Click here to Skip to main content
14,430,403 members

saigonpoolspacom - Professional ProfileSummary

LinkedIn     
551
Participant
0
Author
0
Authority
0
Debator
0
Editor
0
Enquirer
0
Organiser
Saigonpoolspa hướng tới tối ưu chi phí giá xây dựng hồ bơi thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thiết kế thi công dự án bể bơi, với các hạng mục lắp đặt thiết bị chuẩn đầu ra, cam kết các loại máy móc dụng cụ được nhập khẩu từ các nước có ngành xây dựng hồ bơi lâu đời như châu âu và Mỹ. Ceo Văn Duy luôn nhấn mạnh điều quan trọng của việc sử dụng bê tông, chất chống thấm kết hợp tạo nên hỗn hợp vật liệu xây dựng vững bền theo năm tháng.
ĐỊA CHỈ: 312/37 Hà Huy Giáp, Kp.3, P. Thạnh Xuân, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 722 748

 

Reputation

For more information on Reputation please see the FAQ.

Privileges

Members need to achieve at least one of the given member levels in the given reputation categories in order to perform a given action. For example, to store personal files in your account area you will need to achieve Platinum level in either the Author or Authority category. The "If Owner" column means that owners of an item automatically have the privilege. The member types column lists member types who gain the privilege regardless of their reputation level.

ActionAuthorAuthorityDebatorEditorEnquirerOrganiserParticipantIf OwnerMember Types
Have no restrictions on voting frequencysilversilversilversilver
Bypass spam checks when posting contentsilversilversilversilversilversilvergoldSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Store personal files in your account areaplatinumplatinumSubEditor, Editor
Have live hyperlinks in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubEditor, Protector, Editor
Have the ability to include a biography in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubEditor, Protector, Editor
Edit a Question in Q&AsilversilversilversilverYesSubEditor, Protector, Editor
Edit an Answer in Q&AsilversilversilversilverYesSubEditor, Protector, Editor
Delete a Question in Q&AYesSubEditor, Protector, Editor
Delete an Answer in Q&AYesSubEditor, Protector, Editor
Report an ArticlesilversilversilversilverSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Approve/Disapprove a pending ArticlegoldgoldgoldgoldSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Edit other members' articlesSubEditor, Protector, Editor
Create an article without requiring moderationplatinumSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Approve/Disapprove a pending QuestionProtector
Approve/Disapprove a pending AnswerProtector
Report a forum messagesilversilverbronzeProtector, Editor
Approve/Disapprove a pending Forum MessageProtector
Create a new tagsilversilversilversilver
Modify a tagsilversilversilversilver

Actions with a green tick can be performed by this member.