Click here to Skip to main content
13,006,319 members (58,060 online)
Click here to Skip to main content

Stats

20.1K views
2.1K downloads
20 bookmarked
Posted 19 Jun 2012

VS2008 Panel

, 19 Jun 2012
How to make a custom panel control like in Visual Studio 2008 for a Windows Forms Application using the .NET Framework.

Views

Downloads

License

This article, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)

Share

About the Author

Burak Ozdiken
Software Developer (Senior) Analitik Yazılım
Turkey Turkey
Since 1998...

MCPD - Enterprise Application Developer

“Hesaplı hareket ettiğini zanneden ve onunla iftihar eyliyen dar kafalar; kurtulmağa, yükselmeğe elverişli hiç bir eser vücüda getirmezler. Kurtuluş ve yükselişi, ancak varlığına dayanan ve mülkü milletin gizli kapalı hazinelerini verimli hale getirmesini bilen, şahsi menfaatini millet menfaati uğruna feda eden, ruhu idealist, dimağı realist şahsiyetlerde aramalıdır.”

Nuri Demirağ, 1947

You may also be interested in...

Permalink | Advertise | Privacy | Terms of Use | Mobile
Web02 | 2.8.170628.1 | Last Updated 19 Jun 2012
Article Copyright 2012 by Burak Ozdiken
Everything else Copyright © CodeProject, 1999-2017
Layout: fixed | fluid