Click here to Skip to main content
15,668,220 members

Member 13783608 - Professional ProfileSummary

Follow on Twitter LinkedIn     
605
Participant
0
Author
0
Authority
0
Debator
0
Editor
0
Enquirer
0
Organiser
Có rất nhiều người không thích SEO vì nhiều nguyên nhân khác nhau dù chưa từng làm hoặc chưa từng thử tìm hiểu. Hầu hết lý do mà SEO để lại ấn tượng không tốt với những ai có ý định học và khiến họ phân vân đó là từ những thông tin trên mạng hoặc từ những lời truyền miệng. Đa số chúng ta có thói quen tìm hiểu thông tin trước mới quyết định lựa chọn nhưng nếu bạn search từ khóa “học SEO có khó không?” thì kết quả đưa ra có thể bao gồm những bài viết với thông tin tiêu cực. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ những người đã có kinh nghiệm lâu năm với nghề SEO, SEO chỉ khó ở giai đoạn đầu tìm hiểu vì nó đòi hỏi người học phải nắm rõ các thuật ngữ phải dùng, các công cụ hỗ trợ… Nhưng sau khi đã nắm chắc kiến thức và bắt tay vào làm, sẽ cảm thấy không còn quá khó nữa. Trong quá trình làm tất nhiên sẽ có những khó khăn riêng, nhưng hầu hết sau khi trải qua các khó khăn này thì các SEOer sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, nếu có ý định học SEO, bạn hãy cứ mạnh dạn theo học vì chính bạn mới có thể biết được mình có thích SEO hay không.

 

Reputation

Weekly Data. Recent events may not appear immediately. For information on Reputation please see the FAQ.

Privileges

Members need to achieve at least one of the given member levels in the given reputation categories in order to perform a given action. For example, to store personal files in your account area you will need to achieve Platinum level in either the Author or Authority category. The "If Owner" column means that owners of an item automatically have the privilege. The member types column lists member types who gain the privilege regardless of their reputation level.

ActionAuthorAuthorityDebatorEditorEnquirerOrganiserParticipantIf OwnerMember Types
Have no restrictions on voting frequencysilversilversilversilver
Bypass spam checks when posting contentsilversilversilversilversilversilvergoldSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Store personal files in your account areaplatinumplatinumSubEditor, Editor
Have live hyperlinks in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubEditor, Protector, Editor
Have the ability to include a biography in your profilebronzebronzebronzebronzebronzebronzesilverSubEditor, Protector, Editor
Edit a Question in Q&AsilversilversilversilverYesSubEditor, Protector, Editor
Edit an Answer in Q&AsilversilversilversilverYesSubEditor, Protector, Editor
Delete a Question in Q&AYesSubEditor, Protector, Editor
Delete an Answer in Q&AYesSubEditor, Protector, Editor
Report an ArticlesilversilversilversilverSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Approve/Disapprove a pending ArticlegoldgoldgoldgoldSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Edit other members' articlesSubEditor, Protector, Editor
Create an article without requiring moderationplatinumSubEditor, Mentor, Protector, Editor
Approve/Disapprove a pending QuestionProtector
Approve/Disapprove a pending AnswerProtector
Report a forum messagesilversilverbronzeProtector, Editor
Approve/Disapprove a pending Forum MessageProtector
Have the ability to send direct emails to members in the forumsProtector
Create a new tagsilversilversilversilver
Modify a tagsilversilversilversilver

Actions with a green tick can be performed by this member.