Click here to Skip to main content
13,052,163 members (38,905 online)
Rate this:
 
Please Sign up or sign in to vote.
See more:
Beste Berend
Dit is al heel lang geleden. Jij hielp mij met de web site van de camping. Deze werkt tot nu toe zeer goed. Zelf heb ik intussen geleerd hoe ik bepaalde text meot veranderen enz. Ik heb een aantal jaren lang je geprobeerd te vinden, maar zonder succes.
Nu zit ik met een groot probleem. De domain is vol, en kunnen de bezoekers de web niet meer zien, en wij niet meer mailen.
Is er een mogelijkheid om hier mer ruimte voor te maken? We zitten elke maand wel bijna vol. Ik weet niet of je het erg druk hebt, maar ik hoop toch op je hulp.
Vriendelijke groeten
Mira Visser
Spanje

[Google Translate]
best Berend
This is a long time ago. You helped me with the web site of the camp. It works very well so far. I myself have now learned how to change some text meot etc. I have a number of years you tried to find but without success.
Now I sit with a big problem. The domain is filled, and the web visitors can not see, and we no longer mail.
Is there a way to make room for this number? We're almost full every month. I do not know if you are very busy, but I hope for your help.
kind regards
[/Google Translate]


[edit]Translation added - OriginalGriff[/edit]
Posted 29-Jan-12 3:03am
Updated 29-Jan-12 3:27am
v2

1 solution

Rate this: bad
 
good
Please Sign up or sign in to vote.

Solution 1

I don't think you meant to post this here - if you did, then it is very, very unlikely to work. It relies on Berend (whoever he may be) dropping by here and realising it is for him. That is really not likely to happen.

[Google Translate]
Ik denk niet dat je de bedoeling dat hier posten dit - als je dat deed, dan is het zeer, zeer onwaarschijnlijk om te werken. Zij beroept zich op Berend (wie hij ook moge zijn) te laten vallen door hier en het realiseren van het voor hem is. Dat is echt niet zal gebeuren.
[/Google Translate]

[edit]
You could check if he has an id on this site.
http://www.codeproject.com/script/Membership/Profiles.aspx[^]
and search for "Berend" - it comes up with a number of them, one of whom may be him.
However, be aware he may not be here under his real name - I'm not!
[/edit]
  Permalink  
v2

This content, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)

  Print Answers RSS
Top Experts
Last 24hrsThis month


Advertise | Privacy | Mobile
Web02 | 2.8.170713.1 | Last Updated 29 Jan 2012
Copyright © CodeProject, 1999-2017
All Rights Reserved. Terms of Service
Layout: fixed | fluid

CodeProject, 503-250 Ferrand Drive Toronto Ontario, M3C 3G8 Canada +1 416-849-8900 x 100