Click here to Skip to main content
12,883,875 members (38,788 online)
Click here to Skip to main content

Stats

38.8K views
6.5K downloads
101 bookmarked
Posted 11 Nov 2011

EasyProgressBarPacket

, 18 Nov 2011 CPOL
A few progressbar examples with clone support.

Views

Downloads

License

This article, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)

Share

About the Author

Burak Ozdiken
Software Developer (Senior) Analitik Yazılım
Turkey Turkey
Since 1998...

MCPD - Enterprise Application Developer

“Hesaplı hareket ettiğini zanneden ve onunla iftihar eyliyen dar kafalar; kurtulmağa, yükselmeğe elverişli hiç bir eser vücüda getirmezler. Kurtuluş ve yükselişi, ancak varlığına dayanan ve mülkü milletin gizli kapalı hazinelerini verimli hale getirmesini bilen, şahsi menfaatini millet menfaati uğruna feda eden, ruhu idealist, dimağı realist şahsiyetlerde aramalıdır.”

Nuri Demirağ, 1947

You may also be interested in...

Permalink | Advertise | Privacy | Terms of Use | Mobile
Web01 | 2.8.170422.1 | Last Updated 18 Nov 2011
Article Copyright 2011 by Burak Ozdiken
Everything else Copyright © CodeProject, 1999-2017
Layout: fixed | fluid