Click here to Skip to main content
13,398,920 members (33,869 online)
Click here to Skip to main content

Stats

146.7K views
14.9K downloads
151 bookmarked
Posted 11 Jul 2009

KRBTabControl

, 2 Aug 2011
This article explains how to make a custom Windows Tab Control in C#.

Views

Downloads

License

This article, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)

Share

About the Author

Burak Ozdiken
Software Developer (Senior) Analitik Yazılım
Turkey Turkey
Since 1998...

MCPD - Enterprise Application Developer

“Hesaplı hareket ettiğini zanneden ve onunla iftihar eyliyen dar kafalar; kurtulmağa, yükselmeğe elverişli hiç bir eser vücüda getirmezler. Kurtuluş ve yükselişi, ancak varlığına dayanan ve mülkü milletin gizli kapalı hazinelerini verimli hale getirmesini bilen, şahsi menfaatini millet menfaati uğruna feda eden, ruhu idealist, dimağı realist şahsiyetlerde aramalıdır.”

Nuri Demirağ, 1947

You may also be interested in...

Permalink | Advertise | Privacy | Terms of Use | Mobile
Web04 | 2.8.180218.2 | Last Updated 2 Aug 2011
Article Copyright 2009 by Burak Ozdiken
Everything else Copyright © CodeProject, 1999-2018
Layout: fixed | fluid