Click here to Skip to main content
12,693,891 members (33,633 online)
Click here to Skip to main content

Chuyện con gà và cái đĩa

, 2 Sep 2012 CPOL
Cách đây 1 tháng, khi còn nghỉ hè, theo sự đề nghị thắm thiết của 1 số người hâm  mộ, mình dự định sẽ viết tiếp bài mới trong sê ri ca nhạc "CSharp hát rap cho Java nghe", nhưng thất bại trong 2 dự án hát rap bí mật và kết quả thảm hại của bài thi tiếng Anh đã khiến bài viết đó bị trì hoãn.Đại khái
We're sorry, but the article you are trying to view was deleted at 6 Sep 2012.

Please go to the Uncategorised Technical Blogs Table of Contents to view the list of available articles in this section.

You may also be interested in...

| Advertise | Privacy | Terms of Use | Mobile
Web02 | 2.8.170118.1 | Last Updated 2 Sep 2012
Article Copyright 2012 by Duc Huy Nguyen
Everything else Copyright © CodeProject, 1999-2017
Layout: fixed | fluid