 
constancy :: پایدارى، ثبات ، استوارى، وفادارى
constant :: پایدار، ثابت قدم ، باثبات ، استوار، وفادار، دائمی 
constant(2) :: ثابت 
constant(3) :: ثابت 
constant(4) :: ثابت[کامپيوتر]ثابت[شيمى]پايدار ، ثابت ، هميشگى ، پايا ، دائمى[حقوق]مقدار ثابت[هواپيمايى]ثابت[معمارى]عدد ثابت ، مداوم ، ثابت ، دايمى[علوم نظامى]ثابت[روانشناسى]پايدار، ثابت قدم ، باثبات ، استوار، وفادار، دائمى ، ثابت
constant amperage regulation :: تنظيم با امپر ثابت[الکترونيک]
constant current :: جريان دائم ، جريان مستقيم ، جريان ثابت باطرى[علوم مهندسى]شدت ثابت[الکترونيک]
constant current distribution :: توزيع با شدت ثابت[الکترونيک]
constant current generator :: مولد با امپر ثابت[الکترونيک]
constant current motor :: موتور با امپر ثابت[الکترونيک]
constant current regulator :: تنظيم با امپر ثابت[الکترونيک]
constant luminance :: روشنايى ثابت[الکترونيک]
constant potential :: اختلاف پتانسيل ثابت[الکترونيک]
constant potential distribution :: توزيع با ولت ثابت[الکترونيک]
constant potential generator :: مولد با ولت ثابت[الکترونيک]
constant potential rectifier :: يکسو کننده با ولت ثابت[الکترونيک]
constant potential regulator :: ولتپاى[الکترونيک]
constant potential transformer :: مبدل با ولت ثابت[الکترونيک]
constant speed motor :: موتور با سرعت ثابت[الکترونيک]
constant speed regulation :: تنظيم با سرعت ثابت[الکترونيک]
constant voltage regulator :: ولتپاى[الکترونيک]
constant-current transformer :: مبدل با شدت ثابت[الکترونيک]
constatnt :: مقدار ثابت[کامپيوتر]
constellate :: بشكل صورت فلكی درامدن ، جزء منظومه فلكی شدن 
constellation :: صورت فلكی ، برج ، مجمع الكواكب 
consternate :: احساس تحیر و وحشت كردن ، متوحش شدن 
consternation :: بهت ، اشفتگی ، حیرت ، بهت وحیرت 
constipate :: (طب ) قبض كردن ، یبوست دادن ، خشكی اوردن 
constituency :: هیئت موسسان ، حوزه انتخاباتی 
constituent :: جزء اصلی ، انتخاب كننده ، موكل ، سازنده 
constitute :: تشكیل دادن ، تاسیس كردن ، تركیب كردن 
constitution :: ساختمان ووضع طبیعی ، تشكیل ، تاسیس ، مشروطیت ، قانون اساسی ، نظام نامه ، مزاج ، بنیه 
constitutional :: مطابق قانون اساسی 
constitutionalism :: اصول مشروطیت ، حكومت مشروطه 
constitutionality :: مشروطیت ، مطابقت با قانون اساسی 
constitutive :: تركیب كننده ، تشكیل دهنده ، ساختمانی 
constrain :: بزور وفشار وادار كردن ، تحمیل كردن 
constraint :: اجبار، اضطرار، فشار، قید، گرفتارى، توقیف 
constraint(2) :: قيد ، محدوديت[کامپيوتر]اضطرار ، فشار ، توقيف[حقوق]محدوديت ، مانع[علوم نظامى]قيد[روانشناسى]اجبار، اضطرار، فشار، قيد، گرفتارى ، توقيف ، محدوديت
constraint(3) :: قید 
constriction :: تنگی ، ضیق ، انقباض ، فشار، تنگ شدگی ، قبض مزاج 
constrictor :: ماهیچه جمع كننده ، انواع مارهاى <بوا>
constringe :: جمع شدن ، گرد امدن ، چروك شدن 
construable :: قابل تفسیر، قابل تجزیه ، تفسیر شدنی 
construct :: ساختن ، بنا كردن ، ایجاد كردن 
construct(2) :: ساختن ، ساخت 
constructible :: قابل ساختن 
construction :: ساختمان ، ساخت 
construction(2) :: ساختمان ، عمارت 
constructional :: ساختمانی 
constructive :: بناكننده ، (مج .) سودمند، مفید، ساختمانی 
constructor :: سازنده 
constructor(2) :: سازنده 
construe :: تفسیر كردن ، تعبیر كردن ، استنباط كردن 
consuetude :: اعتیاد، رسم وروش ، عادت 
consulate :: كنسولگرى، اداره كنسولی 
consult :: همفكرى كردن ، رایزنی كردن ، كنكاش كردن ، مشورت كردن ، مشورت خواستن از، مشورت 
consultant :: مشاور[کامپيوتر]مشاور[روانشناسى]مشاور، رايزن
consultant(2) :: مشاور، رایزن 
consultation :: مشاوره ، مشورت ، مذاكره ، همفكرى، رایزنی 
consultative :: كنكاشی ، مشورتی ، مشاورهاى، شورایی 
consultor :: مشاور، رایزن 
consume :: مصرف كردن ، تحلیل رفتن ، از پا درامدن 
consumedly :: بیش از حد، بطور زیاد
consumer goods :: اشیاء مصرفی ، كالاهاى مصرفی 
consummate :: بپایان رساندن ، انجام دادن ، عروسی كردن ، بوصال رسیدن ، رسیده ، تمام وكمال ، بحدكمال 
consumption :: مصرف ، سوختن ، زوال ، (طب ) مرض سل 
consumptive :: دچار مرض سل ، تحلیل رفته 
contact :: تماس[نجوم]کنتاکت ، تماس ، اتصال الکتريکى برخورد[علوم مهندسى]اتصال ، تماس ، ارتباط ، تماس با دشمن علايم تشخيص هدف ، قطب اتصال ، تماس گرفتن کنتاکت[علوم نظامى]تماس[روانشناسى]کنتاکت[الکترونيک]تماس ، اتصال ، محل اتصال ، تماس گرفتن ، تماس يافتن ، تماسى ، برخورد
contact(2) :: تماس ، اتصال ، تماس یافتن ، تماسی ، برخورد
contact(3) :: محل اتصال ، تماس ، تماس گرفتن 
contact detector :: اشکارساز کنتاکتى[الکترونيک]
contact drop :: افت کنتاکتى[الکترونيک]
contact electromotive force :: نيروى برق رانى مجاورتى[الکترونيک]
contact lens :: عدسك
contact lens(2) :: عدسك
contact microphone :: ميکروفون کنتاکتى[الکترونيک]
contact pair :: زوج اتصال[کامپيوتر]
contact points :: نوکهاى کنتاکت[الکترونيک]
contact rail :: ريل کنتاکت[الکترونيک]
contact rectifier :: يکسوکننده مجاورتى[الکترونيک]
contact resistance :: مقدار مقاومت کنتاکت[الکترونيک]
contact sparking :: جرقه کنتاکت[الکترونيک]
contact voltage regulator :: ناظم ولتاژ با کنتاکت[الکترونيک]
contactor :: کنتاکتور ، شوتس[علوم مهندسى]سويچ الکتريکى کنترل از راه دور[هواپيمايى]کنتاکت گر[الکترونيک]
contact-potential barrier :: پشته پتانسيل مجاورتى[الکترونيک]
contact-potential difference :: اختلاف پتانسيل مجاورتى[الکترونيک]
contagion :: (طب ) واگیرى، سرایت ، ناخوشی واگیر
contagious :: واگیر، مسرى، واگیردار
contagium :: واگیر، میكرب سرایت دهنده مرض 
contain :: محتوى بودن ، دارا بودن ، دربرداشتن ، شامل بودن ، خوددارى كردن ، بازداشتن 
containment :: كف نفس ، محدود نگاهداشتن 
contaminant :: الودگر، جسم الوده ، ملوث ، الوده كننده 
contaminate :: الودن ، ملوث كردن ، سرایت دادن 
contamination :: الایش ، الودگی ، كثافت ، عدم خلوص ، ناپاكی 
contamination(2) :: ذخيره کردن اطلاعات در جاى نادرست در حافظه[کامپيوتر]الودگى[زيست شناسى]ناپاکى ، الودگى[علوم مهندسى]الودگى[هواپيمايى]الوده کردن ، الودگى ، الودگى ش م ر[علوم نظامى]ناخالصى[روانشناسى]الايش ، الودگى ، کثافت ، عدم خلوص ، ناپاکى
conte :: داستانكوتاه ، داستان 
contemn :: خوار شمردن ، حقیر شمردن 
contemplate :: تفكر كردن ، درنظر داشتن ، اندیشیدن 
contemplation :: تفكر، تامل ، غور، تعمق 
contemplative :: تفكرى، وابسته به غور وتعمق 
contemporaneity :: هم عصرى، معاصر بودن 
contemporaneous :: هم زمان ، معاصر، هم عصر
contemporary :: معاصر، همزمان ، هم دوره 
contempt :: تحقیر، اهانت ، خفت ، خوارى
contemptible :: قابل تحقیر، خوار، پست 
contemptuous :: اهانت امیز، مغرورانه ، قابل تحقیر، تحقیر امیز
contend :: ستیزه كردن ، مخالفت كرده با، رقابت كردن ، ادعا كردن 
content :: گنجایش ، حجم ، مقدار، مندرجات ، مفاد، خوشنود، راضی ، راضی كردن ، قانع كردن ، خرسند، خرسند كردن 
content(2) :: محتوا 
content(3) :: محتوا ، مضمون[کامپيوتر]محتوى ، ظرفيت ، حجم[علوم نظامى]محتوا ، مضمون ، راضى[روانشناسى]گنجايش ، حجم ، مقدار، مندرجات ، مفاد، خوشنود، راضى ، راضى کردن ، قانع کردن ، خرسند، خرسند کردن ، محتوى ، مضمـون
content addressable :: نشانی پذیر از روى محتوى
content addressable memory :: محتواى حافظه ادرس پذير[کامپيوتر]
content addressed :: نشامی یافته از روى محتوى
contention :: درگيرى ، رقابت[کامپيوتر]درگيرى ، ستيزه ، مشاجره ، نزاع ، مجادله ، مباحثه
contention(2) :: ستیزه ، مشاجره ، نزاع ، مجادله ، مباحثه 
contentious :: ستیزه جو، دعوایی ، متنازع فیه ، ستیزگر
contentment :: رضایت ، قناعت ، خرسندى
contents directory :: فهرست محتويات[کامپيوتر]
conterminous :: هم مرز، مجاور، نوك بنوك ، متلاقی 
contest :: مباحثه وجدل كردن ، اعتراض داشتن بر، ستیزه كردن ، مشاجره ، مسابقه ، رقابت ، دعوا
contestable :: قابل اعتراض 
contestant :: ستیزه جو، مسابقه دهنده ، مدافع 
contestation :: بحث ، منازعه ، مناظره ، رقابت ، مرافعه ، رد
context :: زمینه ، مفاد، مفهوم 
context(2) :: متن 
context free :: مستقل از متن 
context sensitive :: حساس نسبت به متن 
context sensitive help :: کمک حساس به قرينه[کامپيوتر]
context sensitive help key :: کليد ظهور مطالب کمکى در مورد مسئله معين[کامپيوتر]
context switching :: راه گزينى قرينه[کامپيوتر]
contexture :: تركیب ، بافت ، مفاد
contiguity :: نزدیكی ، مجاورت ، برخورد، تماس ، وابستگی ، ربط
contiguous :: نزدیك ، مجاور، پیوسته ، متصل ، مربوط بهم 
contiguous(2) :: همجوار
contiguous(3) :: همجوار ، پيوسته ، پيوستگى ، دوام[کامپيوتر]مجاور[روانشناسى]نزديک ، مجاور، همجوار، پيوسته ، متصل ، مربوط بهم
contiguous data structure :: ساختار داده هاى همجوار[کامپيوتر]
continence :: خوددارى، خویشتن دارى، پرهیزگارى
continent :: اقلیم ، قاره ، پرهیزكار، خوددار
continental :: اقلیمی ، قارهاى
continental code :: مورس اروپايى ، مورس جهانى[الکترونيک]
continental shelf :: فلات قاره 
contingence :: رابطه ، تماس (مانند زاویه تماس )
contingency :: احتمال ، احتمال وقوع ، چیزى كه دراینده ممكن است رخ دهد، تصافی ، محتملالوقوع 
contingency plan :: طرح احتمالى[کامپيوتر]طرح عمليات احتمالى[علوم نظامى]
contingent :: محتمل الوقوع ، تصادفی ، مشروط، موكول 
continual :: پیوسته ، پی درپی ، دائمی ، همیشگی ، مكرر، متناوب 
continuance :: دوام ، ادامه ، تناوب بدون انقطاع 
continuant :: ادامه دهنده 
continuate :: لاینقطع ، پی درپی ، پیوسته بهم ، سریع الاتصال 
continuation :: ادامه 
continuation(2) :: ادامه ، تمدید
continuation(3) :: ادامه ، مداومت ، تعقیب ، تمدید
continuation card :: کارت ادامه[کامپيوتر]
continuation line :: خط ادامه[کامپيوتر]
continuator :: دنبال كننده ، ادامه دهنده ، مستمر
continue :: ادامه 
continue(2) :: ادامه دادن 
continue(3) :: ادامه دادن ، دنبال كردن 
continue statement :: حكم ادامه 
continuing :: مداوم ، لاینقطع 
continuity :: پیوستگی ، اتصال ، استمرار، تسلسل ، دوام 
continuity(2) :: پیوستگی ، دوام 
continuous :: پیوسته 
continuous(2) :: پیوسته ، مداوم 
continuous(3) :: مداوم ، متوالی 
continuous current :: جريان يکنواخت[الکترونيک]
continuous data :: داده هاى پيوسته ، داده هاى متوالى[کامپيوتر]
continuous duty :: کار مداوم يکنواخت[معمارى]کار پيوسته[الکترونيک]
continuous error :: خطاى پيوسته ، خطاى متوالى[کامپيوتر]
continuous forms :: ورقه هاى پيوسته ، فرم هاى پيوسته[کامپيوتر]
continuous paper :: کاغذ پيوسته[کامپيوتر]کاغذ پيوسته
continuous paper(2) :: كاغذ پیوسته 
continuous processing :: پردازش پيوسته[کامپيوتر]
continuous rating :: کار پيوسته اسمى[الکترونيک]
continuous scrolling :: حرکت پيوسته[کامپيوتر]
continuous time :: با پیوستگی زمانی 
continuous tone :: نقطه هاى متفاوت ، اهنگ پيوسته ، ته رنگ پيوسته[کامپيوتر]
continuous tone image :: تصوير تشکيل شده از ترکيبات نواحى مجزا[کامپيوتر]
continuous wave :: امواج الکترومگنتيک که بدون فاصله تکرار ميشوند و معمولا داراى دامنه و طول موج و فرکانس ثابت ميباشند[هواپيمايى]موج پايدار[الکترونيک]
continuum :: پیوستگان ، رشته مسلسل ، تسلسل ، پی درپی ، مستمر، زنجیره 
contort :: از شكل انداختن ، كج كردن ، پیچاندن 
contortion :: ازشكل اندازى، كج كردن ، شكنج 
contortionist :: بندباز، كسی كه بدنش را كج ومعوج میكند
contour :: محیط مرئی ، حدفاصل 
contour(2) :: محیط مرئی ، خط فاصل درنقشه هاى رنگی ، نقشه برجسته ، نقاشی كردن ، طراحی كردن 
contour analysis :: تجزيه و تحليل کرانه اى[کامپيوتر]
contour line :: منحنی تراز، خط برجستگی زمین 
contour map :: نقشهاى كه داراى خطوط فاصل مشخصی باشد، نقشه برجسته 
contouring :: ايجاد طرح[کامپيوتر]
contraband :: كالاى قاچاق ، تجارت قاچاق یاممنوع ، قاچاق 
contrabandist :: قاچاقچی 
contraception :: جلوگیرى از ابستنی 
contraceptive :: وسیله جلوگیرى از ابستنی 
contract :: قرارداد، منقبض كردن ، منقبض شدن 
contractile :: قابل انقباض ، ادغام شونده ، هم كشی پذیر، ترنج پذیر
contraction :: انقباض ، اختصار، ادغام ، همكشیدن ، ترنجیدن 
contractor :: پیمان كار، مقاطعه كار
contractual :: قراردادى، مقاطعه اى، ماهده اى، پیمانی 
contracture :: انقباض ، همكشی 
contradict :: تناقض داشتن با، مخالف بودن با، سخن (كسی را) انكار كردن 
contradiction :: تناقض ، مغایرت 
contradiction(2) :: مخالف ، تناقض ، رد، ضد گویی ، خلاف گویی 
contradictious :: متناقض گو
contradictorily :: باتناقض 
contradictoriness :: مغایرت ، تناقض 
contradictory :: متناقض ، مخالف ، متباین ، (من .) ضد ونقیض 
contradictory(2) :: متناقض ، مغایر
contradistinctive :: متمایز
contradistinguish :: فرق گذاردن (بعلت خواص متناقض ومغایر)، متمایز داشتن 
contralto :: (مو.) زیرترین صداى مردانه ، بم ترین صداى زنانه 
contraposition :: (من .) مفهوم مخالف ، قلب مطلب بطریق منفی 
contraption :: اختراع ، تدبیر، ابتكار، اسباب 
contrapuntal :: چندصدایی ، چند صوتی ، اهنگ یاترانه چند صوتی 
contrariety :: مخالفت ، دگرگونی ، مغایرت ، ناسازگارى
contrariness :: مخالفت ، مغایرت ، ناجورى، ناسازگارى
contrarious :: مخالفت امیز، از روى دشمنی ، عناد امیز
contrariwise :: برعكس ، بطور وارونه ومعكوس 
contrary :: مخالف ، معكوس ، مقابل ، خلاف 
contrast :: تباين[کامپيوتر]اختلاف شدت فروزندگى بين اجزاء مختلف يک عکس[هواپيمايى]رنگ زمينه ، مقابله ، مغايرت ، زمينه طرح و سايه[علوم نظامى]تقابل[روانشناسى]هم سنجى ، مغايرت ، برابر کردن ، تباين ، مقابله ، تقابل ، کنتراست ، مقايسه کردن
contrast(2) :: تباین ، كنتراست ، مقایسه كردن 
contrast(3) :: سایه روشن 
contrast(4) :: هم سنجی ، مغایرت ، برابر كردن ، تباین ، مقابله ، تقابل 
contrast control :: پيچ تباين[الکترونيک]
contrast enhancement :: توسعه تشخيص سايه روشن[کامپيوتر]
contravene :: تخلف كردن از، نقض كردن ، تخطی كردن 
contretemps :: روى داد ناگوار، بدشانسی ، گرفتگی حالت 
contribute :: اعانه دادن ، شركت كردن در، همكارى وكمك كردن ، هم بخشی كردن 
contribution :: سهم ، اعانه ، هم بخشی ، همكارى وكمك 
contributor :: شركت كننده ، اعانه دهنده ، هم بخشگر
contributory :: كمك كننده ، موجب ، خراج گذار
contrite :: پشیمان ، توبهكار، از روى توبه وپشیمانی 
contrition :: پشیمانی ، توبه ، ندامت 
contrivance :: اختراع ، تدبیر، تمهید، اسباب 
contriver :: مدبر، طرح ریز، كوشا وزرنگ 
control :: (كلید) مهار 
control(2) :: كنترل كردن ، نظارت كردن ، تنظیم كردن ، بازرسی ، كنترل ، بازبینی ، كاربرى
control(3) :: کنترل[کامپيوتر]کنترل ، واپاد[زيست شناسى]نظارت کردن ، بازرسى کردن ، کنترل کردن فرمان ، اختيار ، کنترل ، بازرسى نظارت ، جلوگيرى ، بازديد[علوم مهندسى]نظارت و مميزى کردن[حقوق]توپزن دقيق [ بيس بال[] ورزشى]فرمان[هواپيمايى]نظارت ، سيستم کنترل شبکه دستگيره کنترل ، وسيله تغيير سمت و مسير هواپيما دستگاه هدايت موشک[علوم نظامى]کنترل ، مهار ، کنترل کردن ، مهار کردن[روانشناسى]کنترل ، نظارت[اقتصاد]کنترل کردن ، نظارت کردن ، تنظيم کردن ، بازرسى ، کنترل ، بازبينى ، کاربرى
control (key) :: (كلید) مهار 
control block :: بلوک کنترل[کامپيوتر]کنده کنترل
control break :: فرمان[Control-Break کامپيوتر]
control bus :: گذرگاه کنترل ، مسير کنترل[کامپيوتر]
control card :: كارت كنترل 
control cards :: کارتهاى کنترل[کامپيوتر]
control character :: علامت کنترلى ، دخشه کنترلى ، کاراکتر کنترلى[کامپيوتر]دخشه کنترل
control characteristic :: مشخصه فرمان[الکترونيک]
control circuit :: مدار كنترل 
control circuits :: مدارهاى کنترل[کامپيوتر]
control code :: کد کنترل ، رمز کنترل[کامپيوتر]
control computer :: رایانه كنترل 
control computer(2) :: کامپيوتر کنترل
control console :: پیشانه كنترل 
control console(2) :: کنسول کنترل[کامپيوتر]پيشانه کنترل
control counter :: شماره کنترلى[کامپيوتر]
control data :: داده کنترلى[کامپيوتر]
control data corporation :: يک سازنده بزرگ تجهيزات کامپيوترى[ --> cyber کامپيوتر]
control electrode :: الکترود فرمان[الکترونيک]
control field :: فيلد کنترل ، ميدان کنترلى[کامپيوتر]
control function :: تابع کنترلى[کامپيوتر]
control grid :: شبکه کنترل[هواپيمايى]شبکه فرمان[الکترونيک]تورى کنترل
control hierarchy :: سلسله مراتب كنترل 
control key :: کليد کنترل[کامپيوتر]کليد کنترل
control language :: زبان كنترل 
control logic :: منطق کنترل[کامپيوتر]
control memory :: حافظه كنترل 
control memory(2) :: حافظه کنترلى[کامپيوتر]حافظه کنترل
control mode :: باب كنترل 
control panel :: تابلوى کنترل ، صفحه کنترل ، قسمتى از کنسول کنترل کامپيوتر که حاوى کنترل هاى دستى است[کامپيوتر]پانل مخصوص نصب کنترل ها[هواپيمايى]تابلوى فرمان[الکترونيک]تابلوى کنترل ، صفحه کنترل
control panel(2) :: تابلوى کنترل ، صفحه کنترل ، قسمتى از کنسول کنترل کامپيوتر که حاوى کنترل هاى دستى است[کامپيوتر]پانل مخصوص نصب کنترل ها[هواپيمايى]تابلوى فرمان[الکترونيک]تابلوى کنترل ، صفحه کنترل
control panel device :: ابزار تابلوى کنترل[کامپيوتر]
control port :: درگاه كنترل 
control procedure :: رويه کنترل[کامپيوتر]
control program :: برنامه کنترل[کامپيوتر]
control programs :: برنامه هاى کنترلى[کامپيوتر]
control punch :: منگنه کنترلى ، پانچ کنترلى[کامپيوتر]
control ratio :: نسبت فرمان[الکترونيک]
control read only memory :: حافظه فقط خواندنى کنترلى[کامپيوتر]
control register :: ثبات کنترل[کامپيوتر]
control section :: بخش کنترل ، قسمت کنترل[کامپيوتر]
control sequence :: ترتيب کنترل[کامپيوتر]
control signal :: علامت کنترل[کامپيوتر]
control signals :: سيگنالهاى کنترلى ، علائم کنترلى[کامپيوتر]
control statement :: جمله کنترلى ، حکم کنترل ، دستور کنترل[کامپيوتر]
control store :: انباره كنترل 
control structure :: ساخت كنترل 
control structure(2) :: ساختار کنترلى ، ساختار کنترل[کامپيوتر]ساخت کنترل
control switch :: کليد فرمان[الکترونيک]
control total :: جمع فيلدهاى عددى براى بررسى صحت ورودى پردازش داده يا داده خروجى[کامپيوتر]
control transmitter :: دستگاههاى همگرد[الکترونيک]
control unit :: واحد كنترل 
control unit(2) :: واحد کنترل[کامپيوتر]قسمتى از يک کامپيوتر که عملکرد صحيح واحدهاى اريتمتيک نگهدارى و انتقال اطلاعات را کنترل ميکند[هواپيمايى]واحد کنترل
control variable :: متغير کنترل شده[کامپيوتر]
control word :: کلمه کنترل[کامپيوتر]کلمه کنترل
control words :: کلمات کنترلى[کامپيوتر]
controlled net :: شبکه مخابراتى کنترل شده ، مدار کنترل شده مخابراتى[علوم نظامى]
controlled rectifier :: يکسوکننده تنظيم پذير[الکترونيک]
controlled variable :: متغير کنترل شده[کامپيوتر]
controller :: بازرس ، حسابدار ممیز، ناظر
controller(2) :: جعبه فرمان
controller(3) :: کنترل شده ، کنترل کننده[کامپيوتر]واپا[زيست شناسى]صائن[فقهى]تنطيم کننده ، کنترولر ، رگولاتور ، ناظم[علوم مهندسى]مميز ، ناظر[حقوق]مميز ، ناظر ، کنترل کننده[علوم نظامى]دستگاه فرمان[الکترونيک]بازرس ، حسابدار مميز، ناظر، کنترل کننده
controller card :: کارت کنترل کننده[کامپيوتر]
controversial :: مباحثهاى، جدلی ، جدال امیز، هم ستیز، هم ستیزگر، هم ستیزگرانه 
controversy :: هم ستیزى، مباحثه ، جدال ، ستیزه ، بحث 
controvert :: ردكردن ، هم ستیز كردن ، مخالفت كردن ، منكر شدن 
contumacious :: سركش ، خودسر، سرپیچ ، متمرد، یاغی 
contumacy :: سركشی ، امتناع از حضور دردادگاه ، تمرد
contumelious :: اهانت كننده ، جسورانه ، ننگین ، زشت 
contumely :: اهانت ، بی حرمتی ، خفت ، سبكی ، توهین 
contusion :: (طب ) كوفتگی ، ضرب ، ضربت ، كوفتگی انساج ، ضغطه 
conundrum :: معما، چیستان ، لغز، مسئله بغرنج وپیچیده 
conuter :: شمارنده[کامپيوتر]
convalesce :: بهگراشدن ، بهبودى یافتن ، دوره نقاهت را گذراندن 
convalescence :: بهگرایی ، دوره نقاهت 
convalescent :: بهگرا
convect :: انتقال یافتن (میكرب وغیره )، هدایت كردن 
convection :: انتقال گرما (درمایع )، انتقال برق ، ارزش حرارتی ، همبردارى
convection current :: جريان همرفتى[الکترونيک]
convectional current :: جريان قراردادى[الکترونيک]
convector :: جسم انتقال دهنده گرما (مایع یا گاز وغیره )
convene :: گردامدن ، دورهم جمع شدن ، جمع كردن ، تشكیل جلسه دادن ، هم ایش كردن 
convenience :: اسودگی ، راحتی ، (درجمع ) تسهیلات 
convenient :: راحت ، مناسب ، راه دست 
conventicle :: انجمن مخفی وغیر قانونی ، انجمن مذهبی 
convention :: عرف ، قرار داد
convention(2) :: قرارداد[کامپيوتر]معاهده[فقهى]باره مسائل حزبى ناحيه اى[حقوق]ائين قراردادى ، قرارداد ، عهدنامه ، کنوانسيون[بازرگانى]ميثاق ، عرف[روانشناسى]همايش ، هم ايى ، پيمان نامه ، انجمن ، مجمع ، ميثاق ، عرف ، قرار داد
convention(3) :: هم ایش ، هم ایی ، پیمان نامه ، انجمن ، مجمع ، میثاق 
conventional :: عرفی ، قراردادى
conventional(2) :: مرسوم ، مطابق ایین وقاعده ، پیرو سنت ورسوم 
conventional programming :: برنامه نويسى قراردادى[کامپيوتر]
conventionalism :: پیروى از رسوم 
conventionality :: مطابقت با ایین ورسوم قراردادى، پیروى از سنت قدیم 
conventionalization :: توافق با ایین و رسوم ، هم رنگی با ایین و رسوم 
conventionalize :: باعرف وعادت وسنت وفق دادن ، سنتی كردن 
converge :: توجه بیك نقطه یا یك مقصد مشترك ، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه ، همگراشدن 
converge(2) :: همگرا بودن 
convergence :: همگرائى[کامپيوتر]همگرايى[زيست شناسى]همگرايى[شيمى]همگرايى[نجوم]همگرايى[هواپيمايى]انحراف ، کجى شبکه ، تقارب نصف النهارات کج کردن ، کجى[علوم نظامى]همگرايى[روانشناسى]همگرايى[الکترونيک]همگرايى ، تقارب
convergence(2) :: همگرائى[کامپيوتر]همگرايى[زيست شناسى]همگرايى[شيمى]همگرايى[نجوم]همگرايى[هواپيمايى]انحراف ، کجى شبکه ، تقارب نصف النهارات کج کردن ، کجى[علوم نظامى]همگرايى[روانشناسى]همگرايى[الکترونيک]همگرايى ، تقارب
convergence(3) :: همگرایی 
convergence(4) :: همگرایی ، تقارب 
convergence coil :: پيچک همگرا[الکترونيک]
convergent :: (هن .) خطوط متقارب ومتلاقی ، همگرا
convergent(2) :: همگرا
conversable :: خوش صحبت ، خوش سخن ، قابل معاشرت 
conversance :: (=conversancy) اگاهی كامل ، اشنایی كامل ، تبحر
conversancy :: (=conversance) اگاهی كامل ، اشنایی كامل ، تبحر
conversant :: اگاه ، بصیر، (باwith) وارد، متبحر
conversation :: گفتگو، گفت وشنید، مكالمه ، محاوره 
conversation(2) :: محاوره 
conversational :: محاوره اى[کامپيوتر]محاوره اى ، مکالمه اى
conversational(2) :: محاورهاى
conversational(3) :: مكالمهاى
conversational interaction :: ارتباط محاوره اى[کامپيوتر]
conversational language :: زبان محاوره اى[کامپيوتر]
conversational mode :: باب محاوره اى ، مد محاوره اى ، حالت محاوره اى[کامپيوتر]باب محاوره اى
conversational mode(2) :: باب محاورهاى
conversational operation :: عمليات محاوره اى[کامپيوتر]
conversational programming :: برنامه سازى محاوره اى[کامپيوتر]
conversational system :: سيستم محاوره اى ، نظام محاوره اى[کامپيوتر]
converse :: (vt.vi.n.) :صحبت كردن ، مذاكره كردن ، امیزش ، صحبت ، (adj.n.):معكوس ، واژگون ، وارونه ، مخالف ، گفتگو
converse(2) :: عكس ، محاوره كردن 
conversion :: تبديل[کامپيوتر]تبديل[تجارت خارجى]استفاده بلاجهت و من غير حق از مال غير اختلاس کردن ، تبديل يک بدهى به بدهى ديگر با نرخ ارز کمتر ، قلب ، تبديل ، تسعير ، تغيير مذهب[حقوق]پرتاب ازاد[ورزشى]تبديل ، تسعير[بازرگانى]تبديل[عمران]تبديل ، نوکيشى[روانشناسى]تغيير، تبديل ، تسعير، تغيير کيش
conversion(2) :: تبدیل 
conversion efficiency :: بازده تبديل[الکترونيک]
conversion loss of frequency changer cry :: اتلاف بلور تغيير دهنده بسامد[الکترونيک]
conversion table :: جدول تبديل[کامپيوتر]
conversion transconductance :: رسانايى متقابل وارون[الکترونيک]
convert :: برگرداندن ، وارونه كردن ، معكوس كردن ، بكیش دیگرى اوردن ، تازه كیش 
convert(2) :: تبديل کردن[کامپيوتر]تبديل کردن ، معکوس کردن ، تازه کردن[علوم مهندسى]مقلوب کردن ، تسعير کردن[حقوق]پاسکارى سريع ، امتياز گرفتن ، بازى در پست غير تخصصى ، پنالتى موفق گل با پرتاب ازاد ، انداختن تمام ميله هاى باقيمانده بولينگ[ورزشى]تبديل[هواپيمايى]تبديل کردن ، عوض کردن[علوم نظامى]معکوس[عمران]تبديل کردن ، نوکيش[روانشناسى]تبديل کردن ، برگرداندن ، وارونه کردن ، معکوس کردن ، بکيش ديگرى اوردن ، تازه کيش
converter :: (convertor) برگرداننده ، تبدیل كننده ، الت تبدیل (شخص یا شیی )، مبلغ مذهبی 
converter(2) :: مبدل 
converter(3) :: مبدل[کامپيوتر]کنورتر ، مبدل ، تبديل کننده[علوم مهندسى]تبديل گر[الکترونيک )convertor(]برگرداننده ، تبديل کننده ، الت تبديل( شخص يا شيى)، مبلغ مذهبى ، مبدل
converter(4) :: مبدل[کامپيوتر]کنورتر ، مبدل ، تبديل کننده[علوم مهندسى]تبديل گر[الکترونيک )convertor(]برگرداننده ، تبديل کننده ، الت تبديل( شخص يا شيى)، مبلغ مذهبى ، مبدل
convertibility :: قابلیت تبدیل ، تسعیر شدنی 
convertible :: قابل تبدیل ، تغییر پذیر، قابل تسعیر
convertor :: (converter) برگرداننده ، تبدیل كننده ، الت تبدیل (شخص یا شیی )، مبلغ مذهبی 
convex :: محدب ، كوژ، گردهماهی 
convexity :: تحدب ، برامدگی ، كوژى
convey :: رساندن ، بردن ، حمل كردن ، نقل كردن 
conveyance :: حمل ، واگذارى، انتقال ، سند انتقال ، وسیله نقلیه 
conveyancing :: قباله نویسی ، انقال ، مدیریت از روى مهارت 
conveyer :: (conveyor) ناقل ، حامل 
conveyor :: (conveyer) ناقل ، حامل 
convict :: مجرم ، جانی ، محبوس ، محكوم كردن 
convince :: متقاعد كردن ، قانع كردن 
convincer :: قانع كننده ، متقاعد كننده 
convincing :: متقاعد كننده 
convivial :: جشنی ، اهل كیف وخوشگذرانی ، وابسته به جشن وعشرت 
convocation :: انجمن ، مجلس ، جلسه عمومی دانشجویان 
convoke :: براى تشكیل جلسه وشورا یاكمیسیون دعوت كردن 
convolute :: بهم پیچیده ، حلقوى، پیچ وتاب خوردن ، حلقه حلقه كردن 
convoluted :: بهم پیچیده ، بهم تابیده ، حلقوى، پیچاپیچ 
convolve :: بهم پیچیدن ، پیچیدن ، تاب دادن ، بهم پیچیده شدن 
convoy :: قافله ، كاروان ، بدرقه ، همراه رفتن ، بدرقه كردن 
convulse :: تكان دادن ، دچار تشنج كردن 
convulsion :: شنج ، تشنج ، پرش ، تكان ، اشوب 
convulsive :: شنج اور، متشنج ، مختلج ، (مج .) تكان دهنده 
cony :: (coney) خرگوش كوچك ، ادم ساده لوح 
coo :: صداى كبوتر وقمرى، بغبغو كردن ، با صداى نرم وعاشقانه سخن گفتن ، اهسته بازمزمهادا كردن 
cook :: اشپز، پختن 
cookbook :: راهنماى نحوه نصب و استفاده از برنامه[کامپيوتر]کتاب اشپزى ، کتاب طباخى
cookbook(2) :: كتاب اشپزى، كتاب طباخی 
cooker :: چراغ خوراك پزى
cookery :: اشپزى، اشپزخانه 
cookie :: کوکی 
cool :: چاییدن ، خنك ، سرد، خونسرد، خنك كردن ، ارام كردن 
cooler :: سردكن ، خنك كننده ، كولر، دستگاه خنك كننده 
coolidge tube :: لامپ کوليج[الکترونيک]
coolie :: حمال ، باربر
cooling :: خنك سازى
cooling(2) :: خنک سازی 
coon :: (raccoon) راگون 
coop :: قفس ، مرغدان ، اغل گوسفند، زندان ، (درقفس ) محبوس كردن ، (مج .) درقید گذاشتن 
cooper :: چلیك ساز، پیت ساز
cooperage :: چلیك سازى، پیت سازى
cooperate :: همیارى كردن ، باهم كار كردن ، همدستی كردن ، تشریك مساعی كردن ، اشتراك مساعیكردن ، تعاون كردن 
cooperation :: تعاون ، همدستی ، همكارى، تشریك مساعی 
cooperative :: شركت تعاونی ، وابسته به تشریك مساعی 
cooperative network :: شبکه هميارى[کامپيوتر]
cooperator :: همكار، همدست ، همكارى كننده 
coordinate :: متناسب كردن ، هم اهنگ كردن ، تعدیل كردن ، هم پایه ، مربوط، (درجمع ) مختصات 
coordinate(2) :: مختصات[کامپيوتر]کوئور دينانس شدن ، مختصه[شيمى]هم پايه ، متناسب يا هماهنگ کردن ، همرتبه کردن مختصات[علوم مهندسى]هم رتبه[حقوق]مختصات[هواپيمايى]مختصات ، هم ارا[معمارى]هماهنگ ساختن[روانشناسى]متناسب کردن ، هماهنگ کردن ، هم اهنگ کردن ، تعديل کردن ، هم پايه ، مربوط، مختص ،( درجمع )مختصات
coordinate(3) :: هماهنگ كردن ، مختص 
coordinate dimensioning :: بعدسازى مختصاتى[کامپيوتر]
coordinate memory :: حافظه مختصاتی 
coordinate paper :: کاغذ مختصاتى[کامپيوتر]
coordinated :: هماهنگ 
coordinated signal :: موج سبز
coordinated signals :: چراغهای هماهنگ
coordinates :: مختصات 
coordination :: هماهنگی 
coordinator :: تعدیل كننده ، هم اهنگ كننده 
coordinator(2) :: هماهنگ كننده 
cooridnation :: هم پایگی ، تناسب ، موزونی ، هم اهنگی 
coot :: انقوت ، انگیت ، ادم ساده واحمق 
cop :: پلیس ، پاسبان 
copacetic :: (copesetic) (ز.ع -.امر.) عمده ، جذاب ، عالی ، درجه یك 
coparcener :: شریك ، انباز، شریك مشاع ، داراى حق مشاع 
copartner :: سهیم وشریك در تجارت وغیره ، شریك 
copartnership :: رداى روحانی ، جبه ، نوك ، راس ، پوشاندن ، قطع كردن 
cope :: برامدن ، حریف شدن ، از عهده برامدن 
copesetic :: (copacetic) (ز.ع -.امر.) عمده ، جذاب ، عالی ، درجه یك 
copestone :: سنگ كتیبه ، سنگ سربنا، (مج .) تاج 
copie :: رونوشت، روگرفت
copier :: رونویس كننده ، مقلد شیوه دیگران درخط وانشاء
copilot :: (هواپیمایی ) كمك خلبان ، خلبان دوم 
coping :: كتیبه ، قرنیس دیوار
coping saw :: اره مویی 
copious :: فراوان ، مفصل ، زیاد، خیلی 
copper :: symb: Cu، مس[شيمى]مس[علوم مهندسى]مس[هواپيمايى]مس[عمران]مس[الکترونيک]مس ، بامس اندودن ، مس يا ترکيبات مسى بکار بردن
copper(2) :: مس ، بامس اندودن ، مس یا تركیبات مسی بكار بردن 
copper bath :: حمام مس[الکترونيک]
copper clad :: سيم مس اندود[الکترونيک]
copper loss :: گمگشت مس ، تلف مس[علوم مهندسى]اتلاف مس[الکترونيک]
copperhead :: نوعی مار زهردار
copper-oxide rectifier :: يکسوکننده مس - اکسيد[الکترونيک]
copperplate :: بشقاب مسی ، كلیشه مسی ، صفحه مسی 
coppice :: بیشه ، هیمه زار
copra :: مغز نارگیل 
coprocessor :: پردازنده کمکى ، کمک پردازنده[کامپيوتر]
coprocessor(2) :: همپرداز 
coprocessor(3) :: همپرداز 
copse :: (گ .ش .) خشخاش بستانی ، شقایق 
copula :: وسیله اتصال ، مفصل ، عضو رابط
copulate :: مقاربت جنسی كردن 
copulation :: جماع 
copulative :: وابسته بهجفت گیرى، مقاربتی ، رابط، ربطی 
copy :: رونوشت 
copy(2) :: رونوشت ، نسخه ، نسخه بردارى ، کپى بردارى ، تهيه نمونه اوليه از هر چيزى ، فرمان COPY در سيستم عامل[DOS کامپيوتر]رونوشت[فقهى]استنساخ کردن ، رونويس کردن ، نمونه ساختن ، نسخه ، نمونه ، رونوشت ، کپى[علوم مهندسى]رونوشت ، سواد ، رونويس کردن ، استنساخ کردن[حقوق]کپيه ، نسخه ، بدل سازى کردن ، رونوشت[معمارى]نگهبان مخابراتى ، پست به گوش نگهبان به گوش ، نسخه بردارى کردن نسخه دوم[علوم نظامى]رونوشت ، جلد، نسخه ، نسخه بردارى ، کپيه کردن ، رونويسى کردن
copy(3) :: رونوشت ، نسخه ، نسخه بردارى ، کپى بردارى ، تهيه نمونه اوليه از هر چيزى ، فرمان COPY در سيستم عامل[DOS کامپيوتر]رونوشت[فقهى]استنساخ کردن ، رونويس کردن ، نمونه ساختن ، نسخه ، نمونه ، رونوشت ، کپى[علوم مهندسى]رونوشت ، سواد ، رونويس کردن ، استنساخ کردن[حقوق]کپيه ، نسخه ، بدل سازى کردن ، رونوشت[معمارى]نگهبان مخابراتى ، پست به گوش نگهبان به گوش ، نسخه بردارى کردن نسخه دوم[علوم نظامى]رونوشت ، جلد، نسخه ، نسخه بردارى ، کپيه کردن ، رونويسى کردن
copy(4) :: رونوشت ، نسخه ، نسخه بردارى
copy editing :: ويرايش کپى[کامپيوتر]
copy fitting :: مطابقت کپى[کامپيوتر]
copy holder :: گيره کاغذ[کامپيوتر]
copy protection :: محافظت از کپى ، حفاظت در برابر کپى[کامپيوتر]
copyreader :: تصحیح كننده مقاله (شخص )، سرمقاله نویس 
copyright :: حق چاپ (انحصارى)، حق طبع ونشر
copyright(2) :: حق نشر 
coquet :: (coquette) لوند، عشوهگرى، عشوه گر، طناز، لاسی ، طنازى كردن 
coquetry :: عشوهگرى، دلبرى، ناز، طنازى، غمزه ، كرشمه 
coquette :: (coquet) لوند، عشوهگرى، عشوه گر، طناز، لاسی ، طنازى كردن ، زن عشوه گر، زن لاسی ، لوند
coquettish :: عشوه گر، لاسی 
coral :: مرجان ، بسد
coral pink :: رنگ ارغوانی متمایل به زرد كمرنگ 
coralline :: مرجانی رنگ ، قرمز، مرجان مانند
corbeling :: (corbelling) (معمارى) پیش امدگی ساختمانی ، نصب تیر
corbelling :: (corbeling) (معمارى) پیش امدگی ساختمانی ، نصب تیر
corbie :: (ج .ش .) كلاغ لاشخور
corbie gable :: شیروانی پله پله 
cord :: ريسمان ، زه ، سيم ، وتر ، قيطان[علوم مهندسى]وتر[معمارى]ريسمان ، زه ، سيم ، کابل ، واکسيل[علوم نظامى]طناب[روانشناسى]بند[الکترونيک]ريسمان ، طناب نازک ، رسن ، سيم ، زه ، وتر
cord(2) :: ریسمان ، طناب نازك ، رسن ، سیم ، زه ، وتر
cord(3) :: سیم ، ریسمان 
cordage :: مجموع طناب هاى كشتی 
corded :: ریسمان دار، طناب دار
cordiality :: صمیمیت ، مودت قلبی ، مهربانی ، خوش رویی ، گرمی 
cordon :: (مع .) كمربند، قیطان ، یك عده پاسبان یانظامی كه درفواصل معین محلی رااحاطه كنند، خط قرنطینه 
cordon line :: خط محیطی
corduroy :: مخمل نخی راه راه ، مخمل كبریتی 
cordwainer :: كارگر چرم ساز
cordwainery :: دباغی ، كفاشی 
core :: چنبره ، هسته[کامپيوتر]ماهيچه ، مغزه ، رشته سيم ، هسته وسط سيم[علوم مهندسى]مرکزى[هواپيمايى]هسته سنگ ، هسته يا ديوار هسته اى ، مغز ، درون[معمارى]مغزى ، هسته مرکزى ، مفتول ، وسيله تبديل اشعه به انرژى الکتريکى[علوم نظامى]نمونه مواد حفارى ، هسته[عمران]هسته[روانشناسى]هسته[الکترونيک]چنبره ، هسته ، مغز ودرون هرچيزى
core(2) :: چنبره ، هسته[کامپيوتر]ماهيچه ، مغزه ، رشته سيم ، هسته وسط سيم[علوم مهندسى]مرکزى[هواپيمايى]هسته سنگ ، هسته يا ديوار هسته اى ، مغز ، درون[معمارى]مغزى ، هسته مرکزى ، مفتول ، وسيله تبديل اشعه به انرژى الکتريکى[علوم نظامى]نمونه مواد حفارى ، هسته[عمران]هسته[روانشناسى]هسته[الکترونيک]چنبره ، هسته ، مغز ودرون هرچيزى
core(3) :: هسته 
core dump :: روگرفت حافظه 
core dump(2) :: روگرفت حافظه[کامپيوتر]روگرفت حافظه
core file :: پرونده هسته 
core gap :: چاک هسته[الکترونيک]
core iron :: اهن هسته[الکترونيک]
core loss :: اتلاف هسته ، اتلاف اهن[الکترونيک]
core matrix :: ماتریس چنبرهاى
core memory :: حافظه چنبره اى ، حافظه هسته اى[کامپيوتر]حافظه چنبره اى
core memory(2) :: حافظه چنبرهاى
core pin :: خار هسته[الکترونيک]
core plane :: صفحه چنبرهها
core storage :: انبار چنبره اى ، انباره هسته اى[کامپيوتر]انباره چنبره اى
core storage(2) :: انباره چنبرهاى
core transformer :: مبدل هسته دار[الکترونيک]
cored carbon :: کربن هسته دار[الکترونيک]
corespondent :: مسئول جواب گویی ، شریك جرم (در زنا)
corf :: سبدماهی گیرى
coriaceous :: چرم مانند
cork :: چوب پنبه ، بافت چوب پنبه درخت بلوط، چوب پنبهاى، چوب پنبه گذاشتن (در)، بستن ، راه چیزى (را) گرفتن ، (مج .) در دهن كسی را گذاشتن 
corking :: (ز.ع .) بسیار عالی ، خیلی زیبا
corkscrew :: دربطرى بازكن 
corkscrew rule :: قاعده پيچ بطرى بازکن ، قاعده چوب پنبه کش[الکترونيک]
corky :: چوب پنبهاى، خشكیده 
corm :: ساقه پیاز مانند گیاه 
cormorant :: قره قاز، (مج .) شخص پرخور، ازمند
corn :: غله ، دانه (امر.) ذرت ، میخچه ، دانهدانه كردن ، نمك زدن 
corn drill :: بذر افشان 
corn poppy :: (گ .ش .) شقایق سرخ 
corneal :: وابسته به قرنیه 
cornel :: سنگر واستحكامات 
cornelian :: (=carnelian) عقیق جگرى، درخت زغال اخته 
corneous :: شاخی ، شاخ مانند
corner :: گوشه ، كنج ، گوشه دار كردن ، گوشه گذاشتن به 
corner reflector antenna :: انتن با بازتابنده گوشه دار[الکترونيک]
cornerstone :: سنگ گوشه ، نبشی ، (مج .) بنیاد، اساس 
cornerways :: (cornerwise) بطور اریب ، مورب ، از گوشه 
cornerwise :: (cornerways) بطور اریب ، مورب ، از گوشه 
cornice :: قرنیس ، كتیبه ، گچ برى بالاى دیوار زیر سقف 
corniche :: جاده اى كه بر لبه پرتگاهی ساخته شده باشد
corniculate :: داراى شاخ یا شاخك 
cornmeal :: ارد گندم ، ارد ذرت ، غذاى ذرت 
cornu :: شیپور، شاخ 
cornucopia :: شاخ amalthaea یا شاخ وفور نعمت ، ظرفی شبیه بشاخ یا قیف 
cornuted :: شاخدار، شاخی 
corny :: غلهاى، شاخی ، چرند
corody :: لباس وغذا وغیره كه موسسات خیریه به محتاجان میدهند
corolla :: (گ .ش .) جام گلبرگ ، جام گل ، كاسه گل 
corollary :: استنباط، نتیجه فرعی 
corona :: اکليل خورشيدى ، تاج خورشيدى[نجوم]هاله ، لوستر گرد ، تاج ، اکليل ، خرمن خورشيد[علوم مهندسى]هاله بنفش[الکترونيک]هاله ، اکليل ، حلقه نور دور خورشيد، سر، تاج
corona(2) :: هاله ، اكلیل ، حلقه نور دور خورشید، سر، تاج 
corona effect :: اثر کورونا[علوم مهندسى]اثر هاله اى[الکترونيک]
coronal :: (coronel) تاج گل ، هاله خورشید وغیره ، حلقه زرین دور كلاه 
coronary :: تاج مانند، (تش .) شریان یا ورید اكبلیلی ، (طب ) انسداد شرائین اكلیلی قلب 
coronary thrombosis :: (طب ) انسداد شریان اكلیلی قلب 
coronation :: تاج گذارى
coronel :: (coronal) تاج گل ، هاله خورشید وغیره ، حلقه زرین دور كلاه 
coroner :: طبیب قانونی 
coronet :: تاج (كوچك )، نیم تاج ، پیشانی بند
coroutine :: دستورالعمل اتصال مجموعه اى از ورودى ها به مجموعه اى از خروجى ها[کامپيوتر]
corporality :: جسمانیت ، هستی جسمانی ، تن ، بدن ، جسم 
corporate :: یكی شده ، داراى شخصیت حقوقی ، بصورت شركت درامده 
corporate model :: نمايش يا شبيه سازى رياضى اعمال حسابدارى و خطوط راهنماى سياست مالى يک شرکت[کامپيوتر]
corporation :: بنگاه ، شركت 
corporation(2) :: شركت ، شركت سهامی
corporation(3) :: شركت ، گروهی از مردم (شركت یا بنگاه ) كه داراى شخصیت حقوقی باشند
corporatism :: (corporativism) صنف ، اتحادیه ، شركت گرایی 
corporative :: وابسته بشخصیت حقوقی ، شركتی 
corporativism :: (corporatism) صنف ، اتحادیه ، شركت گرایی 
corporator :: عضو، گروه یا شركتی كه شخصیت حقوقی داشته باشد
corporeal :: جسمانی ، جسمی ، مادى، بدنی ، داراى ماده 
corporeality :: جسمانی بودن 
corporeity :: خاصیت جسمی یامادى، (حالت ) جسم 
corprocessor :: کمک پردازنده[کامپيوتر]
corps :: هیئت ، گروه ، دسته ، م عده ، لشكر، سپاه 
corpse :: نعش ، لاشه ، جسد
corpsman :: پزشكیاركشتی ، سپاهی 
corpulence :: (corpulency) جسامت ، تنومندى، فربهی 
corpulency :: (corpulence) جسامت ، تنومندى، فربهی 
corpulent :: فربه ، تنومند، گوشتالو، جسیم 
corpus :: مجموعهاى از نوشتجات ، (م .ل .) تن ، جسم ، تنه 
corpus delicti :: (حق .) عنصر مادى جرم وعمل خلاف قانون 
corpuscle :: تنیزه ، ذره ، جسمك ، (تش .) گویچه (سفید یاسرخ خون وبافت هاى غضروفی وغیره )، گلبول 
corpuscular :: گویچه مانند، مثل ذره 
corrade :: ساییدن ، در اثر سایش از بین رفتن 
corral :: اغل ، جاى اسب وگله ، دفاعی كه از واگون وعرابه میسازند، حصاردرست كردن ، احاطه كردن 
corrasion :: سایش 
correct :: درست ، صحیح ، صحیح كردن ، اصلاح كردن ، تادیب كردن 
correct(2) :: صحیح ، تصحیح كردن ، اصلاح كردن 
correction :: اصلاح 
correction(2) :: تصحیح ، اصلاح 
correction(3) :: تصحیح ، اصلاح ، غلط گیرى، تادیب 
correction thermometer :: دماسنج تصحيح[الکترونيک]
corrective :: اصلاح كننده ، تادیب كننده 
corrective(2) :: اصلاحی 
corrective maintenance :: عمل تشخيص ، جداسازى و تصحيح خرابى ها پس از وقوع انها ، نگهداشت اصلاحى ، پشتيبانى اصلاحى[کامپيوتر]نگهدارى همراه با تعمير وسيله نگهدارى تعميراتى و رفع عيب[علوم نظامى]نگهداشت اصلاحى
corrective maintenance(2) :: نگهداشت اصلاحی 
corrector :: اصلاح كننده ، مربی ، تنظیم كننده 
correlate :: قرین ، مرتبط، وابسته ، همبستگی داشتن ، مرتبط كردن 
correlation :: ارتباط، ربط، همبستگی ، بستگی دوچیز باهم 
correlation(2) :: همبستگی 
correlative :: وابسته بهم ، جفتی ، لازم وملزوم 
correspond :: برابربودن ، بهم مربوط بودن ، مانند یا مشابه بودن (با toیاwith)، مكاتبه كردن (باwith )، رابطه داشتن 
correspondence :: (=correspondency) ارتباط، مطابقت ، تشابه ، مراسلات 
correspondence(2) :: تناظر 
correspondence(3) :: تناظر، مكاتبه ، مكاتبات 
correspondence quality :: چاپ با کيفيت بالا توسط چاپگرهاى ليزرى[کامپيوتر]
correspondency :: (=correspondence) ارتباط، مطابقت ، تشابه ، مراسلات 
correspondent :: خبرنگار، مخبر، مكاتبه كننده ، طرف معامله ، مطابق 
corresponding :: متناظر، مكاتبه كننده 
corresponsive :: مكاتبهاى، مرتبط، مربوط بیكدیگر
corridor :: راهرو، دالان ، دهلیز، راه سرپوشیده 
corrigendum :: غلطنامه ، اصلاحیه 
corrigibility :: اصلاح پذیرى
corrigible :: اصلاح پذیر
corrival :: همرقیب ، هم اورد، رقابت كردن ، رقیب شدن ، رقیب 
corroborant :: تایید كننده ، موید
corroborate :: تایید كردن ، تقویت كردن ، اثبات كردن 
corrode :: خوردن (اسیدوفلزات )، پوسیدن ، زنگ زدن (فلزات )
corrosion :: خوردگى[زيست شناسى]خوردگى[شيمى]خوردگى[هواپيمايى]کندوساب ، خوردگى ، رفتگى ، زنگ زدگى ، زنگ خوردگى ، فرسايش شيميايى[معمارى]زنگ زدگى ، فرسودگى ، فساد فلزات[علوم نظامى]خورده شدن ، فساد تدريجى[عمران]خوردگى ، خورندگى[الکترونيک]خوردگى( عمل شيميايى)، تحليل ، فساد تدريجى ، زنگ زدگى
corrosion(2) :: خوردگی (عمل شیمیایی )، تحلیل ، فساد تدریجی ، زنگ زدگی 
corrosive :: خورنده ، تباه كننده ، فاسد كننده ، ماده اكاله ، موجد زنگ (در فلز وگیاه )
corrugate :: چین دادن ، موجدار كردن ، راه راه كردن 
corrugation :: شیار، موج (ورق اهن وغیره )
corrupt :: تغيير دادن يا خراب کردن اطلاعات چنان که اعتبار انها مشکوک باشد[کامپيوتر]معيوب کردن ، معيوب ، فاسد شده[علوم مهندسى]تحريف شده ، رشوه دادن ، رشوه خوار ، مرتشى[حقوق]فاسد ، معيوب ، معيوب کردن ، رشوه خوار رشوه دادن ، رشوه خوارى[علوم نظامى]فاسد کردن ، خراب کردن ، فاسد
corrupt(2) :: خراب 
corrupt(3) :: فاسد كردن ، خراب كردن ، فاسد
corrupted file :: فايل خراب[کامپيوتر]
corrupter :: (=corruptor) فاسد كننده ، منحرف كننده 
corruptibility :: قابلیت فساد
corruptible :: گمراه شدنی ، فساد پذیر
corruptibly :: بطور فساد پذیر
corruption :: فساد، انحراف 
corruptive :: تباه كننده ، فساد امیز، مستعد تباهی 
corruptor :: (=corrupter) فاسد كننده ، منحرف كننده 
corsage :: نیم تنه زنانه ، دسته گلی كه براى زدن بسینه تهیه میشود
corsair :: نوعی كشتی بربرى، كشتی دزدان دریایی 
corset :: كرست ، شكم بند زنانه ، شكم بند بستن 
corset cover :: لباس زیر زنانه كه روى كرست پوشیده میشود، زیرپوش 
corsetiere :: شكم بند ساز، فروشنده شكم بند زنانه 
cortege :: جمعیت (مانند تشییع كنندگان جنازه )، ملتزمین 
cortex :: پوست ، قشر، لایه رویی ، روپوش ، پوسته 
cortical :: پوستی ، بیرونی ، غشایی ، قشرى
corticate :: پوست دار، پوستی 
cortin :: (طب ) ماده فعاله قشر غده فوق كلیه 
corundum :: سنگ سنباده 
coruscant :: برق زننده ، تابناك 
coruscate :: تابیدن ، برق زدن ، درخشیدن 
coruscation :: تابش ، درخشندگی 
corvette :: رزمناوى كه یك ردیف توپ دارد
corvine :: كلاغی ، كلاغ مانند
corydalis :: (گ .ش .)، شاهتره 
corymb :: (گ .ش .) گل اذین ، دیهیم 
corymbose :: (=corymbous) گل اذین دار، دیهیم دار
corymbous :: (=corymbose) گل اذین دار، دیهیم دار
coryphee :: رقاص (بالت )
coryza :: (طب ) زكام ، ریزش ، نزله 
coryza(2) :: زكام
cosecant squared beam :: اشعه با مربع کوسکانت[الکترونيک]
cosh :: (اسكاتلند) شنگول ، گرم ونرم وراحت ، دوستانه 
cosignatory :: هم امضاء
cosine :: (هن .) جیب تمام ، كسینوس 
cosmetic :: وسیله ارایش ، فن ارایش وتزئین 
cosmetologist :: متخصص ارایش وزیبایی ( beauticianنیز نامیده میشود)، مشاطه 
cosmetology :: ارایش زنانه 
cosmic :: وابسته بگیتی ، كیهانی ، مربوط بعالم هستی 
cosmic rays :: پرتو کيهانى ، تابش کيهانى[شيمى]تشعشع کاسميک ، پرتوهاى کاسميک[علوم مهندسى]اشعه کيهانى[الکترونيک]
cosmogonic :: وابسته به خلقت عالم وجود
cosmogony :: خلقت وپیدایش عالم وجود، كیهان شناسی 
cosmographer :: كیهان شناس ، متخصص كیهان شناسی 
cosmography :: شرح گیتی ، شرح جهان ، گیتی شناسی 
cosmologic :: وابسته به فلسفه انتظامگیتی 
cosmological :: وابسته به فلسفه انتظامگیتی 
cosmologist :: كیهان شناس ، دانشمند ومحقق درعلم عالم وجود
cosmology :: كیهان شناسی ، فلسفه انتظام گیتی ، نظام عالم وجود
cosmonaut :: كیهان نورد
cosmopolis :: جهانشهر، شهر بین المللی ، مركز تجمع نژادهاى مختلف 
cosmopolitan :: وابسته به همه جهان ، بینالمللی 
cosmopolitanism :: بین المللی بودن ، جهانشهر گرایی 
cosmopolite :: جهانشهرزى، شخصیت جهانی ، سرتاسر جهانی 
cosmos :: كیهان ، گیتی ونظام ان ، نظام عالم وجود
cossack :: قزاق 
cosset :: بره دست اموز، (مج .) بچه نازپرورده 
cost :: بها، ارزش ، هزینه ، خرج ، قیمت داشتن ، ارزش داشتن 
cost(2) :: هزینه ، ارزش ، ارزیدن 
cost accountant :: براورد كننده ، متخصص ارزیابی ، حساب دار، ارزیاب 
cost accounting :: حسابدارى، ارزیابی 
cost analysis :: تجزيه و تحليل قيمت[کامپيوتر]تجزيه و تحليل هزينه[بازرگانى]تجزيه تحليل هزينه هاى کار ، تجزيه و تحليل قيمت اجناس[علوم نظامى]
cost benefit analysis :: تجزيه و تحليل سود و زيان ، تحليل هزينه و سود[کامپيوتر]تحليل هزينه و منفعت[اقتصاد]
cost center :: مركز هزینه زا
cost effectiveness :: تاثير بخشى هزينه[کامپيوتر]هزينه وبهره ورى ، ثمربخش بودن ، سودمندبودن بيشتر بودن درامد در مقايسه با هزينه ها[بازرگانى]
cost plus :: براساس قیمت تجارتی ، بعلاوه سود معینی 
costa :: دنده ، دندهاى، ضلعی ، خط كنارى
costal :: دندهاى
costate :: دندهاى
costermonger :: میوه فروش ، سبزى فروش ، دوره گرد، طواف 
costing :: هزينه گذارى[کامپيوتر]قيمت گذارى ، مشخص کردن هزينه عمليات[حقوق]
costive :: یبوست اور، سرد و بی محبت ، خسیس ، یبس 
costly :: گران ، گزاف ، فاخر
costmary :: (گ .ش .) گاوچشم 
costume :: لباس ، جامه ، لباس محلی 
costumer :: خیاط لباس هاى محلی و ویژه ، جارختی 
costumier :: خیاط لباس هاى محلی و ویژه ، جارختی 
cosy :: (=cozy) دنج ، راحت ، گرم ونرم 
cot :: تختخواب سفرى، رختخواب بچگانه ، برانكار یا تخت مخصوص حمل مریض 
cotangent :: كتانژانت 
cote :: اغل ، مرغدان ، كبوتر خانه ، كلبه ، بهتر بودن از
coterie :: گروه هم مسلك ، انجمن (ادبی واجتماعی )
coterminous :: هم مرز، مجاور
cotidal :: داراى هم زمانی در طغیان اب 
cottage :: كلبه ، خانه روستایی 
cottager :: كلبه نشین ، روستایی 
cottar :: روستایی اسكاتلندى كه كلبه رعیتی دارد، رعیت 
cotter :: روستایی اسكاتلندى كه كلبه رعیتی دارد، رعیت 
cotton :: پنبه ، نخ ، پارچه نخی ، باپنبه پوشاندن 
cotton covered wire :: سيم با روکش پنبه اى[الکترونيک]
cotton enameled wire :: سيم لعابدار پنبه اى[الکترونيک]
cotton gin :: ماشین پنبه پاك كن 
cotton mill :: كارخانه نخ ریسی 
cotton sleeving :: بوش پنبه اى[الکترونيک]
cottonseed :: تخم پنبه ، پنبه دانه 
cottony :: پنبهاى، كركی ، نرم 
cotyledon :: (گ .ش .) زلف عروسان ، قدح مریم ، لپه 
cotype :: (درطبقه بندى جانور وگیاه ) نوع ثانوى، نوعی فرعی 
couch :: تخت ، نیمكت ، خوابانیدن ، در لفافه قرار دادن 
couchant :: دراز كشیده (مخصوصا حیوانات )، لمیده 
cougar :: (ج .ش .) گربه وحشی پشمالو، یوزپلنگ امریكایی 
cough up :: پرداختن ، سلفیدن 
could :: (زمان ماضی واسم مفعول فعل can )، میتوانست 
coulee :: جویبار، جوى خشك 
coulmn card 96 :: کارت 96 ستونه[کامپيوتر]
coulomb :: کولمب ، سيستم بين المللى واحد بار الکتريکى[کامپيوتر symb: C]، کولن[شيمى]کولن[علوم مهندسى]واحد اندازه الکتريسيته[هواپيمايى]کولن[الکترونيک]
coulomb(2) :: کولمب ، سيستم بين المللى واحد بار الکتريکى[کامپيوتر symb: C]، کولن[شيمى]کولن[علوم مهندسى]واحد اندازه الکتريسيته[هواپيمايى]کولن[الکترونيک]
coulomb\s law :: قانون کولن[شيمى]قانون کولن ، نيروى بين دو بار الکتريکى يا مغناطيسى با حاصل ضرب بارهاى انها نسبت مستقيم و با مربع فاصله انها از هم نسبت عکس دارد[هواپيمايى]قانون کولن[الکترونيک]
council :: انجمن ، مشاوره ، شورا، مجلس ، كنكاشگاه 
council ot ministers :: هیئت وزراء
councillor :: رایزن ، كنكاشگر، عضو شورا، عضو انجمن ، مشاور، مستشار
councilman :: عضو انجمن شهردارى
councilor :: رایزن ، كنكاشگر، عضو شورا، عضو انجمن ، مشاور، مستشار
counsel :: اندرز، مشاوره دو نفرى، مشورت ، تدبیر، پند دادن (به )، توصیه كردن ، نظریهدادن ، رایزنی 
counsellor :: مشاور، مستشار، رایزن ، وكیل مدافع 
counselor :: مشاور، مستشار، رایزن ، وكیل مدافع 
counselorship :: مشاورت 
count :: شمار، شمردن 
count(2) :: شمارش 
count(3) :: شمارش[کامپيوتر]تعداد ايمپولز ، تعداد جريان هاى ضربه اى شمردن[علوم مهندسى]تعداد امتياز توپزن [ بيس بال ] ، حساب امتيازهاى يک ضربه بيليارد ناتوانى درانداختن تمام ميله هاى بولينگ ، تداد ميله هاى افتاده با گوى اول بولينگ بعد از کسب استرايک[ورزشى]کنت ، شمار، شمردن ، حساب کردن ، پنداشتن ، فرض کردن
count(4) :: كنت ، شمردن ، حساب كردن ، پنداشتن ، فرض كردن 
countable :: شمارش پذیر
countdown :: شمارش معكوس 
countdown(2) :: میزان كردن ساعت ، لحظات اخر
countenance :: سیما، قیافه ، رخ ، تشویق كردن ، پشتیبانی كردن 
counter :: باجه
counter(2) :: شمارشگر 
counter(3) :: شمارشگر ، شمارنده ، باجه ، تلاقى کردن[کامپيوتر]شمارنده ، شمارگر[شيمى]شمارشگر ، کنتور[علوم مهندسى]متقابل ، ضربت متقابله ، معامله به مثل[حقوق]حمله ، چرخش از جلو بعقب و بعکس يا ساختن سه دايره مماس [ اسکيت[] ورزشى]پيشخوان ، باجه ، گيشه ، ضد ، متقابل[بازرگانى]پيشخان[معمارى]مقابله کردن ، ضربت زدن ، ضد ، مقابل دستگاه شمارنده ، عقربه شمارش[علوم نظامى]شمارشگر[روانشناسى)adj.& adv.(]پيشخوان ، باجه ، بساط، شمارنده ، ضربت متقابل ، درجهت مخالف ، در روبرو، معکوس ، بالعکس ، )vt.& vi.( مقابله کردن ، تلافى کردن ، جواب دادن ، معامله بمثل کردن با
counter(4) :: شمارنده ، باجه ، تلافی كردن 
counter check :: (n.) چكی كه فقط كشنده چك میتواند ان را از بانك بگیرد
counter circuit :: کنتور رادار[الکترونيک]
counter e.m.f. cell :: پيلهاى برق وارانى[الکترونيک]
counter electromotive force :: نيروى برق وارانى[الکترونيک]
counteract :: بی اثر كردن ، خنثی كردن ، عمل متقابل كردن 
counteraction :: اقدام متقابل 
counteractive :: بی اثر كننده ، خنثی كننده ، داراى عمل متقابل 
counterattack :: حمله متقابل ، حمله متقابل كردن 
counterbalance :: موازنه ، موازنه كردن 
counterbalance(2) :: وزنه تعادل ، پارسنگ ، (مج .) برابرى كردن ، خنثی كردن 
countercheck :: (n.&vt.) جلوگیرى، سرزنش وتوبیخ متقابل ، عقیم كردن ، دفع كردن 
counterclaim :: (حق .) دعواى متقابل ، ادعاى متقابل 
counterclockwise :: حرکت از راست به چپ[کامپيوتر]در خلاف عقربه هاى ساعت[علوم مهندسى]درجهت مخالف حرکت عقربه ساعت ، در خلاف جهت ساعت
counterclockwise(2) :: در خلاف جهت ساعت 
counterclockwise(3) :: درجهت مخالف حركت عقربه ساعت 
counterclockwise rotation :: حرکت در خلاف عقربه هاى ساعت[علوم مهندسى]گردش به چپ[الکترونيک]
counterespionage :: ضد جاسوسی 
counterintelligence :: سازمان ضد جاسوسی 
countermand :: فسخ كردن ، لغو كردن ، برگرداندن حكم صادره ، ممنوع كردن 
countermarch :: تغییر جهت حركت ارتش ، تغییر روش ، عقب گرد كردن 
countermeasure :: پارسنگ ، اقدام متقابل 
countermine :: توطئه متقابل ، با دسیسه متقابل خنثی كردن 
counteroffensive :: (نظ.) تعرض وحمله متقابل ، حمله تعرضی متقابل 
counterpane :: روپوش تختخواب ، روتختی 
counterpart :: نقطه مقابل ، قرین ، همكار، رونوشت ، همتا
counterplot :: دسیسه دربرابر دسیسه ، توطئه متقابل 
counterpoint :: نقطهمقابل ، (مو.) اهنگ دمگیر یاجفت ، صنعت تركیب الحان 
counterpoise :: سيم متقابل[الکترونيک]وزنه متقابل ، نيروى متعادل کننده ، نيروى مقاوم ، حالت تعادل ، وزن کردن ، سنجيدن
counterpoise(2) :: وزنه متقابل ، نیروى متعادل كننده ، نیروى مقاوم ، حالت تعادل ، وزن كردن ، سنجیدن 
counterpose :: درمقابل یكدیگر قرار دادن ، متقابل ساختن 
counterpunch :: (مك .) سندان 
counterrevolution :: قیام بر ضد انقلاب ، انقلاب متقابل 
countersign :: امضاى ثانوى بر روى سند، جیرو، ظهر نویسی 
countersink :: خزينه مخروطى کردن ، خزانه نمودن کلاهک دار کردن ، خزينه دار کردن خزينه ، پخ[علوم مهندسى]خزينه دار کردن مخروطى[هواپيمايى]خزينه سازى[الکترونيک]
counterspy :: مامور ضد جاسوسی 
countertenor :: (مو.) خوانندهاى كه صداى بسیار بلند وغیر عادى دارد
countervail :: خنثی كردن ، برابرى كردن با، جبران كردن 
counterview :: عقیده مخالف ، نظریه مخالف ، مواجهه ، مقابله 
counterweight :: سنجیدن ، پارسنگ كردن ، چربیدن بر، حالت تعادل ، وزنه تعادل 
counterweight(2) :: وزنه تعادل 
counting loop :: حلقه شمارش[کامپيوتر]
countless :: بیشمار
countrified :: (=countryfied) روستایی ، روستا صفت 
country :: كشور، دیار، بیرون شهر، دهات ، ییلاق 
country club :: باشگاه ورزشی وتفریحی 
countryfied :: (=countrified) روستایی ، روستا صفت 
countryman :: (=countrywoman) هم میهن 
countryside :: ییلاقات ، حومه شهر
countrywoman :: (=countryman) هم میهن 
county :: بخش ، شهرستان 
county seat :: مركز بخشدارى
coup :: برهم زدن ، ضربت ، كودتا
coup de grace :: كشتن از روى ترحم 
coup de main :: حمله ناگهانی با تمام قوا
coup de theatre :: تغییر مهیج وناگهانی نمایش 
coup detat :: كودتا
coupe :: كوپه یا اطاق داخل ترن و دلیجان و غیره ، دلیجان كالسكه 
couple :: جفت 
couple(2) :: زوج ، جفت ، دوتا، زن وشوهر، بهم بستن ، پیوستن ، جفت شدن 
couplement :: عمل امتزاج و جفت كردن ، جفت شدگی ، دوتایی 
coupler :: جفتگر[الکترونيک]متصل کننده ، بهم چسباننده
coupler(2) :: متصل كننده ، بهم چسباننده 
coupling :: اتصال ، جفت كردن 
coupling(2) :: جفت شدگى ، جفت ساز ، نوعى رابطه متقابل بين سيستم ها يا خصوصيات يک سيستم[کامپيوتر]جفت شدن[شيمى]تزويج ، پيوست ، جفت شدگى ، اتصال درگيرى ، کوپلينگ[علوم مهندسى]اتصال ، جفت شدگى[معمارى]چفت کردن ، بهم وصل کردن ، اتصاليها[علوم نظامى]مفصل [ کوپلينگ[] عمران]جفتگرى[الکترونيک]جفت شدگى ، جفت ساز، جفت ، اتصال ، جفت کردن
coupling(3) :: جفت شدگى ، جفت ساز ، نوعى رابطه متقابل بين سيستم ها يا خصوصيات يک سيستم[کامپيوتر]جفت شدن[شيمى]تزويج ، پيوست ، جفت شدگى ، اتصال درگيرى ، کوپلينگ[علوم مهندسى]اتصال ، جفت شدگى[معمارى]چفت کردن ، بهم وصل کردن ، اتصاليها[علوم نظامى]مفصل [ کوپلينگ[] عمران]جفتگرى[الکترونيک]جفت شدگى ، جفت ساز، جفت ، اتصال ، جفت کردن
coupling(4) :: جفت شدگی ، جفت ساز، جفت 
coupling capacitor :: خازن جفت ساز
coupling probe :: ميله جفتگرى[الکترونيک]
coupon :: كالابرگ
courage :: جرات ، دلیرى، رشادت ، شجاعت ، دلاورى
courageous :: دلیر، باجرات 
courier :: پیك ، قاصد
courier(2) :: فونت کورير[کامپيوتر]پيک سياسى[حقوق]پيک ، پيک سريع ، ماهواره مخابراتى رله کننده ، امربر[علوم نظامى]پيک ، قاصد
course ware :: نام برنامه هاى اموزشى کامپيوتر دوره ابزار[کامپيوتر]
courser :: اسب تندرو
court :: بارگاه ، حیاط، دربار، دادگاه ، اظهار عشق ، خواستگارى
court martial :: (court martials،pl.courts martial ) محاكمه نظامی ، محاكمه نظامی كردن 
courteous :: با ادب ، مودب ، فروتن ، مودبانه 
courtesan :: (=courtezan) فاحشه 
courtesy :: ادب ومهربانی ، تواضع 
courtezan :: (=courtesan) فاحشه 
courthouse :: دادگاه ، كاخ دادگسترى
courtier :: دربارى، ندیم 
courtly :: شایسته دربار، مودب ، باوقار، بطرز چاپلوسانه 
courtroom :: دادگاه ، اطاق دادگاه 
courtship :: اظهار عشق ، معاشقه 
courtyard :: حیاط (محوطه محصور)
cousin :: پسرعمو یا دختر عمو، پسردایی یا دختر دایی ، عمه زاده ، خاله زاده 
cousin german :: عمو زاده ، عمه زاده 
couthie :: مهربان ، دولتمند، راحت ومطبوع 
couture :: خیاط زنانه 
couturier :: خیاطخانه زنانه ، زن خیاط
couturiere :: زن خیاط، زنانه دوز
cove :: (n.& vt.) :خلیج كوچك ، خور، پناهگاه ساحلی دامنه كوه ، (n.& vt.& vi.) :(ز.ع .) یارو، شخص ، ادم 
covenant :: پیمان ، میثاق ، عهد، پیمان بستن ، میثاق بستن 
covenantor :: اجتماع اشخاص هم پیمان براى انجام كارى
cover :: پوشاندن ، تامین كردن ، پوشش ، سرپوش ، جلد
cover(2) :: تامين ، پوشش[تجارت خارجى]سقف زدن ، روکش کردن ، پوشانيدن پوشش ، جلد ، سرپوش[علوم مهندسى]بازى دفاعى ، اماده شدن براى دريافت توپ [ بيس بال ] سطح برف ، اماده براى برگرداندن توپ [ اسکواش ] امادگى [ تنيس ] ، مانور کردن بطوريکه قايق عقبى جلو نيفتد محافظت از بدن با شمشير ، بوته زار پناهگاه شکار[ورزشى]پوشش [ بيمه ] ، تامين زيان و خسارات بيمه ، بسته بندى ، جلد[بازرگانى]پوشش[هواپيمايى]پوشش ، حفاظ ، جان پناه ، خفاگاه پوشاندن ، انجام دادن ، اختفاء ، مخفى در بر گرفتن ، حايل شدن ، حاوى بودن درپوش ، روپوش ، دريچه ، نگهبان مخابراتى پست بگوش ، نگهبان بگوش[علوم نظامى]پوشاندن ، جلد کردن ، پنهان کردن ، طى کردن ، تامين کردن ، پوشش ، جلد، رويه ، لفاف ، پاکت ، سرپوش
cover all :: رولباسی ، بارانی یا روپوش 
cover charge :: مبلغی كه اغذیه فروشی ویا كلوب شبانه علاوه بر پول غذا ومشروب از مشتریان دریافتمیدارد
covering :: پوشش ، جلد، شامل 
coverlet :: بالاپوش ، روانداز، لحاف ، روپوش تختخواب 
covert :: نهان ، راز، پناهگاه ، پوشیده ، پوشپر
coverture :: پوشش ، حفاظ، پناه ، سقف ، مستمسك 
covet :: میل به تملك چیزى كردن ، طمع به چیزى داشتن 
covetous :: ازمند
cow :: گاوماده ، ماده گاو، ترساندن ، تضعیف روحیه كردن 
cow calf :: گوساله ماده 
cowage :: (=cowhage) موى سیخكی ، خار نوك تیز
coward :: ادمترسو، نامرد، شخص جبون ، بزدل 
cowardice :: ترسویی ، بزدلی ، نامردى، جبن 
cowbane :: (گ .ش .) شوكران ابی 
cowboy :: گاوچران 
cower :: از ترس دولاشدن ، چندك زدن 
cowgirl :: دختر گاوچران 
cowhage :: (=cowage) موى سیخكی ، خار نوك تیز
cowhand :: (cowboy) گاوچران 
cowherd :: گاوچران 
cowhide :: چرم یا پوست گاو
cowl :: بالاپوش راهبان ، (مج .) راهب 
cowl lamp :: لامپ داشبورد[الکترونيک]
cowlstaff :: چوبی كه دونفر روى شانه حمل كرده وچیزهایی بدان می اویزند
cowman :: گاوچران ، گاودار، گله دار
cowpoke :: (cowboy) گاوچران 
cowpox :: (طب ) ابله گاوى
cowpuncher :: (ز.ع -.امر.) گاوچران 
cowslip :: (گ .ش .) نوعی پامچال ، گل خرغوس 
cowy :: مثل گاو، گاوى
cox :: (مخفف كلمه coxswain )، احمق ، بی فكر
coxcomb :: خودارا، شخص خودنما ونادان ، (گ .ش .) گل تاج خروس 
coxswain :: مباشر كشتی ، پیشكار كاركنان كشتی ، سكان گیر
coy :: خجالتی ، كمرو، (غالبا درمورد زن گفته میشود)، نازكن 
coyote :: گرگ صحرایی امریكاى شمالی 
cozy :: (=cosy) دنج ، راحت ، گرم ونرم 
cp/m :: Control Program Microcomputersسى پى ام ، سيستم عامل براى ريزپردازنده ، برنامه کنترل براى ريزپردازنده[کامپيوتر]
cpi :: --> Character Per Inch، دخشه در اينچ[کامپيوتر]
cpm :: روش مسير بحرانى[کامپيوتر]
cps :: Characters Per Second، کاراکتر بر ثانيه ، Cycles Per Second ، دور بر ثانيه ، هرتز[کامپيوتر]
cpu :: Central Processing Unit، واحد پردازش مرکزى[کامپيوتر]
cpu(2) :: واحد پردازش مركزی 
cpu time :: مقدار زمانى که توسط پردازش مرکزى به اجراى دستورالعملهاى برنامه اختصاص داده مى شود ، زمان واحد پردازشگر مرکزى[کامپيوتر]
cr :: Carriage Return، بازگشت نورد ، سر سطر رفتن[کامپيوتر]
crab :: خرچنگ ، برج سرطان ، خرچنگ گرفتن ، (امر.) جرزدن ، عصبانی كردن ، عصبانی شدن ، باعث تحریك وعصبانیت شدن ، ادم ترشرو، كج خلق 
crab apple :: سیب صحرایی 
crab louse :: (ج .ش .) شپش زهار، شپشك 
crabbed :: ترشرو، عبوس ، تند مزاج 
crabby :: خرچنگ مانند، (مج .) پیچیده 
crack :: شکستن 
crack up :: سقوط (هواپیما وغیره )، درهم شكستگی ، خردشدن ، متلاشی شدن 
crackajack :: (crackerjack،=humdinger ) چیز بسیار عالی ، ادم بسیار خوب 
crackdown :: تادیب ، سخت گیرى
crackerjack :: (crackajack،=humdinger ) چیز بسیار عالی ، ادم بسیار خوب 
cracking :: (تصفیه نفت ) شكستن هیدروكربورهاى متشكلهنفت خام و تبدیل ان به هیدروكربورهاى سبكتر
crackle :: صداى ترق وتروق ، صداى انفجار پی در پی ، صداى انفجار وشكستگی تولید كردن ، شكستن 
crackpot :: (ز.ع .) دیوانه بی ازار، خل 
cracksman :: (ز.ع .) دزد شبانه ، شبگرد
cradle :: گهواره ، مهد، درگهواره قرار دادن ، درچهارچوب یاكلاف قرار دادن 
cradle dynamometer :: توان سنج جعبه اى[الکترونيک]
cradlesong :: لالایی 
craft :: پیشه ، هنر، صنعت ، مهارت ، نیرنگ 
crafty :: حیله گر، بامهارت 
crag :: پرتگاه ، كمر، تخته سنگ 
cragsman :: كوه نورد، كوه پیما
crake :: (ج .ش .) كلاغ زاغی ، غراب ، صداى كلاغ 
cram :: پركردن ، چپاندن ، خودرا براى امتحان اماده كردن ، باشتاب یاد گرفتن 
crampon :: (=crampoon) چنگك ، قلاب 
crampoon :: (=crampon) چنگك ، قلاب 
cranberry :: (گ .ش .) قره قاط، اس برى صغیر
crane :: ماهیخوار بزرگ وابی رنگ ، جرثقیل ، باجرثقیل بلند كردن یاتكان دادن ، درازكردن (گردن )
cranesbill :: (گ .ش .) گیاه شمعدانی 
cranial :: جمجمهاى
cranial index :: صد برابر نسبت بین طول جمجمه وارتفاع ان 
cranial nerve :: (تش .) عصب دماغی ، عصب كاسه سر، عصب جمجمه 
craniate :: جمجمه دار، سردار
craniology :: جمجمه شناسی 
cranium :: كاسه سر، جمجمه 
crank :: دسته محور، میل لنگ ، بست زانویی ، خم ، پیچیدگی ، ادم پست فطرت ، خم كردن ، محورداركردن ، دسته دار شدن ، كج ، كوك كردن 
crankcase :: محل اتصال میل لنگ ، جاى میل لنگ 
crankily :: از روى بد خلقی 
cranking capacity of battery :: ظرفيت راه اندازى باترى[الکترونيک]
crankle :: پیچ وخم دار كردن ، خمیدگی ، پیچ وخم 
crankpin :: قسمت استوانهاى دسته میللنگ كه میلههاى رابط بدان متصل میشود
crannog :: (اسكاتلند -ایرلند) جزیره كوچك میان دریاچه 
cranny :: شكاف دیوار، رمز
crap :: دیلار، گندم سیاه ، تلخه ، تفاله ، چرند، نوعی قمار، بدار زدن ، قماربازى كردن 
crape :: كرپ ، نوار ابریشمی سیاه ، سیاه پوشانیدن 
craps :: نوعی بازى قمار باطاس 
crapshooter :: طاس انداز
crapulous :: ناخوش ، پرخور، میگسار
crash :: از کار افتادن ، پايان عمليات کامپيوتر ، توقف سيستم از طريق خرابى سخت افزارى يا اشتباه نرم افزارى ، قفل ، سرنگون ، متوقف ، شکستگى ، خرابى[کامپيوتر]ورشکستگى ناگهانى[حقوق]سقوط کردن ، سقوط هواپيما ، تصادف خودرو برخورد به چيزى[علوم نظامى]خردکردن ، درهم شکستن ، ريز ريز شدن ، سقوط کردن هواپيما، ناخوانده وارد شدن ، صداى بلند يا ناگهانى( در اثر شکستن)، سقوط
crash(2) :: خردكردن ، درهم شكستن ، ریز ریز شدن ، سقوط كردن هواپیما، ناخوانده وارد شدن ، صداى بلند یا ناگهانی (در اثر شكستن )، سقوط
crash(3) :: فروپاشی 
crash conversion :: تبديل يک سيستم به سيستم ديگر به وسيله به پايان بردن عمليات سيستم قديمى به هنگام اجرا شدن سيستم جديد[کامپيوتر]
crash dive :: ناگهان بزیر اب رفتن (زیر دریایی یا شناگر)
crash land :: سقوط كردن هواپیما
crasher :: خرد كننده ، ناخوانده 
cratch :: اخور یا علفدان ، اغل ، چهارچوب 
crate :: صندوقی كه چینی یا شیشه دران میگذارند، صندوقه ، درجعبه گذاردن ، جعبه بندى(چینی الات )
crater :: دهانه اتش فشان ، دهانه كوه هاى ماه ، دهانه یا حفره حاصله در اثر بمب وغیره 
crater in positive carbon :: گودى کربن مثبت[الکترونيک]
cravat :: كراوات ، غبغب 
crave :: ارزو كردن ، طلبیدن ، اشتیاق داشتن 
craven :: شكست خورده ، (ادم ) ترسو وپست ، نامرد
crawfish :: خرچنگ اب شیرین ، خرچنگ خاردار، بهپشت حركت كردن (مثل خرچنگ )، ازموضعی عقب نشینیكردن 
crawl :: عمل خزیدن ، خزیدن ، سینه مال رفتن ، شنال كرال 
cray :: نوعى کامپيوتر بسيار بزرگ ، شرکت سازنده کامپيوترهاى بسيار بزرگ[کامپيوتر]
crayon :: مداد رنگی مومی ، مداد ابرو، نقاشی كردن 
craze :: دیوانه كردن ، فكر كسی را مختل كردن ، دیوانگی ، شور، شوق ، ترك ، شكاف 
craziness :: دیوانگی 
crazy :: دیوانه ، شوریده ، شكاف دار
crazy quilt :: لحاف چهل تكه 
crc :: Cyclic Redundancy Check، بررسى افزونگى دوره اى[کامپيوتر]
crc character :: کاراکتر[CRC کامپيوتر]
creak :: صداى غوك دراوردن ، شكوه وشكایت كردن ، غژغژ كردن ، صداى لولاى روغن نخورده ، جیرجیركفش 
cream cheese :: پنیرى كه با شیر خامه دار تهیه شود
creamer :: خامه گیر
creamery :: كارخانه كره گیرى، لبنیاتی 
creaminess :: چربی ، خامه دارى، حالت سرشیرى
crease :: چین ، شكن ، خط اطوى شلوار، چین دار كردن ، چین دار شدن 
create :: افریدن ، ایجاد كردن 
create(2) :: ايجاد ، ساختن[کامپيوتر]افريدن ، خلق کردن[روانشناسى]خلق شدن ، افريدن ، ايجاد کردن
create(3) :: ایجاد 
create(4) :: خلق شدن ، افریدن ، ایجاد كردن 
creation :: افرینش ، ایجاد
creation(2) :: افرینش ، خلقت ، ایجاد
creation date :: تاریخ افرینش ، تاریخ ایجاد
creative :: خالق ، افریننده 
creativeness :: (=creativity) قدرت خلاقه ، قدرت ابداع ، قوه ابتكار، افرینندگی 
creativity :: (=creativeness) قدرت خلاقه ، قدرت ابداع ، قوه ابتكار، افرینندگی 
creator :: افریدگار، افریننده ، خالق 
creature :: افریده ، مخلوق ، جانور
credence :: اعتماد، باور، اعتقاد
credential :: استوار نامه ، گواهی نامه ، اعتبار نامه ، اختیار
credenza :: قفسه یا جا كتابی 
credibility :: اعتبار، قابل قبول بودن ، باور كردنی 
credible :: معتبر، باور كردنی ، موثق 
credit :: اعتبار، ابرو، ستون بستانكار، نسیه ، اعتقاد كردن ، درستون بستانكار وارد كردن ، نسبت دادن 
credit card :: كارت یاورقه خرید نسیه 
credit card calling :: تلفن با كارت اعتباری، برخوانی با كارت اعتباری
credit union :: موسسهاى كه به اشخاص كم درامد وام هاى كوچكی میدهد
creditable :: معتبر، محترم و ابرومند
creditor :: بستانكار، طلبكار، ستون بستانكار
credo :: عقیده ، ایمان 
credulity :: زودباورى، ساده لوحی 
credulous :: زودباور، ساده لوح 
creel :: تورماهی گیرى، سبد ماهی گیرى، قلاب 
creepage :: مد الکتريسيته[الکترونيک]عمل خزيدن ، خزش
creeper :: خزنده ، گیاه پیچی یانیلوفرى، ادم متملق ومرموز
creeping :: نوعى حرکت خزشى[کامپيوتر]خزنده[روانشناسى]خزنده ، جنبنده
creeping of electrolyte :: مد الکتروليت[الکترونيک]
creeping of wattmeter :: خزش وات سنج[الکترونيک]
creepy :: مور مور كننده ، وحشت زده ، غیر عادى
creesh :: چاق ، چرب ، چرب كردن 
cremate :: سوزانیدن وخاكستر كردن 
crematorium :: (=crematory) كورهاى كه لاشه مرده یا اشغال را دران می سوزانند
crematory :: كورهاى كه لاشه مرده یا اشغال را در ان می سوزانند
crenate :: (=crenated) (گ .ش -.ج .ش .) كنگره دار، دندان موشی 
crenated :: (=crenate) (گ .ش -.ج .ش .) كنگره دار، دندان موشی 
crenation :: كنگره ، دندانه دندانه 
crenelate :: داراى كنگره كردن ، مستحكم كردن 
crenelated :: (گ .ش .) داراى كنگره هاى كوچك ، مستحكم 
crenellate :: داراى كنگره كردن ، مستحكم كردن 
crenellated :: (گ .ش .) داراى كنگره هاى كوچك ، مستحكم 
crenulate :: (=crenulated) دندان موشی ، داراى كنگره هاى ریز، مضرس 
crenulated :: (=crenulate) دندان موشی ، داراى كنگره هاى ریز، مضرس 
crenulation :: كنگره كوچك ، (درجمع ) تضاریس 
creole :: داراى نژاد مخلوط
crepe paper :: كاغذ الیاف درشت 
crepe rubber :: كرپ ، لاستیك تخت كفش 
crepitant :: داراى صداى خش خش ، خش خش كننده 
crepitate :: انفجار پی درپی كردن ، صداى خش خش كردن 
crepitation :: انفجار مكرر، صداى خش خش 
crepuscle :: (=crepuscule) شفق ، سرخی بامداد یا شامگاه 
crepuscule :: (=crepuscle) شفق ، سرخی بامداد یا شامگاه 
crescendo :: (مو.) قوى شدن صدا بطور تدریجی ، اوج 
crescent :: هلال ماه ، هلالی شكل 
crescive :: رشدكننده ، قابل رشد
cress :: (گ .ش .) شاهی ، تره تیزك ، رشاد، رازیانه ابی 
crest :: تاج ، كلاله ، قله ، یال ، بالاترین درجه ، به بالاترین درجه رسیدن ، ستیغ 
crest value :: جريان بيشينه[الکترونيک]
crested :: (=cristate) كاكل دار
crestfallen :: سرافكنده 
cretaceous :: مربوط به گچ ، داراى گچ فراوان ، دوره زمین شناسی كرتاسه 
cretain :: مسلم ، قطعی ، حتمی ، معلوم ، بعض ، بعضی ، برخی ، تاحدى، اطمینان ، خاطرجمعی 
cretin :: شخصی كه غده درقی او ترشحات لازم را ندارد ودرنتیجه داراى مشاعر نادرست است 
crevasse :: شكاف عمیق ، شكاف زدن ، رخنه كردن ، نفوذ كردن ، كافت 
crevice :: درز، شكاف 
crew :: خدمه كشتی ، كاركنان هواپیما وامثال ان 
crew cut :: اصلاح سربطورى كه موها كوتاه شده وشبیه ماهوت پاك كن شود
crewel :: نخ تابیده مخصوص قلابدوزى
crib :: اخور، تختخواب بچه ، دله دزدى، دزدى ادبی ، كش رفتن یا دزدیدن 
cribbage :: یكجور بازى ورق شبیه رامی 
cribriform :: سوراخ سوراخ ، مشبك 
crick :: گرفتگی ، انقباض عضله پیدا كردن 
cricket :: (ج .ش .) جیرجیرك ، زنجره ، یكجور گوى بازى
cricoid :: (تش .) حلقهاى، حلقوى
crier :: جارچی ، دست فروش ، دوره گرد
crime :: جنایت ، گناه ، جرم ، تقصیر، تبهكارى، بزه 
criminal :: جنایی ، بزهكار، جنایتكار، جانی ، گناهكار
criminal law :: حقوق جزا
criminality :: جنایتكارى
criminate :: متهم بجنایت كردن ، مجرم خواندن ، جانی قلمداد كردن 
crimination :: اتهام بجنایت 
criminologist :: متخصص جرم شناسی 
criminology :: مطالعه علمی جرم ، جرم شناسی 
criminous :: مستحق مجازات ، جنایی 
crimp :: چین ، طره ، جعد موى، مانع ، چروكیدن ، چین چین وموجدار كردن ، پیچش وانقباض عضلهدرخواب ، اغوا كردن ، گول 
crimpy :: منقبض ، چروك دار، پیچیده 
crimson :: برنگ خون ، قرمز سیر، لاكی ، قرمز كردن 
cringe :: چاپلوسانه فروتنی كردن ، انقباض غیر ارادى ماهیچه 
crinkle :: پیچاندن ، تاب دادن ، مضرس ، زیگ زاگ ، دندانه دندانه 
crinoid :: سوسنی شكل ، زنبق مانند، لاله وش 
crinoline :: دامن پف كردن ، پارچه اهاردار وزمخت 
cripple :: لنگ ، چلاق ، زمین گیر، عاجز، لنگ كردن ، فلج كردن 
crisis :: بحران 
crisp :: مجعد شدن ، موجداركردن ، حلقه حلقه كردن ، چیز خشك وترد، ترد، سیب زمینی برشته 
crispation :: پیچ ، موج ، انقباض 
crisscross :: تقاطی ، مورب ، متقاطع ، تقاطع كردن 
cristal :: بلوره
cristate :: (=crested) كاكل دار
criteria :: ضوابط، معیارها
criteria(2) :: معیارها 
criteria range :: دامنه ملاک[کامپيوتر]
criteria range(2) :: گستره معیارها 
criterion :: ضابطه ، معیار
criterion(2) :: معیار 
criterion(3) :: ملاك ، میزان ، مقیاس ، معیار، نشان قطعی ، محك ، ضابطه 
criterion of degeneracy :: معيار تبهگنى[الکترونيک]
critic :: نقدگر، نكوهشگر، سخن سنج ، نقاد، انتقاد كننده ، كارشناس ، خبره 
critical :: بحرانی 
critical(2) :: بحرانی ، انتقادى، وخیم ، نكوهشی 
critical(3) :: بحرانی ، وخیم ، منتقدانه 
critical current :: شدت بحرانى[الکترونيک]
critical damping :: ميرائى اپريوديک ، ميرائى بحرانى[علوم مهندسى]خفيدگى بحرانى[الکترونيک]
critical error :: خطای بحرانی 
critical grid current :: جريان بحرانى شبکه ، جريان احتراق شبکه ولتاژ احتراق شبکه[علوم مهندسى]شدت بحرانى شبکه[الکترونيک]
critical grid voltage :: ولتاژ بحرانى شبکه[الکترونيک]
critical path :: مسير بحرانى[کامپيوتر]مسيربحرانى
critical path(2) :: مسیربحرانی 
critical path method :: روش مسير بحرانى ، سى پى ام[کامپيوتر]روش مسير بحرانى
critical path method(2) :: روش مسیر بحرانی 
critical resistance :: مقاومت بحرانى[علوم مهندسى]مقدار مقاومت بحرانى[الکترونيک]
critical speed :: سرعت بحرانى[علوم مهندسى]سرعت بحرانى[الکترونيک]
critical value :: ارزش بحرانی 
critical-voltage parabola :: شلجمى مقدار ولت قطع[الکترونيک]
criticaster :: ناقد بی اطلاع ، نقاد كم مایه 
criticism :: نقد ادبی ، انتقاد، عیبجویی ، نقدگرى، نكوهش 
criticize :: نقد ادبی كردن ، انتقاد كردن ، نكوهش كردن 
critique :: فن انتقاد، مقاله انتقادى
croak :: صداى غوك یا وزغ ، صداى كلاغ ، غارغار كردن ، چون غوك یا قورباغه صدا كردن 
croaker :: غار غار كننده ، وزغ یا كلاغ 
crochet :: قلابدوزى، بامیل سركج بافتن ، قلابدوزى كردن 
crockery :: سفالینه ، بدل چینی ، ظروف گلی ، كاسه هاى سفالی 
crocket :: قلابدوزى
crocodile :: تمساح ، سوسمار، پوست سوسمار
crocodile tears :: اشك تمساح ، اشك دروغی 
crocus :: (گ .ش .) زعفران ، (ز.ع .) طبیب شارلاتان 
croddhatching :: بطور اريب سايه زدن[کامپيوتر]
croft :: زمین قابل كشت پیوسته بخانه ، مزرعه ، باغچه 
crom :: Control ROM، قسمت مجتمع اکثر تراشه هاى واحد پردازش مرکزى[کامپيوتر]
cromlech :: ساختمان سنگهاى ماقبل تاریخی بشكل تپه 
crony :: دوست صمیمی ، رفیق موافق ، هم اطاق 
crook :: عصاى سركج ، كجی ، ادم قلابی ، كلاه بردار، خم كردن ، كج كردن 
crooked :: ناراست ، كج ، نادرست 
crookes dark space :: فضاى تاريک کاتد ، فضاى تاريک هيتورف[الکترونيک]
crookes tube :: لامپ کروکس ، لامپ اشعه ايکس[الکترونيک]
croon :: ناله ، زمزمه ، زمزمه كردن ، اواز
crooner :: اواز خوان 
crop :: حذف قسمتى از يک تصوير در گرافيک هاى کامپيوترى[کامپيوتر]سرقيچى کردن ، چيدن ، سرشاخه زدن[علوم مهندسى]محصول ، چيدن ، گيسو را زدن ، سرشاخه زدن ، حاصل دادن ، چينه دان
crop(2) :: خط برش 
crop(3) :: محصول ، چیدن ، گیسو را زدن ، سرشاخه زدن ، حاصل دادن ، چینه دان 
cropper :: برداشت كننده محصول ، ماشین موزنی ، پرت شدن 
cropping :: چيدن ، اراستن[کامپيوتر]
croquet :: نوعی بازى با گوى وحلقه ، كروكت 
croquis :: (هن .) طرح ، انگاره ، مسوده ، كروكی 
cross :: صليب[فقهى]عرضى ، متقاطع ، قطع کردن ، متقاطع کردن[علوم مهندسى]متقاطع ، عرضى ، پيوندى[حقوق]سانتر کردن [ فوتبال ] ، ضربه هوک پس از ضربه حريف [ بوکس ] صليب [ ژيمناستيک[] ورزشى]عبور کردن ، تقاطع کردن ، برخورد کردن قطع کردن يک مسير ، حرکت سمتى [ توپخانه[] علوم نظامى]تقاطع[الکترونيک]صليب ، خاج ، چليپا، علامت ضربدر ياباضافه ، حدوسط، ممزوج ، دورگه ، اختلاف ، مرافعه ، تقلب ، نادرستى ، قلم کشيدن بروى ، خط بطلان کشيدن بر(با outيا)off، گذشتن ، عبوردادن ، مصادف شدن با، روبروشدن ، قطع کردن ، دورگه کردن(مثل قاطر)، پيوندزدن ، کج خلقى کردن ، خلاف ميل کسى رفتار کردن
cross assembler :: ترجمه برنامه اسمبلر براى يک کامپيوتر ديگر ، همگزار متقابل[کامپيوتر]
cross check :: بررسى متقابل[کامپيوتر]
cross compiler :: کامپايلرى که روى يک ماشين اجرا مى شود در حاليکه اين ماشين با ماشينى که اين کامپايلر براى ان طراحى شده است تا کدهايش را ترجمه کند تفاوت دارد[کامپيوتر]
cross compiling assembling :: روشى که توسط ان يک فرد از مينى کامپيوتر و کامپيوتر بزرگ يا سرويس اشتراک زمانى استفاده مى کند تا برنامه هايى را نوشته و اصلاح کند و بعدا "در ريزکامپيوتر بکار ببرد[کامپيوتر]
cross country :: خارج از جاده وشارع اصلی ، در فضاهاى بازدهات ، صحرایی ، درسرتاسرمزرعه ، ورزش هایمیدانی وصحرایی 
cross examination :: استنطاق ، بازرسی (از شاهد)
cross examine :: استنطاق كردن ، بازجویی كردن 
cross examiner :: بازجویی كننده ، مستنطق 
cross feed :: خورد متقابل 
cross fertile :: اصلاح نژاد از راه لقاح متقابل 
cross fertilization :: لقاح دو سلول جنسی متفاوت ، لقاح متقابل 
cross file :: یك درمیان در دو جهت قرار دادن 
cross fire :: (نظ.) اتشبار متقاطع ، اتش گلوله متقابل 
cross grained :: (در مورد چوب ) داراى رگه هاى نامنظم 
cross hairs :: دو خط متقاطع روى يک دستگاه ورودى که محل تقاطع انها مکان فعال مکان نماى يک سيستم گرافيکى را مشخص مى کند[کامپيوتر]
cross hatching :: هاشور زنى ، هاشور[کامپيوتر]
cross index :: شاخص متقابل ، فهرست تقابلی 
cross legged :: پا روى پا انداخته ، چهار زانو
cross magnetizing :: ميدان مغناطيր³ى متقابل[الکترونيک]
cross polinize :: (=cross pollinate) بطور مصنوعی گرده افشانی كردن ، لقاح 
cross pollinate :: (=cross polinize) بطور مصنوعی گرده افشانی كردن ، لقاح 
cross pollination :: (گ .ش .) گرده افشانی از گلی بگل دیگر
cross purpose :: قصد مغایر، قصد متقابل 
cross question :: استنطاق ، بازجویی ، سئوال بطریق استنطاق 
cross refer :: از یك قسمت كتاب به قسمت دیگر ان مراجعه كردن ، مراجعه متقابل كردن 
cross reference :: ارجاع متقابل 
cross reference(2) :: مراجعه متقابل ، مراجعه از فهرستی به فهرست دیگر
cross reference(3) :: ارجاع متقابل[کامپيوتر]سيستم مختصات ، شبکه چهارخانه[علوم نظامى]مراجعه متقابل ، مراجعه از فهرستى به فهرست ديگر، ارجاع متقابل
cross reference table :: جدول ارجاع متقابل[کامپيوتر]
cross section :: برش متقاطع ، نمونه یا حد وسط
cross section(2) :: مقطع ، سطح مقطع[تربيت بدنى]سطح مقطع[هواپيمايى]نيمرخ عرضى ، نيمرخ پهنا ، مقطع موثر ، مقطع ، برش عرضى ، سطح مقطع ، رويه برش ، سطح مقطع عرضى[معمارى]سطح مقطع[عمران]سطح مقطع موثر[الکترونيک]برش عرضى[اقتصاد]مقطع عرضى ، برش متقاطع ، نمونه يا حد وسط
cross section area :: سطح مقطع[الکترونيک]
cross stitch :: بخیه دوزى بچپ وراست (بشكل ضربدر)
cross talk :: تداخل صحبت ، تداخل صدا[کامپيوتر]القاء ، تداخل صدا در اثر نزديکى دو فرستنده [ مخابرات[] علوم نظامى]تداخل صداها در تلفن[الکترونيک]
crossarm :: تراورس[الکترونيک]
crossbones :: تصویر دو استخوان متقاطع در زیر جمجمه كه نشان پرچم دزدان دریایی است ، نشانه مرگوخطر (در داروخانه ها)
crossbow :: كمان زنبوركی ، كمان پولادى
crosscurrent :: جریان متقاطع ، جریان مخالف (در رود ودریا وغیره )
crosscut :: اریب بریدن ، میان بر
crossecheck :: بررسی متقابل ، مقابله مجدد
crossfertilize :: لقاح متقابل كردن ، پیوستن دو نوع متفاوت از طریق لقاح 
crossfoot check :: تست تعيين صحت يک حاصلجمع[کامپيوتر]
crosshatch :: بطور اریب سایه زدن ، بطور متقاطع هاشور زدن 
crosshatch pattern :: طرح شطرنجى[الکترونيک]
crosshead :: لوله انتهاى میللنگ یا پیستون موتور بخار، وزنه مستطیلی كه به سیم نقاله روى سطلمعدنچیان اویخته میش ود
crossing :: دوراهی ، محل تقاطع ، عبور
crosslet :: خاج كوچك ، صلیب كوچك 
crossover :: چلیپایی ، متقاطع ، دو رگه ، معبر
cross-over :: سيم متقاطع[الکترونيک]
crossover(2) :: متقاطع کردن براى ازدياد فشار و سرعت [ اسکيت[] ورزشى]تمرکز نخستين[الکترونيک]چليپايى ، متقاطع ، دو رگه ، معبر
crosspatch :: ادم بدخو، بدخلق 
crosspiece :: قسمت افقی وعرضی هر چیزى
crosspoint :: زوج اتصال[کامپيوتر]
cross-reference :: ارجاعِ متقابل 
crossroad :: محل تقاطع دو جاده 
crosstalk :: کراستاک[کامپيوتر]سيگنالهى ناخواسته در مجموعه اى از مدارات ارتباطى يا کامپيوترى که از وجود ترافيک در کانالهاى ديگر يا از تداخل ناشى ميشود[هواپيمايى]مکالمه متقابل
crosstalk(2) :: مكالمه متقابل 
crosstalk(3) :: همشنوی (مخفف درهم شنوی)
crosswalk :: محل میخكوبی شده یا خط كشی شده عرض خیابان مخصوص عبور پیاده 
crossways :: (=crosswise)بشكل ضرب در، سرتاسر، چلیپا وار، از وسط، از پهنا، بشكل صلیب 
crosswind :: باد مخالف 
crosswise :: (=crossways) بشكل ضرب در، سرتاسر، چلیپا وار، از وسط، از پهنا، بشكل صلیب 
crossword puzzle :: جدول كلمات متقاطع ، جدول معمایی 
crotch :: محل انشعاب شاخه از بدنه درخت ، دوشاخه ، نقطه انشعاب (مثل محل انشعاب بدن انسانبدو پا)
crotchet :: هوس ، بوالهوسی ، قلاب كوچك ، قلاب دوزندگی 
crotchety :: قلاب مانند، قلاب دار، بلهوس 
croton :: (گ .ش .) كرچك هندى، حبالسلاطین 
crouch :: دولا شدن ، قوز كردن (از ترس وسرما)
croup :: كفل اسب ، ترك اسب ، مقعد، خناق ، خناك 
crouton :: ورقه نازك نان برشته یا سرخ شده 
crow :: غراب ، كلاغ ، اهرم ، دیلم ، بانگ زدن ، بانگ خروس 
crowbar :: اهرم ، دیلم 
crowbar(2) :: مدارى که سيستم کامپيوتر را از جريانات ولتاژ بالا محافظت مى کند[کامپيوتر]اهرم ، ديلم[علوم مهندسى]اهرم ، ديلم
crowberry :: (گ .ش .) سنگروى سیاه 
crowd :: جمعیت ، ازدحام ، شلوغی ، اجتماع ، گروه ، ازدحام كردن ، چپیدن ، بازور وفشارپركردن ، انبوه مردم 
crowfoot :: نوعی شمعدانی 
crow-foot zinc :: پيل پنجه کلاغى[الکترونيک]
crown :: تاج ، فرق سر، بالاى هر